Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування з біології 7 клас за програмою ЗПР

Інклюзивна освіта

Для кого: 7 Клас

23.02.2020

738

59

0

Опис документу:
Планування розроблено на основі навчальної програми для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Біологія 6-7 класи. Матеріал містить планування на І та ІІ семестри.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування з біології 7 клас за програмою ЗПР

70 год, 2 год на тиждень, 6 год – резервні

з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи

1.

Вступ (4 год)

Тварина – живий організм. Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

Демонстрація:

 • опудал, вологих препаратів, колекцій зображень ( у тому числі

електронних) тварин.

Учень/учениця

називає:

 • середовища

існування тварин;

 • прояви

життєдіяльності тварин;

 • ознаки тваринної

клітини;

 • тканини тварин,

їх функції;

 • органи тварин;

 • системи органів

тварин та їх функції;

розповідає про:

 • будову тіла

тварин;

 • живлення

тварин;

Вчити:

порівнювати:

 • будову клітин

тварин і рослин;

 • типи живлення:

автотрофний і гетеротрофний;

розпізнавати (на малюнках, фотографіях)

 • клітини тварин;

 • тканини тварин;

робити висновки та висловлювати судження:

 • щодо значення

зоологічних знань

2.

Особливості живлення тварин.

3.

Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів

4.

Будова тварин: органи та системи органів

Тема 1. Різноманітність тварин (26 год)+ 2 р

5.

Поняття про класифікацію тварин. Демонстрація:

 • мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекції

зображень ( у тому числі електронних) тварин.

Учень/учениця

називає:

[на прикладі груп тварин, визначених змістом]

- середовища існування;

- визначальні ознаки будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших;

- ознаки хордових тварин;

- рідкісні види тварин України та свого краю;

- видів тварин, які належать до зазначених груп (1-2);

- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини

та переносниками збудників хвороб;

- видів тварин, що завдають шкоди сільському

Вчити:

усвідомлювати та розповідати:

 • про роль тварин у

екосистемах та значення в житті людини; визначальні особливості способу життя, розмноження і розвитку вивчених груп тварин;

порівнювати:

 • особливості

зовнішньої будови

тварин різних груп;

визначати:

 • риси

пристосованості тварин до середовища існування;

робити висновок про:

 • особливості

будови організму тварин, як результат пристосування до умов середовища;

6.

Різноманітність тварин [У темі розглядаються визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовища існування, різноманітність, роль у природі та значення в житті людини тварин зазначених (нижче) груп]

7.

Кишковопорожнинні.

8.

Кільчасті черви. Лабораторні дослідження:

 • зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів (на

прикладі дощового черв’яка або трубочника);

9.

Роль у природі та значення в житті людини кільчастих червів. узагальнення

10

Членистоногі

господарству;

- одомашнених комах;

розпізнає:

- тварин на зображеннях, у колекціях та у природі;

розповідає про різноманітність тварин;

- пристосування тварин до життя у воді;

- особливості будови тварин, зумовлені пристосуванням до життя на суходолі;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитарних червів;

застосовує знання:

- про біологічні особливості паразитарних безхребетних для попередження зараження ними;

11

Ракоподібні,

12

Роль у природі та значення в житті людини ракоподібних.

13

Павукоподібні

14

Роль у природі та значення в житті людини павукоподібних

15

Комахи.

16

Різноманітність комах, роль у природі та значення в житті людини

17

Молюски.

18

Різноманітність молюсків, роль у природі та значення в житті людини

19

Паразитичні безхребетні тварини.

20

Узагальнення знань з теми. Тематична

21

Загальна характеристика хордових.

22

Риби.

23

Різноманітність риб, роль у природі та значення в житті людини

24

Амфібії.

25

Рептилії.

26

Роль плазунів у природі та значення в житті людини

27

Птахи.

28

Лабораторні дослідження: будови яйця птахів;

29

Різноманітність риб, роль у природі та значення в житті людини

30

Контрольна робота №1

31

Ссавці. Лабораторні дослідження: зубів ссавців.

32

Лабораторні роботи

2. Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з їх пристосуванням до різних умов існування.

Узагальнення знань з теми. Тематична

з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин (16 год)+ 2 р

33.

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму.

Живлення і травлення.

Учень/учениця

називає:

 • процеси

життєдіяльності тварин:

живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст і розвиток;

 • органи травлення,

дихання, кровообігу, виділення;

 • типи кровоносної

системи;

 • види скелета;

 • пристосування

тварин до захисту та нападу;

 • органи чуття;

 • форми

розмноження;

 • типи розвитку;

розповідає про:

 • способи живлення,

травлення, дихання, виділення, подразливості у тварин;

- про травну систему тварин;

- способи пересування тварин;

- різноманітність покривів тіла тварин;

- особливості нервової системи та органів чуття у тварин;

- форми розмноження, запліднення тварин;

- прямий та непрямий розвиток;

визначати (за зображенням):

органи, системи органів тварин;

Вчити

пояснювати:

 • значення

живлення, дихання, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для тваринного організму;

спостерігати та розповідати про:

 • прояви

подразливості у різних груп тварин;

визначати (за зображенням),

тип

кровоносної системи;

 • вид скелета

тварин;

 • тип і стадію

розвитку тварин;

 • спільні

ознаки та відмінності в будові систем органів та окремих органів тварин різних груп;

порівнювати:

 • замкнену та

незамкнену кровоносні системи;

 • прояви

життєдіяльності у різних груп тварин;

 • органи і

системи органів у різних груп тварин;

наводити приклади про:

 • взаємозв’язок

життєдіяльності і будови організму тварин;

34.

Різноманітність травних систем.

35.

Дихання та газообмін у тварин.

36.

Органи дихання, їх різноманітність та функції.

37.

Транспорт речовин у тварин.

Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

38.

Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин.

39.

Органи виділення тварин.

40.

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи

41.

Способи пересування тварин.

42.

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Лабораторні дослідження:

 • особливості покривів тіла тварин;

43.

Захист. Пристосування до активного захисту і нападу.

44.

Узагальнення

45.

Подразливість як загальна властивість тварин. Лабораторні дослідження:

 • реакції тварин у відповідь на подразнення;

46.

Органи чуття, їх значення. Лабораторні дослідження:

 • органів чуття тварин;

47

Міні-проект

(на вибір)

 • Майстерність маскування.

 • Як бачать тварини.

 • Турбота про потомство.

 • Як тварини визначають напрямок руху.

48.

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин.

49.

Розмноження та його значення.

Форми розмноження тварин.

Статеві клітини та запліднення.

50.

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин. Лабораторні дослідження:

 • визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і

кісткових риб).

Тема 3. Поведінка тварин (10 год)+ 1 р

51.

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення.

Учень/учениця

називає:

 • методи

вивчення поведінки тварин;

 • форми

поведінки тварин;

 • типи

поведінкових реакцій тварин;

 • стратегії

поведінки тварин;

наводить приклади:

 • проявів поведінки

у тварин;

розповідати про:

 • зміни поведінки

тварин з часом;

 • циклічні зміни

поведінки;

 • роль минулого

досвіду і научіння в поведінці;

Вчити

розповідати про:

 • біологічне

значення інстинкту та научіння;

 • вроджене і

набуте в індивідуальному розвитку поведінки;

 • групову

поведінку;

спостерігати та розповідати

про поведінку

тварин;

робити висновок:

 • про

пристосувальне значення поведінки тварин;

52.

Стратегія поведінки.

53.

Інстинкт.

Біологічне значення інстинкту і научіння

54.

Структура поведінкового акту.

55.

Типи поведінкових реакцій.

56.

узагальнення

57.

Видова схильність до деяких форм поведінки.

58.

Суспільна поведінка тварин. Лабораторне дослідження:

 • спостереження за поведінкою тварин (вид визначається учителем).

59.

Територіальна поведінка.

60.

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

61.

Міні-проект

(на вибір)

 • Спільноти тварин.

 • Чому мігрують тварини.

 • Як спілкуються тварини.

 • Як вчаться пташенята.

 • Як тварини користуються знаряддями праці.

Тема 4. Організми і середовище існування (6 год)+1 р

62.

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.

Учень/учениця

називає:

 • чинники

середовища існування;

 • заповідники й

заповідні території своєї місцевості та України;

з допомогою вчителя наводить приклади:

 • пристосування

тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);

 • форм

співіснування організмів в угрупуваннях;

 • вплив людини на

організми;

Вчити:

розповідати про:

 • роль організмів у

кругообігу речовин (на прикладі кисню, вуглекислого газу, води) у природі й повернення хімічних елементів у середовище;

 • взаємодію

організмів між собою і середовищем життя;

висловлювати судження:

 • щодо етичного

ставлення до природи та її охорони;

 • наводити приклади організмів як

продуцентів, консументів, редуцентів;

63.

Ланцюги живлення. Взаємозв’язок компонентів екосистеми.

64.

Співіснування організмів в угрупуваннях. Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика.

65.

Основи охорони природи.

Природоохоронні території.

66.

Контрольна робота №2

67.

Червона книга України.

68.

Міні-проект

(на вибір)

 • Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

 • Заповідні території України

Узагальнення (2 год)

69.

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин – свідчення єдності живої природи

Учень/учениця

називає:

 • ознаки

основних

груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);

розпізнає:

 • представників

основних груп організмів на малюнках, фотографіях.

Вчити:

порівнювати:

 • будову і

процеси

життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);

робити висновок:

 • про єдність

живої природи

70.

Екскурсії

 • різноманітність тварин свого краю;

 • пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупуванні

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.