Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з Основ правознавства в 9 класі на І і II семестри 2018/2019 н. р.

Правознавство

Для кого: 9 Клас

02.04.2019

640

37

0

Опис документу:
Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. Основи правознавства. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ Т.О.Ремех, О.І.Пометун. Київ : Літера ЛТД,2017 .- 224 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ від 20.03.2017 № 417)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

_________Т.І.Дячук

«____»_________2018 р.

Календарно-тематичне планування

навчального матеріалу з Основ правознавства

в 9 класі на І і II семестри 2018/2019 н. р.

Учитель: Дячук Т.І.

Розглянуто на засіданні МО

вчителів суспільно-гуманітаного циклу

Протокол № 01 від ____.09.2018 р.

Керівник МО

____________ В.І.Кузик

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з навчально-виховної роботи

_____________ С.П.Коцур

«____»_________2018 р.

Зведена таблиця розподілу навчального часу в класі

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Тест

-контроль

Навчальний проект

Практичні

заняття

Кількість

тематичних

І

16

1

2

3

3

2

II

19

1

2

2

7

2

Усього

35

1

4

5

10

4

Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.

Основи правознавства. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ Т.О.Ремех, О.І.Пометун. Київ : Літера ЛТД,2017 .- 224 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ від 20.03.2017 № 417)

(35 годин / 1 година на тиждень)

уроку

уро

ку

з ущ.

Дата

Дата з ущ.

К­ - ть

год

.

К-ть год. з ущ

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

Повторення

Тематичні

І семестр

Вступ до «основ правознавства» (1 год.)

1

05.09

1

Право і закони в житті людини і суспільства (з курсів історії).

Зміст, завдання і структура курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література, електронні та Інтернет-ресурси.

Учень/учениця:

згадує з курсів історії та пояснює причини й значення виникнення держави і права, роль права в житті суспільства;

згадує та називає найдавніші правові пам’ятки в історії людства;

пояснює завдання та структуру предмета «Основи правознавства»;

висловлює власні очікування щодо вивчення предмета.

§1

с.9-15

Розділ 1. ОСНОВИ теорії держави і права (4 год.)

2

12.09

4

Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави.

Учень/учениця:

називає ознаки державної влади, соціальних норм, права;

пояснює та застосовує поняття: «держава», «форма держави», «право», «джерела права», «галузь права», «норма права»;

характеризує функції держави, державний лад, джерела права, елементи системи права;

наводить приклади соціальних норм, джерел права;

описує елементи державного ладу;

висловлює судження щодо ролі соціальних норм, держави і права в житті людини та суспільства.

§2

с. 18-22

3

19.09

Державний лад. Форми держави. Державна влада. Функції держави.

§3

с.23-28

4

26.09

Поняття і види соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела права. Система права та її елементи.

§4

с.29-33

5

03.10

Практичне заняття № 1. Соціальні норми в житті людей. Навчальний проект № 1 «Чи може Україна стати суспільством правової культури»

§5

с.34-39

Розділ 2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність (4 год.)

6

10.10

4

Правовідносини. Склад правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

Учень/учениця:

називає ознаки правовідносин, правопорушення, юридичної відповідальності;

пояснює та застосовує поняття: «правовідносини», «склад правовідносин», «юридичні факти», «правопорушення», «юридична відповідальність»;

характеризує підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин; склад і види правопорушень; підстави і види юридичної відповідальності;

наводить приклади юридичних фактів, видів правопорушень;

описує обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння;

розв’язує правові ситуації з використанням знань про правовідносини, правопорушення та юридичну відповідальність;

застосовує засвоєні поняття та вміння під час розв’язування простих правових ситуацій та регулюванні власної поведінки відповідно до норм права;

висловлює судження щодо ролі правовідносин у житті людини і суспільства; оцінює власну поведінку й поведінку інших осіб щодо її правомірності.

§6

с.42-45

7

17.10

Правопорушення: поняття, склад, види.

§7

с.46-51

8

24.10

Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

§8

с.52-56

9

07.11

Практичне заняття № 2.

Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння.

Навчальний проект № 2 «Порушення –відповідальність»

§9

с.57-62

10

14.11

1

Узагальнення за розділом 1 та розділом 2.

(Тест-контроль № 1)

с.63-65

§6-§9

Т №1

Розділ 3. Взаємозв’язок людини і держави (5 год.)

11

21.11

5

Поняття Основного закону держави. Структура Конституції України. Повноваження Конституційного Суду України.

Учень/учениця:

називає ознаки конституції; механізми захисту прав і свобод людини та громадянина;

пояснює та застосовує поняття «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «конституція», «права і свободи людини», «конституційні обов’язки»;

описує види конституційних прав, свобод, обов’язків людини і громадянина, органи державної влади та місцевого самоврядування;

наводить приклади повноважень Конституційного Суду України, видів звернення громадян;

характеризує підстави набуття та припинення громадянства України;

аналізує окремі статті Конституції України;

розв’язує правові ситуації із застосуванням знань розділу;

оцінює значення Конституції України; форми участі громадян у житті держави та місцевої громади.

§10

с.68- 72

12

28.11

Правова характеристика понять «людина», «особа»,«громадянин». Права і свободи людини. Громадянство України.

§11

с.73- 78

13

05.12

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні.

§12

с.79- 84

14

12.12

Органи державної влади в Україні. Місцеве самоврядування в Україні.

§ 13-§14

с.85-93

15

19.12

Практичне заняття № 3

Звернення громадян.

Навчальний проект № 3 «Шкільна хартія свободи думки, слова , поглядів та переконань»

§ 15

с.94-98

16

26.12

1

Узагальнення за розділом 3.

(Тест-контроль № 2)

с.99-103

§10-§15

Т №2

ІІ семестр

Розділ 4. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних І кримінальних правовідносин (11 год.+2 резерв)

17

13

Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх.

Учень/учениця:

пояснює та застосовує поняття «цивільна правоздатність», «цивільна дієздатність», «сім’я», «шлюб», «адміністративне правопорушення», «злочин», «кримінальний проступок»;

характеризує обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх осіб, права неповнолітніх як власників, права споживачів, права й обов’язки батьків і дітей, робочий час і час відпочинку неповнолітніх, адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх;

наводить приклади державних органів з охорони права дітей, адміністративних правопорушень і злочинів, адміністративних стягнень і кримінальних покарань;

описує шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми;

аналізує окремі статті відповідних нормативно-правових актів;

розв’язує правові ситуації з використанням знань і положень цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального законодавства України щодо неповнолітніх;

вчиняє власні дії відповідно до норм права в різних видах правовідносин;

висловлює судження щодо взаємних прав і обов’язків батьків та дітей; охорони праці неповнолітніх; особливостей адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

§16

с. 106-110

18

Практичне заняття № 4

Власність неповнолітніх.

§17

с. 111-116

19

Практичне заняття № 5

Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою.

Навчальний проект № 4

«Право-інструмент розв’язання проблем»

§18

с. 117-124

20

Сім’я. Шлюб.

§19

с. 125-129

21

Взаємні права й обов’язки батьків і дітей.

Державні органи з охорони прав дітей.

§20

с. 130-138

22

Практичне заняття № 6

Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

§21

с. 139-146

23

Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх.

§22-§23

с. 147-150

24

Оплата праці. Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми. Охорона праці неповнолітніх.

§22-§23

с. 151-154

25

Практичне заняття № 7

Працевлаштування неповнолітніх.

§24

с. 155-161

26

Адміністративні правопорушення.

Адміністративна відповідальність.

§25

с. 155-168

27

Злочини. Кримінальний проступок.

§26

с. 169-176

28

Кримінальна відповідальність та покарання.

§27

с. 177-181

29

Практичне заняття № 8

Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

§28

с. 182-190

30

1

Узагальнення за розділом 4.

(Тест-контроль № 3)

с. 191-193

§16-§28

Т№ 3

Розділ 5. ЯКЩО ПРАВО - ЦЕ ПРОФЕСІЯ (4 год.)

31

4

Професія «юрист». Юристи в нашому житті.

Учень/учениця:

називає професії, пов’язані з юриспруденцією;

знає, хто такі судді, прокурори, слідчі, нотаріуси, адвокати, юрисконсульти, дільничні офіцери поліції, правозахисники;

наводить приклади видів діяльності нотаріуса та адвоката;

називає основні вимоги до осіб, які мають намір працювати за юридичним фахом чи в поліції;

описує процедуру розгляду цивільної/ кримінальної справи в суді;

розв’язує правові ситуації з використанням знань про професію юриста;

оцінює життєві ситуації, за яких потрібна допомога юриста.

§29

с. 196-201

32

Поліцейські (патрульні, дільничні офіцери поліції).

§30

с.202-

207

33

Практичне заняття № 9

Ігровий суд

§31-§32

с. 206- 213

34

Практичне заняття № 10

Зустріч з юристами чи правозахисниками.

Навчальний проект № 5

«Як стати правником»

35

1

Підсумкове узагальнення «Правова обізнаність – запорука життєвого успіху»

С.214-215

§29-§32

Т№ 4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.