Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування "Громадянська освіта. І семестр" 10 клас

Правознавство

Для кого: 10 Клас

23.07.2018

5095

40

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з нового предмета "Громадянська освіта" в 10 класі.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з курсу «Громадянська освіта»

10 клас ( 2 год/тиждень)

п/п

Дата уроку

Тема уроку

Очікувані результати навчально – пізнавальної діяльності учнів / учениць

Зміст навчального матеріалу

Примітка

1.

Вступ до курсу «Громадянська освіта»

Знання і розуміння:

 • знає і розуміє зміст поняття громадянська освіта;

 • пояснює завдання та структуру предмета;

Вміння і навички:

 • демонструє навички критичного мислення стосовно оцінки самого себе.

Розкрити мету, зміст та основні завдання курсу; ознайомити учнів зі змістом і методами вивчення курсу.

РОЗДІЛ 1. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

2.

Що таке ідентичність?

Знання і розуміння:

 • Дає визначення понять: ідентичність, соціалізація, самовизначення, самореалізація, особиста гідність, совість, сім’я, субкультура.

 • Називає загальні риси та ознаки ключових понять.

 • Усвідомлює існування логічних зв’язків між усіма складовими розділу.

 • Відтворює основну частину навчального матеріалу, знає основоположні теорії та факти, вдало підбирає приклади.

 • Розуміє значення сім’ї для людини і для суспільства.

 • Визначає природу молодіжних субкультур.

Ідентичність. Види ідентичності. Громадянська ідентичність. Змінний характер ідентичності.

3.

Соціалізація особистості

Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Суб’єкти соціалізації.

4.

Соціалізація особистості

Соціалізація в сім’ї. Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури.

5.

Розвиток особистості. Індивідуальність та автономія особистості.

Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети. Активна громадянська позиція. Мобільність і адаптивність людини. Креативність.

6.

Практичні заняття

«Визначаємо найнеобхідніші умови для самореалізації людини»

Формування ставлення та утвердження цінностей через особистий практичний досвід учнів. Формування навичок соціальної взаємодії, вироблення вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш за все у своєму життєвому середовищі.

7.

Урок повторення й узагальнення за розділом І.

8.

Тематичне оцінювання за розділом І.

РОЗДІЛ 2. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

9.

Людська гідність і права людини

Знання і розуміння:

 • Знає зміст понять: людська гідність, свобода, гуманізм, права і свободи людини, права дитини, рівність, справедливість, солідарність, верховенство права,

Поняття людської гідності. Людська гідність основа природного права.

10.

Рівноправність. Охорона й захист людської гідності.

Громадянські (особисті) права людини; визначення ключових проблем реалізації державної політики щодо дотримання прав людини.

11.

Еволюція прав людини

Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини. Покоління прав людини.

12.

Еволюція прав людини

Класифікація прав людини. Борці за права людини. Майбутнє прав людини. Правовий статус особистості в Україні.

13.

Людина і держава

Взаємовідносини «людина держава». Верховенство права.

Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист. Позитивні і негативні зобов’язання держави.

14.

Поняття прав дитини. Захист прав дитини

Загальне уявлення про права дитини. Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Захист прав дитини. Категорії прав людини. Конституційні права. Міжнародні стандарти прав людини.

15.

Механізми захисту прав людини і прав дитини

Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини. Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини.

16.

Практичні заняття:

«Європейський суд з прав людини»

17.

Урок повторення і узагальнення за розділом ІІ

Перевірення засвоєних знань

18.

Тематичне оцінювання за розділом ІІ

РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

19.

Соціокультурна багатоманітність.

Знання і розуміння:

 • Розуміє та пояснює зміст понять: суспільство, соціум, соціальна стратифікація, полікультурне суспільство, суспільна відповідальність, солідарність, стереотипи, упередження, дискримінація, конфлікти, толерантність; переговори, медіація, консенсус, компроміс.

 • Описує соціальну структуру суспільства та соціальні інститути.

 • Визначає причини виникнення стереотипів, їхній вплив на життя у багатоманітному суспільстві.

 • Визначає причини зародження конфліктів.

 • Називає основні принципи діалогу між соціальними групами в полікультурному суспільстві: принцип соціальної рівності та справедливості, принцип згуртованості, принцип соціального партнерства.

 • Пояснює, що таке соціальні цінності та яку роль в житті суспільства відіграє соціальна відповідальність.

 • Характеризує соціальні норми.

 • Пояснює, що таке гендерна рівність та в чому полягає її значення.

Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність. Соціальні цінності. Гендерна, етнічна, конфесійна різноманітність. Рівність.

20.

Ефективна комунікація.

Роль спілкування в житті людини й суспільства. Вербальна й невербальна комунікація.

21.

Стереотипи та упередження. Дискримінація.

Поняття стереотипів і упереджень. Забобони. Шляхи подолання стереотипів. Поняття дискримінації, основні форми прояви дискримінації; міжнародні та національні засоби захисту від дискримінації.

22.

Конфлікти

Поняття конфлікту та його види. Стадії конфлікту, способи подолання конфліктів, переговори та медіація. Компроміс.

23.

Практичні заняття:

«Подолання стереотипів» /Вчимося вирішувати проблему (у класі, школі).

24.

Урок повторення і узагальнення за розділом ІІІ

25.

Тематичне оцінювання за розділом ІІІ

РОЗДІЛ 4. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

26.

Демократична держава

Знання і розуміння:

 • Знає зміст понять: демократія, демократичні процедури, плюралізм, врядування, громадянське суспільство, громада, адвокація, волонтерство. солідарність, соціальна згуртованість, соціальний капітал, влада, державна влада, соціальна активність, пряма та представницька демократія, вибори, мажоритарна,

Виникнення і зміст демократії. Цінності демократії. Демократичні інститути. Конституція та її призначення. Виконавча та судова влада в демократичних країнах.

27..

Громадянське суспільство

Поняття громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства. Громадянське суспільство та правова держава.

28.

Громада

 • пропорційна, змішана виборча система, принципи виборчого права, референдум ; права і обов’язки учнів, учнівське самоврядування, дитяча організація, лідерство, ініціатива.

 • Знає ознаки демократичного врядування та демократичні процедури.

 • Знає ефективні форми участі вчителів, учнів та батьків у

Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави. Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів. Вплив громадян на вирішення проблем громади.

29.

Громадянська участь у житті суспільства

Соціальна згуртованість, солідарність та взаємодія людей у суспільстві. Соціальна активність людини.

30.

Школа – простір демократії

Шкільна громада. Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації в організації шкільного життя.

31.

Дитячі й молодіжні громадські об'єднання

Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об'єднання й рухи.

32.

Практичні заняття: «Створюємо шкільні правила разом» (написання та внесення змін до шкільного статуту

33.

Урок повторення й узагальнення за розділом IV

34.

Тематичне оцінювання за розділом

РОЗДІЛ 5. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС-МЕДІА ( ІІ семестр)

35.

Комунікація, інформація, медіа

Знання і розуміння:

 • Знає зміст понять: свобода слова, інформація, мас-медіа(медіа), медіатекст, суспільне мовлення, пропаганда, реклама, соціальні мережі, фейк, реклама, маніпуляція, джерела інформації, факт, судження, «мова ворожнечі»

Характеризує функції медіа в

 • демократичній державі та наводить приклади їхнього впливу на прийняття рішень;

 • Пояснює як медіа впливають на формування громадської думки;

 • Описує ознаки замовних матеріалів в медіа;

 • Здатний пояснити базові стандарти подання інформації в медіа;

 • Знає можливості Інтернету та усвідомлює небезпеки, пов'язані з його використанням.

 • Характеризує особливості

Поняття мас-медіа(медіа). Роль інформації та медіа в сучасному світі.

36.

Медіа і демократія. Свобода, етика і відповідальність

Свобода слова. Обмеження свободи слова. Баланс між свободою вираження поглядів та відповідальністю.

37.

Маніпулятивний вплив медіа

Маніпуляції в медіапросторі. Як розпізнати фейкову інформацію, пропаганду. Роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів. Що таке «мова ворожнечі», і як її розпізнати.

38.

Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа

Достовірність інформації в мас-медіа. Джерела інформації. Факт та судження.

39.

Інтернет

Приватність та конфіденційність у віртуальному світі. Цифрова ідентичність. Соціальні мережі. Права людини в Інтернеті. Безпека та етика поведінки у мережі. Кіберзлочинність. Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті.

40

Практичні заняття: - «Аналіз медіатексту»/«Створюємо шкільні медіа»/ «Твоя соціальна інформаційна кампанія в школі/громаді»

41.

Урок повторення й узагальнення за розділом V

42.

Тематичне оцінювання за розділом V

РОЗДІЛ 6. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

43.

Соціальні цілі економіки

Знання і розуміння:

 • Може дати визначення понять: економіка як сфера життя, домогосподарство, підприємницька діяльність, сталий розвиток

 • Вільно оперує поняттями: соціальна держава, ринкова економіка, конкуренція,

Економіка як сфера життя людей. Економічні потреби та блага. Процеси, що забезпечують задоволення потреб: виробництво, розподіл, обмін і споживання.

44.

Сталий розвиток

 • бюджет, податки, прибуток,зарплата, професія, лобізм, корупція.

 • Розуміє функції підприємців, домогосподарств і держави в ринковій економіці.

 • Називає учасників різних ринків: покупців і продавців.

 • Розуміє роль грошей в

 • ринковому кругообігу .

 • Знайомий з принципами та механізмами ринкової економіки.

 • Розуміє основні засади економічних відносин «держава - підприємець» та «держава - людина».

 • Знає загальні права та обов'язки платників податків.

 • Розуміє відмінності між потребами, бажаннями і можливостями людини.

 • Розуміє необхідність та межі державного втручання в економіку.

Розуміє причини корупції.

Обмеженість ресурсів. Необхідність раціонального та ефективного використання ресурсів. Вплив діяльності людини на довкілля. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля.

45.

Ринкова економіка

Принципи ринкової економіки. Кругообіг в ринковій економіці.

Попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.

Функції держави в ринковій економіці. Державний бюджет.

46.

Економіка домогосподарства

Домашнє господарство як власник і споживач. Поняття про раціональне споживання. Права споживачів. Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження.

47.

Підприємництво

Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу

48.

Ринок праці

Учасники ринку праці:роботодавці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності, кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід найманого працівника.

49.

Любіювання інтересів та корупція

Поняття лобізму. Сутність корупції та корупціогенних ризиків. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці. Шляхи подолання корупції.

50.

Практичні заняття:

«Родинний бюджет»

Місцевий бюджет:основні статті доходів та видатків»

-«Створюємо бізнес-план власного підприємства»

51.

Урок повторення й узагальнення за розділом VI

РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

52.

Інтеграція та глобалізація

Знання і розуміння:

 • Знає зміст понять: інтеграція, глобалізація, міграція; Європейський Союз, Європейська політика сусідства, Східне партнерство, міжнародне право, європейське та світове співтовариство, система безпеки і співробітництва в Європі.

Поняття інтеграції та глобалізації. Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Витоки та процес європейської інтеграції. Міграційні процеси. Види та форми сучасної міграції. Виклики сучасного світу

53.

Міжнародні відносини та міжнародне право

 • Знає про масштаби впливу

 • глобалізації на економіку, культуру, довкілля, людину.

 • Знає та розуміє причини та наслідки міграційних процесів в Україні та світі.

 • Знає умови вступу України до Європейського Союзу.

 • Називає міжнародні організації, членом / учасником яких є Україна.

 • Називає основні аспекти Європейської політики сусідства.

 • Може аргументовано обговорювати витоки і процес європейської інтеграції.

 • Усвідомлює взаємозалежність

Тема 2. Поняття міжнародних відносин. Особливості міжнародного права. Система безпеки. Міжнародне гуманітарне право. Урядові і неурядові міжнародні організації

54.

Україна – член європейського та світового співтовариства

Європейське і світове співробітництво. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо. Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна – ЄС.

55.

Практичні заняття: «Організовуємо Місію ООН з подолання наслідків стихійного лиха».

«Молодіжні ініціативи та волонтерство в різних країнах світу».

«Шукаємо ровесників та однодумців із інших країн для співпраці у рамках соціального проекту засобами Інтернету».

 • життя місцевої громади, України, Європи та світу.

 • Усвідомлює роль та значення міжнародних організацій для регіону і світу та України.

15

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.