Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування астрономія 11 клас на 2021-2022 н.р.

Астрономія

Для кого: 11 Клас

07.09.2021

143

9

0

Опис документу:
Календано-тематичне планування астрономія 11 клас на 2021-2022 навчальний рік. Процес навчання фізики в основній школі спрямовується на розвиток особистості учня, становлення його наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формування предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових компетентностей.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з астрономії для 11 класу

Складено до підручника: Сиротюк В.Д., Мирошніченко Ю. Б. Астрономія (рівень стандарту, за навч. програмою авт. колективу під керівництвом Яцківа Я.С.) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти – К. : Генеза, 2019

(1 година на тиждень всього 35 годин)

Дата

Тема уроку

Орієнтовний зміст навчального

матеріалу

Вступ. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії. (1 год)

1


Астрономія — фундаментальна

наука, яка вивчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт в цілому. Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками.

Історія розвитку астрономії.

Псевдо науковість астрології та її завбачень. Значення астрономії для формування світогляду та культури людини. Об’єкти дослідження та просторово-часові масштаби в

астрономії.

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

астрономія; видатні астрономи (Птолемей, Коперник,Ґалілей, Кеплер, Гершель, Габбл та ін.); сучасні галузіастрономії.

Пояснює причини, що зумовили зародження й розвиток астрономії; зв’язок астрономії з іншими науками, значення астрономії у формуванні світогляду людини, роль астрономії та космонавтики в

розв’язанні глобальних проблем людства.

Наводить приклади з історії розвитку астрономії у світі й в Україні, зв’язку астрономії з іншими науками, внеску видатних вчених світу та України в

астрономічну науку, об’єктів Всесвіту, використанняастрономічних знань в життєдіяльності людини.


Діяльнісний компонент

Характеризує головні віхи розвитку астрономії; астрономію як спостережну науку, астрономічні знання як чинник культури; просторово-часові масштаби в астрономії. Формулює визначення астрономії як науки.


Ціннісний компонент

Висловлює судження про астрономію як

фундаментальну фізико-математичну науку, про хибність та ненауковість астрології.

Обґрунтовує практичне значення астрономії.

Тема 1. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері (9 год)

2


Небесні світила й небесна сфера.

Сузір’я. Зоряні величини.

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

небесна сфера, сузір’я, характерні сузір’я зоряного неба, точки й лінії небесної сфери; екліптика; небесні координати; горизонтальний паралакс, одиниці

вимірювання відстаней в астрономії; видима й абсолютна зоряна величина; місцевий, поясний і всесвітній час; типи календарів; закони Кеплера.

Називає кількість сузір’їв за сучасним поділом на небі. Пояснює причини видимих рухів світил по небесній

сфері, методи визначення відстаней до небесних тіл, а також їх розмірів і маси, принцип визначення місцевого часу, принцип побудови календаря, системи

небесних координат, причини сонячних та місячних затемнень. Наводить приклади небесних світил, походження назв

сузір’їв, використання різних типів календарів у країнах світу, застосування законів Кеплера.

Діяльнісний компонент

Показує на зоряному небі характерні сузір’я, найяскравіші зорі (Сіріус, Арктур, Вега, Капела, Рігель та ін.), планети Сонячної системи, видимі неозброєним оком. Описує добовий рух світил на різних географічних широтах.

Характеризує якісно шкалу зоряних величин.

Спостерігає зміну вигляду зоряного неба впродовж року, Місяць, планети Сонячної системи; Користується рухомою картою зоряного неба, зоряними атласами.

Орієнтується на місцевості по Сонцю і Полярною зорею.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення до зоряного неба і його світил.

Оцінює використання астрономічних знань для виміру

часу та побудови календарів

3


Небесні координати.

4


Астрономія та визначення часу. Типи календарів.

5


Видимий рух планет.

6


Видимий рух Сонця та Місяця

7


Закони Кеплера.

8


Визначення маси і розмірів

небесних тіл. Визначення відстаней до небесних

тіл у Сонячній системі.

9


Практична робота № 1

а) Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення положення світил на небесній сфері з допомоги карти зоряного неба (зоряного глобуса).

б) Екваторіальні системи небесних координат. Карта зоряного неба.

в) Вивчення (спостереження) видимого зоряного неба.


10


Практикум з розв’язування задач.

Навчальні проекти.

Залікова тестова робота
Тема 2. Методи та засоби астрономічних досліджень (5 год)

11


Дослідження електромагнітного випромінювання небесних тіл.

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

телескоп; діапазони електромагнітного спектра; приймач випромінювання; оптичний телескоп; радіотелескоп; космічний телескоп; астрономічна

обсерваторія; нейтринна і гравітаційна астрономія. Називає діапазони випромінювання небесних тіл,

телескопи та приймачі випромінювання для різних діапазонів електромагнітного спектра, найвідоміші детектори нейтрино та гравітаційних хвиль, провідні

астрономічні обсерваторії України та світу. Пояснює вплив атмосфери на астрономічні спостереження, принцип дії оптичного телескопа, відмінності між оптичними телескопами та

радіотелескопами, особливості реєстрації

випромінювання небесних тіл.

Наводить приклади «вікон прозорості» для

електромагнітного спектра в атмосфері Землі, методів астрономічних досліджень, приймачів

випромінювання небесних тіл, наземних і космічних телескопів та їх застосування для різних діапазонів випромінювання.

Діяльнісний компонент

Характеризує застосування в телескопобудуванні досягнень техніки й технологій.

Ціннісний компонент

Оцінює важливість астрономічних спостережень у всьому діапазоні електромагнітного спектра.

12


Сучасні наземні телескопи. Астрономічні обсерваторії.

Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль.

13


Методи астрономічних досліджень (спостережень). Спектральний аналіз в астрономії.


14


Практикум із розв’язування задач.

Навчальні проекти.

Залікова тестова робота

15


Контрольна робота за І семестр

16


Аналіз контрольної роботи.

Узагальнення знань, умінь і навичок учнів з астрономії за І семестр.

(Екскурсія до планетарію, вечірні спостереження ).

Тема 3. Наша планетна система (5 год)

17


Земля і Місяць.

Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс.

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

планети земної групи, планети-гіганти, карликові планети, малі тіла Сонячної системи; астероїдна небезпека для Землі.

Називає планети Сонячної системи та порядок їх розміщення відносно Сонця, типи малих тіл Сонячної системи, етапи формування Сонячної системи.

Пояснює причини парникового ефекту, виникнення припливів і відпливів, суть астероїдної небезпеки для Землі.

Наводить приклади відомих комет та метеорних потоків, дослідження тіл Сонячної системи за допомогою космічних апаратів.

Діяльнісний компонент

Описує будову Сонячної системи, природу планет і малих тіл Сонячної системи, гіпотези і теорії формування Сонячної системи. Характеризує Землю як планету Сонячної системи.

Ціннісний компонент

Оцінює значення вивчення Місяця для практичної діяльності людини; вивчення тіл Сонячної системи для природничих наук.

18


Планети-гіганти:

Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Супутники планет.

19


Карликові планети.

Пояс Койпера, хмара Оорта. Малі тіла Сонячної системи — астероїди, комети, метеороїди.

20


Дослідження тіл Сонячної системи та Всесвіту за допомогою космічних апаратів. Гіпотези і теорії формування Сонячної системи.

21


Практикум із розв’язування задач.

Навчальні проекти.

Залікова тестова робота
Тема 4. Сонце — найближча зоря ( 3 год)

22


Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії. Реєстрація сонячних

нейтрино.

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

основні утворення в атмосфері Сонця (плями, факели, спікули, протуберанці, корональні діри та ін.). Називає головні фізичні характеристики Сонця.

Пояснює будову Сонця, фізичний механізм генерування енергії Сонця.

Наводить приклади впливу сонячної активності на біосферу Землі.

Діяльнісний компонент

Описує фізичні умови на Сонці, джерела енергії Сонця, особливості реєстрації сонячних нейтрино, прояви сонячної активності та її циклічність.

Характеризує «спокійне» й «активне» Сонце. Дотримується правил безпеки під час телескопічних спостережень Сонця.

Ціннісний компонент

Усвідомлює значення вивчення Сонця для практичних потреб людства

23


Будова сонячної атмосфери. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.


Практична робота № 2

а) Візуально-телескопічні

спостереження Сонця.

б) Визначення діаметра Сонця за допомогою камери-обскури.

в) Визначення висоти (кульмінації) Сонця за допомоги гномона.

24


Практикум з розв’язування задач.

Навчальні проекти.

Залікова тестова робота

Тема 5. Зорі. Еволюція зір (4 год)

25


Основні характеристики зір. Температура і розміри зір. Зорі та їх класифікація. Звичайні зорі.

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

зоря; типи зір; спектральна класифікація зір; діаграма Герцшпрунга—Рассела, білий карлик, нова зоря, наднова зоря; нейтронна зоря; чорна діра, екзопланета.

Називає методи визначення відстані до зір, основні фізичні характеристики зір, основні стадії еволюції зір, методи відкриття та дослідження екзопланет.

Пояснює різницю між типами зір, залежність кольору зорі від її температури.

Наводить приклади зір різних типів та спектральних класів, планетних систем інших зір.

Діяльнісний компонент

Описує спектральну класифікацію зір, еволюцію зір (зокрема Сонця), типи екзопланет. Характеризує Сонце як зорю.

Ціннісний компонент

Обґрунтовує значе

26


Подвійні зорі. Маса зір.

Планетні системи інших зір.

27


Еволюція зір. Білі карлики.

Фiзично-змінні зорі. Нейтронні зорі. Чорні діри.

28


Практикум з розв’язування задач.

Навчальні проекти.

Залікова тестова робота
Тема 6. Наша галактика ( 2 год)

29


Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура. Надмасивна чорна діра в центрі Галактики.

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

галактика «Молочний Шлях»; зоряне скупчення; зоряна асоціація; туманність; міжзоряне середовище. Називає складові частини будови Галактики.

Пояснює причину існування Молочного Шляху на зоряному небі Землі.

Наводить приклади зоряних скупчень, туманностей.

Діяльнісний компонент

Характеризує місце Сонячної системи в Галактиці.

Ціннісний компонент

Висловлює судження про особливість місця Сонячної системи в Галактиці.

30


Практикум з розв’язування задач.

Навчальні проекти.

Залікова тестова робота

Тема 7. Будова і еволюція Всесвіту ( 2 год)

31


Світ галактик. Активні ядра

галактик. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й еволюція Всесвіту. Спостережні основи космології.

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

типи галактик; класифікація галактик; активні ядра галактик; закон Габбла; червоне зміщення; космологія; великомасштабна структура Всесвіту;

реліктове випромінювання; темна матерія; темна енергія.

Називає найяскравші на небі Землі галактики, типи галактик.

Наводить приклади спостережних даних, які підтверджують теорію Великого Вибуху.

Діяльнісний компонент

Описує класифікацію галактик за Габблом,

великомасштабну структуру Всесвіту та

загальноприйняті моделі його походження й розвитку, природу активності ядер галактик, спостережні прояви розширення Всесвіту, природу реліктового

випромінювання.

Характеризує природу галактик і квазарів.

Ціннісний компонент

Усвідомлює проблему «прихованої маси», факт прискореного розширення Всесвіту.

Оцінює внесок космології у розвиток природознавства

32


Практикум з розв’язування задач.

Навчальні проекти.

Залікова тестова робота
Тема 8. Життя у Всесвіті ( 1 год)

33


Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Формула Дрейка.

Пошук життя за межами Землі. Питання існування інших всесвітів.

Мультивсесвіт.

Практикум з розв’язування задач.

Залікова тестова робота

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

антропний принцип; квантове народження Всесвіту, мультивсесвіт.

Пояснює суть антропного принципу.

Наводить приклади наукових гіпотез щодо

виникнення життя на Землі, пошуку життя на інших планетах Сонячної системи, міжнародних наукових проектів з пошуку життя у Всесвіті.

Діяльнісний компонент

Описує імовірність існування життя на інших планетах. Характеризує зв’язок між основними фундаментальними константами й життям, гіпотезу

про існування інших всесвітів.

Ціннісний компонент

Усвідомлює особливість Землі — «колиски життя» в Сонячній системі.

Висловлює судження про існування позаземного
34


Контрольна робота за ІІ семестр

35


Узагальнення знань, умінь і навичок учнів з астрономії .

Підбиття підсумків за навчальний рікВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.