Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Виховні заходи з теми прав дитини. Практичні кейси
»
Взяти участь Всі події

календарне планування з корекційно-розвиткової роботи з «Розвиток мовлення» 9 клас для дітей з затримкою психічного розвитку

Інклюзивна освіта

Для кого: 9 Клас

31.10.2021

112

22

0

Опис документу:

Календарне планування з корекційно – розвиткової роботи «Розвиток мовлення» 9 клас для дітей з затримкою психічного розвитку складене згідно пограми з корекційно- розвиткової роботи "Розвиток мовлення"- автор Омельченко І.М., Федорович Л.О

Перегляд
матеріалу
Отримати кодКалендарне планування

з корекційно – розвиткової роботи

«Розвиток мовлення»

9 клас

для дітей з затримкою психічного розвиткуПідготувала вчитель філії «Спаська гімназія»

Савлук Людмила Леонідівна

2021-2022 н.р.Календарне планування

з корекційно – розвиткової роботи

«Розвиток мовлення»

9 клас

2 години

(70 годин)Тема уроку

Дата

Примітка
МОДУЛЬ І. ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПІЛКУВАННЯ

1

Розвиток немовленнєвих процесів. Розвиток гностико-праксичних функцій, лінгвістичного мислення

2

Розвиток мовленнєвих процесів. Розвиток механізмів сукцесивного, симультанного аналізу і синтезу (програмування немовних і мовних дій, визначення послідовності в просторі, в часі, послідовності мовних одиниць).

3

Розвиток внутрішнього промовляння й здатності аналізувати, відтворювати вірші та скоромовки, (слухати, відмічати паузи про себе), звертати увагу на кількість слів.

4

Розуміння основних типів інтонаційних конструкцій речень і визначення їх на слух.

5

Текст-жарт та передача змісту жарту при переказі.

6

Розвиток здатності утримування слів і словосполучень, необхідних для осмислення висловлювання і відтворення їх в діалозі (відпрацьовується в парах).

7

Розвиток механізму формування парадигматичних, синтагматичних та ієрархічних зв'язків у лексичній системі мови, фонетичних, фонематичних, лексичних узагальнень, усвідомленого уміння аналізувати і синтезувати мовні одиниці з точки зору семантики, мовного оформлення і уміння співвідносити їх з графічним зразком.

8

Формування і автоматизації орфографічних навичок на фонетико- словотворчій основі (правопис коренів слів, префіксів і суфіксів), на морфолого-синтаксичній основі (правопис закінчень).

9

Розвиток осмислення почутого, перекодування сприйнятого повідомлення, трансформування почутого тексту у різні варіанти (перетворити і переказати прослуханий діалог в монологічну форму і навпаки).МОДУЛЬ IІ. УСНЕ ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ


10

Вдосконалення фонематичного компонента мовлення. Аналіз вимови у відповідності з нормами літературного мовлення у словах, реченнях, тексті, порядку слів у реченні, логічного наголосу, правильного вживання слів різних частин мови та мовного оформлення речень і текстів у цілому.

11

Аналіз текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення.

12

Виконання фонематичного розбору вивчених частин мови.13

Вдосконалення граматичного компонента мовлення. Правильно і точно вживає на письмі слова різних частин мови, здійснює словозміну та словотворення іменників, прикметників, числівників, прислівників, займенників, вживає частки, вигуки та прийменники

14

Практично виконує морфемний, морфологічний аналіз і розбір вивчених частин мови. Знаходить чужі та свої помилки в усному мовленні

15

Вдосконалення лексичного компонента мовлення. Вживання всіх частин мовлення у простих, складних, складносурядних реченнях із різними сполучниками..

16

Збагачення, уточнення і активізація словника у процесі читання текстів, діалогічного та монологічного характеру, що належать до розмовного, художнього, наукового стилів. Виконання лексичного розбору речення

17

Вдосконалення зв’язного мовлення.

Діалогічне мовлення. Складання діалогів на основі телепередач, дібраних запитань за текстом, обміну думками, повідомлення, відповідно до створеної мовленнєвої ситуації, пов’язаної із життєвим досвідом учнів, дискусії тощо. Відтворення самостійно чи за допомогою усного діалогу (12-14 реплік), відповідно до запропонованої ситуації, демонструючи стислість, логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо та додаючи або замінюючи окремі репліки діалогу.

18

Використання реплік для стимулювання й підтримання діалогу, висловлення особистої позиції та її обговорення, знаходження цікавих, переконливих аргументів на захист своєї позиції, також і з власного життєвого досвіду, змінюючи власну думку в разі незаперечних контраргументів.

19

Монологічне мовлення. Відтворення переказів за складним планом, вибіркового переказу розповідного тексту, стислого переказу текстів наукового й публіцистичного стилів, підпорядковуючи висловлення темі й основній думці, дотримуючись композиції, мовних, стильових особливостей прослуханих і прочитаних текстів художнього (обсягом 800- 900 слів – 8-9 хв.), наукового й публіцистичного стилів мовлення обсягом (700-800 слів – 7-8 хв.), за самостійно складеним складним планом.

20

Оптимальне структурування абзаців і мікротем у висловленнях, що належать до різних типів, жанрів і стилів мовлення обсягом (300-350 слів, стислого й вибіркового – у 1,5-2 рази більше), за самостійно складеним складним планом.

21

Складання письмових творів, тез, доповідей, конспектів почутого, заяву, автобіографію, резюме, підпорядковуючи висловлення темі й основній думці, будуючи в логічній послідовності за самостійно складеним простим або складним планом, добираючи мовні засоби відповідно до теми і задуму висловлення, стилю й жанру мовлення на основі двох-трьох джерел


МОДУЛЬ IІІ. ПИСЕМНЕ ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ


22

Корекція і розвиток письма на основі фонетичного принципу. Аналіз і коментування написання слів у процесі виконання практичних завдань: складних випадків слововживання, синтаксичних конструкцій у процесі списування, словникового диктанту, слухового диктанту.
23

Вживання прямої й непрямої мови та заміна прямої мови непрямою, прості й складні речення та складносурядні й складнопідрядні речення із різними сполучниками.

24

Відтворення інтонацією речень із прямою мовою, діалогом, складносурядних речень, безсполучникового складного речення. Здійснення фонематичного аналізу.

25

Корекція і розвиток письма на основі морфемного принципу. Аналіз і коментування помилок у словах, виявлених орфограм суфіксів при написанні простих, складних, складносурядних складнопідрядних речень з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку у переказах і творах. Здійснення морфемного аналізу слів.

26

Корекція і розвиток письма на основі морфологічного принципу. Точне використання слів різних частин мови, підбір синонімів, антонімів, активне користування, виділення орфограм. Спостереження за написанням вивчених частин мови в простих, складних, складносурядних, складнопідрядних реченнях з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку, прямої і непрямої мови.


27

Правильне використання розділових знаків при прямій мові й діалозі, в складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку, складносурядного речення відповідно до смислових зв'язків між частинами та узгодження слів у реченнях.28

Корекція і розвиток синтаксичного компонента мовлення. Аналіз і коментування написання складного речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком та засобів зв'язку в ньому.29

Аналіз і коментування смислових зв'язків між частинами складносурядного речення та розділових знаків між частинами складносурядного речення.30

Аналіз і коментування основних видів складнопідрядних речень: з означальними, з'ясувальними, обставинними, підрядними частинами (способу дії й ступеня, порівняння, місця, часу, причини, наслідку, мети, умови та ін.) та розділовим знаками між частинами складнопідрядного речення

з кількома підрядними частинами.31

Аналіз і коментування складного речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку та розділових знаків у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.32

Диференціація складносурядних, складнопідрядних речень із різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.33

Вживання розділових знаків у простому і складному реченнях. Виконання синтаксичного розбору речення34

Корекція і розвиток зв’язного мовлення.

Речення. Аналіз і написання діалогу відповідно до пропонованої ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог- домовленість), обговорення самостійно обраної теми, розігрування діалогу.35

Текст. Аналіз будови тексту (мікротема, абзац, ключові слова, засоби міжфразового зв’язку) і написання вибіркових переказів, текстів наукового й художнього стилів (на основі декількох джерел: довідкової й художньої літератури, ресурсів Інтернету).36

Докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням. Аналіз і написання творів у публіцистичному стилі, тез прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статей), конспектів почутого науково-навчального тексту, узагальнення й висновки, ділових паперів (заява, автобіографія, резюме).
МОДУЛЬ ІV. ЧИТАЦЬКА (ЛІТЕРАТУРНА) ДІЯЛЬНІСТЬ37

Читання мовчки. Аналіз прочитаних текстів (швидкість читання – 140-270 слів за хв.) текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення.38

Читання вголос. Аналіз прочитаних текстів (80-120 слів за хв.) різних типів, стилів, жанрів мовлення, відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм, виражаючи за допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості змісту, стилю тексту, мовного оформлення, авторський задум;
МОДУЛЬ V. УСВІДОМЛЕНЕ СПІЛКУВАННЯ І КОМУНІКАТИВНА РЕГУЛЯЦІЯ39

Міжсуб’єктне спілкування з Іншим у просторі соціуму. Спілкування як співпраця і кооперація. Планування і здійснення навчального співробітництва з учителем та однолітками (методи: складання завдання партнеру, відгук про роботу партнера).40

Врахування позиції партнера та вирішення конфліктів (методи: діалогове слухання; формулювання запитань для зворотного зв’язку; диспути, дискусії, завдання на розвиток діалогічного мовлення – обговорення, розпитування, переконання, запрошення41

Управління поведінкою партнера – контроль, корекція, оцінка його дій (методи: діалогове слухання; формулювання запитань для зворотного зв’язку; диспути, дискусії; завдання на розвиток діалогічного мовлення – обговорення, розпитування переконання, запрошення42

Розвиток вміння з достатньою повнотою і точністю висловлювати свої думки у відповідності до завдань та умов спілкування (методи: завдання на розвиток монологічного мовлення – розповідь, опис, пояснення).43

Передача інформації і відображення предметного змісту (методи: рольові ігри в рамках тренінгу, групові ігри44

Спілкування як рефлексія. Особистісна рефлексія. Формування знань про свої вчинки й образи власного «Я» як індивідуальності з метою усвідомлення себе як суб’єкта спілкування.45

Комунікативна рефлексія. Формування уявлень про внутрішній світ іншої людини і причини тих чи інших її вчинків.46

Кооперативна рефлексія. Організація комунікативної рефлексії, тобто надання собі, своїм способам і результатам взаємодії з оточуючими, об'єктивної оцінки..47

Формування знань про рольову структуру та позиційну організацію колективної взаємодії.48

Внутрішньосуб’єктне спілкування у просторі «Я» через персоналізованого Іншого.49

Самоспілкування та спілкування з квазісуб’єктом (героєм літературно-художнього твору). Запис учнями своїх думок у письмовій формі.50

Написання листа самому собі, будь-якому персонажу, герою або автору улюбленого твору, значущому для учня.51

Уявлення учнями себе в ключовій ситуації, описаній в літературно-художньому творі. Організація імаготерапії через відтворення підлітками в уяві або в реальній поведінці бажаного образу свого «Я». створення «своїх» творів і розповідей про «свого» улюбленого героя; казкотерапії, арт-терапії.52Парасоціальне та внутрішньосуб’єктне спілкування з Іншим у просторі культури. Спілкування засобами медіа та з медіаперсоною. Розвиток спільного (мережевого) мислення засобами соціальних мереж, що сприяє формуванню здатностей критикувати і змінювати гіпотези, знаходити помилки, перевіряти та спростовувати певні погляди та теорії.53


5455


56

57

58


59

60
61


62


63


64


6566


6768 -69

Формування у соціальних мережах толерантності шляхом розширення горизонтів спілкування з індивідами з інших соціокультурних просторів. Опанування децентрованих моделей взаємодії у соціальній мережі.


Проекти. Аналіз поширених рекламних роликів: разом знайдіть і розпізнайте в них ознаки залякування, перебільшення, обману, маніпуляцій. Розвіювання міфів про надзвичайну красу, ідеальну зовнішність і вічну молодість кінозірок, артистів та інших медіа-героїв.


Соціальна реклама. Пошук з дітьми в інтернеті та обговорення зразків соціальної реклами на різні теми: попередження куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин, безпечна поведінка на дорозі, запобігання насильству тощо.


Спілкування з соціокультурним Іншим. Тематика текстів та висловлень. Інший в українському національному характері. Інший у мистецтві.


Найвидатніші постаті вітчизняної й світової культури. Інший у сімейних цінностях, реліквіях, ідеалах. Мій життєвий і професійний

вибір.


Усвідомлення причин та прогноз протікання соціальнокомунікативних ситуацій. Розуміння ситуацій співпраці. Організація ціннісно-смислової діяльності учнів з осмислення продуктивності і непродуктивності конфліктних позицій


Виокремлення конфліктно насиченого епізоду літературного твору, де герої знаходяться в ситуації міжособистісного конфлікту. Визначення конфліктних позицій, носіями яких виступають герої.


Організація ціннісно-смислової діяльності учнів з осмислення продуктивності і непродуктивності конфліктних позицій.


Виділення та характеристика конфліктного зіткнення; аналіз емоційного стану; виявлення причини, що спонукала вступити в конфлікт; доведення зайнятої опонентом у суперечці позиції («агресор», «спостерігач», «відповідальний опонент»).


Розуміння і реалізація комунікативних актів, як складника соціально-комунікативних ситуацій.

Комунікативні акти для надання інформації та взаємного поповнення знань: повідомлення, звістки, оголошення, інформування, поради, рекомендації, пропозиції.

Комунікативні акти для здійснення спрямованого впливу на співрозмовника: заохочення, покарання, прохання, закликання, навіювання, спонукання, стимулювання, переконання, колективне визнання.


Типи комунікативних реакцій у ситуаціях спілкування.


Цінності спілкування (міжсуб’єктного та внутрішньосуб’єктного ) з Іншим. Цінність пізнання.


Цінність Я. Цінність Іншого.


Цінність суспільно-корисної діяльності.


Цінність відповідальності. Навчання підлітків способам організації поведінки. Цілеспрямоване формування відповідальної поведінки шляхом прилучення до профілактичних заходів із подолання соціального інфантилізму, що передбачають вироблення низки важливих здібностей: приймати рішення і оцінювати їх наслідки, критично мислити, самовиражатися прийнятними способами, усвідомлено робити вибір та зважувати свої можливості.70

Повторення вивченого матеріалу.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.