Календарне планування з фізики

Фізика

Для кого: 7 Клас

08.10.2018

498

4

0

Опис документу:
Календарно- тематичне планування з фізики за новою програмою 2018-2019 н.р.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування з фізики 7 клас за новою програмою

на 2018/2019 навчальний рік

Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу

(70 год, 2 год на тиждень)

№ з/п

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Дата

Примітка

ВСТУП

Фізика як навчальний предмет у школі. Правила безпеки під час роботи з  фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті. Фізичні тіла й фізичні явища. Речовина і поле.

Знаннєвий компонент:

знає правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого робочого місця.

Діяльнісний компонент:

дотримується правил безпечної поведінки під час роботи з фізичними приладами та обладнанням.

Ціннісний компонент:

усвідомлює роль шкільного кабінету та значення фізичних приладів у навчанні фізики, відповідальність за поведінку у фізичному кабінеті.

Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

Фізичний експеримент і фізичні досліди

Знаннєвий компонент:

називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від біологічних, хімічних інших явищ;

наводить приклади фізичних явищ, фізичних тіл та фізичних величин;

розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення;

Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома.

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

Діяльнісний компонент:

записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць;

користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали;

порівнює значення фізичних величин;

вимірює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів;

проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки.

Ціннісний компонент:

усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними;

висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

Навчальний проект № 1

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 1

«Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Аналіз контрольної роботи № 1. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає види механічного руху;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда коливань, період та частота коливань) і вміє обрати її одиницю;

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху

Розв’язування задач

Графіки рівномірного прямолінійного руху

Розв’язування задач. Самостійна робота

називає вживані одиниці часу, шляху, швидкості, періоду обертання, періоду та частоти коливань;

описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів;

розуміє відносність руху.

Діяльнісний компонент:

уміє застосовувати поняття «матеріальна точка» та визначати межі застосування цієї фізичної моделі;

розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла;

уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його аналіз;

розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника під час розв’язання фізичних задач різного типу;

представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку й безпеки

Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

Розв’язування задач

Розв’язування задач. Самостійна робота

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

Навчальний проект № 2

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 2

«Механічний рух»

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Аналіз контрольної роботи № 2. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

Густина речовини

Знаннєвий компонент:

знає і описує фізичні явища і процеси (інерція, деформація, тяжіння, тертя, тиск);

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (маса, густина речовини, сила, коефіцієнт тертя, тиск, сила тиску) та вміє обрати її одиницю;

формулює закони Гука, Паскаля, Архімеда;

знає умову плавання тіл;

пояснює причини виникнення атмосферного тиску та його залежність від висоти,

залежність сили пружності від деформації;

залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини;

знає і розуміє будову та принцип дії динамометра, манометра, барометра, терезів.

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування

Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

Розв’язування задач

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 3

«Взаємодія тіл. Сила»

Аналіз контрольної роботи № 3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення сили тертя, сили пружності, тиску в практичних ситуаціях;

графічно зображує сили;

користується динамометром, терезами; читає покази шкали манометра, барометра;

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

Ціннісний компонент: висловлює судження про роль внеску вчених-фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки;

оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

Сполучені посудини. Манометри

Розв’язування задач. Самостійна робота

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

Навчальний проект № 3

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 4

«Тиск твердих тіл, рідин і газів»

Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Аналіз контрольної роботи. Механічна робота. Потужність

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (механічна робота, потужність, кінетична і потенціальна енергія, момент сили, коефіцієнт корисної дії) і вміє обрати її одиницю;

Розв’язування задач

Механічна енергія та її види

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування

Розв’язування задач. Самостійна робота

розуміє сутність закону збереження механічної енергії, умову рівноваги важеля, принцип дії простих механізмів; знає різновиди важеля.

Діяльнісний компонент:

застосовує закон збереження енергії та формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії тіла, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, деформованого тіла, моменту сили під час розв’язування задач різних типів і виконання лабораторних робіт, у практичній діяльності;

користується простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина); використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

оцінює прояви закону збереження механічної енергії в природі, техніці, побуті; оцінює ефективність використання простих механізмів;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про перетворення енергії

Момент сили. Умови рівноваги важеля

Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля

Рухомий і нерухомий блоки

Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму

Навчальний проект № 4

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 5

«Механічна робота та енергія»

Аналіз контрольної роботи. Повторення розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. Повторення розділу 2. Механічний рух

Повторення розділу 3. Взаємодія тіл. Сила.

Повторення розділу 4. Механічна робота та енергія   

Екскурсія

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.