Календарне планування. Основи здоров`я. 3 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ОСНОВИ ЗДОРОВ`Я

(34 години, 1 год на тиждень, резерв часу становить 0 годин)

І семестр – 1 годна тиждень  - 16 год. 

ІІ семестр – 1 год на тиждень – 19 год.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1.Підручник  «Основи здоров’я» О.В. Гнатюк для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів/Рекомендовано Міністерством освіти та науки України – Київ «Генеза», 2013

2. Зошит з основ здоровя: навч. посібник для 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /О.В, Гнатюк. – Київ: «ПІП», 2017

3.Мультимедіа  вчителя: презентації до уроків

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 Здоров'я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї і виховання дітей.

Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я — одне з найважливіших завдань сучасної школи, яке має стати атрибутом будь-якої освітньої діяльності у навчальному закладі і поза його межами. Але найповніше це завдання реалізується через предмет «Основи здоров’я».

Мета предмета «Основи здоров'я» – формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їх фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку.

Головними завданнями предмета є:

формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, взаємозв’язок організму людини з природним, техногенним і соціальним оточенням;

розвиток в учнів мотивації дбайливо ставитися до власного здоров’я, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну його складові;

виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя;

розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;

набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я;

використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей.

Реалізація мети та завдань предмета буде ефективною за умов:

постійного мотивування учнів до здорового способу життя і безпечної життєдіяльності;

застосування інтерактивних методів навчання, що забезпечують індивідуалізацію сприйняття, активну участь кожного учня і групову взаємодію;

урізноманітнення типів уроків (урок-тренінг, урок-екскурсія, урок-зустріч тощо);

переважання практичних дій і вправлянь учнів у засвоєнні навчального матеріалу;

забезпечення зв’язку між теоретичними відомостями й можливостями їх практичного застосування;

забезпечення змістових та мотиваційних зв’язків предмета з навчальним матеріалом інших предметів початкової школи (фізична культура, природознавство, Я у світі, читання тощо);

наявності навчально-методичного забезпечення для всіх учасників навчально-виховного процесу;

наявності підготовленого педагога і відповідного освітнього середовища (зокрема, тренінгового кабінету);

співпраці вчителя з батьками, батьків з дітьми;

ціннісного ставлення вчителя до свого здоров’я, особистого прикладу дотримання правил здорового і безпечного способу життя;

здійснення моніторингу за відповідністю процесу навчання критеріям його ефективності.

Змістову основу предмета складають такі базові поняття: здоров'я, здоровий спосіб життя, безпечна поведінка, здоров’язбережувальна компетентність, здоров’язбережувальні компетенції (життєві і спеціальні навички).

Здоров'я розглядається як:

стан загального фізичного, психологічного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад (ВООЗ).

процес формування, збереження, зміцнення, відновлення фізичної, соціальної, психічної та духовної його складових.

Здоровий спосіб життя — спосіб життєдіяльності людини, метою якого є формування, збереження і зміцнення здоров’я.

Безпечна поведінка — поведінка людини, яка не загрожує її життю і здоров'ю та безпеці інших людей.

Здоров’язбережувальна компетентність – здатність учня застосовувати здоров’язбережувальні компетенції в умовах конкретної життєвої або навчальної ситуації на користь збереження, зміцнення і формування здоров’я.

Здоров’язбережувальні компетенції (життєві та спеціальні) – це суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які сприяють здоров’ю у всіх сферах життєдіяльності людини.

Зміст програми для кожного класу структурується за такими розділами: 1) здоров'я людини; 2) фізична складова здоров'я; 3) соціальна складова здоров'я; 4) психічна та духовна складові здоров'я.

Розділ «Здоров’я людини» передбачає формування цілісного уявлення учнів про здоров’я, безпеку і розвиток людини та їх взаємозв’язок із способом життя і навколишнім середовищем.

Розділ «Фізична складова здоров’я» спрямовано на вивчення чинників, що впливають на фізичне благополуччя дитини.

Розділ «Соціальна складова здоров’я» присвячено вивченню чинників, що впливають на соціальне благополуччя людини та правил безпечної поведінки у навколишньому середовищі. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті формування в учнів навичок протидії негативним соціальним впливам.

Розділ «Психічна та духовна складові здоров’я» містить інформацію щодо чинників, які впливають на емоційний, інтелектуальний та духовний розвиток учня. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті розвитку позитивної самооцінки, навичок критичного мислення й уміння приймати виважені рішення.

Програму побудовано за концентричним принципом. Зазначені розділи є наскрізними для всієї початкової школи, в кожному класі зміст і обсяг пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюються відповідно до зростаючих пізнавальних і психологічних особливостей учнів. За умови дотримання державних вимог до результатів навчання послідовність і кількість годин на ці складові у підручниках і календарних планах можуть змінюватися відповідно до авторського викладу, робочого плану школи, необхідності своєчасного реагування на конкретні умови, в яких відбувається навчально-виховний процес (наближення епідемій, стихійне лихо, інфекційні хвороби тощо).

Особливість методики проведення уроків у початковій школі полягає в тому, що оволодіння здоров’язбережувальними компетенціями потребує багаторазового вправляння, насамперед у процесі групової взаємодії. Тому необхідна організація практичної, ігрової, індивідуальної та колективної діяльності учнів, що базується на суб’єкт-суб’єктній взаємодії вчителя з учнями і учнів між собою. Такий підхід отримав назву «освіта на основі набуття життєвих навичок» (ООЖН) і характеризується застосуванням інтерактивних методів навчання, що забезпечує ефективне засвоєння учнями навчального матеріалу і відпрацювання ними поведінкових навичок.

Особливістю структури уроків з основ здоров’я має бути гнучкість, органічне поєднання навчально-пізнавальної та оздоровчо-рухової діяльності учнів, включати різні види діалогу, групової співпраці. Особливого значення для формування в учнів здорового способу життя та безпечної поведінки має емоційність і доступність навчального матеріалу, його унаочнення. Практичні роботи, зазначені в програмі, виконуються учнями в практично-дієвій формі під час опрацювання відповідної теми для досягнення мети уроку або вдома з батьками.

Узагальненим результатом навчання основ здоров’я у початковій школі є відповідний до віку рівень здоров’язбережувальної компетентності учнів. Деталізовані результати навчання у початковій школі представлено у вигляді державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів має бути заохочувальним і здійснюватися переважно засобами моніторингу за прогресом у знаннях, ставленнях та уміннях учнів впродовж навчання у початковій школі.

Моніторинг доповнюється поточним (поурочним) і тематичним оцінюванням без виставлення академічних оцінок, що створюватиме умови для розвитку в учнів навичок самооцінювання, самоаналізу і розвитку внутрішньої мотивації до навчання, починаючи з початкової школи.

Тематичне оцінювання здійснюється після засвоєння учнями розділів чотири рази на рік: перше охоплює розділи «Здоров’я людини» і «Фізична складова здоров’я», друге і третє – «Соціальна складова здоров’я», четверте – «Психічна і духовна складові здоров’я».

з/п уроків

Кількість

годин

Дата

Корекція

дати

Тема та зміст уроку

Примітка

І семестр

І. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ (4 год)

1

1

Показники здоров’я і розвиток дитини. Практична робота. Вимірювання пульсу. с.6 - 11

2

1

Чинники, що впливають на здоров’я людини. с.12 - 15

3

1

Здоровий спосіб життя. Корисні звички. Практична робота. Складання правил здорового способу життя. с. 16 – 21

Фізична складова здоров’я

4

1

Природні ритми і здоров’я. Працездатність людини. Освітлення на робочому місці, його значення для формування постави і зору. Практична робота. Вправи для підвищення працездатності. с.22 – 27

5

1

Активний відпочинок. Безпека при заняттях спортом. с. 28 – 31

6

1

Охайність та особиста гігієна. Догляд за одягом і взуттям. с. 32 – 35

7

1

Корисні та шкідливі мікроорганізми. Захисні сили організму. Профілактика інфекцій, що передаються контактним і повітряно – крапельним шляхом. Практична робота. Моделювання поведінки під час епідемій грипу. с.36 - 41

8

1

Охайність та особиста гігієна. Догляд за одягом та взуттям.

9

1

Вітаміни та мікроелементи, їх вплив на здоров’я. Вибір продуктів харчування. Переваги натуральних продуктів. Негативний вплив смажених страв. с.42 – 45

10

1

Харчові отруєння. Перша допомога при харчових отруєннях. Практична робота. Визначення терміну придатності та умов зберігання харчових продуктів за їх маркуванням. с.46 – 50

Соціальна складова здоров’я

11

1

Взаємодія з іншими людьми. Дружній клас. Практична робота. Обговорення літературних джерел: української народної казки «Ріпка», байки Л.Глібова «Лебідь, Щука і Рак». с.52 - 55

12

1

Родинні відносини. Взаємодопомога членів родини. Практична робота «Як зробити приємність іншому». с.56 – 59

13

1

Що таке толерантність. Толерантне ставлення до людей, які мають проблеми із здоров’ям. Практична робота. Обговорення літературних джерел про толерантність. с. 60 - 63

14

1

Ефективне спілкування. Уміння слухати. Практична робота. Як попросити про послугу чи допомогу. с.64 – 67

15

1

Запобігання конфліктам і їх вирішення. Практична робота. Моделювання ситуації мирного вирішення конфліктів з однолітками. с. 68 - 71

16

1

Профілактика вживання тютюну та алкоголю. Практична робота. Моделювання ситуації відмови від небезпечної пропозиції. с. 72 - 75

ІІ семестр

17

1

Вплив комп’ютерних ігор на здоров’я дітей. Профілактика комп’ютерної залежності. с.78 - 80

18

1

Безпека вдома. Правила користування джерелами водопостачання. Практична робота. Рольова гра «Викликаємо служби 101, 102, 103, 104». с 81 - 85

19

1

Пожежна безпека. Правила користування обігрівальними приладами. Практична робота. Ознайомлення із застережними знаками про небезпеку ураження електричним струмом, про легкозаймисту речовину. с. 86 - 91

20

1

Правила користування газовою плитою. Ознаки витоку газу. Практична робота. Ситуаційна гра «Як діяти при витоку газу». с. 92 - 95

21

1

Дорожня безпека. Перехід дороги в умовах обмеженої оглядовості. С. 96 – 99

22

1

Поведінка біля залізничної колії. с. 100 – 101

23

1

Дорожні знаки. Практична робота. Моделювання ситуації дорожнього руху (з дорожніми знаками: 1.27, 1.28, 1.30, 3.8, 4.12, 5.41, 5.43). с. 102 – 103

24

1

Безпека у населеному пункті. Правила поведінки дітей на дворі. с.104 - 105

25

1

Безпека велосипедиста. с. 106 – 107

26

1

Оздоровлювальне значення відпочинку на природі. Речі та одяг для прогулянки на природі. с.108 – 111

27

1

Поведінка дитини в автономній ситуації на природі (якщо загубився, заблукав у лісі, горах, степу). Повторення та узагальнення вивченого. с.112 - 115

Психічна і духовна складова здоров’я

28

1

Характер і здоров’я. Практична робота. Визначення позитивних і негативних рис характеру і казкових героїв. с.117 - 120

29

1

Самооцінка характеру. Практична робота. Визначення рис власного характеру. с.121 – 123

30

1

Розвиток пам’яті та уваги. Практична робота. Вправи для тренування зорової та слухової пам’яті, концентрації уваги. с.124 – 128

31

1

Творчі здібності дитини. Розвиток фантазії та уяви. Практична робота. Створення казки про здоров’я. с.130- 133

32

1

Профілактика емоційного перенапруження. с. 134 – 138

33

1

Способи релаксації. Практична робота. Створення колажу «Що приносить мені радість». с.136

34

1

Виконання проекту «Здоровим бути модно». Підсумок за рік.

35

1

Систематизація і узагальнення знань. Підсумок за рік.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
6
дн.
1
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!