Календарне планування. Образотворче мистецтво. 3 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

(35 годин, 1 год на тиждень, резерв часу становить 3 години)

І семестр – 1 год на тиждень  - 16 год. 

ІІ семестр – 1год на тиждень – 19 год.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1.Підручник  Трач С.К., М.І. Резниченко «Образотворче мистецтво» для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів/Рекомендовано Міністерством освіти та науки України – Тернопіль, «Навчальна книга - Богдан», 2013

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 Невідємною частиною культури, одним із визначальних її проявів є образотворче мистецтво. Протягом тисячолітьмистецтвозаймало одне з пріоритетних місць за силою впливу на особистісний розвиток людини та її виховання. Високорозвинені цивілізації ставили і продовжують ставити мистецтво у центрі всієї освіти, розуміючи його унікальні можливості для розвитку духовності та інтелекту, універсальну доступність різних форм творчості для сприйняття і засвоєння з ранніх років дитинства.

Освітня галузь “Мистецтво” у початковій школі є однією з ланок неперервної мистецької освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями художніх компетенцій основної школи.

Навчальна програма “Образотворче мистецтво” реалізує вимоги освітньої галузі “Мистецтво” (змістова лінія “Образотворче мистецтво”) Державного стандарту початкової загальної освіти та гармонійно поєднує навчально-виховний потенціал образотворчої культури з її естетично-мистецькою, зображально-моторною і творчо-діяльнісною складовими.

Зміст програми ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, послідовності, наступності та неперервності змісту загальної мистецької освіти, єдності навчання і виховання. Диференціювання тем базується на принципах системності та циклічності подання матеріалу, що узагальнений в логічно-структурні блоки. Принципи поліхудожності, інтегративності та варіативності дають змогу вчителям повноцінно застосувати й адаптувати до даної програми свій творчий потенціал, педагогічний досвід, здійснювати диференціацію завдань, їхню інтерпретацію та аналіз, формувати інноваційні підходи та методи.

Метою художнього виховання засобами образотворчого мистецтва є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Головними завданнями курсу є:

Формування

  • емоційно-естетичного досвіду учнів, культури почуттів, елементарних світоглядних орієнтацій та оцінних суджень, основ національної та громадянської свідомості;

  • особистісно-позитивного, художньо-естетичного сприйняття дійсності на основі емоційно-чуттєвого досвіду, здатності до художнього мислення та творчої активності;

  • художньої компетентності учнів у процесі засвоєння основ образотворчої грамоти;

  • елементарних умінь та навичок використовувати художні техніки та матеріали, засоби художньої виразності у власній творчій діяльності;

розвиток

  • чуттєво-емоційної сфери, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва (у відповідності до вікових можливостей), оцінювати естетичні явища;

  • універсальних особистісних якостей та здібностей: образного мислення, уяви, фантазії, спостережливості, зорової пам’яті, художнього смаку та сприйняття кольору, форми, ритму, фактури поверхні тощо;

  • художньо-практичних умінь, навичок та вміння використовувати набуті знання у самостійній художній діяльності;

засвоєння учнями

  • початкових знань про образотворче мистецтво та його роль у житті суспільства, культурному середовищі;

  • основних понять з курсу образотворчого мистецтва через сприйняття композиції, форми, кольору, об’єму, простору, руху тощо;

  • елементарних знань про специфіку художньо-образної мови різних видів образотворчого мистецтва та виражальні можливості художніх технік і матеріалів.

Умовою успішної реалізації завдань програми є:

- залучення учнів засобами образотворчого мистецтва до національної та світової культур;

- формування позитивного ставлення до світу на основі емоційно-чуттєвого досвіду та залучення до художньо-творчої діяльності шляхом опанування основних правил-понятьна чуттєвому рівні;

-розвиток чуттєво-емоційної сфери учнів, художньо-образного мислення, потреби і здатності до художньо-творчої самореалізації;

- спонукання до необхідності вносити елементи краси в побут, природу, стосунки з однолітками, дорослими.

Програма передбачає такі основні види художньої діяльності учнів на уроках, як сприймання (естетичне сприймання дійсності та сприймання мистецтва) та практична художня діяльність (репродуктивно-творча і творча).

Сприймання передбачає розвиток естетичного сприйняття, вміння помічати красиве у навколишньому середовищі, емоційно відгукуватися та усвідомлювати красу, здатності до співпереживання; формування вміння висловлювати естетичне ставлення до творів мистецтва, оцінювати їх та інтерпретувати у відповідності до вікових можливостей.

Практична художня діяльність у початковій школі має пропедевтичний характер і передбачає ознайомлення з різноманітними художніми матеріалами й техніками та включає роботу за зразком, з пам’яті, з натури, за уявою на площині та в обємі.

Структура програми базується на засадах особистісно орієнтованого навчання і побудована за концентричним принципом вивчення навчального матеріалу, який допускає повторне вивчення окремих тем і понять змістової лінії у кожному наступному уроці навчання з розширенням змісту й поглибленням рівня його викладу;

Матеріал програми згруповано у блоки-теми, кількість уроків та тематика завдань в яких є орієнтовною. Вчитель на свій вибір може визначати послідовність виконання репродуктивних, практичних, творчих завдань і вправ, самостійно обирає орієнтовні тематичні завдання та художні техніки і матеріали із запропонованих програмою.

Години резервного часу можуть використовуватися на розсуд учителя, у тому числі на узагальнення тематичного матеріалу, відвідування виставок, проведення уроків на природі тощо.

Основним видом домашніх завдань з предмета мають бути завдання на сприймання та інтерпретацію рукотворної та природної краси, творів мистецтва у навколишньому світі.

Методикою програми передбачено гармонійне поєднання в структурі уроку різноманітних видів діяльності та видів мистецтва (музика, поезія тощо). Окрім внутрішньої галузевої інтеграції, доцільно використовувати міжпредметні зв’язки й з іншими галузями: “Технології”, “Мови і літератури”, “Природознавство”, “Суспільствознавство”, “Математика”, “Здоров’я і фізична культура”. У школах, які мають необхідне компютерне забезпечення, при виконанні окремих творчих завдань, бажано користуватися растровими програмами типу CorelPhotoPaint та Painter.

Особливу увагу на уроках образотворчого мистецтва слід приділяти збереженню психічного та фізичного здоров’я дитини. Педагог має створювати на уроках емоційно-піднесену атмосферу, що сприятиме зустрічі з прекрасним та розвантаженню дитини. Для підтримки здоров’я учнів на уроках необхідно дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки при роботі з різноманітними художніми матеріалами та інструментами, розвивати моторику дрібних м’язів пальців і кистей рук, координацію рухів, проводити фізкультхвилинки, уроки на природі тощо.

з/п уроків

Кількість

годин

Дата

Корекція

дати

Тема та зміст уроку

Примітка

І семестр

Тема 1. У майстернях графіка та живописця

1

1

Бесіда «В гостях у художників». Матеріали, інструменти та обладнання художника – графіка. Закріплення знань про графічні техніки. Практична робота «Королівство графіки». Урок №1, с.6 – 9. (Олівці, фломастери).

2

1

Вибір засобів виразності графіки для передавання характеру форми та поверхні зображуваних об’єктів та предметів. Графіка «Казкові дерева». Урок № 2, с.10 – 15. (фарби).

3

1

Елементарне поняття про ритм. Передавання руху в природі графічними засобами. Значення кольору у графічних творах. Графічна композиція «Вітер з гаєм розмовляє». Урок № 3, с.16 – 21. (фарби).

4

1

Матеріали, інструменти та обладнання художника – живописця. Закріплення знань з основ кольорознавства (основні та похідні кольори, кольоровий спектр). Композиція «Дарунки осені». Урок № 4, с.22 – 25. (фарби).

5

1

Поглиблення знань про колір як засіб вираження характеру й настрою. Кольорові контрасти. Композиція «Схід сонця на морі». Урок № 5, с.26 – 30.(фарби).

6

1

Споріднені кольори, гармонія споріднених кольорів. Кольорові відтінки, нюанси. Композиція «Дзвінкоголосий півник». Урок № 7, с. 31 – 34. (гуаш).

7

1

Свідомий вибір колірного вирішення. Технічні прийоми роботи гуашевими фарбами. Пейзаж «Місяць на сопілці грає». Урок № 6, с.35 – 38. (гуаш).

8

1

Технічні прийоми роботи акварельними фарбами. Акварель «по - мокрому». Використання швидких комірних замальовок асоціативного характеру. Пейзаж «Дощовий день». Урок № 8, с.39 – 1.(гуаш).

Тема 2. У майстернях скульптора, архітектора, народних майстрів.

9

1

Матеріали, інструменти та обладнання художника – скульптора. Передача основної форми будови тварин у простих позах. Ліплення з пластиліну «Африканські звірі» або «Динозаври». Урок № 9, с.43 – 49. (пластилін).

10

1

Виражальні можливості об’ємної та рельєфної форми. Відтворення фактури зображувальної поверхні. Ліплення з пластиліну «Запишався наш павич». Урок № 10, с. 50 – 54 .

11

1

Матеріали, інструменти та обладнання художника – архітектора. Види архітектури. Колаж «Смарагдове місто». Урок № 11, с.55 – 59. (кольоровий папір).

12

1

Порівняння форм, розмірів, пропорцій споруд. Створення різних за формою та характеру будівель. Композиція «Гарна хатка». Урок № 12, с.60 – 63. (кольоровий папір).

13

1

Матеріали, інструменти та обладнання народних майстрів. Основні види декоративно – прикладного мистецтва. Ескіз вишивки н папері в клітинку. Урок № 14, с. 64 – 69. (кольорові олівці).

14

1

Основні види гончарного посуду, різноманітність форм. Узгодженість декору з формою. Ліплення з пластиліну «Декоративний глечик». Урок № 13, с.70 – 73.

15

1

Актуалізація опорних знань про елементарну трансформацію паперу. Формування художньо – конструктивних навичок роботи в техніці паперопластики. Паперопластика «Рідзвяний янгол». Урок № 16, с.74 – 78. (папір).

16

1

Узагальнення та систематизація знань учнів. Колективна робота «Новорічні сувеніри». Урок № 15. (кольоровий папір).

ІІ семестр

Тема 3. В гостях у художників: пейзажиста, анімаліста, портретиста, майстра натюрморту.

17

1

Ознайомлення з основними жанрами образотворчого мистецтва. Композиція «Вітрильники на морі». Урок № 18, с.79 – 85. (фарби).

18

1

Види пейзажу. Відтворення плановості розміщення об’єктів у просторі шляхом загороджування. Композиція «Подорож» у гори». Урок № 19, с.86 – 89. (фарби).

19

1

Передавання глибини простору за допомогою кольору при створенні уявного краєвиду. Композиція «загадкова країна». Урок № 17, с.90 – 93. (фарби).

20

1

Анімалістичний жанр та його особливості. Розвиток навичок у малюванні тварин (звірів, птахів, комах), знання елементарної будови. Композиція «Птахи – наші друзі» . Урок № 20, с.94 – 98. (фарби).

21

1

Відтворення характерних особливостей силуету тварин у русі. Монотипія «Силует тварин». Урок № 21, с.99 – 102. (аплікація).

22

1

Портрет у різних видах образотворчого мистецтва. Творча робота «Портрет казкового персонажа». Урок № 22, с.103 – 106. (ліплення).

23

1

Зображення людини в русі. Будова та основні пропорції фігури людини. Композиція «Зимові ігри та розваги». Урок № 23, с.107 – 110. (гуаш).

24

1

Натюрморт як жанр образотворчого мистецтва. Особливості виділення головного в композиції . композиція «Натюрморт за уявою». Урок № 25, с.111 – 113. (фарби).

25

1

Відтворення з натури композиції з неживих предметів (квіти у вазі, овочі, фрукти, шкільне приладдя). Натюрморт «Вербові котики».

Урок № 24, с.114 – 116.(гуаш).

Тема 4. Улюблені сюжети в мистецтві. Художник і театр.

26

1

Побутові теми в творах мистецтва. Поглиблення умінь у створенні багатофігурної композиції. Композиція «Події мого життя». Урок № 26, с.117 – 121. (гуаш).

27

1

Зображення тварин і людей в ілюстраціях до казок. Передача індивідуальної характеристики казкового персонажа. Ілюстрація до казки «Рукавичка» або «Івасик - Телесик». Урок № 27 – 28 , с.122 – 126. (фарби).

28

1

Ознайомлення з роботою художників у театрі, з елементами театру (декорації, сцена тощо) та їхнім призначенням. Композиція «Образ дитячого театру». Урок № 29, с.127 – 130. (кольорові олівці).

29

1

Значення форми, кольору, декору в створенні виразних театральних масок. Паперова пластика «Театральна маска». Урок № 32, с.133 – 137. (кольоровий папір).

30

1

Роль театрального костюма в розкритті образу декором. Узгодження форми (деталей одягу) з декором. Складання та аплікація «Костюм для театрального героя». Урок № 34, с.138 – 141. (кольоровий папір).

31

1

Різновиди ляльок в театрі та мультиплікації. Конструювання лялькового персонажа. Образи пальцевих ляльок «Пальцева головка». Урок № 31, с.142 – 147.

32

1

Використання простої шрифтової композиції під час створення ескізу театральної афіши. Аплікація «Афіша до дитячої вистави».

Урок № 30, с.131 – 132. (кольоровий папір).

33

1

Передавання святкового настрою за допомогою кольору та декору в тематичній композиції. Композиція «Веселе свято». с.148 – 150. (фарби).

34

1

Композиція тематичного сюжету. Композиція «На арені цирку». Урок № 33, с.152 – 154. (гуаш).

35

1

Систематизація і узагальнення знань учнів. Виставка дитячих робіт. Підсумок за рік.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
3
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!