ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ з досвіду роботи.

Опис документу:
Удосконалення педагогічної майстерності педагогів . Сучасна парадигма освіти, застосування новітніх технологій потребує якісно нового підходу до підвищення фахової майстерності педагога. Це є головною проблемою, якій підпорядкована вся методична робота з педагогічним колективом.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Удосконалення педагогічної майстерності педагогів

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ З ПЕДКАДРАМИ

Навчання вихователя продовжується все життя. Сучасна парадигма освіти, застосування новітніх технологій потребує якісно нового підходу до підвищення фахової майстерності педагога. Це є головною проблемою, якій підпорядкована вся методична робота з педагогічним колективом. Адміністрація ясла-садка №2 «Казка» усвідомлює: наскільки грамотно, науково обґрунтовано використовується моніторинг освітньої діяльності, здійснюється робота з педкадрами, настільки яскраво й ефективно простежується розвиток творчості вихователя.

Ніщо сьогодні педагоги не обговорюють так активно й зацікавлено, як шляхи оновлення освіти. Кожнен небайдужий до своєї справи працівник освітянської ниви щодня аналізує пройдений день, свій внесок у процес виховання. Висновок напрошується один: гарантія духовного оновлення суспільства – це, перш за все, освіченість людей. Саме тому так багато важить доброзичлива, творча атмосфера в педагогічному колективі, взаємний обмін думками, проблемами, тими зернами, які мають прорости в наших вихованцях. І це, мабуть, найголовніше, чого ми намагаємося досягли в нашому педагогічному колективі ясла-садка №2 «Казка» за останні роки. Байдужих вихователів не повинно бути. Відійшли ми і від шаблонних лекцій, доповідей. А кожен методичний захід: чи то педрада, семінар, творчий звіт вихователя – то все жваве, зацікавлене обговорення проблеми, своїх спостережень та міркувань. А якщо не байдужі до своєї справи вихователі, то є й результат роботи з вихованцями. Сьогодні як ніколи гострою є проблема запровадження нових технологій навчання та виховання. Тож яким би не був вихователь, неможливо стати фахівцем без вивчення найголовніших набутків науки і практики. Специфіка роботи вихователя дошкільного закладу полягає в тому, що в нас майже немає «вузьких» спеціалістів, окрім музичного керника.

Вихователь в повній мірі повинен одночасно розв'язувати завдання морального, трудового, естетичного, фізичного та розумового виховання. Тому і виникла необхідність розподілу між вихователями певних проблем для поглибленого опрацювання. На початку кожного навчального року на педагогічній раді розподіляємо і затверджуємо проблеми, над якими буде працювати кожен вихователь. Такий розподіл дає можливість урізноманітнити зміст методичної роботи, оволодіти сучасними методами і технологіями, що висвітлюються в періодичній пресі, творчо використовувати їх у своїй роботі. Як результат роботи з вивчення структури співпраці з сім’єю в сучасному дошкільному навчальному закладі – змінилися підходи до організації форм роботи методичної служби для батьків, медичної та адміністративно-господарської. Проведено заняття-панораму для вихователів на тему: «Структура співпраці із сім'єю у сучасному дошкільному навчальному закладі», колективний перегляд музичних розваг за участю батьків, дітей і працівників. Ці заходи сприяли як підвищенню авторитету вихователів, так і налагодженню дружніх стосунків із батьками та дітьми. У методичному куточку обов’язково оформлений екран участі вихователів у методичній роботі, тобто визначаємо участь кожного в усій системі підвищення педагогічної майстерності. Завдання дошкільного закладу на навчальний рік співпадають із тематикою проблем, а також семінарів - практикумів. Питання розглядаємо на 3-4 семінарах, проводимо тематичну або комплексну перевірку, а на педраді аналізуємо стан роботи з даного питання. Важливим стимулом фахового зростання педагогів є надання їм можливості виступати з творчими звітами перед колегами. Запроваджені інформаційні педгодини, розроблені графіки творчих звітів – цим досягли позитивних результатів в ознайомленні з досвідом колег. Кожен звіт вихователів давав можливість розширити свої знання. Щоб постійно підтримувати інтерес вихователів до нового, адміністрація створює необхідні умови для розкриття можливостей, професійних інтересів і здібностей вихователів. Досягає цього через взаємодію з педагогами шляхом використання різноманітних форм індивідуальної та колективної роботи. Ефективною формою є також робота на педгодинах по ознайомленню з інноваціями „ , на яких вихователі виступають із повідомленнями, що відображають їхні оцінки, ставлення до тих чи інших інновацій, відповідають на запитання аудиторії. Отже, подібна діяльність сприяє розвитку творчості вихователів, виробленню власної професійної позиції.

Сучасне суспільство вимагає від дошкільної освіти неабиякого динамізму та оновлення. Рівень загальної та фахової підготовки педагогів дошкільних навчальних закладів, навіть одразу ж після закінчення вищого навчального закладу, не відповідає вимогам сьогодення. Розбудова українського дошкілля потребує істотно нової системи діяльності педагогів. Вирішення цього завдання безпосередньо пов’язано з організацією методичної роботи. Якісно новий рівень самоосвіти педагога можливий тільки за умови, коли задіяно мотиваційну сферу особистості. Зорієнтувати педагога на систематичну роботу над собою, показати йому важливість самовдосконалення – завдання, яке потребує тактовності та наполегливості з боку вихователя-методиста. В основу системи підвищення кваліфікації педагоів намагаюся, покласти особистісно зорієнтовану модель освіти педагогічних працівників, оскільки це сприятиме не тільки активізації управління розвитком професійної майстерності, а й буде підтримане самим педагогом.

МЕТА: максимально розкрити творчий потенціал кожного педагогічного працівника.

ЗАВДАННЯ: гармонійний вияв і розвиток загальних, професійних і педагогічних здібностей працівників, урахування завдань освіти на сучасному етапі.

ЗМІСТ: визначається на підставі вивчення рівня професійної компетентності, якості освіти.

ФОРМИ: поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи.

МЕТОДИ: мозкова атака, евристичний пошук, ділова гра, брейн-ринг, узагальнення думок компетентних осіб, дискусія, педагогічні дослідження та експеримент.

СПОСОБИ СПІЛКУВАННЯ: демократичні, пріоритет групових та індивідуальних форм.

ТАКТИКА: співробітництво, що ґрунтується на вірі у творчий потенціал кожного педагога, на повазі до його індивіду.

Методична робота в дошкільному навчальному закладі має спонукати вихователя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяти збагаченню педагогічного колективу знахідками, допомагати молодим вихователям переймати майстерність у більш досвідчених колеґ. Головне – вибудовуватися на особистісно-зорієнтованих засадах. Отже, методична робота ДНЗ, – це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового досвіду і конкретному аналізі труднощів вихователя, система взаємопов’язаних заходів і дій, спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вихователя, на узагальнення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в остаточному підсумку – на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання і розвитку дошкільників. З власного досвіду, варто зазначити, що більшості педагогам, особливо тим, хто розпочинає професійний шлях, необхідна допомога – з боку досвідчених колеґ, керівників, старших вихователів ДНЗ, з боку методичного товариства. Ця потреба багаторазово посилилася у зв’язку з переходом до впровадження Державної базової програми та комплексних додаткових.

Педагогам конче необхідна постійна методична підтримка, щоб грамотно і свідомо вибудовувати цілісний освітній процес, ураховуючи різноманітність інтересів і можливостей дітей. Форми організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі досить динамічні. Вибір конкретної з них залежить від:

• педагогічної культури вихователів;

• конкретних завдань, над якими працює дошкільний навчальний заклад;

•морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;

•якості аналізу результатів діагностування педагогів; матеріально-технічних можливостей закладу;

•інноваційної відкритості;

•особливостей організації освітнього процесу з дітьми;

У сучасній методичній літературі неабияку увагу приділено масовим і груповим формам методичної роботи в дошкільному навчальному закладі . На жаль, індивідуальним формам методичної роботи з педагогами в ДНЗ майже не приділено уваги. Проте саме ця форма, на мій погляд, є найбільш дієвою та актуальною. Індивідуальні форми методичної роботи є складовою самоосвіти вихователя, що здійснюється за індивідуальними планами з урахуванням його професійних потреб, результатів взаємооцінки, рекомендацій керівництва дошкільного навчального закладу, досвідчених педагогів. Змістом її є систематичне вивчення психолого-педагогічної, наукової літератури, участь у роботі дошкільних та районних методичних об’єднань, конференцій, педагогічних читань, семінарів, розробка проблем, пов’язаних з удосконаленням освітнього процесу, проведення експериментальних досліджень, огляд педагогічних та методичних журналів, тощо.

Пріоритетним завданням у методичній роботі з конкретним педагогом є формування індивідуальної, авторської, високоефективної системи педагогічної діяльності вихователя, яка має бути націлена на збагачення знань педагога, розвиток у нього мотивів творчої діяльності. Перш ніж розпочинати методичну роботу з тим чи іншим педагогом, вихователю-методисту необхідно провести діагностику, опитування, анкетування, індивідуальну бесіду та визначити, яка проблема йому цікава або в чому він зазнає труднощів, що нового є в педагогічній практиці, а вже потім складати план індивідуального освітнього маршруту. Під індивідуальним освітнім маршрутом педагога ДНЗ розуміємо унікальну тільки для цієї особистості лінію саморозвитку в освітньому просторі, що реалізується на засадах свідомого вибору основних компонентів своєї освіти – смислу, мети, завдань, темпів, форм і методів навчання, особистісного змісту освіти, системи контролю та оцінки результатів., Тема: «Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі») -система індивідуальних тестів, практичних завдань); «Впровадження програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

В дошкільному закладі особливу увагу треба приділяти таким формам роботи: самоосвіта, перспективний педагогічний досвід, консультування, атестація, курси підвищення кваліфікації,індивідуальні форми роботи з кожним вихователем відповідно до його професійного рівня.

Методист дошкільного навчального закладу так повинна організовувати роботу, щоб самоосвіта кожного педагога була необхідністю. Самоосвіта – це вдосконалення професійної майстерності. У методичному кабінеті для цього створюються необхідні умови: постійно поновлюється і поповнюється бібліотечний фонд довідниковою і методичною літературою, досвідами роботи, періодичними виданнями; організовуються виставки, у тому числі й тематичні; плануються різноманітні відео- та фотоперегляди тощо. У процесі самоосвіти педагог має подбати про зв’язок змісту індивідуального плану з проблемою, над якою працює педагогічний колектив, удосконалення знань та вмінь, необхідних для успішної професійної діяльності, підвищення власної майстерності. Ефективність самоосвіти залежатиме від того, наскільки педагог буде послідовним у своєму прагненні до вдосконалення. Важливим є постійне ускладнення змісту і форм роботи над собою, забезпеченні конкретних її результатів. Навчання вихователя продовжується все життя. Сучасна парадигма освіти, застосування новітніх технологій потребує якісно нового підходу до підвищення фахової майстерності педагога. Це є головною проблемою, якій підпорядкована вся методична робота з педагогічним колективом.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»