Інтеграція на уроках початкової школи

Опис документу:
Стаття для вчителів початкових класів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Зуйко К. В., Липисвицька М.О.

Науковий керівник

Вітюк В. В.

Інтеграція на уроках початкової школи

Загальновідомо, що будь-яке наукове дослідження починається з визначення категорійного апарату. Водночас у статтях періодичних фахових видань, посібниках і підручниках з педагогіки спостерігаємо довільне вживання термінів, плутанину в дефініціях і їх застосуванні. Таку недбалість, зафіксовану у друкованій навчально-методичній літературі, засвоюють студенти, вчителі початкової школи, а це часто у процесі осмислення гальмує розуміння і сприймання наукової інформації. Аналіз і узгодження багатьох позицій у вживанні термінів «інтеграція знань», «інтеграція навчального матеріалу», «міжпредметні зв’язки», «міжпредметна інтеграція» відношення між ними спонукало нас до ретельного вивчення зазначеного питання.

І. Бех стверджує, що сьогодні інтеграція – важлива умова сучасної науки і розвитку цивілізації в цілому. Інтеграція розглядається як вимога об’єднання у ціле будь-яких частин чи елементів і вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можна створювати в учнів цілісну картину світу [1, с. 5].

У «Словнику української мови» поняття «інтеграції» (від лат. іntegration – відновлення, поповнення, від іntegеr цілий) визначається як «oб’єднування чого-небудь у єдине ціле» [5, с. 35]. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови інтеграція трактується як «об’єднання в ціле будь-яких окремих частин та координація дій різних частин цілісної системи», «інтегрований як оснований на об’єднанні, інтеграції; комплексний (інтегроване навчання)» [3, с. 500].

М. Вашуленко розглядає інтеграцію як «взаємне узгодження завдань окремих програм, щоб усунути дублювання, з одного боку, та створити умови для поглибленого засвоєння навчального матеріалу – з другого. Інтегрування завдань з різних предметів на змістовому, мотиваційному та процесуальному рівнях позитивно перебудовує весь навчальний процес, сприяє поєднанню в одному шкільному предметі узагальнених знань і умінь, які раніше формувалися розрізнено – у двох або кількох предметах» [2, с. 14].

Відтак, інтегроване навчання – це навчання, яке ґрунтується на поєднанні знань з різних навчальних предметів в один для цілісного сприйняття навколишнього світу.

Сучасні науково-методичні дослідження засвідчують, що в системі початкової освіти інтеграція розглядається у таких аспектах:

  1. як мета навчання, що передбачає створення в учнів цілісної уяви про навколишній світ як єдине ціле, в якому всі елементи взаємопов’язані;

  2. як засіб навчання, що орієнтований на загальні основи зближення предметних знань; на стику традиційних здобутих предметних знань діти отримують все нові і нові уявлення про навколишній світ, систематично доповнюючи їх і розширюючи;

  3. як результат навчання – учень, порівнюючи, будуючи висновки, усвідомлює конкретний об’єкт цілісно у сфері уявлень і понять, що актуалізуються завдяки різнобічному сприйняттю предмета.

Отже, інтеграція в освіті урізноманітнює навчальну діяльність, спрямовує її на посилення інформаційного змісту та емоційне збагачення сприймання, мислення і почуттів учнів шляхом різнобічного пізнання явищ, понять для створення цілісної картини світу.

Сьогодні головна мета початкової школи: формування конкурентоспроможної особистості. Перші кроки для досягнення цієї мети закладаються у молодшому шкільному віці, тому випускник початкової школи повинен мати внутрішню спрямованість «Я можу вчитися» та внутрішню мотивацію «Я хочу вчитися». Це необхідні умови для продовження освіти в середній ланці. Чим вищим є рівень мотивації, тим більших результатів дитина зможе досягти. Тому ідея інтегрованого навчання нині надзвичайно актуальна, оскільки з її успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній дитині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої мети, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах.

У наш час над проблемою інтеграції плідно працюють українські педагоги, психологи, методисти, вчителі-практики (І. Бех, Л. Варзацька, Т. Власенко, С. Гончаренко, О. Горошкіна, В. Доманський, М. Іванчук, О. Руднянська, В. Фоменко та ін.). На початку ХХІ ст. учені розробили різнотипні інтегровані уроки, курси, однак в цілому ця проблема не вирішена, зокрема відкритим залишається питання інтегрованих уроків української мови, співвідношення навчальної програми і змісту уроку.

В «Енциклопедії освіти» чітко визначено можливості доцільного об’єднання кількох змістових елементів освіти у системну цілісність: «Інтегративний підхід реалізується під час вивчення інтегрованих курсів чи окремих предметів з освітньої галузі, коли цілісність знань формується завдяки інтеграції їх на основі спільних для всіх предметів понять, застосуванню методів і форм навчання, контролю і корекції навчальних досягнень учнів, що спрямовують навчальний процес на об’єднання знань» [4, с. 356].

Аналіз навчально-виховного процесу початкової школи засвідчує наявність елементів інтеграції у різних складових освітнього процесу, а саме: у змісті, формах і методах навчання. Інтеграція змісту початкової освіти чітко простежується в синтезі структурних компонентів на двох рівнях: внутрішньопредметному та міжпредметному.

Список використаної літератури:

  1. Бех І. Інтеграція як освітня перспектива / І. Бех // Початкова школа. – 2002. – № 5. – С. 5-6.

  2. Вашуленко М. Інтегрування завдань з рідної мови й читання / М. Вашуленко // Початкова школа. 1994. – № 6. – С. 14-16.

  3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. – Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

  4. Енциклопедія освіти /Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

  5. Словник української мови : в 11 томах. – Т. 4. – К., 1973. – С. 35.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
2
8
дн.
1
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!