Інноваційні технології в практиці ЗДО

Опис документу:
Розвиток у дошкільників узагальнених способів розумової діяльності шляхом використання інноваційних технологій, засобів побудови ними своєї пізнавальної діяльності – важлива засада формування у них життєвої компетентності, вміння орієнтуватися в мінливому навколишньому світі, пристосовуватися до нових умов життя, продуктивно та гармонійно взаємодіяти з довкіллям. Перелік інноваційних технологій.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Сучасні інноваційні технології – це комплекс форм та методів, відповідних сучасним вимогам . є новаторськими та оригінальними.

Принципи сучасних  інноваційних технологій :

 • Взаємодія навчання та виховання

 • Доцільність

 • Орієнтація на співпрацю

 • Особистісно-зорієнтований підхід

 • Використання різноманітних форм та методів

Мета інноваційних технологій :

 • Мотивувати до навчання

 • Зробити навчальний процес цікавим для дітей

 • Навчати працювати діалогічного, в активній взаємодії з іншими

 • Розвивати здатність до рефлексії та самооцінки

 • Стимулювати ініціативу

 • Розвивати творчі здібності

 • Створити умови для самореалізації кожної особистості

 • Формувати компетенції, а не лише допомогти дошкільникам здобути знання

Інноваційна діяльність в ДНЗ:

- Особистісно орієнтоване  навчання

- Технологія гуманізації освітнього процессу

- Методика навчання дітей читанню Миколи Зайцева

- Технологія розвивального навчання та виховання Данила Ельконіна

- Педагогіка Марії Монтессорі

- Психолого-педагогічне проектування

- Технологія інтегрованого навчання та виховання

- Логічні блоки Дьєнеша

- Технологія раннього інтенсивного навчання грамоті

- Нетрадиційні підходи до завдань фізичного виховання

дітей дошкільного віку

- Методика раннього розвитку Глена Домана

- Ігрові технології

- Інтерактивні технології

- Інформаційно-комунікаційні технології

- Здоров'язбережувальні технології

1.Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка
 ("Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей”).

Автор – Єфименко М.
Суть технології.  Театр фізичного виховання передбачає якісно новий підхід в організації фізичного виховання і розрахований на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Театр побудований на "золотих правилах": "Граючись — розвивати, граючись — навчати, граючись — виховувати".

Проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей – горизонтальний пластичний балет ("пластик-шоу”), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Його скорочені програми використовують як фізкультурні хвилинки, паузи, а також як розваги і свята. Ігрова взаємодія з дітьми реалізується в рамках ігрової теми як великої тематичної гри (макрогри), що триває протягом одного чи кількох занять. Спільна мета та сюжетна лінія містить кілька міні-ігор, ігор-вправ.

2. Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. Теорія розв'язання винахідницьких завдань .
Автор – Альтшуллер Г.С., а також   Сидорчук Г. О., Гін С. І.
Суть технології.
  Система розвиваючого навчання зі спрямованістю на розвиток творчих здібностей особистості. Сприяє розвитку інтелектуального потенціалу, творчих здібностей та індивідуальних задатків кожної людини. Використовуються альтернативні шляхи пошуку відповідей.Основне завдання – навчати дитину розв'язувати проблеми різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. Основна ідея технології полягає у тому, щоб переводити завдання з нижчого рівня складності на вищий. Для її успішної реалізації потрібно навчити дитину виявляти проблеми, з’ясовувати, чому легкі завдання розв'язуються просто, а важкі  – складно. У роботі з дітьми дошкільного віку використовують колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати  за навколишньою дійсністю, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені питання. Педагог орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини – предмета, матеріалу, виду діяльності.

3. Спадщина В.Сухомлинського.
Автор – В.Сухомлинський.
Суть технології.
 Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді  В.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність. Педагогіка В.Сухомлинського - це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини. Педагог створив таку психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини-людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця. Уроки мислення сприяють розумовому, мовленнєвому, духовному розвитку дошкільнят і вихованню в них ціннісного ставлення до природи. Діти вчаться розуміти й любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її захисниками. Розроблені педагогом основні норми моральної вихованості для дітей ґрунтуються на творчому використанні багатого потенціалу загальнолюдських моральних цінностей і є складовою частиною його цілісної педагогічної системи.

4. Спадщина Софії Русової .
Автор – Русова С.
Суть технології.
 Вченою обґрунтовано умови гармонійного виховання у ДНЗ: виховання повинно бути індивідуальним, пристосованим до природи дитини, національним, відповідати соціально-культурним вимогам часу, вільним, незалежним від тих чи інших урядових вимог, вибудовуватись на ґрунті громадської організації. Принципами побудови українського ДНЗ повинні бути: гуманізм, демократизм, науковість, національний дух. Їх реалізація забезпечуватиме етнізацію особистості, входження дитини у духовний світ і традиційне життя українського народу, плекання національної та загальнолюдської культури.

5. Педагогіка М. Монтессорі («Будинок вільної дитини»)
Автор – Монтессорі М.
Суть технології.
 Створення предметно-просторового середовища, у якому дитина зможе  реалізувати свої природні здібності та задатки. Діяльність дитини повинна бути вільною та самостійною. Педагог використовує у роботі самонавчальні засоби – матеріали, з якими вихованець працює, наслідуючи педагога, діючи за зразком, а потім самостійно приступає до їхнього виконання. Індивідуалізація розвитку дошкільників реалізується через взаємодію з матеріалами, з урахуванням права вибору дітей, природних потреб та вікових особливостей.

6.Технологія саморозвитку

Автор: Монтессорі М.

Суть технології: оволодіння дитиною корисними для самостійної діяльності засобами, розвиток її пізнавальних здібностей, мовних навичок, інтелектуальної ініціативи, творчості й самовираження проходить природно, у відповідності до розвитку — "дитина ніби сама себе розвиває".

  7. Технологія «Радість розвитку»  

Психолого-педагогічне проектування взаємодії дорослого і дитини

Автор: Піроженко Т. О.

Суть технології: організація особистісно-орієнтованого виховання і навчання дітей дошкільного віку, в центрі якого перебуває дитина як пріоритетний суб’єкт. Реалізація кожною дитиною права на розвиток своїх природніх здібностей.

8.Діагностична методика Т.О. Піроженко «Мовленнєве зростання дошкільника».

Автор – Піроженко Т.О.

Суть технології. Пропоновані параметри мовленнєвого становлення дошкільника представлені з позицій комунікативного підходу до розвитку засобів мовлення.  Принциповою позицією цього підходу є твердження про те, що міжособистісна взаємодія – основа взаєморозуміння. Неможливо зрозуміти іншу людину поза особистісних контактів з нею. Комунікативний підхід до діагностики розвитку мовлення розглядає дитину як активного й ініціативного учасника соціальної взаємодії, в якій дошкільник має не лише засвоїти суспільний досвід (мову), але й щоразу самостійно застосовувати засвоєне, робити свій власний вибір адекватних до ситуації засобів спілкування, нарешті, створювати свої власні засоби для реалізації мети взаємодії.

9. Методика дитячого експериментування в природі

Автор: Лисенко Н. В.

Суть технології: організації процесу формування уявлень дошкільнят про природу і людину через призму ціннісних орієнтацій. Реалізується потреба кожної дитини в доступному експериментуванні та в природодослідженні.

10. Художньо-мовленнєва діяльність

Автор: Гавриш Н.

Суть технології: сучасний зміст роботи з розвитку зв’язного мовлення дошкільнят, ефективна технологія навчання дітей розповідати через ознайомлення із основними правилами мовленнєвого етикету та використання комунікативних еталонів, відповідно до конкретної ситуації.

11. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку

Автор: Шульга Л.

Суть технології: розкриває систему роботи з розвитку творчих здібностей, природних нахилів дітей через емоції, почуття, через естетичне ставлення до природи, через використання різних методів образотворчого мистецтва, що стимулює прагнення дитини до творчого пошуку. Розкриває художні та креативні здібності дітей, починаючи з молодшого дошкільного віку. Діти зображають навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання. Головне завдання організації  зображувальної діяльності – виховання естетичних почуттів, а допоміжне – навчання технічним прийомам. Чим більше органів чуття беруть участь у сприйманні навколишнього, тим повнішими будуть уявлення, глибшим – пізнання.

12. Система освіти «Довкілля».

 Автор – Ільченко В.

Суть технології. Система освіти «Довкілля» формує цілісну      свідомість людини, яка здатна брати відповідальність за своє майбутнє та майбутнє рідної землі, народу, виховує ціннісне ставлення дитини до себе, до світу, що ґрунтується на почутті любові до навколишньої дійсності, «совісті» – намаганні почути звуки кожної живої істоти, зрозуміти її, щоб жити  у злагоді із собою, природою. Програма «Довкілля»  як дидактична система викладання предметів природничого циклу альтернативна до традиційного підходу.

13. Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям.

Автор – Ткаченко Т.

Суть технології. За цією методикою для роботи використовується аркуш картону 45х30 см, поділений на шість квадратів (за кількістю характерних ознак предмета або об’єктів чи пір року, про які потрібно розповісти). Дітей навчають знаходити головні, суттєві ознаки предмета, відрізняти їх від другорядних. Навчаючи старших дошкільників складанню описових розповідей, використовують схеми-моделі. Діти вибудовують розповідь  з дотриманням послідовності та параметрів, закладених у схемах: колір, форма, величина, матеріал, частини, дії. Використання схем при складанні описових розповідей допомагає дітям засвоїти порівняння предметів не в загальній формі – чим подібні, або чим відрізняються предмети, а диференціювати. порівнюючи предмети за формою, величиною, кольором тощо.

14. Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі. 

Автор – Крутій К.

Суть технології. Розвиток у дітей словесно-логічного мислення, формування у них уміння користуватися основними логічними прийомами і операціями є одним із важливих завдань у процесі навчання старших дошкільників. Пропонується наступна схема ознайомлення дітей із предметами: 1) первинне ознайомлення з предметом і його назвою; 2) дослідження властивостей предметів: колір, відтінки, форма, розмір, звуки, шуми; співвідношення в просторі; вага; властивості поверхні; ритм; рух предмета; назва деталей предмета; 3) групування. Узагальнення і найпростіша класифікація предметів, формування родових і видових понять, наступна класифікація – диференціація родових понять; 4) розвиток елементів логічного мислення шляхом складання моделей, схем, коректурних таблиць разом із дітьми.

15. Особистісний розвиток дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв.

Суть технології. Ця технологія залучає дитину до творчого пошуку, розвиває її здібності, творчий потенціал.

16. Поліхудожній розвиток дітей дошкільного віку в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу.

Суть технології. Відбувається самоствердження дитини в найбільш значущій для неї сфері поліхудожньої  діяльності (музичної, хореографічної, театралізованої, образотворчої).

17. Пальчиковий ігротренінг

Суть методики: тісний зв’язку  розвитку м’язів руки дитини з розвитком її мовлення та мислення.

18. Юний еколог

Автор: Ніколаєва С.

Суть авторської програми: через сучасні методи і прийоми з екологічного виховання дошкільнят (екологічні проекти, стежини, ігри, експериментально-пошукову діяльність, вправи-емпатії, хвилинки милування природою, розв’язання проблемних ситуацій тощо) формувати екологічну свідомість кожної дитини.

19. Дитина і довкілля

Автор: Калуська Л.

Суть авторської програми: оволодіння дитиною, починаючи із молодшого дошкільного віку, необхідними знаннями, вміннями та навичками із ОБЖД.

20. Логіки світу

Автор: Стеценко І.

Суть авторської програми: починаючи з молодшого дошкільного віку через порівняння, узагальнення, класифікацію предметів та їх замінників, розвивати мислительну та мовленнєву діяльність дітей.

21. Кольорові числа

Автор: Кьюізенер Х.

Суть технології: через розвиток уяви, елементів образного та логічного мислення, розвиток сенсорних відчуттів (кольору, форми, величини) прискорюється процес оволодіння дошкільнятами числами, операціями над ними, цифрами та іншими математичними поняттями.

22. Розвивальне навчання

Автор: Ельконін Д. Б.

Суть технології: знання засвоюються міцніше, швидше і в системі, якщо вони надаються дітям відразу великим блоком у всій системі внутрішніх і зовнішніх зв’язків. Використання узагальнень; встановлення логічних зв’язків у матеріалі, виділення головного і суттєвого у великих блоках матеріалу; встановлення міжпредметних зв’язків, що допомагає більш ефективно засвоювати матеріал.

  23. Гуманно-особистісна технологія

Автор: Амонашвілі Ш. О.

Суть технології: педагогічний процес моделюється, враховуючи психологічні особливості дітей. Врахування і розуміння тенденцій саморозвитку дитини у педагогічному процесі. Зміст атмосфери спілкування, стиль взаємин повинні допомагати дитині вчитися, пізнавати себе як людину, плекати почуття власної гідності, самоповаги.

24. Методика швидкочитання

Автор: Зайцев М.

Суть технології: методика базується на природніх здібностях дитини із врахуванням індивідуальних особливостей, на використанні різних видів пам’яті (слухової, зорової, мовної), на ігровій системі навчання.
Навчання спирається на сприйняття (зір, слух, тактильні відчуття, інтуїцію), мислення активну практичну діяльність дитини, розвиває її пізнавальні здібності. "Кубики Зайцева" дозволяють навчити дитину плавному складовому читанню, минаючи етап складового уривчастого читання, значно скорочують час оволодіння читанням цілими словами, закладають основи грамотного письма.

25. Розвиваючі ігри Нікітіних: кубики, гра типа „Танграм”.

Автори - Борис Павлович і Олена Олексіївна Нікітіни, класики вітчизняної педагогіки та автори ряду розвиваючих ігор для дітей.

Суть технології.  Методики раннього розвитку дітей, в першу чергу, базуються на відповідних дитячих іграх. За методикою Нікітіних вони повинні включати в себе спільну діяльність дитини і батьків.  Завдання, які ставляться перед дитиною, мають різну форму: у вигляді інструкції, креслення, моделі. Таким чином дитина знайомитися з різними способами передачі інформації. Завдання задаються за принципом від простого до складного і мають дуже широкий діапазон.

26. Програма «Англійська для малят»

Автор: Шкваріна Т.

Суть програми: навчання малюків англійської мови в ігровій формі.

27. Міжнародна виховна система "SELF - ESTEEM"

Автор: Ріознер Р.

Суть технології: виховання особистості, позитивної самооцінки, почуття власної гідності та соціальної відповідальності.

28. Технологія створення Ситуації успіху

Суть технології: допомогти особистості дитини зрости в успіху, дати відчути радість від здолання труднощів. Дати зрозуміти, що без зусиль в житті нічого не дається, весь час необхідно прикладати зусилля.

29. Програма «Риторика +Театр»

Автор: Ладижинська Т.

Суть програми: формування у дітей вміння говорити правильно, бути добрими співрозмовниками, здатними висловлювати власне судження, вміти вживати ввічливі форми

30.Танцювально-ігрова   гімнастика «Са – Фі - Дансе»

Автор: Фірільова Ж.

Суть програми: сприяння всебічному гармонійному  розвитку особистості дошкільника засобами танцювально-ігрової гімнастики.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00