Інноваційні технології навчання як складова формування творчої особистості на уроках зарубіжної літератури

Опис документу:
Для проведення конференції учитель насамперед формулює проблему, яка об'єднує кілька прочитаних учнями творів, заздалегідь дає творчі завдання (підготувати розповідь про найцікавіші епізоди з книги, зробити записи про свої враження від твору у читацькі щоденники і т.п.), визначає основних доповідачів і рецензентів по кожному з питань конференції. Обговорення книг на конференції починається із виступу доповідачів, їх виступи оцінюються рецензентами, які звертають увагу на такі питання: що сподоба
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Інноваційні технології навчання як складова формування творчої особистості на уроках зарубіжної літератури

Діяльність на уроках зарубіжної літератури будується так, щоб кожен учень міг найбільш повно розкрити здібності й талант, розвивати ініціативу та творчий пошук. З цією метою впроваджуються різноманітні інноваційні технології. Сам термін «технологія» грецького походження і означає «знання про майстерність».

Впровадження інноваційних технологій передбачає комплексне використання сучасних технічних засобів навчання, аудіо- та відеоматеріалів, комп’ютерної техніки. Ми живемо в світі медіа: розширюються системи масових комунікацій, «інформаційного» вибуху. Мультимедіа - це сукупність комп’ютерних технологій, одночасно використовують кілька інформаційних середовищ: графіку, текст, відео, зображення, анімацію, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід. Відповідно, мета освіти - формування особистості, здатної читати, аналізувати, оцінювати медіатекст, займатися медіатворчістю, засвоювати нові знання за допомогою медіа.                                                                                      

Шляхи використання мультимедійних технологій:

 • ілюстративний (візуальний ряд ілюструє традиційну розповідь вчителя);

 • схематичний (в основу навчання покладено конструювання опорних конспектів або структурно-логічних схем);

 • інтерактивний (поєднує в собі елементи ілюстративного
  і схематичного підходів).

Застосування мультимедіа на уроках дає змогу активізувати канали учнівського сприйняття, сприяє ефективному засвоєнню навчального матеріалу. Мультимедіа - багатокомпонентне середовище, що дає змогу використовувати текст, графіку, відео- і мультиплікацію. Це представлення об’єктів і процесів не традиційним текстовим описом, а за допомогою відеоматеріалів, графічних зображень, анімації, аудіозаписів. Мультимедіа сприяє розвитку мотивації, комунікативних здібностей, виробленню навичок, нагромадженню фактичних знань, а також удосконаленню інформаційної грамотності. Практикуючи мультимедіа, обираю відповідні педагогічні програмні засоби, що підвищують ефективність праці, а рівень учнівських знань, умінь і навичок наближує до вимог сьогодення. Мультимедіа дає можливість використовувати не просто наочність, а інформацію, відеозображення, звук для того, щоб матеріал, який вивчається, став доступнішим. Робота з мультимедійними посібниками дає можливість урізноманітнювати форми роботи на уроці за рахунок одночасного використання ілюстративного, статистичного, методичного, а також аудіо- та відеоматеріалів.

Використання медіатехнологій в навчальному процесі забезпечує можливість:

 • дати учням більш повну, достовірну інформацію про досліджувані явища і процеси;

 • задовольнити запити, бажання та інтереси учнів;

 • звільнити вчителя від технічної роботи, пов’язаної
  з контролем і корекцією знань;

 • підвищити темп уроку, збільшити обсяг виконаних на уроці завдань;

 • організувати диференційовану роботу з кожним учнем;

 • перевірити засвоєння теоретичних знань у всіх учнів;

 • організувати повний і систематичний контроль, об’єктивний облік успішності школярів;

 • виявити прогалини в знаннях;

 • поліпшити якість навчання;

 • підвищити мотивацію та пізнавальну активність дітей.

Сьогодні багато уваги приділяється використанню інформаційно-комунікаційних технологій. І це зрозуміло, тому що наш час - час інформаційний. Саме тому використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної шкільної освіти. Комп’ютер - це джерело інформації, наочний посібник, індивідуальний інформаційний простір, тренажер, засіб діагностики і контролю. Основні напрямки використання компютерних технологій на уроках:

 • візуальна інформація (ілюстративний, наочний матеріал);

 • інтерактивний демонстраційний матеріал (вправи, опорні схеми, таблиці, поняття);

 • тренажер;

 • контроль за вміннями і навичками учнів;

 • самостійна пошукова, творча робота школярів.

Сучасний урок літератури неможливий без зіставлення літературних творів з іншими видами мистецтва. Цей органічний синтез допомагає керувати потоком асоціацій, будити уяву учнів, стимулювати їх творчу активність. Допомагають в цьому комп’ютерні інформаційні технології, які дають можливість підготувати презентацію ілюстративного та інформаційного матеріалу. Учні на уроці можуть переглянути уривки з художніх фільмів, прослухати аудіо записи, музичні уривки і навіть побувати на віртуальній екскурсії в музеї. Підготовка до такого уроку – творчий процес. А видовищність, яскравість, новизна комп’ютерних елементів в поєднанні з іншими методичними прийомами роблять урок незвичайним, захоплюючим і незабутнім.

Останні технічні досягнення знаходять застосування в навчальному процесі, могутнім засобом для обробки інформації є саме комп’ютер. Головна його особливість – можливість програмування на виконання різних робіт, пов’язаних з отриманням і переробкою інформації. Комп’ютер активізує розумову діяльність учнів, розвиває обдарованість, формує знання, стимулює пошук, творчість. Змінюється естетика уроку, тому що вчитель має потужні інструменти зробити його більш привабливим за допомогою різних комп’ютерних програм.

У своїй роботі використовую текстовий редактор Word, який дозволяє виготовити друковані матеріали до кожного уроку, враховуючи індивідуальні особливості окремих дітей. Ефективність уроку в разі використання друкованих матеріалів підвищується вдвічі: за урок можна не тільки вивчити новий матеріал, але також закріпити його, відпрацювати практичні навички.

Надзвичайно цікава робота з використанням програми Power Point. Вона призводить до цілого ряду позитивних ефектів:

 • збагачує урок емоційною забарвленістю;

 • психологічно полегшує процес засвоєння;

 • збуджує живий інтерес до предмета пізнання;

 • розширює загальний кругозір учнів;

 • підвищує продуктивність праці вчителя і учнів на уроці.

При поясненні нового матеріалу на уроці використовую предметні колекції (ілюстрації, фотографії, портрети, відео-фрагменти, відео-екскурсії), таблиці і схеми, які проектуються на великий екран. При цьому істотно змінюється технологія пояснення: вчителем коментується інформація, що з’являється на екрані, за необхідності супроводжується додатковими поясненнями та прикладами. Особливо актуальним, на мій погляд, є використання презентацій при підготовці доповідей, лекцій або конференцій, позакласних заходів. Діти також  готують свої власні презентації.

Комп’ютер, звичайно, не може замінити на уроці живе слово вчителя, вивчення художнього твору, творчого спілкування, але це найкращий помічник.

 1. Тренажер, контроль за вміннями і навичками учнів. Тестовий контроль і формування умінь і навичок за допомогою комп’ютера передбачають можливість швидко і об’єктивно виявити знання і незнання учнів.

 1. Самостійна пошукова, творча робота учнів. Комп’ютерні технології надають широкі можливості для розвитку творчого потенціалу школярів. Учні вчаться серед великої кількості інформації в Інтернеті знаходити потрібну, обробляти її, що є найбільш важливим завданням. Елементарне застосування комп’ютера – редагування текстів, друкування творчих робіт, своїх віршів, складання збірників, створення комп’ютерних малюнків. Старшокласники за допомогою комп’ютера оформлюють свої доповіді, реферати, складають схеми, тести, готують дидактичний матеріал, створюють презентації. Крім цього, використання інформаційних технологій дозволяє здійснювати інтеграцію з інформатикою. Таким чином, використання ІКТ на уроках значно підвищує не тільки ефективність навчання, а й допомагає створити більш продуктивну атмосферу на уроці, зацікавленість учнів в досліджуваному матеріалі.

На мій погляд, застосування інформаційних технологій у навчальному процесі сприяє підвищенню якості навчання, виробленню навичок раціональної організації навчальної праці, переорієнтації навчального процесу в бік розвитку системного мислення, ефективній організації пізнавальної діяльності учнів і формуванню високого рівня мотивації, інтересу до навчальної діяльності, розвитку самостійності учнів, безперервності і наступності комп’ютерної освіти на всіх рівнях навчання.

Уроки з використанням комп’ютерної презентації - це уроки пояснення нового матеріалу в діалоговому режимі, урок-лекція, урок-узагальнення, урок-наукова конференція, урок-захист проектів, інтегрований урок, урок-презентація, урок-дискусія. Завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям маю можливість створювати, тиражувати і зберігати дидактичні матеріали до уроків.

Хочеться зупинитися на тих ресурсах, які найчастіше використовуються на уроках. По-перше, це презентації.

Презентація - форма подачі матеріалу у вигляді слайдів, на яких можуть бути представлені таблиці, схеми, малюнки, ілюстрації, аудіо- та відеоматеріали. Використовувати їх можна
і під час пояснення нового матеріалу, і під час закріплення знань, і під час виконання творчих завдань. У презентацію можна вставити малюнки, схеми, тести, відео тощо. Схеми, таблиці, тезове розташування матеріалу дозволяють заощадити час і, найголовніше, глибше зрозуміти твір. Крім того, висновки і схеми можуть з’являтися поступово, після обговорення або опитування учнів. Цікаво звучить на уроці лекція, яка супроводжується демонстрацією барвистих схем, для пояснення використовуються різні звуки і анімація, швидкі посилання на раніше вивчений матеріал.

Використання мультиплікації та анімації також урізноманітнює уроки та активізує школярів. Анімація і звук викликають масу позитивних емоцій в учнів.

Подання теоретичного матеріалу у вигляді інтерактивного підручника різко підвищує інтерес учнів. Розвинути                        навички аналітичного мислення дітей допомагають електронні посібники.

Найважливішим напрямком використання інформаційних технологій в навчальному процесі є проектна діяльність учнів.

Виконання робіт у вигляді презентацій, газет, доповідей за допомогою комп’ютерних програм - нова форма завдань, яка дозволяє формувати та розвивати навички самоосвіти   школярів,   відповідає методиці наукового пізнання, забезпечує засвоєння знань не на репродуктивному, а на творчому рівні. Метод проектування допомагає учневі бути суб’єктом навчання, який активно включається у спільну діяльність, відчуває себе рівноправним учасником діалогу, співтворцем. Ця робота збуджує розумову діяльність учнів, формує критичне і творче мислення, навчає аналізувати події та ситуації, прогнозувати їх розвиток, розв‘язувати пізнавальні і життєві проблеми, заохочує до самостійного здобуття знань. Особливо популярними серед учнів є ігрові проекти. Часто на своїх уроках впроваджую метод проектів. Це будь-яка діяльність учнів, результатом якої є той чи інший продукт. Проекти можуть бути персональними або груповими. Обидва є результативними. Працюючи над створенням проектів, учні швидко навчаються критично мислити, чітко усвідомлювати, де і яким чином можна застосувати набуті знання, генерувати нові ідеї, грамотно працювати з інформацією, бути комунікабельними, постійно самовдосконалюватися.

Технологія дебатів стимулює учнів до повторення вивченого  матеріалу, до читання додаткової літератури, до пошуку шляхів вирішення поставлених задач. Темами уроків-дебатів можуть бути будь-які наукові або моральні проблеми, з яких існують неоднозначні або протилежні думки, різні підходи до її вирішення. Клас ділиться на дві команди: прихильників позитивного і негативного погляду на проблему. Характерною особливістю уроку-дебатів є участь в ній третьої сторони: експертів, суддів, зацікавленої публіки. Роль третьої сторони виконують учні та вчитель, а суддівство здійснює людина, запрошена з боку, тобто особа незацікавлена. Учні займаються самостійним пошуком, використовують додаткову літературу з тим, щоб дослідити цю проблему з усіх сторін.

Технологія групової пошукової діяльності на основі метафоричного мислення близька за своєю ідеєю методу «мозкового штурму». Суть даної технології полягає в тому, що на початку уроку перед учнями ставиться певна проблема або творче завдання. На наступному етапі уроку проблема аналізується і учні пропонують різні способи її вирішення. Ключовий етап уроку - висунення образних аналогій, яскравих метафор. На останньому етапі уроку проводиться відбір і зіставлення самих яскравих і цікавих метафор, намічених класом в ході пошукової діяльності. Так, наприклад, під час вивчення японської поезії діти пробують складати хокку, займаючись колективним пошуком метафор.

Проблемне навчання стимулює пізнавальну активність учнів, тому що воно поєднане з догадкою, дивом, нерозумінням. Це штовхає учнів до роздумів і пошуку рішень, будить і формує інтерес до навчання, розвиває ініціативу у пізнавальній діяльності, формує вміння бачити проблему і знаходити шляхи її реалізації, залучає до методів наукового пізнання. Складність проблемної ситуації має бути такою, щоб школярі, спираючись на допомогу вчителя, змогли вирішити її самостійно. Тому слід використовувати найменшу можливість для створення діалогічних ситуацій, під час бесід також створювати проблемні ситуації, які б могли викликати дискусію.

На кожному уроці треба бачити перш за все дитину з її потребами  та інтересами, вміннями та талантами, дослідженнями та оригінальністю. Переконана, що творчий підхід вчителя до  викладання зарубіжної літератури допомагає розвивати природні якості учнів, формує їх власні погляди на життя, сприяє повноцінному осмисленню художніх творів. На таких уроках   учням завжди цікаво. За відомим висловом В.Гюго, «Найкращий читач - це підготовлений читач».

Навчити дітей, читаючи та аналізуючи художній твір, мислити критично - означає правильно поставити запитання, направити їх увагу в правильне русло, вчити самостійно робити висновки та знаходити рішення. В межах уроку є багато можливостей не просто надати учням можливість освоїти нові горизонти предмету, а й вступити з отриманою інформацією
в безпосередній контакт, вільно демонструвати свої ідеї та оперувати отриманими знаннями в подальшому житті. Бути переконливими та впевненими в дискусії, мати власну оцінку, підкріплену реальними аргументами, формувати не лише читацьку активність, а й світоглядне переконання. Досвід героїв, з котрими учням доводиться зустрічатися в процесі вивчення літератури, формує особистісну позицію дітей, дозволяє робити оцінку вчинкам.

Вкрай необхідним стає уміння мислити гнучко, динамічно, адаптувати своє мислення до мислення інших людей, бути толерантним і сприйнятливим. Учні, які мислять критично, зазвичай навчаються з інтересом. Щоб навчити учнів мислити критично, потрібно дозволити їм вільно розмірковувати, робити припущення, встановлювати їхню очевидність або безглуздість. Коли діти повірять, що їхні думки цінні, а те, що вони говорять, думають, є важливим не тільки для них самих, і кожному з них дозволено сказати: «Я не згоден! Я думаю інакше!», тоді вони зможуть повністю включитись в процес критичного мислення і стануть готовими взяти відповідальність за власну думку.

Критичне мислення на перший план висуває вміння:

-  самостійно працювати над новим матеріалом, аналізувати факти, ідеї, формувати власну думку про них;

-  розмірковувати над тим, яким шляхом здійснюється робота над новим матеріалом, як нове знання долучається до того, що було вже відомим, і певним чином змінює його;

-  сприймати як належне існування різних поглядів на той самий предмет, піддавати їх спокійному, коректному скептицизму й робити свій вибір поміж ними, змінюючи свою позицію в разі переконливих аргументів інших;

- аргументовано    пояснювати    свою    позицію,  враховуючи особливості ситуації спілкування, поважаючи погляди інших людей;

- бачити зв‘язок нової інформації зі своїм життєвим досвідом, можливість використання її для розв‘язання життєвих проблем.

Технологія критичного мислення допомагає формувати здатність школярів аналізувати отриману інформацію, перевіряти
і переосмислювати її, самостійно встановлювати істину, приймати рішення і аргументовано захищати свою позицію. Технологія критичного мислення пропонує такий підхід до навчання, який привчає учнів до критичного аналізу, формує власну думку, зіставленню інформації з протилежних точок зору, розробці системи доказів на підтримку певної точки зору, вчить ретельно досліджувати нову інформацію, просіювати її, оцінювати нові ідеї, вирішувати, що важливо, а що ні, визначати загальну цінність нових знань на основі власних потреб і цілей.

Основна ідея технології розвитку критичного мислення - створити таку атмосферу навчання, при якій учні спільно
з учителем активно працюють, свідомо розмірковують над процесом навчання, відстежують, підтверджують, спростовують або розширюють знання, нові ідеї, почуття та думки про навколишній світ.

Після проведення уроків з використанням стратегій технології критичного мислення завжди з’являються нові ідеї. Це ще раз доводить, що дана технологія є не тільки педагогічною технологією з встановленими правилами, принципами та набором прийомів, але й динамічною, розвиваючою підхід до навчання. Зміст освітнього процесу полягає не в суворому дотриманні алгоритму, а у вільній творчості педагогів і учнів, які працюють з використанням нових технологій.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.