ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Опис документу:
У сучасних умовах становлення і розвитку економіки, ринкових відносин перед системою ПТО поставлене головне завдання: забезпечити економіку держави і регіонів кваліфікованими кадрами, які могли б працювати на новій техніці, самостійно діяти і приймати відповідне рішення в нестандартних умовах, досконало володіти сучасними технологіями виробництва.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Рябовол Ю.В., викладач професійно – теоретичного навчання

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти»

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

У сучасних умовах становлення і розвитку економіки, ринкових відносин перед системою ПТО поставлене головне завдання: забезпечити економіку держави і регіонів кваліфікованими кадрами, які могли б працювати на новій техніці, самостійно діяти і приймати відповідне рішення в нестандартних умовах, досконало володіти сучасними технологіями виробництва.

Беручи до уваги широке використання молоддю у закладі і поза закладом інформаційних та комунікаційних технологій, надзвичайно важливим в роботі є необхідність їх використання для підвищення рівня якості сучасного уроку. При цьому необхідно враховувати, що ці технології мають доповнювати процес вивчення дисциплін новими ресурсними можливостями, розширювати можливості обміну та діалогу між учнями на різноманітних рівнях. Отже, актуальність даного питання полягає в тому, що ХХІ століття вимагає від викладача не лише знань, ерудованості, володіння педагогічною майстерністю, а і уміння впроваджувати новітні технології в педагогічну діяльність.

Інноваційне середовище – педагогічно доцільно організований простір життєдіяльності, який сприяє розвитку інноваційного ресурсу особистості; інтегрований засіб накопичення і реалізації інноваційного потенціалу освітнього закладу.

Адже нині, кожен педагог повинен намагатися організовувати інноваційний процес під час навчальної діяльності таким чином, щоб створити сприятливе освітнє середовище, в якому теорія і практика учнів засвоювалась одночасно.

В умовах інформаційного суспільства традиційне навчання поступово втрачає свій сенс. Тому дієвим інструментом поліпшення якості освіти визначають застосування компетентнісного підходу до освіти, який на перше місце ставить не поінформованість учня, а вміння на основі знань розв’язувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях. Щоб навчити цього дітей, потрібно змінити технологію навчального процесу.

З метою підвищення якості підготовки робітничих кадрів переважна більшість викладачів професійного навчання працює над запровадженням в освіту нових інноваційних елементів і проектів. Це реальний крок до підняття престижу робітничих професій, формування позитивної думки щодо професійної освіти [3.c.67].

Використання комп’ютерної техніки набуло загальнодержавного значення. Одне з найважливіших завдань сучасного закладу – забезпечити використання учнями комп’ютерів та інформаційних технологій із навчальною метою. Комп’ютер як універсальний засіб пошуку, обробки,

Визначено організаційно-педагогічні умови, котрі сприяють формуванню професійних знань майбутніх кваліфікованих робітників засобами мультимедіа:

*побудова освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти з використанням мультимедійних навчальних програм та інтегрованих методик через упровадження в освітній процес сучасних інформаційних технологій;

*створення електронних посібників для забезпечення формування професійних знань учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на основі диференціації, індивідуалізації навчання;

*організація системи підвищення кваліфікації педагогів у системі інформаційних технологій [5. c.21].

Використання комп'ютерів під час занять значно підвищує мотивацію навчання, розвиває розумові й пізнавальні здібності учнів. Комп'ютер, все ж таки, не може і не повинен замінювати викладача, його необхідно поєднувати з іншими дидактичними засобами. Професійне навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти зазвичай об'єднує традиційні та інноваційні технології навчання, бо тільки добре підготовлене заняття з належно опрацьованою комп'ютерною програмою забезпечує досягнення потрібного освітнього ефекту.

Досвід у створенні мультимедійних презентацій та їх використанні при проведенні уроків та позакласних заходів постійно впроваджується у практику виконання таких освітніх завдань як оновлення змісту освіти. У порівнянні із традиційною формою ведення уроку, використання презентацій вивільняє значну кількість часу, яку викладач використовує для додаткового пояснення матеріалу або повторення.

Створені презентації успішно використовуюю при поясненні нового матеріалу, повторенні вивченого матеріалу, організації поточного контролю знань (презентації - опитування), короткочасних фронтально - групових лабораторних роботах. При цьому на слайдах демонструється план виконання роботи, бланк звіту про виконану роботу і форма висновку, відеосюжет, що ілюструє дослід або експеримент. Презентації - опитування містять завдання, адресовані учням, до них викладач включає матеріали, які відображають ключові етапи вивченої теми. Подібні презентації - опитування розраховані на фронтальне усне опитування учнів або фронтальне індивідуальне письмове опитування (контрольна робота, письмова перевірочна робота, самостійна робота).

Так, при освоєнні програми предмета «Технологія приготування борошняних виробів» зосереджується увага на адаптацію учнів у віртуальному просторі. Це дозволяє їм самостійно здійснювати пошук необхідної інформації, розробляти власні навчальні міні - проекти та демонструвати досягнення у вигляді презентацій та власно створених відеороликів.

Використання мультимедійних технологій на уроках професійного навчання є достатньо ефективним, наповнює діяльність викладача принципово новим змістом, дозволяючи йому зосередити увагу на власних головних функціях.

Стрімке утвердження інформаційної цивілізації ставить перед сучасною освітою завдання забезпечити формування та розвиток інтелектуальної, творчої, ініціативної та успішної особистості здатної мислити нестандартно, швидко та гнучко вирішувати проблеми, здатну до мобільності, швидкої зміни соціальних ролей. Еволюція сучасної освіти, її інтернаціоналізація, зміна пріоритетів і якості середньої освіти неминуче ведуть до зміни тієї ролі, яку традиційно виконував викладач. Сучасні заклади втрачають монопольне право на освіту, а викладач перестає бути єдиним носієм знань. Безумовно, не тільки викладачі виховують майбутніх громадян, проте їхня роль залишається дуже важливою. Щоб зберегти за собою цю роль, потрібно прийняти виклик часу, удосконалитися у відповідності з його вимогами.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Ніколаєнко С.М. Інноваційний розвиток професійно-технічної освіти в Україні. – К.: Книга, 2007..

  2. Ничкало Н. Педагогічна інноватика у профтехосвіті / Н. Ничкало // Професійно-технічна освіта. – 2007. – №3. - С. 69-71.

  3. Паржницький В. В. Інноваційні педагогічні технології та шляхи впровадження їх у навчальний процес ПТНЗ / В.В. Паржницький // Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи: Науково-методичний збірник / Упорядник Н. І. Бугай. – Вип. 1. – К., 2005. – 236 с.

  4. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / С.О.Сисоєва, А.М.Алексюк, П.М.Воловик, О.Е.Кульчицька, Л.Е.Сігаєва, Я.В.Цехмістер та ін.; за ред. С.О.Сисоєвої. – К.: Віпол, 2001. – 502 с. 28.

  5. Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність – Ужгород: Інформаційно видавничий центр ЗІППО, 2007.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток ключових компетентностей педагога Нової української школи в умовах безперервної освіти»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.