Іннноваційні технології навчання в початкових класах.

Опис документу:
У роботі доведено доцільність використання новітніх технологій навчання, зокрема формування в учнів навичок критичного мислення. Подано модель сучасного уроку з використанням інтерактивних вправ на кожному із його етапів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

За багатьма дослідженнями тільки для 10% учнів методи, використовувані в традиційній школі, є прийнятними .Вони можуть вчитися з книгою в руках. Інші 90% також здатні вчитися, але по-іншому: своїми вчинками, реальними справами, всіма органами чуття. Висновок – навчання потрібно будувати інак-ше, щоб всі учні могли і хотіли вчитися. Один із варіантів організації ефективного навчального процесу – використання інноваційних технологій.

Все пізнається в порівнянні. Візьмемо до уваги найсуттєвіше.

Отже сучасний вчитель , щоб задовольнити освітні потреби сучасних учнів повинен створити такі умови навчання, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання, уміння, цінності та власну компетентність у різних сферах життя. Чим більшою є участь дітей у процесі пізнання, тим більше інформації ними засвоюється. Сучасні інноваційні технології сприяють розвитку в учнів соціальної компетентності ( уміння вести дискусію, працювати в групі, розв’язувати конфлікти, слухати інших тощо). Беручи участь у дискусіях, обговорюючи різні проблеми, імітуючи певні ситуації, учень засвоює від 70% до 90% інформації.

Вчитель виступає організатором процесу навчання, консультантом, фасилітатором, який ніколи не «замикає» навчальний процесна собі. Головними у процесі навчання стають звязки між учнями, їх взаємодія та співпраця. Результати навчання досягаються взаємними зусиллями учасників процесу навчання, учні беруть на себе взаємну відповідальність за результати навчання.

Навчання має бути активним. Учень постійно перебуває в стані пошуку, він хоче отримати відповідь на запитання, потребує інформації, щоб вирішити проблему або розмірковує разом з іншими над способом виконати завдання.

На сьогоднішній день різні автори висувають різні технології, які належать до особистісно орієнтованих, загальноприйнята класифікація поки що відсутня. В початковій школі серед технологій, які орієнтовані на особистість учня, виділяються такі:

 • Ігрові технології. Значення гри в початкових класах має велику силу. Являючись розвагою, вона здатна перерости у навчання, творчість.

 • Групові технології. Перевага групового навчання: діти вчаться слухати один одного, розв’язувати конфлікти, мати свою точку зору і поважати точку зору інших, працювати разом. У дітей покращується успішність, змінюється відношення до школи, вони бачать цінність взаємодопомоги.

 • Технології розвивального навчання. Головною метою цього навчання є формування активного, самостійного творчого мислення учня і на цій основі поступового переходу в самостійне навчання. Завдання розвивального навчання: формувати особистість із гнучким розумом, розвиненими потребами до дальшого пізнання та самостійних дій, певними навичками та творчими здібностями. Розвивальне навчання – основа формування творчої особистості, а в подальшому – креативної особистості, яка має внутрішні передумови, що забезпечують її творчу активність, не стимульовану зовнішніми факторами. Досліджено, що при проведенні традиційного уроку на самостійну роботу дітей відводиться 9% часу. Тобто самостійна робота учнів, що сприяє розвиткові їх пізнавальної активності і яка може бути за зразком , у схожій ситуації, у новій ситуації, практично зведена до мінімуму. Розвивальне навчання – такий процес діяльності учнів, у ході якого кожна дитина повинна самостійно або з допомогою вчителя осмислити матеріал, творчо застосувати його в нестандартних умовах та свідомо запам’ятати для подальшого навчання .

 • Комп’ютерні (інформаційні) технології. Комп’ютерні засоби навчання називають інтерактивними, бо вони мають здатність «відгукуватися» на дії учня та вчителя, «вступати» з ними в діалог, що й складає головну особливість методик цього навчання. Комп’ютер можна використовувати на всіх етапах процесу навчання: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю . При цьому він для дитини виконує різні функції: вчителя, робочого інструмента, об’єкта навчання, ігрового середовища. Основною метою комп’ютерних технологій навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Чи можна використовувати ці технології в початковій школі? Так, якщо дотримуватися всіх вимог щодо роботи на комп’ютері.

 • Технології формування творчої особистості. Прийшовши до школи, діти повинні заглиблюватись в атмосферу творчості, пошуку нового, піддавати сумнівам сталі істини. Ця технологія тісно переплітається з іншими технологіями, проте вона має і свої індивідуальні риси: діяльність учня не повинна регламентуватись, потрібно постійно викликати інтерес дитини до навчання. Важливу роль у стимуляції в школярів інтересу до праці відіграють завдання: підбір вчителем завдань, що потребують творчої переробки, узагальнення, систематизації, вмінь та навичок порівнювати й аналізувати, пошуку; використання ігрових моментів, що стимулюють прояви самостійності учнів, їх творчих можливостей; розв’язання творчих завдань. Технологія формування творчого учня орієнтована на особистість. Це означає максимальну індивідуалізацію і диференціацію навчального процесу. Учитель, який формує творчу особистість, повинен бути новатором по суті своїй. Тільки тоді нові ідеї, прогресивні принципи та прийоми допоможуть йому створювати нові педагогічні технології, впроваджувати різноманітні інновації в навчально – виховний процес. І тільки тоді буде перебудовано всю систему виховання і навчання у бік підвищення її ефективності .

Ігрові технології

Найефективніший спосіб навчити дитину мислити творчо є гра, особливо гра навчально-розвивальна, де ігровий процес супроводжується засвоєння гравцями змісту навчання. Це – гра за змістом, навчання за формою.

Структура навчальних ігор:

 • ігровий задум

 • правила

іІгрові дії

 • пізнавальний зміст

 • обладнання

 • результат

Залежно від мети уроку, ігри бувають:

 • навчально-пізнавальні

 • контролюючі

 • узагальнюючі

Загальноприйнята класифікація ігор.

- Дидактичні

- Інтелектуальні

- Рухливі

- Творчі( сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації)

За характером використаного матеріалу:

- предметні

- настільно-друковані

- словесні

Сучасні діти непосидючі, їм важко утримувати увагу. Тому в своїй практиці часто використовую рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням.

Зупинюся на деяких з них.

Гра «Естафета». Дві команди шикуються в шеренги. Кожен член команди має назвати наприклад споріднене слово до іменника ліс, переміщаючись назад . Яка команда швидше повернеться на своє місце, та виграла.

Парна гра «Струмочок». Струмочок біжить ззаду наперед, виконуючи певне завдання(повторення таблички множення і ділення, лічба, таблички додавання і віднімання в межах 10, 20)

Гра «Крокуймо». Діти вишиковуються обличчям до вчителя. Вчитель оголошує завдання: назвати число, яке ділиться наприклад на 2. Учень, який правильно відповів, ступає крок уперед. Така ж гра із завданням «істине – хибне»: діти ступають крок уперед, якщо правильно аргументують запропоноване твердження.

Гра «Чарівний мяч». Ловлячи мяч, діти виконують певне завдання( обчислення, повторення різних частин мови)

Гра «Веселе коло». Діти йдуть по колу один за одним. Вчитель називає звуки: голосний – підстрибують, приголосний – присідають, м’який приголосний – плескають два рази, твердий приголосний – один раз.

Гра «Зміни місце». Учень, який правильно відповів на запитання, має право пересісти на інше місце(усний рахунок, фронтальне опитування по темі з природознавства, укаїнської мови, літературного читання).

Групові технології

Одним із методів групові технології є робота в парах. Його можна застосовувати на всіх етапах уроку. Наведу приклади роботи в парах: обговорення тексту, завдання; узяти інтервю і визначити ставлення партнера до певної навчальної діяльності чи проблеми; зробити аналіз чи редагувати письмові роботи один одного; зробити підсумок уроку; скласти запитання до вчителя; протестувати один одного. Крім того я використовую такий вид роботи в парах, коли учні стають вчителями один одного( саме для тих, хто не зрозумів пояснення вчителя, їм пояснюють учні, які добре засвоїли новий матеріал з першого разу).

Робота в малих групах частіше використовується під час основної частини уроку. Вона має певні свої правила, яких необхідно дотримуватись:

- обєднання в групи (за бажанням чи вказівкою вчителя)

- зручне розташування

- розприділення ролей( спікер чи головуючий, секретар, посередник, доповідач, важливо, щоб учні змінювали ролі)

- конкретні завдання та інструкція

- вчитель стежить за роботою та за часом, за потреби надає допомогу

- групи представляють результати роботи

- обговорення навчальних результатів.

Прикладами групової роботи є такі інтерактивні вправи:

«Карусель», «Акваріум», «Ажурна пилка».

Крім того, в своїй практиці використовую «домашні» групи, які вивчають та презентують певний матеріал.

«Експертні» групи, які стають експертами «домашніх» груп, оцінюють їх роботу.

Іноді використовую групову та парну роботу над створенням різних проектів.

Технології розвивального навчання.

У загальному вигляді вона така: у молодшому шкільному віці через спеціально побудоване навчання (на основі теоретичних знань та теоретичного мислення) у дитини можуть бути сформовані певні здібності щодо особистого самовдосконалення, особистого саморозвитку, самопізнання.

Автори даної технології свідомо орієнтувалися на фундаментальну людську здатність – самостійно будувати та перетворювати особисту життєдіяльність, бути її справжнім суб'єктом. Тому відмінність РН від інших видів і форм навчання у тому, що учень – не об'єкт педагогічного впливу вчителя, а суб'єкт особистої учбової діяльності, людина, що вміє вчити самого себе, сама визначає межі свого знання (незнання) та сама знаходить засоби розширення меж відомого, доступного.

Завдання – сформувати у дитини певні здібності (рефлексію, аналіз, планування) щодо самовдосконалення. А знання їй потрібні як засіб для розвитку особистості. Мета навчання – розвиток особистості дитини як суб'єкта життєдіяльності, формування здатності здійснювати вибір особистої поведінки у відповідності з індивідуальними потребами, суспільним обов'язком та можливостями їх реалізації.

Головним мотивом навчання тут стає інтерес до пізнання: формуються основи наукового мислення, інтелектуальні та особистісні здібності, яких у дитини раніше не було. Основним психологічним завданням є формування вміння вчитися – здатність ставити та розв'язувати завдання по саморозвитку. Причому навчання є розвиваючим практично для усіх дітей, хоча рівень їх інтелекту різний.

Яка роль вчителя у цьому процесі? Вчитель не є джерелом інформації, пояснення нового. Він повинен вміло поставити пізнавальну задачу. Майстерність вчителя полягає у вмінні показати розумову діяльність учнів, а не себе, свою ерудицію.

Учень та вчитель мають між собою стосунки співробітництва – рівні і демократичні, шанобливо та із взаємоповагою ставляться один до одного.

Учень нічого не отримує в готовому вигляді. До нового діти приходять шляхом логічних міркувань, усе спочатку пояснюється учнями. Немає традиційного пояснення вчителем нового матеріалу.

Метод роботи на уроці у системі РН – "пошуковий", "дослідницький". Діти самостійно шукають шляхи розв'язку поставлених перед ними задач, висловлюють свої здогадки, гіпотези, пробують пояснити, довести свою думку. Самому це зробити важко, виникає потреба поміркувати разом (мотив співпраці). Тому головною формою роботи на уроці при відкритті нового є робота в групах.

Учні оволодівають головними учбовими діями: дією цілепокладання, аналізу, моделювання, контролю та оцінки.

Труднощі, які виникають у дітей з низьким рівнем інтелектуальних здібностей, поступово долаються у груповій роботі.

Найпасивніші учні включаються до роботи в групах за бажанням, докладаючи усіх зусиль, щоб не підвести своїх товаришів по команді.

Групова робота підвищує в учнів позитивне ставлення до навчання, бажання відвідувати школу не втрачається.

Поліпшуються стосунки між однокласниками, зростає впевненість учнів у власних можливостях, підвищується почуття власної гідності.

Таким чином, створюється необхідна психологічна основа подальшого розвитку особистості у підлітковому та юнацькому віці.

А в учителя є можливість до реалізації своєї педагогічної творчості, тому він отримує задоволення від своєї роботи.

Технології формування творчої особистості

Технологія формування творчої особистості тісно переплітається зо всіма іншими технологіями. Творча особистість – це вищий рівень розвитку, результат клопіткої повсякденної роботи.

Для розвитку творчих здібностей я використовую :

 • елементи інтерактивного навчання

 • елементи технології розвитку критичного мислення

 • виконання творчих робіт

 • розвязування логічних задач.

Проводжу нестандартні уроки, найчастіше вони є підсумковими після вивчення певної теми:

 • інтегровані

 • уроки-змагання та ігри

 • усні журнали

 • вікторини

 • заочні екскурсії

 • подорожі

 • презентації

 • дослідження

 • поетичні майстерні

Застосування інноваційних технологій висуває певні вимоги і до структури уроку. Якою має бути модель сучасного уроку? Вона складається з трьох основних частин:

 • вступної(мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань і

уявлень, оголошення теми та очікуваних результатів)

 • основної(опанування учнями нового змісту)

 • підсумкової (систематизація і узагальнення засвоєного, рефлексія процесу навчання, оцінювання результатів уроку)

Мотивація. Мета цього етапу – сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Для досягнення мети на цьому етапі можуть бути використані прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають здивування, подив, інтерес до змісту знань та процесу їх отримання. Мотивація чітко повязана з темою уроку, вона психологічно готує учнів до її сприйняття, налаштовує на розв’язання певних проблем. Матеріал підсумовується і стає «місточком» для повідомлення теми уроку. Цей елемент уроку має тривати не більше 5% часу заняття.

Інтерактивні вправи на етапі «Мотивація».

- «Вилучи зайве»

- Роз’єднай слова»

- «Криголам»

- «Банани»

- «Мікрофон»

- Задом наперед»

- Скринька скарг»

- Розгадування ребусів, кросвордів, головоломок.

Оголошення, повідомлення теми та очікуваних навчальних результатів. Актуалізація опорних знань. Мета – забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, чого вони повинні досягти і чого від них чекає вчитель. Цей елемент уроку має займати більше 5% часу заняття.

На цьому етапі уроку віддаю перевагу таким видам роботи, які є початком і передбачають продовження в підсумковій частині уроку:

-«Бортовий журнал»(Що мені відомо-чого нового дізнався)

- «Дерево передбачень»

- Таблиця «З-Х-Д» (Знаємо-хочемо дізнатись- дізнались)

-«кластер»

Надання необхідної інформації. Мета цього елементу етапу уроку – дати учням достатньо інформації, для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання, але за мінімально короткий час. Ця частина урок займає близько 10-15%часу. Важливо, коли учні можуть бути залучені на цьому етапі уроку, виконуючи роль вчителя .

- « Крісло автора» (виступ учнів з рефератом чи невеличким виступом )

- Вправа «Навчаючи-учуся»

Інтерактивна вправа – центральна частина заняття. Її проведення має певну послідовність: інструктаж, об’єднання в групи, або розподіл ролей, виконання завдання, презентація результатів виконання вправи, рефлексія результатів учнями. Інтерактивна вправа займає 50-60% часу на уроці.

Підбиття підсумків (рефлексія ) уроку – це дуже важливий етап уроку, яким іноді ігнорують вчителі. Рефлексія займає 20% часу уроку. Функції підсумкового етапу уроку :

- прояснити зміст опрацьованого

- проаналізувати, чому відбулося так чи інакше

- зробити висновки

- закріпити чи відкоригувати засвоєння

- намітити нові теми для обмірковування.

- установити зв’язок між тим, що вже відомо і тим що знадобиться засвоїти

- скласти план подальших дій.

Вправи рефлексії, які можна використовувати на уроці.

 • «Кольоровий водоспад»(кольори веселки:червоний – я не міг, не хотів це робити, оранжевий – я хотів це зробити, але не вдалося, жовтий – я це робив з допомогою, зелений – я це робив, хоч були помилки, голубий – я це зробив, але не відразу, синій – я це зробив, фіолетовий – це було дуже просто)

 • Вправа «Долонька» (Кожен палець – це місце, де записують відповіді на запитання. Починають з великого: мій настрій; що цікавого вивчив на уроці; що було важко, які мав труднощі; мені не сподобалось; що я б хотів ще дізнатись, що мені було б цікаво)

 • Вправа «Ромашка». (Перед кожним учнем дві ромашки – велика і мала. Обрати ту квітку, яка відповідає вашій активності на уроці, вашій старанності і уважності. А тепер домалюйте посмішку – сподобався урок, куточки ротика вниз – не сподобався урок, пряма лінія – не визначився.

 • Вправа «Дерево». (Діти повинні написати по два речення, що сподобалося їм на уроці і що не сподобалося. Перші позитивні ліплять на крону, а негативні біля коріння.)

 • Вправа « Обери скриньку».(Учні ставлять позначку у відповідну скриньку, в залежності від свого стану сприйняття матеріалу: скринька радості, скринька успіху, скринька суму, скринька задоволення, скринька подиву, скринька розчарувань, скринька інтересу.)

 • Вправа «Мікрофон».

 • «Рефлексійне коло».

 • Вправа «ПОПС – формула».

П – позиція («Я вважаю, що…)

О – обгрунтування («Тому, що…)

П – приклад («Я можу довести це на прикладі…)

С – судження («Виходячи з цього, я роблю висновок про те, що…)

 • Вправа «Яблунька». (Яблучка з відповідним настроєм: нічого не зрозумів, було важко, все вийшло.)

 • Вправа «Скажи одним реченням». (Було цікаво. Було важко. Мене здивувало. Я спробую. Тепер я можу. Я навчився. Сьогодні я дізнався. Урок дав мені для життя.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Акція «Методичне літо»
Призовий фонд 50 000 грн!
Взяти участь

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
0
міс.
2
7
дн.
1
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!