ІНДЗ З ДИСЦИПЛІНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МОВА І ЛІТЕРАТУРА»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і

мистецтва

Кафедра дошкільної освіти

ІНДЗ З ДИСЦИПЛІНИ:

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МОВА І ЛІТЕРАТУРА»

Виконала:

студентка І курсу

ОС «магістр»

Луценко Ірина

Черкаси – 2018

ІНДЗ

1.

2. Укласти методичні рекомендації до проведення уроків української мови та літературного читання із застосуванням означених технологій.

3. Згрупувати за кількома ознаками ігрові методи навчання мови і літератури (зробити класифікацію: усні (загадки, прислівʼя тощо), письмові (ребуси, кросворди тощо), використання дидактичного матеріалу).

4. Проаналізувати посібник О. Пометун Енциклопедія інтерактивного навчання. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://issuu.com/anja_79/docs/pometun/

5. Обґрунтувати за посібником вибір лише тих інтерактивних методів, що можна використати на уроках письма та читання у початковій школі.

6. Опрацювати статті: Проекти в початковій школі: тематика та розробка занять / За ред. О. Онопріенко.— К. : Шкільний світ, 2008.— 128 с.

Тягло О. В., Цимбал П. В. Проектні технології : особливості впровадження у початковій школі // Початкове навчання та виховання.— Х. : Вид. группа «Основа», 2008.— № 19–21.

АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ГАЛУЗІ «МОВА І ЛІТЕРАТУРА» ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Програма «ПЕРШІ КРОКИ»

Важливим аспектом Програми «Перші кроки» є особистісна зорієнтованість навчально-виховного процесу. Програма не передбачає однакових вимог для всіх дітей. На основі індивідуальних особливостей дитини, її інтересів, потреб, рівня інтелекту створюються індивідуальні програми розвитку кожної конкретної дитини.

Результат навчання – зміни в дитині, а вже потім – обсяг засвоєних знань, умінь і навичок.

ПРОГРАМА ЧПКМ

(читання і письмо для критичного мислення)

Програму ЧПКМ розроблено фахівцями з Міжнародної асоціації читання. Україна залучилася до неї у 1998 році за сприяння Міжнародного фонду «Відродження».

Програма ЧПКМ має на меті допомогти учням: критично мислити; відповідально ставитися до навчання; співпрацювати з іншими; вчитися протягом усього життя, а учителям: застосовувати види роботи, необхідні для розвитку в учнів критичного мислення, вміння самостійно вчитися; створювати в класах атмосферу, яка сприяє самостійності мислення та активному спілкуванню учнів у ході розв'язання навчальних завдань.

Одним з важливих завдань програми є формування в учнів навичок співпраці з колегами на уроці, вміння терпляче й доброзичливо слухати один одного, оцінювати різні погляди на проблему, намагаючись зрозуміти те, що визначає чиюсь позицію у певній ситуації, виявляти повагу до думки іншого.

Значної ваги надається роботі у парах та невеликих групах. Це пояснюється не лише необхідністю розвивати толерантність у стосунках школярів. Розробники програми слушно вважають, що учні по-справжньому засвоюють нові знання лише тоді, коли розказують своїми словами про те, що дізналися, комусь іншому. Широке застосування парних та групових видів роботи сприяє розширенню кола навчального спілкування на уроці.

Програма ЧПКМ пропонує різноманітні методи та прийоми, згруповані у рамках триступеневої моделі. Вона передбачає:

1) попередню активізацію учнів у роботі над матеріалом;

2) усвідомлення змісту та

3) міркування щодо виконаної роботи.

Вчитель з успіхом може застосувати ці методи та прийоми, адаптувавши їх до умов своєї роботи. Особливо зацікавлять учителя такі види діяльності як мозкова атака, дискусія, читання з передбаченням, взаємонавчання та ін.

Урок у сучасній школі має ввібрати передову методику, найновіші методичні підходи до його проведення. В цьому контексті цікаві нетрадиційні методики навчання читання.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЧЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 1. Цікавий урок повинен містити завдання і матеріали, які можуть викликати подив, захоплення, здивування учнів. Це може бути цікавий факт, дивовижне відкриття, пізнавальний досвід, нестандартний підхід до вже існуючих ситуацій, що здаються звичайними. Після того, як потрібний і цікавий матеріал знайдений, потрібно його правильно згрупувати, продумати послідовність роботи з ним, підготувати до уроку. Необхідно знайти саме таку форму подачі матеріалу, яка викличе активну роботу на уроці, виключить пасивне сприйняття нового.

 2. Щоб урок став продуктивним, його композиція повинна бути цілісною і циклічною. Урок має бути свого роду твором, з властивими кожному твору ідеєю, зав'язкою, кульмінацією і розв'язкою.

 3. При підготовці уроку вирішіть для себе, що контролювати, як контролювати і як використовувати результати контролю. Чим частіше контролюється робота учнів, тим легше побачити помилки і ускладнення.

 4. Перед початком уроку потрібно підготувати всю необхідну для уроку наочну допомогу: прилади, роздатковий матеріал, додаткову літературу тощо. Матеріал можна записати заздалегідь на класну дошку у вигляді схем, таблиць, з виділенням особливо складних або значущих пунктів.

 5. Проблемне питання, проблемне завдання, проблемна ситуація і т. д. Все це дозволяє зробити будь-який урок цікавим, завдяки тому, що діти самі беруть участь пошуку відповіді. Застосування різних методів навчання сприяє підвищенням пізнавального інтересу учнів, а це нерозривно пов’язано з кращим засвоєнням досліджуваного матеріалу, розвитку в них творчих здібностей, уваги, пам’яті, мислення. Учень буде із задоволенням чекати наступного уроки, знаючи, що на них завжди цікаво.

 6. Плануючи проведення інтегрованих уроків, доцільно завчасно проаналізувати навчальні програми; визначити пов’язані за змістом теми; за потреби змінити послідовність їх викладу, передбачивши місце інтегрованого уроку в системі уроків за календарно-тематичним плануванням; встановити зв’язки між об’єктами вивчення; визначити ключові та предметні компетентності, які формуватимуться в учнів на інтегрованому уроці; визначити цілі інтегрованого уроку з урахуванням того, що на цих заняттях розв’язуються дидактичні завдання усіх предметів, зміст яких інтегрується.

 7. На інтегрованому уроці педагог організовує навчальну діяльність учнів, концентруючи увагу на провідних ідеях, організовуючи творчий пошук і активізуючи пізнавальну діяльність, з урахуванням вікових особливостей молодших школярів, специфіки навчальних предметів, зміст яких інтегрується, дидактичних цілей вивчення навчального матеріалу кожного з них.

 8. Проблемне питання, проблемне завдання, проблемна ситуація і т. д. Все це дозволяє зробити будь-який урок цікавим, завдяки тому, що діти самі беруть участь пошуку відповіді. Застосування різних методів навчання сприяє підвищенням пізнавального інтересу учнів, а це нерозривно пов’язано з кращим засвоєнням досліджуваного матеріалу, розвитку в них творчих здібностей, уваги, пам’яті, мислення. Учень буде із задоволенням чекати наступного уроки, знаючи, що на них завжди цікаво.

 9. З доступного матеріалу відбираю тільки той, який найпростіше і дохідливо пояснює тему уроку.

 10. Учитель і учень мають бути співучасником процесу пізнавальної діяльності на уроці. Тоді урок оживе і не буде чимось стороннім від життя, стане природнім щоденним подивом, буде цікавим для всіх учасників навчально-виховного процесу.

КЛАСИФІКАЦІЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

АНАЛІЗ ПОСІБНИКА О. ПОМЕТУН

«ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ»

Мною було проаналізовано підручник Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: Теорія, практика, досвід: Метод, посібник. — К., 2002.; Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод, посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; За ред. О. І. Пометун. — К., 2003.

Даний навчальний посібник призначений для шкільних учителів, викладачів вищих навчальних закладів і системи підвищення кваліфікації, викладачів і тренерів системи неформальної та додаткової освіти, оскільки присвячений інтерактивній технології навчання.

Автор посібника Олена Пометун – член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, професорка, наукова керівниця та консультантка українських і міжнародних освітніх проектів, авторка посібників, програм, у тому числі з розвитку критичного мислення, підручників, наукових статей, експертка з освітніх інновацій.

Матеріал у цьому підручнику подано відповідно з п’ятьма основними розділами:

 1. Теорія і практика інтерактивного навчання;

 2. Прийоми і методи створення позитивної атмосфери навчання й організації комунікації учнів;

 3. Прийоми і методи мотивації навчальної діяльності й актуалізації опорних знань, уявлень учнів;

 4. Прийоми і методи засвоєння нових знань, формування вмінь, навичок, емоційно-ціннісних орієнтацій;

 5. Прийоми і методи узагальнення, систематизації знань, організації рефлексії пізнавальної діяльності і ставлень учнів.

У першому розділі книги «Теорія і практика інтерактивного навчання» викладено розуміння поняття «інтеракція», сутність цієї технології навчання, педагогічні умови її ефективної реалізації, необхідні уміння й навички вчителя та інші положення, важливі для практики. У цьому розділі також висвітлено теорію інтерактивного уроку, описано його складові частини й методику проведення . Принципово новою та важливою є рубрика «Як обрати метод навчання», у якій ми намагалися роз'яснити алгоритм вибору вчителем того чи іншого методу або прийому інтерактивного навчання. Саме це питання часто цікавить учителів у процесі підготовки уроку.

Одним із завдань книги є також певна систематизація та класифікація інтерактивних методів і прийомів навчання. За основу пропонованої в цьому виданні класифікації автори обрали підхід, пов'язаний з різними етапами навчального процесу (актуалізація опорних знань та уявлень учнів, мотивація; засвоєння нових знань; формування вмінь, навичок, емоційно-ціннісних орієнтацій та ставлень учнів; узагальнення й систематизація знань і вмінь, рефлексія пізнавальної діяльності). Відповідно до цих етапів розподілено прийоми та методи інтерактивного навчання у другому , третьому, четвертому і п'ятому розділах книги.

Другий розділ присвячено прийомам і методам створення позитивної атмосфери навчання й організації комунікації учнів. Як правило, ця група прийомів і методів не описується й не обговорюється за традиційної моделі навчання, адже в останній вони не відіграють важливої ролі. За інтерактивної технології навчання ефективність процес у й досягнення учнями високих результатів можливе лише за умови свідомого застосування вчителем цих методів і прийомі в і його постійної уваги до середовища, в якому відбувається навчання.

Третій-п'ятий розділи послідовно подають опис прийомів і методів відповідно до дидактичної мети. Опис прийомів і методів у межах кожного розділу розташований за алфавітом. Деякі прийоми і методи описані в двох розділах, тож можна побачити варіанти використання методу з іншою дидактичної метою.

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ НА УРОКАХ ПИСЬМА ТА ЧИТАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

1. Метод кооперативного навчання

«Робота в парах»

Цей метод особливо ефективний на початкових етапах навчання учнів роботі в малих групах. Його можна використовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети. За умов парної роботи всі діти в класі отримують рідкісну за традиційним навчанням можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію. Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть ухилитися від виконання завдання. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують великої затрати часу.

«Ротаційні (змінювані) трійки»

Діяльність учнів у цьому випадку є подібною до роботи в парах. Цей варіант кооперативного навчання сприяє активному, ґрунтовному аналізу та обговорюванню нового матеріалу з метою його осмислення, закріплення та засвоєння.

«Два - чотири - усі разом»

Ще один варіант кооперативного навчання, що є похідним від парної роботи, ефективний для розвитку навичок спілкування в групі, вмінь переконувати та вести дискусію.

«Карусель»

 Цей варіант кооперативного навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань.

«Робота в малих групах»

Роботу в групах варто використовувати для вирішення складних проблем, що потребують колективного розуму. Використовуються малі групи тільки в тих випадках, коли завдання вимагає спільної, але не індивідуальної роботи.

Важливими моментами групової роботи є опрацювання змісту і подання групами результатів колективної діяльності. Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти організації роботи груп.

 

«Діалог»

Суть його полягає в спільному пошуку групами узгодженого рішення. Це знаходить своє відображення в кінцевому тексті, переліку ознак. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи іншої групи. Всю увагу зосереджено на сильних моментах у позиції інших.

«Синтез думок»

Дуже схожий за метою та початковою фазою на попередній варіант групової роботи. Але після об’єднання в групи і виконання завдання учні не роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам, які доповнюють його своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються.

«Спільний проект»

Має таку саму мету та об’єднання в групи, що й діалог. Але завдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлюють проблему з різних боків.

«Пошук інформації»

Різновидом, прикладом роботи в малих групах є командний пошук інформації (зазвичай тієї, що доповнює раніше прочитану вчителем інформацію або матеріал попереднього уроку, домашнє завдання), а потім відповіді на запитання. Використовується для того, щоб оживити сухий, іноді нецікавий матеріал.

«Коло ідей»

Метою «Кола ідей» є вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей та залучення всіх учнів до обговорення поставленого питання. Технологія застосовується, коли всі групи мають виконувати одне і те саме завдання, яке складається з декількох позицій, які групи представляють по черзі.

«Акваріум»

Ще один варіант кооперативного навчання, що є формою діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Може бути запропонований тільки за умови, що учні вже мають добрі навички групової роботи.

2. Метод колективно-групового навчання

«Обговорення проблеми в загальному колі»

Це загальновідома технологія, яка застосовується, як правило, в комбінації з іншими. Її метою є пояснення певних положень, привертання уваги учнів до складних або проблемних питань учнів, до складних або проблемних питань у навчальному матеріалі, мотивація пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань тощо.

«Мікрофон»

Різновидом загально-групового обговорення є технологія «Мікрофон», яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

«Незакінчені речення»

Цей прийом часто поєднується з «Мікрофоном» і дає можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення ідей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.

«Мозковий штурм»

Відома технологія колективного обговорення, що широко використовується для вироблення кількох вирішень конкретної проблеми. Спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки.

«Навчаючи - учусь»

Цей метод використовується при вивченні блоку інформації або при узагальненні та повторенні вивченого. Він дає можливість учням взяти участь у передачі своїх знань однокласникам. Використання цього методу підвищує інтерес до навчання.

«Ажурна пилка»

Дана технологія використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Ефективна і може замінити лекції в тих випадках, коли початкова інформація повинна бути донесена до учнів перед проведенням уроку або доповнює такий урок. Заохочує учнів допомагати один одному вчитися, навчаючи.

«Аналіз ситуації»

На уроках української мови зміст деяких понять учні засвоюють, аналізуючи певні ситуації. Такі ситуації можуть аналізуватись учнями індивідуально, у парах, в групах або піддаватися в загальному колі. Такий аналіз потребує певного підходу, алгоритму. Технологія вчить учнів ставити запитання, відрізняти факти від думок, виявляти важливі та другорядні обставини, аналізувати та приймати рішення.

«Вирішення проблем»

Метою застосування такої технології є навчити учнів самостійно вирішувати проблеми та приймати колективне рішення.

«Дерево рішень»

Як варіант технології вирішення проблем можна використати «дерево рішень», яке допомагає дітям проаналізувати та краще зрозуміти механізми прийняття складних рішень.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
2
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!