і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Взяти участь
Поспішайте взяти участь у вебінарі Арт-терапія в роботі з підлітками і старшокласниками. Шлях до мети
До початку вебінару залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »

Ідіоми в позакласній роботі

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Департамент освіти Вінницької міської ради

Міський методичний кабінет

Заклад « Загальноосвітня школа IIII ступенів № 20 Вінницької міської ради »

Навчально-методичний посібник

з англійської мови

Англійські прислів’я

в системі позакласної роботи

вчителя іноземної мови

Автор :

Шевченко Світлана Валеріївна,

вчитель англійської мови,

спеціаліст I категорії

Вінниця -2013

Автор : Шевченко Світлана Валеріївна, вчитель англійської мови закладу « Загальноосвітня школа IIII ступенів № 20 Вінницької міської ради », спеціаліст I категорії.

Рецензент:

Приймачук Броніслава Станіславівна, вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії , « Відмінник народної освіти », старший вчитель закладу « Загальноосвітня школа IIII ступенів № 20 Вінницької міської ради ».

Англійські прислів’я в системі позакласної роботи

вчителя іноземної мови

Посібник складено відповідно до чинної програми з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

Мета посібника – надати методичну допомогу вчителям у процесі проведення занять гуртків та виховних заходів з англійської мови у 3- 11 класах. У книзі надано систему вправ, які сприяють розвитку комунікативної компетенції учнів та розширенню арсеналу лексико-граматичних вправ учителя англійської мови. Шляхом використання прислів’їв як засобу усвідомленого оволодіння іноземною мовою вчитель працює над засвоєнням лексичних одиниць та граматичного матеріалу, вдосконалює фонетичні уміння, а також навички аудіювання, читання, письма, говоріння. Педагоги можуть використати наданий матеріал під час підготовки до уроків, позакласних заходів, Тижнів англійської мови, занять гуртків іноземної мови, уроків домашнього читання, виховних заходів.

Матеріали було апробовано на заняттях гуртків іноземної мови

« Спілкуймося англійською!», « Read and Speak » ЗШ №20.

Посібник призначено для вчителів англійської мови, керівників гуртків іноземної мови, студентів вищих навчальних закладів філологічних спеціальностей.

Рецензія

на навчально-методичний посібник

«Англійські прислів’я в системі позакласної роботи

вчителя іноземної мови »

Автор : учитель англійської мови I категорії закладу

« Загальноосвітня школа IIII ступенів № 20 Вінницької міської ради » Шевченко Світлана Валеріївна.

Навчально-методичний посібник є розробкою методики поетапного засвоєння англійських прислів’їв, покликаних сприяти розвитку комунікативної компетенції учнів та розширенню арсеналу лексико-граматичних вправ учителя англійської мови та керівника гуртка іноземної мови. Автором детально обгрунтовано використання прислів’їв та сталих виразів у позакласній та виховній роботі як засобу усвідомленого оволодіння іноземною мовою. Матеріали посібника мають практичне значення для вчителів та школярів завдяки різноманітності, яскравості, різнорівневості матеріалу. Завдання відповідають віковим особливостям учнів, лексичне наповнення вправ є відповідним до діючих програм для загальноосвітніх закладів Міністерства освіти і науки України.

Матеріали збірника були апробовані автором на заняттях гуртків іноземної мови « Спілкуймося англійською!», « Read and Speak »

закладу « Загальноосвітня школа I-III ступенів № 20 Вінницької міської ради ». Вправи позитивно вплинули на формування мовленнєвих компетенцій, розвиток творчих здібностей школярів.

Учитель англійської мови,

спеціаліст вищої категорії ,

старший учитель закладу Приймачук Б.С.

« Загальноосвітня

школа IIII ступенів № 20

Вінницької міської ради »

Зміст

Передмова…………………………………………………C. 5-8

Розділ 1. Система вправ із використанням англійських прислів’їв

1.1. Лексичні вправи із застосуванням прислів’їв як засіб оптимізації позакласної роботи……………………………………………..C.9-43

1.2. Значення англійських фразеологічних одиниць у процесі усвідомленого засвоєння граматичних явищ іноземної мови….C. 44-54

1.3. Різнорівневі завдання для 6, 7 та 10 класів із використанням англійських прислів’їв, які застосовуємо у процесі вивчення

певних тем…………………………………………………………C. 55-63

1.4. Значення ідіом у процесі використання творчого методу навчання віршування…………………………………………………………..C.64-72

1.5. Особливості роботи зі сталими виразами у 4 класі

початкової школи…………………………………………………C. 73-75

Розділ 2. Додатки

2.1. Зразки дидактичного матеріалу ……………………………..C.76-81

2.2. Найуживаніші англійські прислів'я та їх тлумачення………C.82-97

2.3. Плани-конспекти виховних заходів із використанням

прислівїв…………………………………………………………..С. 98-110

2.4. Ключі до вправ…………………………………………… С. 111-134

Список використаної літератури…………………………….C.135

Передмова

Прислів'я протягом багатьох століть відображали релігійні та міфологічні уявлення людей, світогляд та правила поведінки, інші культурні цінності минулого. Внаслідок того, що у них закладений глибокий загальнолюдський зміст, який виходить за рамки історичних епох, прислів'я та приказки набули естетичної та дидактичної цінності. Тому ми розглянемо значення англійських ідіоматичних висловів для формування мовленнєвих компетенцій учнів, а також для розширення вчительського арсеналу лексико-граматичних вправ. Організація навчання англійської мови, позакласної роботи передбачає усвідомлене засвоєння лексичних одиниць та розуміння граматичних явищ. На реалізацію вищезазначених завдань спрямовані вправи, матеріалом для яких є англійські прислівя.

Використання повчальних англійських висловів привчає учнів вільніше орієнтуватися в лексиці іноземної мови, розвиває творчі здібності школярів, активізує пізнавальну активність учнів. Значення прислів’їв для розвитку креативних можливостей дітей вбачаємо у формуванні чуття англійської мови, застосуванні лексичних одиниць у мовленні учнів, творчій переробці і комбінуванні пережитих вражень, розвитку художньої образності мовлення. Також використовуємо прислівя для планомірного і систематичного введення граматичних структур та лексичних одиниць.

Прислів'я є універсальним засобом, тому що вони призначені для застосування на різних етапах уроку: для фонетичної зарядки, мовленнєвої розминки, тлумачення значення нових слів, пояснення та закріплення граматичних явищ, перевірку розуміння прочитаного або прослуханого тексту, дискусії; на основі фразеологічного матеріалу легко проводити нестандартні уроки, заняття гуртка, позакласні заходи; у процесі написання творів та листів також рекомендуємо скористатись багатством англійського фольклору.

Незамінним цей засіб є у процесі реалізації наступних педагогічних технологій:

 • проблемного навчання, де прислів'я стануть у нагоді для розвитку самостійності, ерудиції, творчого мислення, індивідуальних здібностей, активності;

 • ігрової технології, яка психологічно стимулює учнів до прийняття самостійних рішень, отож прислів'я допомагають вирішувати реальні проблеми в ігровій ситуації, надають певний життєвий досвід;

 • особистісно орієнтованого навчання, де провідною є внутрішня мотивація, що грунтується на радості пізнання та успіхах;

 • розвивального навчання, коли мудрість прислів'їв впливає на емоційно-ціннісну сферу;

 • інтерактивної технології, в якій сталі повчальні вирази стимулюватимуть мотивацію, засвоєння матеріалу та рефлексію, тобто усвідомлення отриманих результатів.

Паремії - (греч. paroimia —прислів’я ) - досить широке поняття: з одного боку, це фразеологічна одиниця, а з іншого – саме вони відображають народну думку і завдяки цьому у фольклористиці їх називають малими жанрами фольклору.

What is an idiom? An idiom is a phrase or sentence, whose meaning is not clear from the meaning of its individual words, and which must be learnt as a whole unit.  

Слід також дати визначення поняттям «прислів’я» та «приказки».

Прислівя - влучний образний вислів, часто ритмічний, який віддзеркалює суть якого-небудь процесу, явища, має повчальний зміст.

What is a proverb?  A proverb is a short well-known expression that states a general truth or gives advice.

Приказка - поширений образний вислів, який не є, на відміну від прислів’я, цілою фразою або реченням.

What is a saying?   A saying is a well-known expression, or a remark often made; as usual, it’s not a sentence but a part of it.

Англійські прислів'я та приказки дуже різноманітні за своїм змістом і охоплюють всі сторони життя англійського народу. У прислів'ях та приказках невтішна оцінка дається нерозсудливим, невченим людям, критикуються ледарі, прислів'я навчають ощадливості, працьовитості тощо, тобто втілюють повчальний зміст.

Таким чином, британські прислів'я та приказки, тобто паремії, цікаві тим, що в них відбивається думка не однієї людини, а народна оцінка життя. Суспільний досвід та розум в них реалізує естетичні, пізнавальні та дидактичні потреби народу, - те, що можна назвати духовним самобуттям. Паремії можна розглядати, як сховище відомостей про народне життя, як дзеркало, що відображає не тільки побут, але й історію та вірування англійського народу, а також особливості характеру британців.

Звісно, що спочатку прислів’я та приказки були пов’язані з необхідністю зафіксувати у свідомості людини великий філософський та історичний досвід, який накопичувався поколіннями, формуючи канони свого життя у формі законів, правил поведінки. Але можливості людської свідомості обмежені. Дуже важко зберігати в пам'яті великий обсяг інформації, явищ, подій, взаємовідношень між людьми. Саме тому прислів’ям та приказкам у більшості випадків притаманна лаконічність, яка виражається в максимально чіткій та стислій формі.

Заучування прислів'їв та приказок розвиває пам'ять учня, емоційну

промовистість мовлення, перекладацькі навички та вміння, стимулює

цікавість учнів до роботи зі словником. Крім того, є можливість у

невимушеній ігровій формі відпрацьовувати вимову окремих звуків,

удосконалювати ритмічно-інтонаційні навички.

Пропонуємо систему вправ, за допомогою яких можна використовувати

безмежні можливості повчального змісту прислів’їв у позакласній роботі у процесі застосування різноманітних педтехнологій.

.

Розділ 1. Система вправ із використанням англійських прислів’їв

1.1. Лексичні вправи із застосуванням прислів’їв як засіб оптимізації позакласної роботи.

1. « Зачаровані письмена». “ Magic Spelling “.

Учитель пропонує прочитати добірки прислів’їв на певні теми, у яких відсутні інтервали між словами, знаки пунктуації, великі літери. Спершу учні читають мовчки, а потім – уголос і перекладають рідною мовою.

 • Punctuate these proverbs using capital letters where it’s necessary, then read them aloud and translate.

1) “ Character

kindheartsaremorethancoronetsanewbroomsweepscleanitsapoorheartthatneverrejoicesgivehimaninchandhelltakeanellonescabbedsheepwillmarawholetheleopardcannotchangehisspots

2)”Schoolexperiencekeepsnoschoolsitteachesherpupilssinglyitisnevertoolatetolearn

liveandlearnlearntocreepbeforeyouleaplearntosaybeforeyousinglearnwisdombythefolliesofothers

3)” Communication

Anoxistakenbythehornsandamanbythetongueahoneytongueaheartofgallhеcannotspeakwellthatcannotholdhistonguehethattalksmucherrsmuch

2. « Крокодил ». “ Crocodile ” ( a team game ).

Учитель готує картки із прислів’ями. Учнів обєднують у дві команди. Один учасник команди отримує картку. Він повинен описати зміст сталого виразу своїй команді без слів, лише за допомогою жестів. Прислівя мають бути попередньо опрацьовані, знайомі. Команда отримує бал за кожне вгадане прислівя. Якщо учасник випадково прохопиться якимось словом, то бал отримує команда-суперник.

 • You are divided into two teams. А participant from some team has to explain the meaning of the proverb to his team without a word, only with gestures. The team will get one point for each guessed word. If the team doesn’t guess or the participant starts talking, the point is given to the opposite team.

One link broken, the whole chain is broken.

( Одна ланка розірвана – весь ланцюг пропав.)

If one claw is caught, the bird is lost.

( Один кігтик зачепився – пташка загине.)

Don‘t burn your bridges behind you.

( Не спалюй мостів за собою.)

Don’t make a mountain out of a molehill.

( Не роби з мухи слона.)

He runs with the hare and hunts with the hounds.

( Слуга двох господарів. Служить і вашим, і нашим.)

Let’s watch which way the cat jumps.

( Поживемо – побачимо.)

3. « Хід конем ».” Move with a Horse ”

За зразком учитель виготовляє картки із зашифрованими прислівями, не змінюючи кількості клітинок та зберігаючи попередню послідовність ходів. На кожну парту ставлять одну картку лицьовим боком униз. За сигналом учителя учасники одночасно відкривають картки і, починаючи з клітинки під номером 1 , ходом шахового коня, читають речення на картці. Перемагає той, хто прочитає прислівя швидко, правильно, а також перекладе на українську.

 • Go from number 1 to number 20 with a horse’s move. You’ll start reading by my signal. The winner has to read and translate the proverbs quickly and correctly.

9

4

19

14

20

15

10

3

5

8

13

18

16

11

2

7

1

6

17

12

the

ke

dri

can

nk

not

wa

ta

the

to

you

him

ma

ter

can

se

You

hor

ke

but

is

in

i

wo

ng

in

wo

ur

the

ing

t

n

the

r

ho

rn

An

mo

eve

th

is

d

u

wo

sh

i

w

ir

in

nd

t

b

n

or

b

ha

A

the

the

th

wo

run

th

ou

er

will

ha

ou

af

t

y

nei

ca

re

y

er

If

t

tch

s

ti

ds

ea

re

th

th

me

ar

di

ny

fo

d

e

s

w

ma

Co

e

ir

be

4 . “ Намалюймо ” « Lets Draw It »

Учитель відповідно до кількості учнів готує картки, на яких написана ідіома та український відповідник. Учень вибирає картку . Потім передає зміст ідіоми малюнком на дошці, а учні відгадують і наводять приклади речень, де вживається вираз.

Потім картки можна розрізати, відокремивши англійський варіант від перекладу. Учні повинні відповідним чином з’єднати частини.

 • You ‘ll get a card, read а proverb and draw it on the blackboard. Your classmates will guess the meaning.

 • The proverbs and translations are scattered. Now you have to match the proverbs and their translations on your desk.

The early bird catches the worm.

( Хто рано встає, тому Бог подає.)

When pigs fly.

( Коли рак на горі свисне.)

The Dutch have taken Holland!

( Відкрив Америку!)

When two Sundays come together.

( Після дощику в четвер.)

When hell freezes over.

( Коли пекло замерзне.)

More haste, less speed.

( Поспішиш – людей насмішиш.)

Easy come, easy go.

( Легко прийшло – легко й піде.)

Like father, like son.

( Яблучко від яблуньки недалеко падає.)

A fair face may hide a foul heart.

(Янгольський голосок, та чортова думка.)

Nothing venture, nothing have.

(Де відвага, там щастя.)

Faint heart never won fair lady.

(Сміливість міста бере.)

Fortune favours the brave.

(Думка п'є воду, а відвага - мед.)

5. « Фразеологізми ». Idioms

Учитель готує завдання для двох команд. Кожна команда отримує по 4 фразеологізми із їхніми тлумаченнями по- англійськи. Спершу учні повинні намалювати малюнки, що відображають « буквальне » значення ідіом та підписати їх. Потім команди обмінюються малюнками. Таким чином, кожна команда матиме усі 8 ідіом ( на своїй картці 4, а також у малюнках 4). Учитель зачитує тлумачення ідіом англійською мовою, а команди добирають стійкі вирази українською. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал. Ще 1 бал – за правильні речення, складені із цим фразеологізмом.

 • You are divided into two teams. Each team will get 4 idioms with their explanations. First pupils draw the meanings on the posters, then exchange their pictures. You’ll have to find the Ukrainian equivalents ( 1 point) and to make up sentences with the idiom (1 point ) .

Idiom

Definition

Translation

a bag of bones

an extremely thin person

мішок із кістками

the big banana

an important and influential person

велика шишка

make both ends meet

to live almost in poverty

зводити кінці із кінцями

as different as chalk and cheese

very different

різні, як небо і земля

bare one’s soul

to tell somebody all the private feelings

відкрити своє серце

a piece of cake

something that can be done very easily

як двічі по два - чотири

have one’s heart in one’s mouth

to feel afraid or anxious

серце в пятках

to cast pearls before a swine

rely on somebody who doesn’t deserve your trust and kindness

кидати перли свиням

6. « Мікрофон » “ Microphone ”

Вправа проводиться із використанням коротких ритмічних прислівїв, добре відомих школярам. Учитель передає олівець - уявний

« мікрофон » , учні повинні по черзі називати якесь відоме прислівя, не роздумуючи довго.

 • Give the “microphone” to one another and name the familiar proverb. You shouldn’t think for a long time.

Beauty lies in lover's eyes.

(Не по-доброму милий, а по-милу добрий.)

A stitch in time saves nine.

(Один крок, зроблений вчасно, економить купу зусиль.)

He laughs best who laughs last.

(Сміється добре той, хто сміється останнім.)

Let bygones be bygones.

(Що було, те пройшло.)

So many men, so many minds.

(Скільки голів, стільки і думок.)

Out of sight, out of mind.

(Геть з очей - геть із серця.)

In for а реnny, in for а роund.

(Взявся за гуж- не кажи, що не дужий.)

Like begets like .

(Яблуко від яблуні далеко не падає.)

Diamond cut diamond .

(Найшла коса на камінь.)

First come, first served .

(Першого в черзі першим і обслуговують.)

Handsome is as handsome does.

(По-справжньому красивий лише той, у кого гарні вчинки.)

Nothing venture, nothing have.

(Без ризику немає перемоги. Хто не ризикує, той не пє шампанське.)

A cat may look at а king.

( І ми не ликом шиті . Не боги горшки обпалюють.)

Every bullet has its billet.

(Від долі не втечеш.)

Every dog has his day.

( Буде і на нашій вулиці свято.)

One swallow doesn't make а summer.

( Одна ластівка весни не зробить. Один у полі не воїн.)

7. « Вгадай прислівя ». “ Guess the Proverb ”

Ведучий виходить із класу. Учні задумують прислівя та розподіляють слова між собою. Слова пишуть на аркушах. Повернувшись, ведучий просить 3-5 учнів ( в залежності від складності та довжини прислівя) показати їхні слова. Учневі потрібно відгадати це речення. Наприклад, за допомогою слів where, a way, will учень здогадується, що мова йде про прислів’я Where there is a will, there is a way. ( Хто бажає щось робити, той шукає можливості. Як схоче, то й під гору скоче, а як не схоче, то й з гори не звезе.)

 • One of you will leave the room. The rest will think of some proverb, distribute the words and write their words on the sheets of paper. When you friend comes back, he will ask some of you to show his written words. Then he will have to guess the whole proverb.

Barking dogs seldom bite.

(Не бійся собаки, який гавкає.)

Let sleeping dogs lie.

(Не буди лихо, доки воно спить.)

Look before уоu leap.

( Не знаючи броду, не лізь у воду.)

He that will eat the kernel must crack the nut.

(Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.)

What we do willingly is easy.

(Де руки і охота, там скора робота.)

No sweet without some sweat.

(Попрацюй до поту, то й поїси в охоту.)

8. « Двома словами ». “ With Two Words

Учні працюють у групах, намагаючись за двома словами із прислів’я вгадати ціле речення.

- Its a group work. Your task is to guess the whole proverbs using the two words.

1) snug\ rug;

2) plenty\ sea;

3) straight \ mouth;

4) cat \ play;

5)hand\bush;

6)cats \dogs;

7) early\worm;

8) pearls\swine;

9) wolf\clothing;

10) bull \closet;

11) good \gander;

12) feather\flock;

13) teach\tricks;

14) count\ hatched.

9. « Закінчіть прислів’я ». “ Find the Ending

Під час вивчення теми “ Travelling” у 5 та 6 класах пропонуємо школярам розрізані навпіл речення, в яких потрібно вдало підібрати початки та кінцівки прислів’їв.

 • Your task is to match the beginnings and the endings of the proverbs on the topic “ Travelling ”.

There is no smoke / without fire. ( Диму без вогню не буває.)

To make a mountain / out of a molehill. ( Робити з мухи слона.)

To run with the hare / and hunt with the hounds. ( Догодити і вашим, і нашим. І вовки ситі, і вівці цілі. )

East or West - / home is best. ( Вдома – найкраще.)

Don’t cross a bridge / till you come to it. ( Проблеми вирішуй , коли вони виникають, поступово.)

Bad news / travel fast. ( Погані вісті не лежать на місці.)

Look before / you leap. ( Не знаючи броду, не лізь у воду.)

A great ship asks / deep waters. ( Великому кораблю – велике плавання.)

All roads / lead to Rome. ( Усі дороги ведуть до Риму.)

Any port / in a storm. (Хоч смішно, аби затишно. У біді все підійде.)

Cross the stream / where it is shallowest. ( Переходь річку, де мілкіше .)

If you run after two hares, /you will catch neither. ( За двома зайцями поженешся – не спіймаєш жодного.)

Rats desert / a sinking ship. ( Пацюки покидають корабель, який тоне.)

So many countries, / so many customs. ( Скільки країн, стільки й звичаїв.)

Fortune favours / the brave. ( Успіх супроводить сміливих.)

10. « Закінчіть речення ». “ Finish the Sentence ”

У 6 класі вивчаються теми Character. Habits та Clothes.

Використовуємо прийом « Закінчіть речення ». Учитель або учень проказують перші слова прислівя, решта школярів хором промовляють закінчення. Звісно, учні попередньо вивчають ці сталі вирази.

 • You’ll hear the first words of the proverb and finish it in chorus.

Fine feathers ………..make fine birds. ( Птаха прикрашає пір’я. )

First come,………….. first served. ( Першого в черзі першим і обслуговують.)

The style………….. is a man. ( У стилі – вся людина.)

It’s not the gay coat ….that makes the gentleman. ( Не одяг прикрашає людину, а навпаки. )

The customer ………..is always right. ( Клієнт завжди правий.)

Good clothes ………..open all doors. ( Пристойний одяг відкриває всі двері.)

Everything …………..is good in its season. ( Усякому овочу своя пора.)

Manners ……………..make the man. ( Манери складають враження про людину.)

There is no bad weather,…. there are bad clothes. ( Немає поганої погоди, а є поганий одяг.)

Punctuality…………… is the politeness of princes. ( Точність – ввічливість королів.)

Politeness…………….. costs nothing. ( Ввічливість не коштує нічого, а цінується людьми дорого.)

When angry,……………count a hundred. ( Коли ти в гніві, порахуй до ста.)

Speech is silver……….. but silence is gold. ( Мовлення - срібло, а мовчання – золото.)

A friendly rat ………….may tell the cat. ( Сьогодні – друг, а завтра – ворог.)

An Englishman’s home is his castle. ( Дім англійця – його фортеця.)

When two Englishmen meet…. their first talk is about weather. ( Коли два англійці зустрічаються, перша їхня розмова – про погоду.)

A man is known…………. by the company he keeps.( Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. )

Before you choose a friend…. eat a bushel of salt with him. ( Той друг, з ким ти пуд солі зїв.)

Better an open enemy…….. than a false friend. ( Краще відвертий ворог, ніж підступний друг.)

A smile a day…………….. brings a friend your way. ( Усміхайся щодня , тоді зустрінеш друзів на шляху.)

The best way to make a friend …..is to be one. ( Найкращий спосіб подружитися – це самому стати другом.)

11. «Розсипані слова» . Scattered Words

Речення можна розрізати ( отож, школярі складатимуть прислів’я на

парті ) або надрукувати ( тоді учні нумеруватимуть послідовність на листку). Додаткове завдання – групова робота : проілюструвати прислів’я на листках ватману , користуючись маркерами.

 • Rearrange the scattered words .

 • The task for groups is to illustrate the meanings of the proverbs on the posters with felt-tip pens.

1) at, rain, seven, eleven, fine, at .

(Сім пятниць на тиждень.)

2) ship, rats, a, desert, sinking.

( Пацюки покидають корабель, який тоне.)

3) іnnocence, better, is, repentance, is, good, but .

(Що розкаявся –це добре, проте краще не гріши.)

4) yourself, respect, one, no, or, you, respect, will.

( Хто сам себе не поважає, того й інші люди поважати не будуть.)

5) and, I, will, roll, my, log, roll, yours.

( Послуга за послугу. Ти - мені, а я - тобі.)

6) was, a, in, Rome, not, built, day.

( Не зразу Москва побудувалась. Тихіше їдеш – далі будеш.)

7) different, saying, two, and, doing ,are, things.

( Сказати і зробити – це різні речі.)

8) twice, before, measure, you, cut, once.

( Сім разів відміряй, один раз відріж.)

9) dogs, scornful , will, dirty, puddings, eat.

( Багато перебирати – нічого не вистачить.)

12. « Переклад ». Translation

Вивчаючи у 6 класі тему Hobbies. Books ”, а також ознайомлюючись із жанровим розмаїттям книг у 7 та 8 класах, учні перекладають прислівя про книгу на англійську мову та записують у словник. На розсуд учителя певні учні перекладають все речення з української на іноземну, деякі – тільки частинку прислівя.

 • Translate the following proverbs into English and write them down into your vocabularies.

1) Choose an author as ( ти обираєш друга ).

(Обирай книгу так, ніби ти обираєш друга.)

2) ( Не складай свою думку про книгу ) by its cover.

(Не складай свою думку про книгу за обкладинкою.)

3) ( Кімната без книг) is a body without soul.

(Кімната без книг – неначе тіло без душі.)

4) There is no friend so faithful as ( хороша книга ).

( Немає друга відданішого, ніж хороша книга.)

5) Like ( автор ), like book.

( Який автор – така й книга. )

6) Wear the old coat ( але купуй нову книгу).

( Одягай старе пальто, але купуй нову книгу.)

7) ( Читати ) a lot is ( знати ) a lot.

( Багато читати – багато знати .)

8) (Читання ) is to the mind what ( вправи ) are to the body.

( Читання для розуму – це те ж саме, що вправи для тіла.)

9) A book is like a garden that ( ти носиш у своїй кишені).

( Книга – неначе сад, який ти носиш у своїй кишені.)

10) ( Книг та друзів ) should be few, but good.

( Книг та друзів повинно бути мало, зате вони мають бути хороші.)

13. « Антоніми ». Antonyms

Використовуючи прислівя, надзвичайно легко запамятовувати антонімічні пари. Завдання : перекласти антоніми на рідну мову, підкреслити та вивчити їх.

- Find the pairs of antonyms, underline them and learn by heart.

1) A black hen lays a white egg.

( Від чорної корови – біленьке молочко. )

2) Never put off till tomorrow what you can do today.

( Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні.)

3) All things are difficult before they are easy.

( Важкий тільки початок. )

4) After rain or clouds comes fair weather.

( І на нашій вулиці буде свято.)

5) He that never climbed, never fell.

( Не помиляється той, хто нічого не робить.)

6) What’s done, cannot be undone.

( Минулого не повернеш.)

7)That which was bitter to endure may be sweet to remember.

( Те, що було гірко витримувати, може бути приємно згадати.)

8) Who has never tasted bitter, doesn’t know what is sweet.

( Хто не знає гіркого присмаку, той не відчує солодкого.)

9) It is an ill wind that blows nobody any good.

( Нема зла без добра.)

10) Best defense is attack.

( Найкращий захист – це напад. )

11) One must take the downs with the ups.

( Життя йде хвилями, і потрібно приймати зльоти й падіння. )

12) What cannot be cured, must be endured.

( Що не можна змінити, те потрібно перетерпіти. )

13) Every departure has an arrival.

( Є відїзд, але є й повернення. )

14) If there are no clouds, we will not enjoy the sun.

( Якби не хмари, ми не цінували б сонця. )

15) After a storm comes a calm.

( Життя йде хвилями.)

16) Hope for the best and prepare for the worst.

( Сподівайся на краще, проте готуйся до гіршого. )

17) Hope is a good breakfast but a bad supper.

( Погано, коли надії так і не справджуються до кінця життя. )

18) A friend’s frown is better than a foe’s smile.

( Посмішка ворога викликає підозру. )

19) Speech is silver but silence is gold.

( Мовлення – срібло, а мовчання – золото.)

20) Hear much, speak little.

(Слухай багато, говори мало.)

21) First think, then speak.

(Спочатку думай, а потім говори. )

22) Be swift to hear, slow to speak.

( Швидко прислухайся, повільно говори.)

23) Keep your mouth shut and your ears open.

(Тримай рот закритим, а вуха - відкритими. )

24) A good beginning makes a good ending.

( Гарний початок означає гарний кінець.)

25) A good Jack makes a good Jill.

( У хорошого чоловіка і дружина добра.)

26 ) Faults are thick where love is thin.

( Недоліки там виростають великі, де кохання мале.)

27) Men make houses, women make homes.

( Чоловіки будують будинки, жінки створюють там сімейні вогнища. )

28) It is a sad house where the hen crows louder than the cock.

( Чоловік –глава сімї .)

29) Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards.

( До шлюбу тримай очі широко відкритими, після весілля – напівзакритими.)

30) A deaf husband and a blind wife are always a happy couple.

( Глухий чоловік та сліпа дружина складуть гарну пару. )

31) Rain before seven, fine before eleven.

( Сім пятниць на тиждень. )

32) Those do least who speak most.

( Хто багато говорить, той мало працює.)

33) Be slow in promise and quick to perform.

( Не спіши обіцяти, та поспішай виконувати , що пообіцяв.)

34) Promise little but do much.

( Обіцяй мало, виконуй багато .)

35) Actions speak louder than words.

( Вчинки скажуть більше, як слова. )

36) Better to do well than to say well.

( Краще добре зробити, ніж добре сказати .)

37) The less people think, the more they talk.

( Чим менше люди думають, тим більше вони говорять. )

38) People who don’t keep their promises will suffer for it sooner or later.

( Люди, які не виконують власних обіцянок, постраждають самі від цього, рано чи пізно. )

39) He teaches who gives, and he learns who receives .

( У навчанні повинна бути взаємодія вчителя та учня .)

40) Think today and speak tomorrow.

( Думай сьогодні, а говори завтра .)

41)An iron fist is in a velvet glove.

( Мяко стеле, та твердо спати. )

14. «Англійські порівняння». “ English Comparisons

Це тема, яка незмінно викликає пожвавлення в класі , адже є простір для фантазії та роздумів. Пропонуємо групову роботу: поєднати початки та кінцівки порівнянь, а потім дібрати український відповідник.

 • Match the beginnings and the endings of the comparisons, after that find the Ukrainian equivalent.

The first group:

as sweet as

ice

as clear as a

peas

as hot as

rock

as pretty as a

feather

as green as

sin

as black as

tomato

as hard as a

cucumber

as old as

judge

as light as a

lord

as good as

lead

as ugly as a

coal

as red as a

hills

as fresh as a

gold

as white as

snow

as sober as a

grass

as drunk as a

hen’s teeth

as heavy as a

glove

as scarce as

flowers in May

as fit as a

picture

as welcome as

hell

as like as

day

as cold as

honey

Добрий, як золото.

Свіжий, неначе огірочок.

Пяний, як чіп.

Тверезий, мов скло.

Довгоочікуваний, наче квіти в травні.

Схожий, мов дві краплі води.

Міцний, як скеля.

Легкий, неначе пірїна.

Красива, як картинка.

Зелений, як трава.

Холодний, як лід.

Спекотний, наче пекло.

Ясний, мов погожий день.

Підходить, наче на нього зшито.

Чорний, як вугілля.

Старий, як світ.

Мало, як кіт наплакав.

Важкий, мов свинець.

Червоний, як помідор.

Білий, як сніг.

Страшний, наче смертний гріх.

Солодкий, як мед.

The second group:

as quiet as a

fox

as stubborn as a

kitten

as sly as a

goose

as weak as a

church mouse

as gay as a

bee

as silly as a

lion

as poor as a

dog

as busy as a

mule

as strong as a

fox

as angry as a

lark

as hungry as a

lamb

as brave as a

tiger

as gentle as a

March hare

as mad as a

wolf

as crazy as a

bull

as fierce as a

mouse

Бідний, як церковна миша.

Божевільний, як заєць у березні.

Невинний, мов ягня.

Лютий, мов тигр.

Дурний, мов гуска.

Сильний, мов буйвол.

Злий, як собака.

Голодний, як вовк.

Слабкий, мов кошеня.

Тихий, як миша.

Божевільний, як лисиця.

Роботящий, наче бджілка.

Сміливий, як лев.

Хитрий,як лисиця.

Впертий, як осел.

Веселий, як жайворонок.

15. « Салат із прислів’їв » . “ Proverb Salad

« Суміш » прислівїв іноді дає неочікувано кумедний результат. Тому рекомендуємо учням спочатку прочитати переплутані прислівя та посміхнутись, а далі спробувати відновити їхню початкову структуру.

 • All these proverbs are mixed up. Read them, smile and try to find the appropriate ending.

Lost time

is another man’s poison.

So many men,

new laws.

Every man

should have good memory.

New lords,

so many minds.

One man’s meat

is never found again.

A liar

has his hobby-horse.

All that glitters

is the best policy.

Honesty

is not gold.

When flatterers meet,

no work, no money.

No sweet

easy go.

Easy come,

without some sweat.

No bees, no honey,

but the bee stings.

Honey is sweet

the devil goes to dinner.

A hungry belly

makes a good Jill.

A good Jack

has no ears.

A bird in the hand

wants no washing.

A clean hand

is worth two in the bush.

16. « Доповни правильно». Matching Quiz

-Доповніть речення та перекладіть на рідну мову ( Вправу доцільно проводити в малих групах ).

- Complete the sentences and translate them into your mother tongue.

laughter

birds

actions

Rome

charity

cleanliness

is the best medicine.

When in … , do as the Romans do.

is next to godliness.

of a feather flock together.

begins at home.

speak louder than words.

mice

masters

roads

chickens

heads

neighbours

No man can serve two … .

Two … are better than one.

When the cat’s away, the … will play.

All … lead to Rome.

Don’t count your … before they are hatched.

Good fences make good … .

storm

two

story

business

day

nothing

After a … comes a calm.

Business is … .

Nothing ventured, … gained.

Tomorrow is another … .

Every picture tells a … .

It takes … to tango.

first

good

twice

thicker

golden

own

Blood is … than water.

Silence is … .

First things … .

No news is good … .

Mind your … business.

Lightning never strikes in the same place … .

spoil

bury

work

want

pay

let

Live and … live.

Spare the rod and … the child.

Waste not, … not.

Many hands make light … .

They that dance must … the fiddler.

Let the dead … their dead.

breaking

crying

breaks

knocks

done

makes

Practice … perfect.

A woman’s work is never … .

The last straw … the camel’s back.

You can’t make an omelette without … eggs.

It is no use … over spilt milk.

Opportunity seldom … twice.

best

would

soon

with

without

again

Fight fire … fire .

Rain, rain, go away, come … another day.

You can’t make an omelette … breaking eggs.

Do to others as you … like them to do to you.

A fool and his money are … parted.

Discretion is the … part of valour.

17. Гра « Байки » . Game “ Moral Tales ” .

У кожного учня має бути на листку половина прислівя. Спочатку вчитель читає байки « Мишачі збори » та « Вітер і Сонце » разом з учнями та пропонує висловитись стосовно моралі творів. Далі учні з

« половинками» речень повинні знайти один одного, утворити прислівя, сісти разом та написати власну байку ( зміст історії повинен відображати значення прислівя цієї пари ). Учитель усі написані байки пришпилює на дошку, далі знову роздає прислівя , цього разу вже цілі. Потрібно до написаних байок дібрати вислови.

- Read the tales “ The Mice Meeting ” and “ The Wind and the Sun ” and give your suggestions as to what moral might be. You’ll get a half proverb . You have to find the person with the other half. When you find each other, your pair should write a short fable to illustrate the proverb. You and your partner will write the fable on one piece of paper, and the proverb on another one. When your pair finishes its work, your fable will be pinned to the blackboard. Your classmates will match proverbs to your moral story.

Прислівя, які необхідно розрізати на « половинки » :

If at first you don’t succeed,

try, try, try again.

It is easier to make a suggestion

than to carry it out.

Don’t cross your bridges

before you come to them.

It’s no use crying

over spilt milk.

A stitch in time

saves nine.

Don’t count your chickens

before they are hatched.

Don’t put all your eggs

in one basket.

The early bird

catches the worm.

A bird in the hand

is worth two in the bushes.

Persuasion is better

than force.

The grass is always greener

on the other side of the fence.

Too many cooks

spoil the broth.

You can’t teach an old dog

new tricks.

All that glitters

is not gold.

It’s an ill wind

that blows no good.

There is no smoke

without fire.

Fine feathers

do not make fine birds.

One good turn

deserves another.

The Mice Meeting

Once upon a time a number of mice called a meeting to decide on the best means of getting rid of a cat that had killed many of their relatives.

Various plans were discussed and rejected until at last a young mouse proposed that a bell should be hung round the tyrant’s neck , so that they would have plenty of warnings of the cat’s movements and therefore time to escape.

The suggestion was received joyfully by nearly all the mice, but the old mouse, who had sat silently listening to the talk for some time, got up and

said : “ I consider the plan to be a very clever one, and feel sure that it would prove to be quite successful. I should like to know which brave mouse is going to put the bell on the cat’s neck? ”

It is easier to make a suggestion

than to carry it out.

The Wind and the Sun

Long, long ago at the start of the world the Wind and the Sun were talking when a dispute arose between them. They wondered which of them was the strongest. To prove the point, they agreed to have a contest.

Seeing a passing traveller, they decided to see which of them could take off his cloak first.

The wind began and blew with all his might to chill the bone. But the stronger he blew, the closer the traveller gathered his cloak around him.

Next, it was the Sun’s turn to break out from behind the clouds. The cold and the chill were soon dispersed and the traveller, feeling the gentle warmth on his shoulders, sat down and took off his cloak. It was clear that the Sun had won the contest.

Persuasion is better

than force.

18. « Розшифруйте прислівя ». “Unscramble these proverbs”.

1) conquers, all, love;

2) mother, the, necessity, invention, is, of;

3) too, the, many, cooks, spoil, broth;

4) get, something, don’t, you, for, nothing;

5) experience, is, wisdom, mother, of, the;

6) judge, never, from, appearances;

7) dead, ill, speak, never, of , the;

8) man’s, is, loss, another, man’s, gain, one;

9) is, sweet, revenge;

10) made, are, in, heaven, marriages;

11) makes, perfect, practice;

12) law, and, another, for, the poor, the rich, there’s, one, for;

13) is, cure, than, prevention, better;

14) old, never, true, grows, love;

15) masters, two, can, no, man, serve;

16) best, in, the, things, are, life, free;

17) devil, his, due, give, the;

18) evil, is, root, money, the, all, of;

19) is, business, business;

20) like, success, nothing, succeeds;

21) live, man, by, bread, alone, cannot, a;

22) in, don’t, wash, linen, your, public;

23) and, early, to rise, healthy, wise, wealthy, a, man, early, to bed, makes, and;

24) grow, heart, fonder, makes, the, absence;

25) will, a, way, find, love;

26) comes, storm, after, a, a, calm;

27) is, right, might;

28) and, you, cannot, have, cake, your, eat, it;

29) still, deep, run, waters;

30) let, dead, dead, the, bury, their;

31) of, must, friends, the, part, best;

32) is, home, his, a, man’s, castle;

33) you, it, cannot, ways, both, have;

34) bygones, let, bygones, be;

35) there, and, place, for, a, everything, time, is, a;

36) every, sing, himself, loves, bird, to, hear;

37) everyone, please, can’t, you;

38) gifted, horse, never, in, a, look, mouth, the;

39) the, fence, is, the, grass, always, greener, on, the, other, of, side;

40) bite, dogs, barking, seldom;

41) in, twice, same, the, strikes, lightning, never, place;

42) only, are, there, in, twenty-four, hours, a, day;

43) cleanliness, godliness, to, is, next;

44) cupboard, the, a, every, family, has, in, skeleton;

45) human, is, err, to;

46) ignorance, no, excuses, the, of, law, man;

47) a, feather, birds, of, flock, together;

48) in, garbage, garbage, out;

49) no, hear, questions, no, lies, ask, and;

50) his, is, by, friends, known, man, a;

51) home, there’s, no, place, like;

52) will, be, boys, boys.

53) flowers, April, showers, bring, May;

54) no, there, no, is, there, love, is, where, trust;

55) the, world, loves, all, a lover;

56) his, man, every, has, faults;

57) men, tales, no, tell, dead;

58) than, better, goodness, is, beauty;

59) live, learn, and;

60) can’t, an, breaking, make, eggs, omelette, without, you;

61) the, calls, kettle, black, pot, the;

62) old, hard, habits, die;

63) good, neighbours, fences, make, good;

64) takes, two, to, it, tango;

65) words, louder, speak, actions, than;

66) how, swim, learn, don’t, until, you, to, the, water, go, near;

67) put, don’t, in, basket, eggs, all, your, one;

68) an, doctor, apple, a, day, keeps, away, the;

69) best, the, is, policy, honesty;

70) have, walls, ears;

71) dreads, fire, child, the, burnt, the;

72) teaches, failure, success;

73) catches, the, bird, the, worm, early;

74) faith, move, will, mountains;

75) seldom, opportunity, twice, knocks;

76) never, to, late, too, repent;

77) more, get, the, more, the, you, you, want;

78) sides, are, two, to, there, every, question;

79) pudding, the, in, the, is, the, proof, eating, of.

19. « Вгадай слово ». “ Guess a Word ”

- Complete the following proverbs with proper words.

1.Top of Form

A ___ has nine lives.Bottom of Form

( Живучий, мов кішка. )

2.Top of Form

A friend in ___ is a friend indeed.Bottom of Form

( Друг пізнається у біді. )

3.Top of Form

A little learning is a ___ thing.Bottom of Form

( Бійся людини невченої .)

4.Top of Form

A rolling ___ gathers no moss.Bottom of Form

( Працюй грунтовно, будь уважним до дрібниць, інакше не буде успіху.)

5.Top of Form

A stitch in time saves ___.
( Вчасний правильний крок економить купу зусиль.)Bottom of Form

Top of Form

6.Top of Form

All good roads lead to ___.
( Усі дороги ведуть до Риму.)Bottom of Form

7.Top of Form

All work and no play makes ___ a dull boy.Bottom of Form

( Потрібно не тільки працювати, а й відпочивати .)

8.Top of Form

___ is only skin deep.Bottom of Form

( Зовнішність оманлива.)

9.Top of Form

Birds of a feather flock ___..Bottom of Form

( Рибак рибака бачить здалеку. )

10.Top of Form

Every ___ has his day.Bottom of Form

( І на нашій вулиці буде свято!)

11.Top of Form

First ___, first served.Bottom of Form

( Хто першим прийшов – того першого і обслуговують. )

12.Top of Form

Haste ___ waste.
( Поспішиш – людей насмішиш.)
Bottom of Form

13.Top of Form

Honesty is the ___ policy.Bottom of Form

( Чесність – найкраща політика. )

14.Top of Form

It is no use crying over spilt ___.
( Не пиляйте тирсу! Що було – те пройшло. Що з воза впало – те пропало. )Bottom of Form

15.Top of Form

Necessity is the ___ of invention.
( Людина зробить все, якщо буде по-справжньому зацікавлена в результаті.)Bottom of Form

16.Top of Form

No news is ___ news.
( Немає поганих новин – це вже добре.)Bottom of Form

17.Top of Form

Out of sight, out of ___.
( Геть з очей – із серця геть. )Bottom of Form

18.Top of Form

Practice make ___.
( Без труда нема плода.)Bottom of Form

19.Top of Form

___ was not built in a day.
( Москва не відразу побудувалась.)Bottom of Form

20.Top of Form

Spare the rod, spoil the ___.Bottom of Form

( Виховання повинне бути строгим.)

21.Top of Form

The early ___ catches the worm.
( Хто рано встав – тому Бог дав. )Bottom of Form

22.Top of Form

The ___ is mightier than the sword.

( Злі язики бувають страшніші від зброї. )

Bottom of Form

20. « Логічні звязки ». Logical Links ”. ( Вправу рекомендовано виконувати в малих групах)

- Use your logic and combine the parts of the following sentences properly.

1.1. Where there's a will

2. Where there is no trust

3. Do as I say,

4. First things

5. Forgive

a. first.

b. and forget.

c. there's a way.

d. and not as I do.

e. there is no love.

2.1. The more one knows,

2. When in Rome,

3. When the cat's away,

4. The bigger they are,

5. When in doubt,

a. the harder they fall.

b. the less one believes.

c. do nothing.

d. do as the Romans do.

e. the mice will play.

3.1. A fool and his money

2. The best things in life

3. Speak when you

4. Appearances

5. Don't count your chickens before they

a. are free.

b. are spoken to.

c. are hatched.

d. are soon parted.

e. are deceptive.

4.1. Look

2. Man cannot live

3. Do to others

4. You can't tell a book

5. A man is known

a. by the company he keeps.

b. as you would like them to do to you.

c. by bread alone.

d. by its cover.

e. after number one.

5.1. It takes two

2. Never too late

3. Robbing Peter

4. There is more than one way

5. Fools rush in where angels fear

a. to tread.

b. to skin a cat.

c. to pay Paul.

d. to learn.

e. to tango.

6.1. Experience

2. Death

3. Life

4. Laughter

5. All that glitters

a. is the great leveler.

b. is the mother of wisdom.

c. is the best medicine.

d. is just a bowl of cherries.

e. is not gold.

7.1. Early to bed and early to rise

2. Let the buyer

3. The early bird

4. All work and no play

5. Practice what you

a. makes a man healthy, wealthy and wise.

b. makes Jack a dull boy.

c. catches the worm.

d. preach.

e. beware.

8.1. Time

2. Familiarity

3. True love never

4. Failure

5. One good turn

a. teaches success.

b. breeds contempt.

c. cures all things.

d. grows old.

e. deserves another.

9.1. You cannot

2. Give him an inch and he'll

3. Don't go near the water until you

4. Never

5. Don't cut off your nose to

a. spite your face.

b. learn how to swim.

c. take a yard.

d. say die.

e. have it both ways.

10.1. A stitch

2. All roads lead

3. There are two sides

4. Never too late

5. Look

a. to Rome.

b. to repent.

c. to every question.

d. before you leap.

e. in time saves nine.

11. Love will

2. Actions

3. All good things must

4. Good fences

5. Old habits

a. speak louder than words.

b. come to an end.

c. find a way.

d. make good neighbors.

e. die hard.

12.1. In for a penny,

2. All is fair

3. There are only twenty-four hours

4. There is safety

5. Never look a gifted horse

a. in the mouth.

b. in a day.

c. in love and war.

d. in for a pound.

e. in numbers.

13.1. A friend in need

2. A man's home

3. A man

4. No man

5. He who hesitates

a. is indispensable.

b. is lost.

c. is known by his friends.

d. is a friend indeed.

e. his castle.

14.1. All's well that

2. Every family

3. As soon as man is born he

4. Every dog

5. Every man

a. ends well.

b. begins to die.

c. has his day.

d. has his faults.

e. has a skeleton in the cupboard.

15.1. Let sleeping dogs

2. Many hands

3. Two wrongs do not

4. Let the dead

5. Walls

a. have ears.

b. bury their dead.

c. make light work.

d. make a right.

e. lie.

16.1. Never speak ill

2. God helps them

3. Trust is the mother

4. Necessity is the mother

5. Money is the root

a. of all evil.

b. of invention.

c. of the dead.

d. of deceit.

e. that help themselves.

17.1. As you make your bed,

2. As you sow,

3. There's no place

4. There's no fool

5. Nothing succeeds

a. like success.

b. like an old fool.

c. like home.

d. so must you lie in it.

e. so shall you reap.

18.1. Business

2. Beauty

3. Silence

4. Blood

5. No news

a. is thicker than water.

b. is only skin-deep.

c. is business.

d. is good news.

e. is golden.

19.1. Bad news

2. Practice

3. Crime

4. Ignorance of the law

5. Opportunity seldom

a. travels fast.

b. does not pay.

c. knocks twice.

d. makes perfect.

e. excuses no man.

20.1. Still waters

2. Ask no questions and

3. Barking dogs seldom

4. Birds of a feather

5. Rats

a. flock together.

b. bite.

c. desert a sinking ship.

d. run deep.

e. hear no lies.

21.1. Those who live in glass houses should not

2. The best of friends must

3. They that dance must

4. Too many cooks

5. Great minds

a. pay the fiddler.

b. throw stones.

c. spoil the broth.

d. part.

e. think alike.

.

22.1. Love

2. The end

3. Marriages

4. April showers

5. The last straw

a. justifies the means.

b. breaks the camel's back.

c. bring May flowers.

d. makes the world go round.

e. are made in heaven.

23.1. Christmas comes

2. Never judge

3. You don't get something

4. It is no use crying

5. Nothing is certain

a. but once a year.

b. but death and taxes.

c. for nothing.

d. from appearances.

e. over spilt milk.

24.1. If a job's worth doing,

2. Rain, rain, go away,

3. You win some,

4. It never rains

5. United we stand,

a. it's worth doing well.

b. but it pours.

c. divided we fall.

d. come again another day.

e. you lose some.

25.1. There is a time

2. Keep your mouth shut

3. There's one law for the rich,

4. Live

5. First think

a. and your ears open.

b. and a place for everything.

c. and learn

d. and another for the poor.

e. and then speak.

26.1. Don't put all your eggs

2. Don't wash your dirty linen

3. There's a black sheep

4. Look

5. The grass is always greener

a. in every flock.

b. on the other side of the fence.

c. in one basket.

d. on the bright side.

e. in public.

27.1. Business

2. You can't take it with you

3. Make hay

4. Strike

5. Charity begins

a. when you die.

b. while the sun shines.

c. while the iron is hot.

d. at home.

e. before pleasure

28.1. Patience

2. Virtue

3. Ignorance

4. Honesty

5. Variety

a. is the spice of life.

b. is its own reward.

c. is the best policy.

d. is bliss.

e. is a virtue.

29.1. No pain,

2. Like father,

3. Out of sight,

4. Jack of all trades,

5. Nothing ventured,

a. no gain.

b. master of none.

c. nothing gained.

d. out of mind.

e. like son.

30.1. Better the devil you know

2. Fear of death is worse

3. Better die with honor

4. Better to be alone

5. Better late

a. than in bad company.

b. than the devil you don't know.

c. than death itself.

d. than live in shame.

e. than never.

31.1. The proof of the pudding

2. One man's loss

3. A woman's work

4. The first step

5. Seeing

a. is never done.

b. is another man's gain.

c. is believing.

d. is the hardest.

e. is in the eating.

32.1. Might

2. Revenge

3. Time

4. To err

5. Love

a. is human.

b. is sweet.

c. is money.

d. is blind.

e. is right.

21. « Конфлікт прислівїв ». “ Conflicting Proverbs

Наведені прислів’я як матеріал для дискусій найкраще підійдуть для вивчення теми “ About Myself, Family and Friends ” у 10 та 11 класах. Це антонімічні ідіоматичні вислови, які заперечують один одного, тому стане надзвичайно важливою особиста думка кожного учня, а також учителя.

-There is a variety of proverbs which contradict each other. Read the following idioms attentively and try to explain why we should consider them proverbs – antonyms. Translate them into your mother tongue.

1.Actions speak louder than words.

The pen is mightier than the sword.

2.Knowledge is power.

Ignorance is bliss.

3. Look before you leap.

He who hesitates is lost.

4. A silent man is a wise one.

A man without words is a man without thoughts.

5. Beware of Greeks bearing gifts.

Don't look a gift horse in the mouth.

6. Clothes make the man.

Don't judge a book by its cover.

7. Nothing ventured, nothing gained.

Better safe than sorry.

8. Money talks.

Talk is cheap.

9.The only thing constant is change.

The more things change, the more they stay the same.

10.Two heads are better than one.

If you want something done right, do it yourself.

11. Many hands make light work.

Too many cooks spoil the broth.

12. Great minds think alike.

Fools seldom differ.

13. Birds of a feather flock together.

Opposites attract.

14. The bigger, the better.

The best things come in small packages.

15. Absence makes the heart grow fonder.

Out of sight, out of mind.

16. What will be, will be.

Life is what you make it.

17.Cross your bridges when you come to them.

Forewarned is forearmed.

18. What's good for the goose is good for the gander.

One man's meat is another man's poison.

19.With age comes wisdom.

Out of the mouths of babies and sucklings come all wise sayings.

20.The more, the merrier.

Two's company; three's a crowd.

22. « Склади оповідання ». “ Make up a short story ”

Необхідно поєднати ідіоми із їхніми тлумаченнями та придумати коротке оповідання для ілюстрації обраного фразеологізму.

 • Match the idioms and their meanings. Choose one phrase and make up a short story. The idiom has to be a main idea of your story.

He has a task which is a piece of cake.

He has a lot to think about.

He has a lot on his plate.

He has a task which is easy to do.

He has food for thought.

He has an idea which constantly occupies his thoughts.

He has a bee in his bonnet.

He has an idea which he hasn’t thought over yet.

He has a half-baked idea.

He is very busy.

1.2. Значення англійських фразеологічних одиниць у процесі усвідомленого засвоєння граматичних явищ іноземної мови.

Англійські прислівя сприяють засвоєнню граматичних явищ, можуть слугувати яскравими прикладами в процесі вивчення граматики.

1. У процесі вивчення тем “ My Family and Friends”, “ Character. Habitsу

6 класі пропонуємо учням вправу, в якій необхідно викреслити зайве слово із кожного прислівя.

- Find and circle out the spare words.There is one spare word in each proverb.

1) A blind leads about a blind.

( Сліпий веде сліпого. )

2) A good is name keeps its luster in the dark.

( Бережи одяг , поки новий, а добре імя, – поки молодий.)

3) A word is enough not to the wise.

( Мудрому досить і натяку.)

4) Among the blind the an one-eyed man is the king.

( Серед сліпих і одноокий почуватиметься королем.)

5) All between cats are grey in the dark.

( Не шукай чорного кота в темній кімнаті. Уночі всі коти сірі.)

6) If a blind leads a blind, both will out fall into the ditch.

( Якщо сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму.)

7) It is an ill wind that blows nobody blue good.

( Нема біди без добра.)

8) None but the brave women deserve the fair.

( Сміливість міста завойовує.)

9) The Dutch English have taken Holland!

( Відкрив Америку! Винайшов велосипед! )

10) True blue will never a stain.

( Чесне імя не заплямуєш.)

11) Two black is geese do not make a white one.

( Гени візьмуть своє. Природу не обманеш.)

12) There is a no place like home.

( У гостях добре, а вдома – найкраще .)

13) Two is a company but our three is none.

( Третій – зайвий. )

14) When are the three know it, all know it.

( Шила в мішку не сховаєш. Коли таємницю знають троє, то її знають

усі. )

15) When angry, write count a hundred.

( Гнів - коротке безумство. У гніві порахуй до ста. )

2. Опрацьовуючи граматичну тему « Ступені порівняння прикметників » у 5, 6 та 7 класах, учні отримують завдання виписати із прислів’їв прикметники та написати їхні ступені порівняння.

- Write out adjectives and form their degrees of comparison.

1) Appearances are deceitful.

( Зовнішність оманлива.)

2) Handsome is as handsome does.

( Справжня краса – у вчинках. )

3) All cats are grey in the dark.

( У темряві всі коти сірі.)

4) A fair face may hide a foul soul.

( За гарним личком – гнила душа.)

5) Beauty is but skin deep.

( Зовнішність оманлива.)

6) Cold hands, warm heart.

( Холодні руки, зате серце тепле.)

7) Better a glorious death than a shameful life.

( Краще славетна смерть, ніж ганебне життя. )

3. У 9 класі вивчаємо тему « Модальні дієслова ».На дошці записані прислівя . Завдання : вставити потрібні модальні дієслова can, cannot, may, may not, must, should, shouldn’t, needn’t to .

- Fill in the proper modal verbs : can, cannot, may, may not, must, should, shouldn’t, needn’t to .

1) Never put off till tomorrow what you …. do today.

( Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні.)

2) You …. eat your cake and have it.

( Не буває так, що і вовки ситі, і вівці цілі. )

3) You never know what you …. do till you try.

( Ніколи не знаєш, на що ти здатний, поки не спробуєш.)

4) Between the cup and the lip a morsel …. slip.

( Не кажи « гоп », поки не перескочиш.)

5) What …. be done at any time is done at no time.

( Нічого немає такого постійного, як тимчасове . На Миколи, та й

ніколи. )

6) One …. be in two places at once.

( Навпіл не розірвешся . Усім не догодиш.)

7) You …. take a horse to the water but you …. make him drink.

(Силою віднять – віднімеш, але дать – не даси.)

8) You never …. tell.

( Все може бути. )

9) You …. put back the clock.

( Час не повернеш.)

10) Those who live in glass houses. throw stones.

( Хто сам живе у скляному палаці, не повинен кидатися камінням. В чужому оці бачить порошинку, а в своєму гілки не помічає.)

11) You …. lock the door the stable door after the horse is stolen.

( Після бою кулаками не махають.)

12) The mill …. grind with the water that is past.

( Що було, те минуло.)

13) Men …. be what they seem.

( Слід бути таким, яким здаєшся. В очі – одне, а поза очі – інше. )

14) One …. take the downs with the ups.

( Життя йде хвилями, і потрібно гідно сприймати зльоти й падіння .)

15) What …. be cured, …. be endured.

( Що не можна змінити, із тим варто змиритися.)

16) Love will creep where it …. go

( Жени кохання в двері, а воно влетить у віконце.)

17) Children …. be seen, not heard.

( Діти повинні бути на видноті . )

4. Вивчаючи числівники у 5, 6 класах, пропонуємо учням заповнити пропуски потрібним словом, а потім написати числа словами .

- Complete the proverbs , after that write them down. You should write all the numerals with words.

A stitch in time saves…

7, 11

Keep a thing …years and you will find a use for it.

2

... is the old age of youth, …is the youth of old age.

9

thoughts are the best.

2

A wonder lasts but … days.

1

Better … word in time than … afterwards.

2,1

come, … served.

6,1,12

eyes see more than … .

9

good head is better than … strong hands.

9

impressions are the most lasting.

1,2

A fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer in … years.

40,50

When … Englishmen meet, their … talk is about the weather.

7

today is worth … tomorrow.

2,3

An hour in the morning is worth … in the evening.

1

Rain before … , fine before … .

2

A cat has … lives.

2, 1st

is a company, … is a crowd.

1st

man – no man.

1,2

heads are better than … .

1,2

swallow doesn’t make a summer.

2nd

It takes … to make a quarrel.

4,2

cannot be in … places at once.

1st, 1st

in distress make sorrow less.

1,100

It’s … of … to half a … of the other.

7

5. Пропонуємо також добірки прислівїв, які застосовуємо у процесі пояснення та закріплення граматичних тем, а також у якості яскравих граматичних прикладів.

1) Participle I, Participle II

Better die standing than live kneeling.

(Краще гідна смерть, ніж безчесне життя.)

Work with the rising sun, rest with the setting sun.

(Працюй після сходу сонця, відпочивай ввечері. Є час для роботи й для відпочинку.)

A fault confessed is half redressed.

(Повинну голову меч не січе.)

Easier said than done.

(Сказати легше, ніж зробити.)

A word spoken is past recalling.

(Слово – не горобець : вилетить – не піймаєш.)

The least said the soonest mended.

(Чим менше розмов, тим краще.)

A threatened blow is seldom given.

(Не такий страшний чорт, як його малюють.)

United we stand, divided we fall.

(Гуртом добре і батька бити.)

A penny saved is a penny gained.

(Не витратив гроші – отже, заробив.)

2) Conditional Types

If there are no clouds, we will not enjoy the sun.

(Нема зла без добра. Не пізнавши лихого, не відчуєш і доброго.)

If you cannot bite, never show your teeth.

(Нічого показувати зуби, як не вмієш кусатися.)

If it isn’t right, don’t do it; if it isn’t true, don’t say it.

(Якщо боїшся, то не роби; а якщо робиш, то вже не бійся.)

If you swear you will catch no fish.

(Міцним слівцем проблему не вирішиш.)

If you were born to be hanged, then you’ll never be drowned.

(Чому бути – того не минути.)

If two men ride on a horse, one must ride behind.

(В будь-якій ситуації потрібно досягати згоди.)

If you dance, you must pay the fiddler.

(За все потрібно платити.)

As you brew, so must you drink.

(Заварили кашу – тепер їжте. Як постелиш – так і виспишся.)

If things were to be done twice, everybody would be wise.

(Якби знав, де впадеш, то соломки настелив би.)

If we couldn’t as we would, we must do as we can.

(Якщо не можна так, як хотіли б, то треба робити так, як можемо.)

If my aunt had been a man, she would have been my uncle.

(Якби та якби в роті виросли гриби, то в ліс ми не ходили би.)

Для контролю теми можна застосувати вправу на поєднання частин умовних речень.

 • Match the parts of the following proverbs and explain the usage of the conditional types.

If the sky falls …

you will catch no fish.

If you sing before breakfast …

never show your teeth.

If you run after two hares …

all the rest will follow.

If the cap fits

we will catch larks.

If a man deceives me once … ; if a man deceives me twice …

wear it.

If one sheep leaps over the ditch …

you will cry before supper.

If the blind leads the blind …

shame on him, shame on me.

If you cannot bite …

both will fall into the ditch.

If you swear …

you will catch neither.

3) Gerund

Seeing is believing.

( Довіряй власним очам та вухам.)

He who likes borrowing dislikes paying.

(Позичаєш чужі гроші, а віддавати доводиться свої.)

It is like talking to the wall.

(Як об стіну горохом.)

Fools grow without watering.

(Дурнів повно на світі.)

Gossiping and lying go hand in hand.

(Одна баба сказала.)

Repetition is the mother of learning.

(Повторення – мати навчання.)

Clean hands want no washing.

(Чесне імя доведення не потребує.)

Constant dropping wears away a stone.

(Вода камінь точить. Терпіння і труд все перетруть.)

The proof of the pudding is in the eating.

(Все потрібно перевіряти на практиці.)

Speaking without thinking is shooting without aiming.

(Спочатку думай, потім говори.)

Doing is better than saying.

(Вчинки говорять голосніше за слова.)

Be slow in choosing a friend, slower in changing.

(Повільно обирай друзів, і не поспішай міняти їх.)

4) Passive Voice

A tree is known by its fruit.

(Видно майстра по роботі.)

In sports and journeys men are known.

(Люди пізнаються у змаганнях та мандрах.)

Lost time is never found again.

(Втраченого часу назад не повернеш.)

Rome was not built in a day.

(Москва не відразу будувалася.)

No man is born wise and learned.

(Мудрим не родився, а навчився.)

Money spent on the brain is never spent in vain.

(Гроші, витрачені на освіту, виправдають себе.)

What was done wisely, was done well.

(Все, що зроблено з розумом, - добре зроблено.)

It is a silly fish that is caught twice with the same bait.

(Двічі на одні й ті ж самі граблі не стають.)

Hell is paved with good intentions.

(Добрими намірами вимощена дорога до пекла.)

5) Imperative Mood

Wait for the cat to jump.

(Побачимо, куди вітер подме.)

Wait and see.

(Поживемо – побачимо.)

Live and let live.

(Живи сам і давай жити іншим.)

Live and learn.

(Вік живи – вік учись.)

Don’t waste time, it flies.

(Не марнуй часу, він летить.)

Don’t hallo till you are out of the wood.

(Не кажи « гоп », доки не перескочиш.)

Don’t count your chickens before they are hatched.

(Курчат по осені рахують.)

Don’t try to run before you can walk.

(Не лізь поперед батька в пекло. Всьому свій час.)

Don’t wash you dirty linen in public.

(Не винось сміття з хати.)

Don’t carry coal to Newcastle.

(В Тулу зі своїм самоваром не їздять.)

Catch the bear before you sell his skin.

(Не діліть шкуру живого ведмедя.)

6) Present Simple

Everything comes to him who waits.

(Терплячий дочекається всього.)

Time waits for no one.

(Час не чекає.)

Time brings wisdom.

(З роками стаєш мудріший.)

He teaches who gives, and he learn who receives.

(Повинна бути взаємодія вчителя та учня.)

History repeats itself.

(Світова історія повторюється.)

He gives twice who gives in a trice.

(Найкраща допомога – та, що надається вчасно.)

Time cures all things.

(Час – найкращий лікар.)

Good wine needs no bush.

(Гарний товар реклами не потребує.)

Time and tide wait for no one .

(Час та приплив не чекають нікого.)

Time obliterates sorrow.

(Час – найкращий лікар.)

One does not snare an old fox easily.

(Старого горобця на полові не обдуриш. Стріляна ворона куща боїться.)

A man does not live by bread alone.

(Не хлібом єдиним живе людина.)

What the eye doesn’t see, the heart doesn’t grieve over.

(З очей геть – і серце не болить.)

Does your mother know you are out?

(У тебе ще молоко на губах не обсохло.)

7) Future Simple

What will be, will be.

(Чому бути – того не минути. )

We will see what we will see.

(Поживемо – побачимо.)

You turn will come.

(І на нашій вулиці буде свято.)

He that laughs on Friday, will weep on Saturday.

(Найкраще сміється той, хто сміється останній.)

Nightingales will not sing in a cage.

(Соловї в неволі не співають. Немов пташка в золотій клітці.)

Give a fool enough rope, and he will hang himself.

(Примусь дурня Богу молитися, то він і лоба побє.)

In the end things will mend.

(Перемелеться лихо – добро буде.)

Tears will get you nowhere.

(Сльозами горю не допоможеш. Москва сльозам не вірить.)

But who will bell the cat?

(Але хто з мишей привяже дзвіночок на шию коту?)

1.3. Різнорівневі завдання для 6, 7 та 10 класів із використанням англійських прислівїв, які застосовуємо у процесі вивчення певних тем.

Після засвоєння учнями основних лексичних одиниць із певної теми можна переходити до роботи із прислівями. Проілюструємо це на прикладі деяких тем, які вивчають у 6, 7 та 10 класах. Рекомендуємо впроваджувати у систему роботи наступні різнорівневі вправи.

6 клас

My Favourite Subject. Learning English”

Level 1 (4 points)

Choose the best translation.

One fool makes many.

  1. дурень зробить багато чого;

  2. дурість заразна;

  3. одна голова – добре, а дві – ще краще.

The pen is mightier than the sword.

 1. ручка могутніша за меч;

 2. могутній меч завжди кращий за ручку;

 3. могутність у тому, що меч і ручка об’єднались.

No one is a fool always, everyone sometimes.

 1. кожній людині іноді властиво робити дурниці;

 2. усі помиляються;

 3. з ним немає про що говорити.

Level 2 (4 points)

Match the parts of the proverbs, after that find the proper translation.

Four eyes see more

Every man has

The fool thinks

No fool like

One good head is better

What is done wisely

a fool in his sleeve.

an old fool.

than a hundred strong hands.

is done well.

he is wise.

than two.

Дурень у старості стає зовсім недалеким.

Те, що виконано з розумом , - зроблено дуже добре.

Дурень вважає себе розумним.

Всі колись роблять нерозумні вчинки.

Одна розумна голова - краще, ніж сто сильних рук.

Одна голова – добре, а дві – ще краще.

Level 3 (4 points)

Group Work

Draw funny pictures to the proverbs to illustrate their meanings.

Curiosity killed a cat.

( Не пхай свого носа, куди не просять. )

Fools rush in where angels fear to tread.

( Дурням закони не писані. )

A little pot is soon hot.

( Дурня дуже легко вивести із себе.)

Fools grow without watering.

( Дурості в світі повно.)

In at one ear and out at the other.

( В одне вухо влетіло, в інше – вилетіло.)

6 клас

Character. Habits. Friends.

Level 1 (4 points)

Match proverbs and their translations.

Love me, love my dog.

Багатий друзів не цінує.

He that has a full purse, never wants a friend.

Повільно вибирай друзів, не поспішай змінювати їх.

The best way to make a friend is to be one.

Приймаєш мене – приймай усе моє.

Be slow in choosing a friend, slower in changing.

Найкращий спосіб подружитись – це самому бути другом.

Level 2 (4 points)

Pair Work ( 3 groups)

Draw posters which illustrate the meanings of the following proverbs.

1. A man is known by the company he keeps.

( Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти.)

2. Old friends and old wines are the best.

( Старий друг краще нових двох.)

3. Better an open enemy than a false friend.

( Краще відкритий ворог, ніж підступний друг.)

Level 3 (4 points)

Group Work

These are “ Magic Vowels”. There are only consonants in the proverbs. Fill in vowels and find the three hidden proverbs about friendship.

FRND N ND S FRND NDD

FRNDSHP S HRDR THN STN

TH MR TH MRRR

A friend in need is a friend indeed.

( Друг пізнається в біді.)

Friendship is harder than stone.

( Дружба міцніша за скелю.)

The more, the merrier.

( Хоч тісно, та затишно.)

7 клас

Health. Medicine”

Level 1 (4 points)

Match the proverbs and their translations.

.

1. You are as young as you feel.

2. A sound mind is in a sound body.

3. The appetite grows by eating.

4.The world looks brighter behind a smile.

5.Laughter is the best medicine.

a) Сміх – найкращі ліки.

b) Апетит приходить під час їжі.

c) Тобі стільки років, на скільки ти відчуваєш себе.

d) У здоровому тілі – здоровий дух.

e) Світ виглядає яскравіше від усмішки.

Level 2 (4 points)

Find the rhyming endings of the proverbs, after that match the proper translations.

Eat at pleasure,

After dinner sit a while,

One apple a day

Early to bed and early to rise

Good health is

Coughs and sneezes

A laugh a day

above wealth.

makes a man healthy, wealthy and wise.

keeps all worries away.

drink with measure.

after supper walk a mile.

keeps doctors away.

spread diseases.

Кашель і чхання поширюють хвороби.

Їж із задоволенням, пий у міру.

Рано вставай і рано лягай – станеш здоровим, багатим, мудрим.

Зїдай яблуко щодня – забудеш про лікарів.

Після обіду посидь, а після вечері пройдись.

Гарне здоровя краще за багатство.

Смійся щодня, – і усі хвороби відступлять.

Level 3 (4 points )

Explain the meanings of the following proverbs and learn them by heart.

Time spent laughing is the time spent with the gods.

(Сміх продовжує тривалість життя.)

Look good, feel good.

( Гарно виглядаєш – гарно почуваєшся.)

There is no bad weather, there are bad clothes.

(Немає поганої погоди, а є поганий одяг.)

Live not to eat but eat to live.

(Їж, щоб жити, а не живи, щоб їсти.)

The best doctors are Doctor Diet, Doctor Quiet and Doctor Merryman.

(Найкращі медики – лікар Дієта, лікар Спокій та лікар Веселун.)

10 клас

Level 1 (4 points)

Broken Proverbs”

Match the parts of proverbs.

 1. It’s no use to cry a) be on your side.

 2. Still water b) the more you want.

 3. Don’t count your chickens c) without fire.

 4. Out of sight , d) and let live.

 5. Make hay e) and eat it .

 6. Where is a will f) is not gold.

 7. Easy come g) is worth two in the bush.

 8. Better late h) do as the Romans do.

 9. Don’t put the cart i) is the best teacher.

 10. All that glitters j) before the horse.

 11. You can’t have your cake k) there’s a way.

 12. Experience l) over spilt milk .

 13. When in Rome , m) is good news.

 14. A bird in the hand n) easy go.

 15. No news o) out of mind.

 16. Live p) runs deep.

 17. Fortune cannot always q) than never.

 18. The more you have , r) while the sun shines.

 19. There is no smoke s) spread diseases.

 20. Coughs and sneezes t) before they are hatched.

Level 2 (4 points)

Proverbs – Synonyms ”

Find the proverbs with similar ideas.

 1. An apple a day keeps doctors a) It is always darkest before the dawn. away.

 2. Better an egg today, than a hen b) The less people think, the more they tomorrow. talk.

 3. Brevity is the soul of wit. c) What is done, cannot be undone.

 4. Too many cooks spoil the broth. d) Diet cures more than the lancet.

 5. Every cloud has a silver lining. e) It is easier to raise the devil than

to lay him.

 1. Don’t trouble trouble till trouble f) Scratch my back and I shall

troubles you. scratch yours.

 1. It is no use crying over spilt g) A bird in the hand is worth two in

milk. the bush.

 1. Habit is the second nature. h) Many commanders sink the ship.

 2. Strike while the iron is hot. i) The wolf may lose his teeth, but

 3. One hand washes the other. never his nature.

j) Opportunity is knocking at the door

Level 3 (4 points )

Idioms ”

Match the idioms and their meanings.

Variant 1

 1. In the seventh heaven; a) To trick , to fool;

 2. To do the trick; b) To be successful , achieve a good

 3. To pull one’s leg; result;

 4. To miss the boat; c) Something difficult to do or under-

 5. To take a bull by the horns; stand;

 6. To take one’s hat off to so- d) Very happy;

meone; e) To be smart or sensible;

 1. To have a head on one’s f) To miss an opportunity;

shoulders; g) To admire , to praise;

 1. Jack-of-all-trades; h) A person who can do many kinds

 2. Hard nut to crack; of work;

 3. To play with fire. i) To take strong action;

j) To invite danger , trouble.

Variant 2

 1. To fly off the handle; a) Having no money , no success;

 2. Upper crust; b) To become suddenly very angry;

 3. Down and out; c) To try hard to think;

 4. To go Dutch; d) To speak or argue with no result;

 5. To rack one’s brains; e) Each pay for himself or herself;

 6. Pink slip; f) The highest level of society;

 7. Off the record; g) To try to equal your neighbours’ style;

 8. To waste one’s breath; h) Notice of dismissal;

 9. To make both ends meet; i) Not for public annoucement;

10) To keep up with the Joneses; j) To balance one’s payment;

1.4. Значення ідіом у процесі використання творчого методу навчання віршування.

Віршовані прислів'я ми використовуємо у процесі розвитку інтуїції та

мовного чуття школярів. Розглянемо послідовність вправ, які застосовуємо з метою навчання віршування англійською мовою.

Елементи віршування ми впроваджували на заняттях гуртка

Read and Speak у 4-В класі ЗШ № 20 Вінницької міської ради. У системі нашої роботи ми керувалися методикою віршування В.Левіна (Див.: Левин В.A. Воспитание творчества. - M.: Знание, 1997.- 64 c.), інтерпретуючи її відповідно до особливостей навчання іноземної мови.

Згідно цієї методики, спочатку учні римують слова, далі – короткі фрази, завчають напам’ять віршовані прислів'я.

Навчаючи учнів елементарного віршування англійською мовою, доцільно використовувати ігрові прийоми римування. Наприклад, гра

« Впіймай риму » ( "Catch the rhyme") передбачає визначення невдалих рим. Сигнали невдалих рим різноманітні: плеснути в долоні, підняти руку, кинути м'яч тощо. Матеріал до гри: snake - lake, love - glove, moon - spoon, game - date, came - fame, ball - small, table - seven, good - food, cup - cap, where - there, town - house. Інша гра « Знайди риму »

( "Find a rhyme") навчає школярів добирати рими самостійно: grow - snow -crow - show, shut - cut - but, black - crack, warm - storm, eight - plate - late - skate, dress - chess, aunt - plant, much - such, nose - rose, look - cook.

Для збагачення словникового запасу школярів англійськими прикметниками та назвами тварин доречно використовувати тематичні ігри « Прикметники » ( "Adjectives" ) - long - strong, light - bright - white - right, tall - small, straight - great, shallownarrow та « Тварини »

( "Animals") - rat - bat - cat, frog - dog - hedgehog, bear - hare, lamb - ram, ox - fox, bee - flea, shark - lark, cock - peacock, snail - whale.

Ефективним засобом для активізації словникового запасу, розвитку художнього мислення школярів є віршовані рядки, в яких останнє слово не називається, але його легко домислити (Див.: Скульте В.І. Англійська для дітей. - K.,"A.C.K.", 1998. - C. 174-183). Наприклад:

Fish, Fish, jump in the ... dish!
Ball, Ball, jump over the ... wall!
Bear, Bear, give me a ... pear!
Balloon, Balloon, fly to the ... moon!
Goat, Goat, give me your ... coat!

Boys, Boys, give us your ... toys!
Snake, Snake, come out of the ... lake!
Quail, Quail, where is your ... tail?
Mouse, Mouse, where is your ... house?
Mice, Mice, bring me some ... rice!

З цією ж метою доцільно використовувати римовані англійські прислів'я, далі з'ясовувати їхні значення і добирати українські відповідники:

Work done, have you ... fun.
East or West - home is ... best.
No gain without ... pain.

Well begun is half ... done.
One apple a day keeps doctor ... away.
A friend in need is a friend ... indeed.

Розучування англійських римованих прислів'їв, скоромовок та лічилок сприяє не лише формуванню фонетичних навичок, виробленню дикції, а й розвитку в молодших школярів чуття рими, ритму вірша. Скоромовки та лічилки можуть слугувати також дидактичним матеріалом для римування:

1) Can that man
Fry some ham
In the pan?
Yes, he can.

2) He made them laugh
Eating one half
Of the calf.

3) That old peasant
Is very pleasant.
4) My tame quail
Has a small tail.

5) Butterfly, butterfly,
Where do you fly?

So quick, so high
In the blue summer sky?

6) One, one, one! Please, rabbit, run!
Two, two, two! Cat, run too!
Three, three, three! Tiger, run to me!
Four, four, four! Monkey, touch the door!
Five, five, five! Please, birds, fly!

7) I like my Bunny, bears like honey.
Girls like cats, cats like rats.
Boys like dogs, storks like frogs.
Mice like cheese, sparrows like peas.
Owls like mice, I like rice.
Birds like grain. Say it all again!

Гра « Знайди початок » ( "Find the beginning") передбачає творчу діяльність учнів: вчитель називає та записує на дошці останні слова віршованих рядків, а діти на власний розсуд "оживляють" вірш, дотримуючись вимог римування. Hаприклад:

... see
...
tree.
...
run there!
...
three!..

Варіант, складений дітьми ( групова робота учасників гуртка

4- В класу ) :

I can see
That big green tree.
Let's run there!
One, two, three!..

Доцільно ставити перед дітьми творчі конкретні завдання (скласти вірш на подані рими, за поданим закінченням чи початком, за опорними словами тощо). Тут педагог втручається у процес творчості, визначає задум, планує хід процесу, пропонує свої версії. Обмеження, які вчитель накладає на дитячу творчість (вимога вживати певні слова, задані рими та інше), допомагають школяреві розпочати творчий процес, націлюють дитину, дають первинний план роботи, що полегшує недосвідченим авторам процес віршування іноземною мовою.

Наведемо приклади віршів англійською мовою, складених Франковою Вікторією та Точенюк Єлизаветою ( 4-В клас):

1) I like cherry,
I like berry.
My cat Jarry
Doesn't like berry.

2) My ball
Is small.
My stick
Is big.

3) My red fox
Is in the box.

4) Dear sister Andy,
Give me, please, a candy!

5) The little frog
Wants to go for a walk.
The big frog
Is afraid of the dog.

Складання учнями віршів сприяє емоційному, а отже, міцному засвоєнню лексики та граматичних моделей. Творчий метод віршування на уроках англійської мови дає можливість розвивати у молодших школярів мовне чуття, формувати навички образного поетичного мислення, розвивати творчий потенціал дитини, реалізовувати принцип індивідуалізації та диференціації навчання, забезпечувати засвоєння учнями англійської лексики на емоційно-інтуїтивному рівні. На досягнення вищенаведених цілей спрямовано також використання римованих англійських прислів’їв, які розвивають інтуїцію та творчі здібності школярів.

На наступному етапі використовуємо гру « Поети ». Хочемо зазначити, що наведена методика спрацює на різних етапах навчання англійської мови. Тобто, навчатися римувати доцільно в будь-якому класі.

Гра « Поети » . GamePoets

Дібрати з дужок слово, яке римується із підкресленим у реченні, а також підходить за змістом.

 • Choose the appropriate word that is rhymed to the underlined one.

1) He teaches who gives, and he learns who…. ( believes, receives ).

( У навчанні повинна бути взаємодія вчителя та учня. )

2) He gives twice who gives in a …. ( trice, nice ).

( Цінується та допомога, яка надходить швидко.)

3) April showers bring May….( hours, flowers ).

( Квітневі зливи приносять буйні квіти у травні. )

4) There is many a slip between the cup and the ….( lip, clip )

( Не кажи « гоп », поки не перескочиш.)

5) A stitch in time saves…. ( line , nine )

( Одна правильна дія економить купу зусиль. )

6) East or West – home is….( best, rest)

( Вдома – найкраще.)

7) When one loves his art, no service seems too …. ( smart, hard )

( Праця за покликанням стане неважкою та бажаною. )

8) Money spent on the brain is never spent in …. ( stain, vain )

( Гроші, витрачені на освіту, виправдають себе. )

9) It’s not what you earn – it’s what you …. ( learn, burn ).

( Знання важливіші за гроші. )

10) A little pot is soon …. ( rod, hot )

( Дурня легко вивести із себе. )

11) As the fool thinks, so the bell…. ( stinks, clinks)

( Дурням закони не писані. )

12) Work done, have you …. ( run, fun )

( Зробив діло – гуляй сміло. )

13) No gain without some…. ( pain, plain )

( Не попрацюєш – нічого не досягнеш. Любиш кататися – люби й саночки возити. )

14) A fault confessed is half …. ( redressed, processed )

( Повинну голову меч не січе. )

15) In the end things will (…. mend, spend )

( Лихо перемелеться – добро буде. )

16) What cannot be cured, must be…. ( endured, pure )

( Змирись із тим, чого не можна змінити. )

17) If things were to be done twice all would be…. ( price, wise )

( Якби знав, де впадеш, настелив би соломки. )

18) A man of words and not of deeds is like a garden full of ….( weeds, needs )

( Завжди дотримуй обіцянок. )

19) A hedge between keeps the friendship . ( green, thin)

( У дружбі повинна бути міра та дистанція.)

20) He who kicks against the pricks is as cross as two …. ( beaks, sticks )

( Такі злі люди , ой такі люди – насилу від десятьох відгавкалась! )

21) A friendly rat may tell the …. ( cat, bat )

( Сьогодні – друг, а завтра – ворог. )

22 ) Out of sight, out of …. ( find, mind )

( Геть з очей – і з серця подалі. )

23 ) Rain before seven, fine before …. ( twenty-seven, eleven )

( Сім пятниць на тиждень. )

24) Much talk, little…. ( fog, work )

( Обіцяй мало, виконуй багато. )

25) Birds of a feather flock…. ( together, weather )

( Рибак рибака бачить здалеку. )

26 ) Two in distress make sorrow …. ( dress, less )

( Розділене горе стає вдвічі меншим, розділена радість – вдвічі більшою. )

27) Better to ask the way than to go …. ( stay, astray)

( Язик до Києва доведе. )

28 ) A friend in need is a friend …. ( speed, indeed)

( Друг пізнається в біді. )

29 ) A smile a day brings a friend your …. ( way, pay )

( Щодня посміхайся, і друзі зустрінуться на шляху. )

30) As snug as a bug in a …. (plug ,rug)

( Тепло, світло, і мухи не кусають. )

31) Little strokes fell great …. ( boats, oaks)

( Вода камінь точить. )

32) When the cat’s away, the mice will …. ( bray, play)

( Кота нема – миші в танок. )

33) It’s enough to make a cat …. ( calf, laugh)

( Палець покажу- засмійся. )

34 ) As you sow, you will …. ( bow, mow)

( Як постелеш – так і виспишся. )

35) No bees, no honey; no work, no …. ( money, funny )

( Не попрацюєш – не повечеряєш. Бджола мала, та й та працює.)

36) New lords, new…. ( laws, paws )

( Нова мітла по- новому мете. )

37) Safe bind, safe…. ( mind, find)

( Міцніше замкнеш – цілішим знайдеш. На виду не клади – злодія в спокусу не введи. )

38) He that goes borrowing, goes …. ( following, sorrowing )

( Не живи на позичках. Позичаєш чужі гроші, а віддавати доведеться свої .)

39) A light purse is a heavy ….( force, curse)

( Важко жити в бідності. )

40 ) Good health is above …. (wealth, breath)

( Здоровя не купиш. )

41) Eat at pleasure, drink with …. (measure, treasure)

( Їж із задоволенням, пий помірковано. )

42) After dinner sit a while, after supper walk a …. ( file, mile )

( Після обіду посидь, після вечері пройдись. )

43) An apple a day keeps doctors …. ( ray, away )

( Зїдай яблуко в день, і лікар тобі не знадобиться. )

44) Early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy and…. ( wise, prize)

( Хто раніше встав, тому Бог дав. )

45) Coughs and sneezes spread…. ( freezes, diseases)

( Мікроби поширюють хвороби .)

46) A laugh a day keeps all worries …. ( away, play )

( Сміх подовжує життя. Оптимісти живуть довше. )

47) It’s better to give than to….( receive, believe )

( Краще робити добро самому, ніж отримувати його. )

1.5. Особливості роботи зі сталими виразами у 4 класі початкової школи.

У 4 класі доцільно розпочинати роботу над короткими прислівями, в основному – римованими.

1. « Відповідай швидко!» “ Answer in No Time !”

Для учнів 4 класу у процесі вивчення теми “ My House ” проводимо гру з м’ячем . Зловивши м’ячик, учень повинен назвати прислів’я про домівку

( час на роздуми – 5-7 секунд).

 • Catch a ball and tell a proverb on the topic “ House ” . Your time to think is

5- 7 seconds.

There is no place like home.

( У гостях добре, а вдома – найкраще.)

An Englishman’s home is his castle.

( Дім англійця – то його фортеця. )

East or West – home is best.

( У гостях добре, а вдома – найкраще . Чужа хата - гірше ката.)

Every dog is a lion at home.

( Всяк кулик своє болото хвалить. Кожен собака – лев у себе вдома.)

The home is where the heart is.

( Домівка там, де твоє серце.)

Dry bread at home is better than meat abroad.

( Краще їсти сухарі вдома, ніж мясо на чужині.)

2. « Прочитай і подумай » .“ Read and Think

Вивчаючи теми “ House ”, “ Home Duties ” у 4 класі, практикуємо розучування віршів та читання цікавих оповідань, які ілюструють зміст англійських прислів’їв, добираємо ідіоми до віршів та оповідань, розучуємо стійкі вирази під час фонетичних вправ та мовленнєвих розминок.

 • Read the poems and the short story , then find the proverbs which illustrate the main ideas . What proverbs do these poems describe?

 

When you have a job that’s not much fun,

And you wonder when you’ll get it done,

Don’t wait till later – time may not allow!

Don’t wait till later – do it now!

When you have some work that’s

                                   not much fun,

A job to do before the day is done,

Don’t wait till tomorrow –

                                   better not delay! 

Don’t wait tomorrow –

                                   do it today! 

Work done – have you fun.

( Попрацював на славу – відпочинь по праву. )

Never put off till tomorrow what you can do today.

( Не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. )

Our trips are over.

We are at home now!

With our Mum and Dad,

In our lovely flat,

Warm and cosy flat.

They say: “East or West -

Home is best”.

I fully agree with it:

Wherever I go,

Only home

Іs dear and sweet.

There is no place like home.

( У гостях добре, а вдома – найкраще.)

An Englishman’s home is his castle.

( Дім англійця – то його фортеця. )

East or West – home is best.

( У гостях добре, а вдома – найкраще . Чужа хата - гірше ката.)

The home is where the heart is.

( Домівка там, де твоє серце.)

A Barking Dog Does Not Bite

Sam, - says his father, - put on your cap and coat and let us go for a walk .” Sam is happy, he likes to go out with his father.

Sam and his father go out into the street. Suddenly they see a big black dog. The dog begins to bark. Sam is afraid of the dog. He wants to run home.

His father says, ”Don’t be afraid, Sam. Don’t you know the proverb? A barking dog does not bite. ”

Oh, yes, - says Sam, - I know the proverb, you know the proverb… But does the dog know the proverb?!”

A barking dog does not bite.

( Собака, яка дуже гавкає, - не кусає.)

The wolf may lose his teeth but never his nature.

( Вовк втратить скоріше свої зуби, а не вовчу натуру.)

A friendly rat may tell the cat.

( Сьогодні – друг, а завтра – ворог.)

Розділ 2. Додатки

2.1. Зразки дидактичного матеріалу.

Travelling

Find the words below in the grid.
Words can go horizontally, vertically and diagonally.
When you have finished,
some of the unused letters in the grid will form a proverb.
Pick the letters out from the first five lines of the grid, from left to right.

E

R

E

S

E

R

V

A

T

I

O

N

A

G

L

T

R

O

P

S

S

A

P

C

L

S

A

R

O

A

O

D

S

C

L

H

E

M

A

G

B

D

F

T

N

A

O

E

R

O

O

M

G

O

G

E

L

R

E

C

M

T

L

N

T

U

A

Z

A

L

I

K

W

S

M

H

L

H

L

R

T

F

L

I

G

U

A

C

T

N

G

D

D

E

S

N

T

C

H

L

Y

R

P

I

J

I

K

N

U

K

E

E

T

U

A

T

N

M

N

C

T

C

B

T

J

T

T

I

H

R

D

G

I

H

W

O

K

E

Z

M

N

W

E

T

M

T

D

H

P

R

H

C

A

O

C

V

W

V

F

H

K

H

W

V

I

S

A

P

O

boarding

flight

passport

bus

hotel

reservation

car

jetlag

return

check in

luggage

ticket

coach

oneway

train

customs

overnight

Answer Sheet:

Travelling

Find the words below in the grid.
Words can go horizontally, vertically and diagonally.
When you have finished, some of the unused letters in the grid will form a proverb.
Pick the letters out from the first five lines of the grid, from left to right.
 

E

R

E

S

E

R

V

A

T

I

O

N

A

G

L

T

R

O

P

S

S

A

P

C

L

S

A

R

O

A

O

D

S

C

L

H

E

M

A

G

B

D

F

T

N

A

O

E

R

O

O

M

G

O

G

E

L

R

E

C

M

T

L

N

T

U

A

Z

A

L

I

K

W

S

M

H

L

H

L

R

T

F

L

I

G

U

A

C

T

N

G

D

D

E

S

N

T

C

H

L

Y

R

P

I

J

I

K

N

U

K

E

E

T

U

A

T

N

M

N

C

T

C

B

T

J

T

T

I

H

R

D

G

I

H

W

O

K

E

Z

M

N

W

E

T

M

T

D

H

P

R

H

C

A

O

C

V

W

V

F

H

K

H

W

V

I

S

A

P

O

boarding

flight

passport

bus

hotel

reservation

car

jetlag

return

check in

luggage

ticket

coach

oneway

train

customs

overnight

If we pick out spare letters from the five lines, we ‘ll be able to read a proverb:

All roads lead to Rome” (Всі дороги ведуть до Риму.)

Team Work

Find the words below in the grid.
Words can go horizontally, vertically and diagonally.
When you have finished,
some of the unused letters in the grid will form a proverb.
Pick the letters out from the first five lines of the grid, from left to right.
 

Y

G

E

T

A

R

T

S

M

A

N

N

E

Y

H

D

A

N

U

I

D

T

A

S

T

M

A

K

R

B

E

D

L

L

I

G

A

T

H

T

M

A

W

E

P

U

O

S

G

C

R

I

K

T

F

A

M

S

D

U

E

E

T

N

M

Z

S

T

G

E

R

C

L

J

L

I

R

G

F

U

T

R

K

C

E

O

A

C

O

O

P

E

R

A

T

E

D

R

R

E

D

A

E

L

J

T

N

S

H

P

S

C

H

E

D

U

L

E

R

S

N

T

N

E

M

E

V

E

I

H

C

A

T

R

D

E

A

D

L

I

N

E

K

R

achievement

draft

result

aim

idea

schedule

cooperate

leader

strategy

deadline

plan

submit

delegate

project

success

 

 

trust


Answer Sheet:

Team Work

Find the words below in the grid.
Words can go horizontally, vertically and diagonally.
When you have finished,
some of the unused letters in the grid will form a proverb.
Pick the letters out from the first five lines of the grid, from left to right.

Y

G

E

T

A

R

T

S

M

A

N

N

E

Y

H

D

A

N

U

I

D

T

A

S

T

M

A

K

R

B

E

D

L

L

I

G

A

T

H

T

M

A

W

E

P

U

O

S

G

C

R

I

K

T

F

A

M

S

D

U

E

E

T

N

M

Z

S

T

G

E

R

C

L

J

L

I

R

G

F

U

T

R

K

C

E

O

A

C

O

O

P

E

R

A

T

E

D

R

R

E

D

A

E

L

J

T

N

S

H

P

S

C

H

E

D

U

L

E

R

S

N

T

N

E

M

E

V

E

I

H

C

A

T

R

D

E

A

D

L

I

N

E

K

R

achievement

draft

result

aim

idea

schedule

cooperate

leader

strategy

deadline

plan

submit

delegate

project

success

 

 

trust


If we pick out spare letters from the five lines, we ‘ll be able to read a proverb:

Many hands make light work ” ( Добре там живеться, де гуртом сіється й ореться.)

Weather

H

O

R

S

H

U

R

R

I

C

A

N

E

A

D

O

E

N

T

S

A

C

R

E

V

O

I

A

N

E

W

O

S

W

A

G

O

F

M

L

N

L

L

O

O

W

W

C

D

G

R

O

S

R

R

E

S

N

H

L

O

N

O

T

M

T

O

E

A

K

E

O

S

I

T

A

S

U

O

T

D

M

M

U

S

N

S

E

R

Q

Z

N

K

N

J

D

L

T

N

Y

R

A

I

N

E

J

U

Y

E

H

F

D

N

T

Z

M

R

S

K

H

E

G

K

J

N

N

D

B

I

C

I

L

T

I

D

V

P

I

U

R

R

S

T

T

C

L

Z

H

R

G

W

S

Z

H

T

Q

M

Y

E

C

R

B

L

I

Z

Z

A

R

D


    Blizzard

Заметіль,
    cloudy

Хмарно,
    fog
  
туман,  hailstones

Град,
    hurricane

Ураган,
    ice
- лід

    Блискавка

Lightning,
    mist

Туман,
   
захмарене overcast,
    rain

Дощ,
    shower

Злива,
    sleet 
,

Дощ зі снігом  

    Snow

Сніг,
    storm

Буря,
    sunny
сонячно,

    Thunder

Грім,
    tornado

Торнадо,
    wind

вітер

Answer Sheet:

Weather

Find the words below in the grid.
Words can go horizontally, vertically and diagonally.
When you have finished,
some of the unused letters in the grid will form a proverb.
Pick the letters out from the first seven lines of the grid, from left to right. 

H

O

R

S

H

U

R

R

I

C

A

N

E

A

D

O

E

N

T

S

A

C

R

E

V

O

I

A

N

E

W

O

S

W

A

G

O

F

M

L

N

L

L

O

O

W

W

C

D

G

R

O

S

R

R

E

S

N

H

L

O

N

O

T

M

T

O

E

A

K

E

O

S

I

T

A

S

U

O

T

D

M

M

U

S

N

S

E

R

Q

Z

N

K

N

J

D

L

T

N

Y

R

A

I

N

E

J

U

Y

E

H

F

D

N

T

Z

M

R

S

K

H

E

G

K

J

N

N

D

B

I

C

I

L

T

I

D

V

P

I

U

R

R

S

T

T

C

L

Z

H

R

G

W

S

Z

H

T

Q

M

Y

E

C

R

B

L

I

Z

Z

A

R

D


    blizzard
    cloudy
    fog
    hailstones
    hurricane
    ice

    lightning
    mist
    overcast
    rain
    shower
    sleet   

    snow
    storm
    sunny
    thunder
    tornado
    wind

If we pick out spare letters from the seven lines, we ‘ll be able to read a proverb:

One swallow does not make a summer. ” ( Одна ластівка весни не зробить. Один у полі не воїн.)

2.2. Найуживаніші англійські прислів'я та їх тлумачення.

ENGLISH   PROVERBS  &  SAYINGS
(proverbs and sayings commonly used in everyday conversation)


 

Proverb

Explanation / Meaning

A

 Absence makes the heart grow fonder.

  When you are away from someone you love, you love them even more.

 

 Accidents will happen.

  Some unfortunate events must be accepted as inevitable.

 

 Actions speak louder than words.

  What a person actually does is more important than what they say they will do.

 

 Advice is cheap.

  It doesn't cost anything to offer advice.

 

 Advice is least heeded when most needed.

  When a problem is serious, people often do not follow the advice given.

 

 Advisers run no risks.

  It's easier to give advice than to act.

 

 All cats are grey in the dark.

 People are undistinguished until they have made a name.

 

 All good things come to those who wait.

  Patience brings rewards.

 

 All that glitters is not gold.

  Appearances can be deceptive.

 

 All days are short to Industry and long to Idleness.

  Time goes by slowly when you have nothing to do.

 

 All is fair in love and war

  Things that are done  in love or war can often be excused.

 

 All's well that ends well

  There is a solution to everything even though there are doubts.

 

 All that glitters is not gold.

  What look good on the outside may not be so in reality.

 

 All things grow with time - except grief.

  As time goes by, grief subsides little by little.

 

 All things are difficult before they are easy.

  With practice things become easier.

 

 All work and no play makes Jack a dull boy.

  Everybody needs a certain amount of relaxation.  It is not good to work all
  the time.

 

 An apple a day keeps the doctor away.

  Eating an apple every day can help to keep you healthy.
  Other interpretation : A small preventive treatment wards off serious problems.

 

 An empty purse frightens away friends.

  When one's financial situation deteriorates,  friends tend to disappear.

 

 An Englishman's home is his castle.

  An Englishman's home is a place where he feels safe,  enjoys privacy   and can do as he wishes.

 

 An idle brain is the devil's workshop.

  When you work you avoid temptation.

 

 An onion a day keeps everyone away.

 A humoristic version of "an apple a day..."

 

 An ounce of prevention is worth a pound of cure.

  It is easier to prevent something from happening than to repair the damage or
  cure the disease later.

 

 Anger is the one thing made better by delay.

  When you are angry, it is best not to speak or act immediately.

 

 Any time means no time.

  If the date of an event remains vague, it will never happen.

 

 April showers bring May flowers.

 Something bad or unpleasant today may bring good things in the future.

 

 

 

 

 A bad tree does not yield good apples.

  A bad parent does not raise good children.

 

 A bad workman blames his tools.

  Blaming the tools for bad workmanship is an excuse for lack of skill.

 

 A bird in hand is worth two in a bush.

  It's better to keep what you have than to risk losing it by searching for something better.

 

 A broken friendship may be soldered but will  never be sound.

  Friendships can be rebuilt after a dispute but will never be as strong as before.

 

 A burden of one's own choice is not felt.

  Something difficult seems easier when it is done voluntarily.

 

 A burnt  child dreads the fire.

  A bad experience will make people stay away from certain things.

 

 A cat has nine lives.

 Cats can survive many accidents because they land on their feet without injury.

 

 A chain is no stronger than its weakest link.

 The strength of a group depends on each individual member.

 

 A change is as good as a rest.

  A change in routine is often as refreshing as a break or a holiday.

 

 A dry March, a wet April and a cool May     fill barn and cellar and bring much hay.

  Harvest predictions according to the weather.

 

 A fault confessed is half redressed.

  Confession is the beginning of forgiveness.

 

 A flower blooms more than once.

  If you miss an occasion, you can avail of it at another time.

 

 A fool and his money are soon (easily) parted.

  A foolish person usually spends money carelessly.

 

 A fool at forty is a fool forever.

  If a person hasn't matured by the age of 40, they never will.

 

 A friend in need is a friend indeed.

  Someone who helps you when you are in trouble is a real friend.

 

 A friend to all is a friend to none.

  Someone who is a friend to everyone makes none of them feel special.

 

 A friend's eye is a good mirror.

  A real friend will tell you the truth.

 

 A good example is the best sermon.

  Giving an example is better than giving advice.

 

 A good beginning makes a good end.

  If a task is carefully planned, there's a better chance that it will be done well.

 

 A good conscience is a soft pillow.

  You sleep well when you have nothing to feel guilty about.

 

 A guilty conscience needs no accuser.

 

 

 A leopard cannot change its spots.

  It is not possible for a bad or unpleasant person to become good or pleasant.

 

 A loaded wagon makes no noise.

  Really wealthy don't talk about money.

 

 A loveless life is a living death.

 

 

 A man can die but once.

 

 

 A man is as old as he feels himself to be.

 

 

 A man is known by the company he keeps.

  A person's character is judged by the type of people with whom they spend   their time.

 

 A monkey in silk is a monkey no less.

  No matter how someone dresses, it's the same person.

 

 A new broom sweeps clean.

  A newly-appointed person makes changes energetically.

 

 A problem shared is a problem halved.

  It will be easier to deal with a problem if you discuss it with someone.

 

 A rising tide lifts all boats.

  Describes something that will be helpful to all.

 

 A rolling stone gathers no moss.

  If a person keeps moving from place to place, they gain neither friends nor   possessions.                                
  Another interpretation is that, by moving often, one avoids being tied down.

 

 A rotten apple spoils the barrel.

  A dishonest or immoral person can have a bad influence on a group.

 

 A smooth sea never made a skilled mariner.

  Overcoming adversity leads to competence.

 

 A stitch in time saves nine.

  It's better to deal with a  problem at an early stage, to prevent it from getting   worse.

 

 A stumble may prevent a fall.

  Correcting a small mistake may help you to avoid making a bigger one.

 

 A swallow does not make the summer.

  One good event does not mean that everything is alright.

 

 A tree is known by its fruit.

  A man is judged by his actions.

 

 A watched pot never boils

  If you wait anxiously for something, it seems to take a long time.

 

 A young idler, an old beggar.

  If you don't work, you won't have any money when you're old.

 

 After dinner rest a while, after supper walk a mile.

 Today 'dinner' is usually called 'lunch', and 'supper' more often called 'dinner'.

 

 As you make your bed you must lie upon it.

  You should choose carefully the person you marry.

 

 As you sow, so shall you reap.

  You have to accept the consequences of your actions.

 

 Ask me no questions, I'll tell  you no lies.

  There are subjects I'd rather not discuss.

 

 

 

 B

 Bad news travels fast.

  People tend to circulate bad news (accidents, illness etc.) very quickly.

 

 Beauty is only skin deep.

  A person's character is more important than their appearance.

 

 Beauty is in the eye of the beholder.

  Different people have different tastes.

 

 Beauty is the wisdom of women. Wisdom is the  beauty of men.

 

 

 Be swift to hear, slow to speak.

  Listen carefully before speaking.

 

 Better be alone than in bad company.

  Be careful in the choice of the people you associate with.

 

 Better be the head of a dog then the tail of a lion.

  It's better to be the leader of a small group than a subordinate in a bigger one.

 

 Better flatter a fool than fight him.

  It's better to avoid disputes with stupid people.

 

 Better the devil you know than the devil you  don't know.

  It's better to deal with somebody difficult but familiar, than change and risk dealing   with somebody worse.

 

 Better late than never.

  It's better to do something, even if it's late,  than not do it at all.

 

 Better lose the saddle than the horse.

  It's better to stop and accept a small loss, rather than continue and risk losing   everything.

 

 Better safe than sorry.

  It's better to be too careful than to be careless and regret  it later.

 

 Better to drink the milk than to eat the cow.

  Be careful not to destroy the source of your income or welfare. 

 

 Better untaught than ill-taught

  It's better not to be taught at all than to be taught badly.

 

 Beware of Greeks bearing gifts.

  Don't trust your enemies.

 

 Birds of a feather flock together.

  People of the same sort are usually found together.

 

 Blood is thicker than water.

  Family relationships are stronger than relationships with other people.

 

 Blood will out.

  A person's background or education will eventually show.

 

 Boys will be boys.

  Boys, and sometimes men,  behave in a childish way from time to time.

 

 

 

 C

 Charity begins at home.

  A person's first duty is to help and care for his own family.

 

 Children and fools tell the truth.

 

 

 Cleanliness is next to godliness.

  A clean body is just as important as a pure soul.

 

 Clear moon, frost soon.

  If the atmosphere is clear, frost may form.

 

 Clothes don't make the man.

  Appearances can be deceiving.

 

 Constant occupation prevents temptation.

  When you work you avoid temptation.

 

 Crime doesn't pay

  Criminals do not benefit from their actions.

 

 

 

 D

 Dead men tell no tales

  A dead person cannot cause difficulties by revealing something that it would be   preferable to conceal.

 

 Diamond cuts diamond.

  Refers to two people equally matched in wit or cunning.

 

 Diligence is the mother of good fortune.

  Hard work brings rewards.

 

 Discretion is the better part of valour.

  It is useless to take unnecessary risks.

 

 Diseases of the soul are more dangerous than  those of the body.

 

 

 Distance makes the heart grow fonder.

  When you are separated from the person you love, your feelings are even stronger.

 

 Dogs of the same street bark alike.

  People from the same background have the same behaviour.

 

 Don't bark if you can't bite.

  Don't complain if you can't enforce your point of view.

 

 Don't count your chickens before they're hatched.

  You must not be too confident that something will be successful.

 

 Don't dig your grave with your own knife and fork.

  Don't do something yourself which causes your own downfall.

 

 Don't judge a book by its cover.

  Don't judge by appearances.

 

 

 

E

 Early to bed and early to rise makes a man  healthy, wealthy and wise.

 

 

 Easier said than done.

  What is suggested sounds easy but it is more difficult to actually do it.

 

 Easy come, easy go.

  Money obtained without difficulty is easily spent or lost.

 

 Elbow grease is the best polish.

  Hard work gives the best results.

 

 Empty vessels make the most noise.

  The least intelligent people are often the most talkative or noisy.

 

 Every ass likes to hear himself bray.

  People like to listen to themselves talking.

 

 Every cloud has a silver lining

 There is a positive or hopeful side to every unpleasant situation.

 

 Every man for himself.

  You must think of your own interests before the interests of others.

 

 Every man has his price.

  Everyone's loyalty can be bought for a price.

 

 Every man is the architect of his own fortune.

  Life is what you make it.

 

 Every path has its puddle.

  Progress is rarely without difficulty.

 

 Every rose has its thorn.

  Every good thing has an unpleasant side.

 

 Every why has a wherefore.

  There is an explanation for everything.

 

 Everything in the garden is rosy.

  Everything is satisfactory.

 

 Experience is the father of wisdom.

  Experience and knowledge result in better judgement.

 

 

 

 F

 Facts speak louder than words.

  People show what they are really like by

what they do, rather than by what   they say.

 

 Failure teaches success.

 

 

 False friends are worse than open enemies.

 

 

 Familiarity breeds contempt

  Knowing somebody very well may lead to a lack of respect for them.

 

 Fine words butter no parsnips.

  No amount of talking can replace action.

 

 First come, first served.

  The first person in the line will be attended to first.

 

 First things first.

  You should start with the most important duties or concerns.

 

 Fool me once, shame on you;
 fool me twice, shame on me.

  One should learn from one's mistakes.

 

 Fools rush in where angels fear to tread

  Inexperienced people act in situations that more intelligent people would avoid

 

 Friendship is love with understanding.

 

 

 

 

G

 Gardens are not made by sitting in the shade.

  Nothing is achieved without effort.

 

 Give someone an inch and they will take a  mile (or yard).

  Give someone a little and they will want more - some people are never satisfied.

 

 Give someone enough rope and they will hang  themselves.

  Give someone enough time and freedom and they will get into trouble.

 

 God helps those who help themselves.

 

 

 Good accounting makes good friends.

  You will keep your friends if you avoid disputes over money.

 

 Good and quickly seldom meet.

  A well-done job takes time.

 

 Good management is better than good income.

 

 

 Great minds think alike.

  Said when you express the same opinion as another person at the same time.

 

 Great oaks grow from little acorns.

  Large successful operations can begin in a small way.

 

 Grief divided is made lighter

  If you share your grief it is easier to bear.

 

 

 

 H

 Half a loaf is better than none.

  You should be grateful for something, even if it's not as much as you wanted.

 

 Hard words break no bones.

 

 

 Haste makes waste.

  If something is done too quickly, it may be done carelessly and need to be redone.

 

 Hatred is a blind as love.

  A person who feels hatred does not see any qualities in the person he/she hates.

 

 He can who believes he can.

  If you believe you can do something, you will be able to do it.

 

 He has enough who is content.

  A happy person needs nothing more.

 

 He who hesitates is lost.

  If you delay your decision too long, you may miss a good opportunity.

 

 He who is everywhere is nowhere.

  It's not good to do too many things at the same time.

 

 He who knows nothing, doubts nothing.

  Knowledge leads us to make choices.

 

 He who pays the piper calls the tune.

  The person who provides the money for something should control how it is spent

 

 He who plays with fire gets burnt.

  If you behave in a risky way, you are likely to have problems.

 

 He who wills the end wills  the means.

  If you are determined to do something you will find a way.

 

 He laughs best who laughs last.

  Don't express your joy, or your triumph, too soon!

 

 Health is better than wealth.

  It's better to be in good health than to be rich.

 

 Home is where the heart is.

  You call home the place where the people you love are.

 

 Honesty is the best policy.

  It's always better to be honest.

 

 Honey catches more flies than vinegar.

  You can obtain more cooperation from others by being nice.

 

 However long the night, the dawn will  break

  Bad things don't last forever.

 

 Hunger is a good sauce.

  All food tastes good when you are hungry.

 

 

 

I

 In times of prosperity friends are plentiful.

  You have many friends when you have no difficulties.

 

 If a camel gets his nose in a tent, his body will  follow.

  If you let something intrusive enter your life, your life will become difficult .

 

 If life deals you lemons, make lemonade.

  You should make the best of a bad situation.

 

 If in February there be no rain, 'tis neither good  for hay nor grain.

  Plants and crops will grow badly if there is no rain in early spring.

 

 

If you are patient in one moment of anger,  you will avoid 100 days of sorrow.

 

Avoid regrets by taking time to think before speaking or acting angrily.

 

 If you chase two rabbits, you will not catch either  one.

  If you try to do two things at the same time, you won't succeed in doing either of them.

 

 If two ride a horse, one must ride behind.

  When two people do something together, one will be the leader
  and the other will be the subordinate.

 

 If you want a friend, be a friend.

 

 

 If wishes were horses, then beggars would ride.

  Wishing alone is of no use;  you must act as well.

 

 Ignorance is bliss.

 What you do not know causes no worry or sadness.

 

 In for a penny, in for a pound.

  If you start something, it's better to spend the time or money necessary to complete it.

 

 In the land of the blind, the one-eyed man is king.

  A man of even limited ability has an advantage over a person who is less able.

 

 It never rains but it pours.

  Misfortunes usually come in large numbers.

 

 It is always darkest before the dawn

  The most difficult time is just before a problem is solved.

 

 It's no use crying over spilt milk.

  Don't express regret for something that has happened and cannot be remedied.

 

 It takes all sorts to make a world.

  People vary in character and abilities, and this is a good thing.

 

    

 

J

 Justice delayed is justice denied.

  If the law is applied too late, there is no justice.

 

 

 

 K

 Knowledge in youth is wisdom in age.

  What you learn when you are young will be invaluable when you grow old.

 

 Knowledge is power.

  Knowledge makes it possible for you to act.

 

 Kill one to warn a hundred.

  Warn many by punishing a few.

 

 Kill the goose that lays the golden egg.

  Destroy something that would be a source of wealth or success.

 

 Kindness begets kindness.

  If you are kind to people, they will be kind to you.

 

L

 Laughter is the best medicine.

 

 

 Learn to walk before you run.

 Don't rush into doing something until you know how to do it.

 

 Learning is a treasure that will follow its owner  everywhere.

  Education is something you keep forever.

 

 Least said soonest mended.

  The more discreet you are, the less damage you  cause.

 

 Let bygones be bygones.

  Let's forgive and forget past quarrels.

 

 Let not the sun go down on your wrath.

  Do not stay angry for more than one day.

 

 Let the chips fall where they may.

  We should not try to control our destiny.

 

 Let well alone.

  Do not interfere with something that is functioning properly or a calm situation.

 

 Liars need good memories.

  People who do not tell the truth must be careful to remember what they say.

 

 Lightning never strikes in the same place twice

  An unusual event is not likely to occur again in exactly the same circumstances.

 

 Like father, like son.

  A son's character can be expected to resemble his father's.

 

 Little strokes fell great oaks.

  If you divide a task into small parts, it becomes easier to do.

 

 Look before you leap.

  Consider possible consequences before taking action.

 

 Loose lips sink ships.

  Disclosing important information ( to the enemy or a competitor) could result in large   losses.

 

 Losers - weepers, finders - keepers.

 If you lose something, you weep, if you find something, you keep it.

 

 Love is blind.

  A person in love does not see the faults of the person he/she loves.

 

 

 

M

 Make a silk purse out of a sow's ear

 Manage to produce something good using poor material.

 

 Man is the head of the family;
 woman is the neck that turns the head.

 

 

 Man proposes, God disposes.

 Our destiny depends on God's will.

 

 Manners make the man.

 Possibly:  a person's manners show their origins.

 

 Many hands make light work.

 Sharing work makes work easier.

 

 Marry in haste, repent at leisure.

 If you get married too quickly, you may spend all your life regretting it.

 

 Memory is the treasure of the mind.

 

 

 Men make houses, women make homes.

 

 

 Might as well be hanged for a sheep as (for) a lamb

 If the penalty is going to be the same, you might as well commit the greater offence.

 

 Money begets money.

 If you have money you can make more money.

 

 Money doesn't grow on trees.

 You shouldn't waste money because it is not plentiful.

 

 Money is the root of all evil.

 Money is the main cause of wrongdoing and problems.

 

 Money talks.

 Money helps you obtain the desired result.

 

 

 

N

 Necessity is the mother of invention.

  The need for something forces people to find a way of obtaining it.

 

 Need teaches a plan.

  Necessity will make you find a solution.

 

 Never put off till tomorrow what can be done today

  Don't postpone something you can do now.                                        

 

 Never say die.

  Never give up.

 

 Nobody is perfect.

 

 

 No man can serve two masters.

  It's impossible to follow instructions from two different sources.

 

 No man is an island.

  We all need other people.

 

 No news is good news.

  If the news was bad, we would hear of it.  Since we have heard nothing,
  we can assume that all is  well.

 

 No smoke without fire.

  There could be some truth in the rumour...

 

 No wind, no waves.

  Similar to : 'no smoke without fire'.

 

 Nothing ventured, nothing gained.

  You cannot expect to achieve anything if you don't take risks.

 

 

 

 O

 Once bitten, twice shy.

  After an unpleasant experience, people are careful to avoid something similar.

 

 One father is more than a hundred schoolmasters.

 

 

 One good turn deserves another.

  You should be helpful to someone who helps you.

 

 One of these days is none of these days.

 'One of these days' remains vague.

 

 One today is worth two tomorrow.

  What you have today is better than what is promised or hoped for.

 

 One man's meat is another man's poison

  People don't always like the same things.

 

 One man's trash is another man's treasure.

  What is useless to one person could be valuable to another.

 

 One swallow doesn't make a summer.

  A single satisfactory event does not mean that all the others will be as good.

 

 Only real friends will tell you when your face is  dirty.

 Only a real friend will tell you the truth.

 

 Opportunity seldom knocks twice.

  Don't miss opportunities that come along.

 

 Out of the mouths of babies and sucklings the truth comes out.

  Children often speak wisely.

 

 Out of sight, out of mind.

  We tend to forget people or things that we do not see.

 

 

 

 P

 Patience is a virtue.

  It is good to be patient.

 

 Penny wise, pound foolish.

  Refers to a person who is careful about spending small amounts of money, but not careful about spending large amounts of money.

 

 People who live in glass houses should not throw  stones.

  One should not criticize others for faults similar to one's own.

 

 Poverty waits at the gates of idleness.

  If you do not work you will not make money.

 

 Practice makes perfect.

  Doing something repeatedly is the only way to become good at it.

 

 Practise what you preach.

  Do yourself what you advise others to do.

 

 Prevention is better than cure.

  It is easier to prevent something from happening than to repair the damage or cure the   disease later.

 

 Pride comes before a fall.

  Don't be too self-confident or proud; something may happen to make you look foolish.

 

 Procrastination is the thief of time.

  Delaying an action for too long is a waste of time.

 

 Punctuality is the soul of business.

  You should always be on time for your business appointments.

 

 Put all your eggs in one basket

  Risk everything by relying on one plan (by putting all one's money in one business).

 

 

 

 R

 Revenge is sweet.

 There is satisfaction in returning an injury.

 

 Rome was not built in a day.

  It takes a long time to do a job properly.  You should not expect to do it quickly.

 

 

 

S

 Save me from my friends.

 Friends can be more dangerous than enemies.

 

 Saying is one thing, doing is another.

 People don't always do what they announce.

 

 Short reckonings make long friends.

 Debts paid quickly encourage friendship.

 

 Sickness in the body brings sadness to the mind.

 

 

 Silence gives consent.

 If you don't object to something it can be assumed that you agree with it.

 

 Snug as a bug in a rug.

 Feeling very comfortable.

 

 Spare the rod and spoil the child.

 If you don't punish a child when he does wrong, you will spoil his character.

 

 Sticks and stones will break my bones but names  will never hurt me.

 Physical attacks may harm me, but cruel words will not.

 

 Still waters run deep.

  A quiet person can have much knowledge or wisdom.

 

 A stitch in time saves nine

  It's better to deal with a problem in its early stages, because if you don't, it will get
  worse.

 

 Stolen fruit is the sweetest.

 What is forbidden is the most tempting.

 

 

 

T

 Tall oaks grow from little acorns.

  Great things may come from small beginnings.

 

 The apple doesn't fall far from the tree.

  Children resemble their parents.

 

 The best advice is found on the pillow.

  After a good night's sleep we may find an answer to our problem.

 

  The best things in life are free.

  You don't have to pay for what is

important : happiness, friendship, good health.

 

 The darkest hour is just before dawn.

 There is hope even in the worst of times.

 

 The devil looks after his own.

  Success comes to those who deserve it least  .

 

 The devil makes work for idle hands.

  People who have no work, or are idle, often get into or make trouble.

 

 The die is cast.

  A decision has been made and it's impossible to change it.

 

 The early bird catches the worm.

  If you want to do something successfully, you should do it as soon as you can.

 

 The end justifies the means.

  Wrong or unfair methods may be used if the result of the action is good.

 

 The first step is the hardest.

  The most difficult thing is to begin.

 

 The more haste, the less speed.

  A person makes more progress if they do things not so quickly.

 

 The more you have, the more you want.

  People have a constant desire to possess more.

 

 The mouse that has but one hole is quickly taken.

  If you depend on just one thing, and it fails you, you will have no alternatives.

 

 The pen is mightier than the sword.

  Words and communication have greater effect than war and fighting.

 

 The proof of the pudding is in the eating.

  The real value of something can be judged only after it has been tried or tested.

 

 The road to hell is paved with good intentions.

  It's not enough to intend to do something, you must actually do it.

 

 The tongue wounds more than a lance.

  Insults can be more hurtful than physical injuries.

 

 The truth is in the wine.

  People speak more freely under the influence of alcohol.

 

 The way to a man's heart is through his stomach.

  Feed a man well and he will love you.

 

 The wish is father to the thought.

  You think that something is true because you want it to be so.

 

 There is a black sheep in every flock.

 There is always one who doesn't  behave or perform like the others.

 

 There is a trick in every trade.

 There is an established way of doing things.

 

 There is no fool like an old fool.

  A older person is expected to behave more sensibly.

 

 There is safety in numbers.

  Being in a crowd makes you feel more confident.

 

 Time and tide wait for no man.

  Delaying a decision will not prevent events from taking place.

 

 Time has wings.

 Time goes by quickly.

 

 Time is money.

 Time is valuable and should not be wasted.

 

 To err is human, to forgive is divine.

  It is human nature to make mistakes, therefore one should forgive.

 

 Too many cooks spoil the broth.
 
(Humoristic version :  Too many clicks spoil the browse.)

  If too many people are involved in something, it will not be done properly.

 

 Too much bed makes a dull head.

  If you sleep too much, you are not able to think clearly.

 

 True friends are tested in adversity.

  It's when you have problems that you realize who your real friends are.

 

 Trust not a horse's heel nor a dog's tooth.

  Be careful of the reaction of animals.

 

 Truth has no answer.

  You cannot argue against facts or refuse what is true.

 

 Truth is stranger than fiction.

  Events in real life are sometimes stranger than in fiction.

 

 Two wrongs don't make a right

  It is wrong to harm someone because they have harmed you.

 

 

 

U

 Union is strength.

  A group has more force than an individual.

 

 Unwillingness easily finds an excuse.

  A person who doesn't want to do something always finds a reason to avoid it.

 

 

 

V

 Variety is the spice of life.

  Doing a lot of different things makes life more interesting.

 

 Virtue is its own reward.

  You should not expect praise for acting in a correct or moral way.

 

 

 

 W

 Walls have ears.

  Be careful.  People could be listening.

 

 Waste not, want not.

  If you never waste anything, you will have it when you need it.

 

 What the eye doesn't see, the heart doesn't grieve  over.

  If a person doesn't know about something, it cannot hurt them.

 

 What a man says drunk, he thinks sober.

  People speak more freely under the influence of alcohol.

 

 What soberness conceals, drunkenness reveals.

  People are less discreet under the influence of alcohol.

 

 When the cat's away, the mice will play.

  People misbehave when their boss, or the person in authority, is absent.


 

 When in Rome, do as the Romans do.

  You should adopt the customs of the people or country you are visiting,
  and behave in the same way.

 

 When poverty come in the door, love goes out the  window.

 

 

 Where there's life there's hope.

 

 

 Where there's a will, there's a way.

  A person with determination will find a way of doing something.

 

 Who makes himself a sheep will be eaten by the wolves.

    An easily influenced person can be deceived.

 

 Wisdom is better than strength.

 

 

 Wonders will never cease!

  Expresses surprise at an unexpected pleasure or event (ironic).

 

 Worry often gives a small thing a big shadow.

  Worrying over small details can make them seem worse.

 

 

 

Y

 You are what you eat.

  What you eat has an effect on your well-being.

 

 You are never too old to learn.

 

 

 You can lead a horse to water but you can't  make it drink.

  You can offer someone an opportunity to do something but you can't force them.

 

 You can't teach an old dog new tricks.

  A person who is used to doing things in a certain way cannot change.

 

 You never know what you can do until you try.

  Try first before your decision not to do something.

 

 You scratch my back and I'll scratch yours.

  You help me and I'll help you.

2.3 Плани-конспекти виховних заходів із використанням прислівїв

План – конспект виховного заходу

у 6 класі

English Proverbs Are Wise!

Тема: “ English Proverbs Are Wise!”

Цілі:

Практична: систематизувати знання учнів з англійської мови.

Освітня: поглибити і розширити знання про вже відомі факти британської культури з точки зору ідіом та прислівїв.

Розвиваюча:

- розвивати кмітливість учнів;

- розвивати інтелектуальну гнучкість учнів.

Виховна:

- виховувати толерантне ставлення до однолітків;

- виховувати ввічливість у стосунках між людьми.

Оформлення приміщення: плакат із прислівями , надувні кульки.

Обладнання: мультимедійна дошка, магнітофон, аудіокасета з записами пісень, роздавальний матеріал.

ХІД ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

I етап. Організаційний. Вступне слово ведучого. Повідомлення цілей заходу.

ΙΙ етап. Основний

1. Конкурс 1. Знайомство з назвами команд, їхніми девізами та піснями.

2. Конкурс 2. “Guess Idioms

3. Конкурс 3. “Split Proverbs”

4. Битва капітанів:

А ) The Quiz “How do you know Great Britain?”

B ) “Tongue twisters”

5. Конкурс 5. “Matching Words”

6. Конкурс 6. “Guess Riddles”

III етап. Заключний. Підбиття підсумків позакласного заходу

I етап. Організаційний. Вступне слово ведучого. Повідомлення цілей заходу.

Competition Of Lively And Quick-Witted

- Everybody knows that competition of lively and quick-witted is a very interesting and at the same time educational kind of activity which develops a person’s creative abilities. Every person in the world always tries to prove that he is the smartest and it demands a great preliminary work to do this. For centuries there were the winners and those who lose but the principal motto of this brilliant game is: “Taking part in the competition and not the victory is the primary thing”. So, we all gathered here to prove that we can speak English well and have a plenty of nice time.

-Dear friends! Now you will see a competition of lively and quick-witted of the

7-th form. We welcome you to this event and wish you every success. Our topic is “English Proverbs Are Wise! ” We will prove that the wisdom of English proverbs helps children

-Now let me introduce you a competent jury with the following membership: our English teachers Liliia Vasylivna Stukalenko, Iryna Serhiivna Slobodianiuk, Olena Andriivna Hnatenko (During these words the music is heard, Power Point presentation “ What is a Proverb?” is on the board).

ΙΙ етап. Основний

1. Contest 1. Getting to know the names of the teams, their mottos, songs.

This team is the first to begin. Will you introduce yourself?

 • ( The first team sings a song and introduces itself: “ Our team is called “Smile”. Our motto is “ A laugh a day keeps all the doctors away”. The captain of the team is Lohvinenko Alina “ etc.

Now the second team will welcome you.

 • ( The 2-d team sings a song and introduces itself. )

2. Contest 2 “Guess the Idiom”.

And now we come to the second round of our competition – “Guess the Idiom”. Each team will show four pictures connected with idioms and the other will guess the respective idioms.

 • ( The first team shows the pictures which are connected with idioms ):

 1. It is raining cats and dogs. – Дощ ллє як із відра.

 2. To pull the devil by the tail. – Бути в скрутних обставинах, викручуватись, битися як риба об лід.

 3. To be in the seventh heaven. – Бути в захопленні, бути на сьомому небі.

 4. To come to points. – Вийняти шпаги, розпочати боротьбу.

  • ( The second team illustrates the following idioms ):

 1. To hammer something into someone’s head. – вбивати, вбити, втокмачувати комусь у голову ( щось )

 2. To be up in the clouds. – Бути неуважним, літати в хмарах.

 3. To be head over heеls in love. – Бути закоханим по самі вуха.

 4. Like water off a duck’s bad. – Як з гуски вода.

-Now we ask the jury to give the results of these two rounds.

3. Contest 3. “Split Proverbs”.

-The next round in the competition is called “Split Proverbs”.

( Each team takes an envelope with “split proverbs” and makes up the right proverbs. There are five proverbs in each envelope. While the members of the teams are making up proverbs the song is performing on the tape recorder. The members of the jury check the tasks of the teams. )

Proverbs:

 1. Actions speak louder than words. Не по словах судять, а по справах.

 2. All isn’t gold that glitters. – Не все золото, що блищить.

 3. All is well that ends well. – Все добре, що гарно закінчується.

 4. Bad beginning makes a bad ending. – Поганий початок породжує поганий кінець.

 5. Better late than never. – Краще пізно, ніж ніколи.

 6. Better to die on one’s feet than to live on one’s knees. – Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах.

 7. Do in Rome as the Romans do. – Якщо ти в Римі, то живи, як римлянин.

 8. A friend in need is a friend in deed. – Друзі пізнаються в біді.

 9. No news is good news. – Добра новина, коли новин нема.

 10. Sound mind in a sound body. – У здоровому тілі здоровий дух.

(The music is heard during this contest)

4. The Captains’ Battle:

А ) The Quiz “How well do you know Great Britain?”

The competition goes on. Now we come to the contest of the captains. There will be two rounds. In the first round we will hold the Quiz. “How well do you know Great Britain?”

 1. What is the official name of Britain? ( The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland )

 2. Where’s the United Kingdom situated? ( On the British Isles )

 3. What parts does the United Kingdom consists of? ( England, Wales, Scotland, Northern Ireland )

 4. What is the capital of Britain? ( London )

 5. What part of London is the symbol of wealth and culture? ( The West End )

 6. What river is the British capital situated on? ( The Thames )

 7. What is the capital of Scotland? ( Edinburgh )

 8. What is the capital of Whales? ( Cardiff )

 9. What is the capital of Northern Ireland? ( Belfast )

 10. What is the symbol of England? ( The Red Rose )

 11. What is the symbol of Scotland? ( The Thistle )

 12. What is the symbol of Whales? ( The Daffodil )

 13. What is the symbol of Northern Ireland? ( The Shamrock )

 14. What is the national costume of Scotland? ( a kilt )

 15. When do British people celebrate Christmas? ( On the 25-th of December )

 16. What mountains are there in England? ( The Pennine Chain )

 17. What is the highest mountain peak in Wales? ( Snowdon )

 18. What is the longest river in Britain? ( The Severn )

 19. Why do the British people often talk about weather? ( It’s changeable )

 20. What is there in the centre of Trafalgar Square? ( Nelson’s Column )

B ) “Tongue twisters”.

The second round is called “Tongue twisters”. Read each of these tongue twisters as quickly as you can:

 • (The captains of each team choose the envelopes with “Tongue twisters”. There are two tongue twisters in each envelope.)

A.

 1. William wants to know whether the weather will be wet.

 2. Robert Rowley rolled a round roll round.

B.

 1. A tutor who taught on the flute tried to teach two young tooters to toot.

 2. The net is neat. This is a neat net. Ned has not a neat net.

(During the preparation of the captains the music is heard)

5. Contest 5. “Matching words”.

Let’s go on our competition. The next round is called “Matching Words”. Each team takes the envelope with matching words. When one is mentioned, you are sure to know the other. They are called matching words. They are used in the English proverbs very often.

 • ( The list of matching words is suggested. )

black

white

bread

butter

soap

water

right

wrong

hide

seek

boys

girls

big

little

hands

feet

weak

strong

high

low

first

last

hat

coat

shoes

socks

(Music is heard during this contest)

6. Contest 6. “Guess Riddles”.

While the teams are matching the words we’ll listen to the song. Let’s continue our competition. The next round is called “Guess Riddles”. But first I offer you to sing a song “Mamma’s taking us to the zoo tomorrow”. (Everybody is singing). Now have a guess what are these riddles about?

Riddles

 1. It cannot talk but it can bark. ( A dog )

 2. It can live without water for a long time. ( A camel )

 3. I’m colored, I’m bright, I can walk, run and fly. I cannot swim, but I can sing, usually in the morning. ( A cock )

 4. What animal has long hair round it’s neck. ( A lion )

 5. It is a domestic animal and it likes fish. ( A cat )

 6. It is a wild animal and it likes bananas. ( A monkey )

 7. This animal likes grass. It is a domestic animal, it gives milk. ( A cow )

 8. This animal lives in the house or in the street, it is a man’s great friend. ( A dog )

Contest 7

  • ( The jury gives the results. )

- Our next contest is called “Proverbs and Sayings”. Each team will get a list of words. You should rearrange the words so as to make up a proverb. You have 2 minutes at your disposal and can get 3 points for this assignment.

(Обидві команди одержують однаковий набір слів, з яких повинні вийти 3

англійські прислів'я).

1. Better late than never.

2. Two heads are better than one.

3. East or West home is best.

Contest 8 “ Be smart!”

Match the first part of the phrase to the second one to make up a proverb.

 East or West              likes its nest

Every bird                  like home

There is no place        home is best

Please, give Ukrainian equivalents of these proverbs.

1. _________________________________________________________

___________________________________________________________

2. _________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. _________________________________________________________

___________________________________________________________

  (Two points for each right answer.  Кожне правильно

відгаданe та перекладене прислів’я – 2 бали)

III етап. Заключний. Підсумки позакласного заходу

   • Let us know the results and the total score.

The teams are awarded with the certificates of appreciation.

This certificate is awarded to

the most amusing team !

English with pleasure!

This certificate is awarded to

the most artistic team!

English with pleasure!

This certificate is awarded to

the most active team !

English with pleasure!

This certificate is awarded to

the most creative team !

English with pleasure!

This certificate is awarded to

the most charming team !

English with pleasure!

Thank you for your attention. The competition is over. Team … is the winner. You really tried your best in participating and I appreciate such a desire to take part in the competitions like this. You were the best of the best and for you to remember this pleasant day you’ll get rewards in the form of charters of honour. I would like to thank you for your attention!

План – конспект виховного заходу

у 7 класі

What factors destroy our health?”

Цілі: формування та розвиток комунікативної компетентності учнів, підвищення мотивації до вивчення англійської мови, залучення школярів і вчителів до творчої, пошукової роботи,

виховання дбайливого ставлення до природи, усвідомленого ставлення до цінності власного життя, прагнення до здорового способу життя.

Обладнання: мультимедійний процесор та дошка, ноутбук, презентація Power PointWhat will you choose?”, pupilsprojects

Форма проведення: Учнівська конференція.

Хід виховного заходу

Procedure

PI. Today we are glad to meet the participants of the students’ conference devoted to the healthy lifestyle. (Slide 1)

(Оголошення членів експертної комісії)

P2. Since ancient times the word “happy” and “health “ very often have been used as synonyms. Possessing good health is rather a precious thing but many factors destroy it.

P1. Today we’ll try to diagnose the troubles people face which influence our health. You‘ll exchange your research works and opinions concerning these problems or the co-called health hazards of the 21th century.

P2. What are these factors? Look at this spidergram giving the most dangerous hazards (Slide 2)

Spidergram

P1. Well done.

For every evil under the sun

There is a remedy or there is nine.

If there be one, try to find it.

If there be none, never mind it.

P1.Today we’ll try to discuss health hazards and remedies for them. And our proverbs will help us!

P2. The motto of our conference is the proverb “ The first wealth is health”.

P1. I quite agree with you. To lead a healthy life is rather actual for our generation. And the next proverbs will underline the burning problem concerning teenagers. Please, try to give Ukrainian equivalents

Forbidden fruit is the sweetest.

Smoking kills many.

P2. Thank you. Your knowledge of English proverbs is rather nice. We hope your projects will be interesting too.

P1. Today we want you not only discuss some harmful habits but meet talented students. Please, let me introduce the pupil of the form 11-A Anhelina Hrechkosii who has created a poem.

And now let’s watch the first project.

Projects

P2. Finishing the theme about one of the main harmful habits we propose you to watch a short film.

P1. Have your ever noticed how much of our life centered on food? Food is at the center of many of our important activities. And, of course, it not only nourishes our body, but also nourishes our spirit, our creativity and thinking.

P2. We have promised to introduce you talented students of our town. The creative song of the students … will be a great present for all of us.

P1. Thank you. The next part we want to draw your attention is unhealthy

feeding habits.

P2.To lengthen your life, lessen your meal”,

Don’t live for eating, but live for living”.

These proverbs show us that the human body is a machine – it needs the suitable kind of fuel to work properly.

Projects

P1. Modern life is full of problems. Stress, unhealthy food, bad habits make us seriously ill.

P2. Have you ever visited the doctor? I suppose your answer will be “Yes, I have.’

P1. According to the Health Service our young generation is ill. So, we’ll pick up the last point of our conference – how to avoid these hazards or what to be healthy is.

Power Point presentation is on the board

P2.There is only one corner of the universe you can be certain of improving and that is your own self’ says A. Huxley

Summing up: What proverbs teach us how to survive in the modern world?

2.4. Ключі до вправ.

1.1. Лексичні вправи із застосуванням прислів’їв як засіб оптимізації позакласної роботи.

1. “ Magic Spelling”

1) Kind hearts are more than coronets.

(Добрі серця означають більше, ніж корони.)

A new broom sweeps clean.

(Нова мітла по-своєму мете .)

Its a poor heart that never rejoices.

(Погано, коли людину ніщо не радує.)

Give him an inch and he’ll take an ell.

(Посади свиню за стіл, вона і ноги на стіл.)

One scabbed sheep will mar a whole.

(Ложка дьогтю зіпсує бочку меду.)

The leopard cannot change his spots.

(Чорного собаку не відмиєш до білого.)

2) Experience keeps no schools, it teaches her pupils singly.

( Кожен вчиться на власному досвіді.)

It is never too late to learn.

(Вчитися ніколи не пізно.)

Live and learn.

(Живи та вчися.)

Learn to creep before you leap.

(Навчися повзати раніш, ніж стрибати.)

Learn to say before you sing.

(Спочатку навчися говорити, а потім співати будеш.)

Learn wisdom by the follies of others.

(Вчися мудрості на чужих помилках.)

3) An ox is taken by the horns, and a man by the tongue.

(Дурний язик - голові не приятель.)

A honey tongue, a heart of gall.

(На язиці медок, на думці льодок.)

Не cannot speak well that cannot hold his tongue.

(Умій сказати, умій і змовчати.)

He that talks much, errs much.

(Хто мовчить, той двох навчить.)

3. “ Move with a Horse ”

1)You can take the horse to the water but you cannot make him drink.

( Силою віднять – віднімеш, а дать – не даси. )

2) An hour in the morning is worth two in the evening.

(Хто рано встає – тому Бог дає.)

3) A bird in the hand is worth two in the bush.

( Краще синиця в руках, ніж журавель у небі.)

4) If you run after two hares you will catch neither.

( За двома зайцями поженешся – жодного не спіймаєш.)

5) Cowards die many times before their death.

( Боягуз вмирає багато разів ще до самої смерті.)

8. “ With Two Words ”

1) He was as snug as a bug in a rug.

( Тепло, світло, і мухи не кусають.)

2) There are plenty of fish in the sea.

( Різні є люди.)

3) I heard it straight from the horse’s mouth.

( Я почув це із перших вуст.)

4) While the cat is away, the mice will play.

( Кіт з дому – миші в танок.)

5) A bird in the hand is worth two in the bush.

( Краще синиця в руках, ніж журавель у небі .)

6) It’s raining cats and dogs.

( Ллє, як із відра.)

7) The early bird catches the worm.

( Хто рано встає, тому Бог дає.)

8) Don’t cast your pearls before swine.

( Не кидай перли перед свиньми.)

9) He is a wolf in sheep’s clothing.

( Він – вовк в овечій шкурі.)

10) You are like a bull in a china closet.

( Ти – неначе слон у крамниці з порцеляною.)

11) What is good for the goose is good for the gander.

( Що добре для однієї людини, те добре й для іншої.)

12) Birds of a feather flock together.

( Рибак рибака бачить здалеку.)

13) You can’t teach an old dog new tricks.

( Старого собаку нових фокусів не навчиш.)

14) Don’t count your chickens before they’re hatched.

( Курчат по осені рахують.)

9. “ Scattered Words

1) Rain at seven, fine at eleven.

2) Rats desert a sinking ship.

3) Repentance is good, but innocence is better.

4) Respect yourself, or no one else will respect you.

5) Roll my log and I will roll yours.

6) Rome was not built in a day.

7) Saying and doing are two things.

8) Measure twice before you cut once.

9) Scornful dogs will eat dirty puddings.

12. “ Translation ”

1) Choose an author as you choose a friend.

2) Don’t judge a book by its cover.

3) A room without books is a body without soul.

4) There is no friend so faithful as a good book.

5) Like author, like book.

6) Wear the old coat but buy a new book.

7) To read a lot is to know a lot.

8) Reading is to the mind what exercises are to the body.

9) A book is like a garden that you carry in your pocket.

10) Books and friends should be few, but good.

14. “ English Comparisons ”

as sweet as honey

cолодкий, як мед

as clear as a day

ясний, мов погожий день

as hot as hell

cпекотний, наче пекло

as pretty as a picture

красива, як картинка

as green as grass

зелений, як травa

as black as coal

чорний, як вугілля

as hard as a rock

міцний, як скеля

as old as hills

старий, як світ

as light as a feather

легкий, неначе пірїна

as good as gold

добрий, як золото

as ugly as a sin

страшний, наче смертний гріх

as red as a tomato

червоний, як помідор

as fresh as a cucumber

свіжий, неначе огірочок

as white as snow

білий, як сніг

as sober as a judge

тверезий, мов скло

as drunk as a lord

пяний, як чіп

as heavy as a lead

важкий, мов свинець

as scarce as hen’s teeth

мало, як кіт наплакав

as fit as a glove

підходить, наче на нього зшито

as welcome as flowers in May

довгоочікуваний, наче квіти в травні

as like as two peas

схожий, мов дві краплі води

as cold as ice

холодний, як лід

as quiet as a mouse

тихий, як миша

as stubborn as a mule

впертий, як осел

as sly as a fox

хитрий, як лисиця

as weak as a kitten

слабкий, мов кошеня

as gay as a lark

веселий, як жайворонок

as silly as a goose

нерозумний, мов гуска

as poor as a church mouse

бідний, як церковна миша

as busy as a bee

роботящий, наче бджілка

as strong as a bull

сильний, мов буйвол

as angry as a dog

злий, як собака

as hungry as a wolf

голодний, як вовк

as brave as a lion

сміливий, як лев

as gentle as a lamb

невинний, мов ягня

as mad as a March hare

божевільний, як заєць у березні

as crazy as a fox

скажений, як лисиця

as fierce as a tiger

лютий, мов тигр

15. “ Proverb Salad

Lost time is never found again.

Втраченого часу назад не повернеш.

So many men, so many minds.

Скільки голів, стільки й думок.

Every man has his hobby-horse.

У кожного є своя улюблена справа.

New lords, new laws.

Нова мітла по-новому мете.

One man’s meat is another man’s poison.

Що багачу добре, те бідному – смерть.

A liar should have good memory.

Брехуни повинні мати гарну память.

All that glitters is not gold.

Не все те золото, що блищить.

Honesty is the best policy.

Чесність – найкраща політика.

When flatterers meet, the devil goes to dinner.

Там, де зустрілися улесливі люди, дияволу робити нічого.

No sweet without some sweat.

Без труда нема плода.

Easy come, easy go.

Легко прийшло, легко й піде.

No bees, no honey, no work, no money.

Не попрацюєш – не повечеряєш.

Honey is sweet but the bee stings.

Хочеться рибку їсти, та не хочеться в воду лізти.

A hungry belly has no ears.

Голодній кумі хліб на умі.

A good Jack makes a good Jill.

У хорошого чоловіка і дружина добра.

A bird in the hand is worth two in the bush.

Краще синиця в руках, ніж журавель у небі.

A clean hand wants no washing.

Чесне імя не потребує доведення.

16. “ Matching Quiz ”

Laughter is the best medicine.

(Сміх – найкращі ліки.)

When in Rome, do as the Romans do.

(Коли ти в Римі, то поважай звичаї та чини, як римляни.)

Cleanliness is next to godliness.

(Чистота – запорука здоровя.)

Birds of a feather flock together.

(Рибак рибака бачить здалеку.)

Charity begins at home.

(Доброчинність починається із любові до родини.)

Actions speak louder than words.

(Дії промовистіші за слова.)

No man can serve two masters .

( Не можна бути слугою двох господарів.)

Two heads are better than one.

( Одна голова – добре, а дві – краще.)

When the cat’s away, the mice will play.

(Кіт із дому – миші в танок.)

All roads lead to Rome.

(Усі дороги ведуть до Риму.)

Don’t count your chickens before they are hatched.

(Курчат по осені рахують.)

Good fences make good neighbours.

(У дружбі повинна бути межа та дистанція.)

After a storm comes a calm.

(Життя іде хвилями.)

Business is business .(Робота є робота.)

Nothing ventured, nothing gained.

(Не ризикнеш – нічого не заробиш.)

Tomorrow is another day.

(Для нас щодня починається новий день.)

Every picture tells a story.

(У кожного витвору мистецтва є своя історія.)

It takes two to tango. ( Для танго, як і для сварки, необхідні двоє людей.)

Blood is thicker than water.

(Кров людська – не водиця.)

Silence is golden.(Мовчання – золото.)

First things first .

(Спочатку виконуй головне.)

No news is good news .

(Немає поганих новин – це вже добре.)

Mind your own business.

(Не пхай носа в чужі справи.)

Lightning never strikes in the same place twice .( Неприємності припиняться.)

Live and let live.

(Живи і дозволяй жити.)

Spare the rod and spoil the child.

(Виховання повинне бути строгим.)

Waste not, want not.

(Зекономиш зараз – пізніше використаєш.)

Many hands make light work .

(Добре там живеться, де гуртом сіється й ореться.)

They that dance must pay the fiddler.

(За все треба платити.)

Let the dead bury their dead.

(Живим про живе треба думати.)

Practice makes perfect.

(Без труда нема плода.)

A woman’s work is never done .

(Всю жіночу роботу не переробити.)

The last straw breaks the camel’s back.

(Одна крапля переповнює чашу терпіння.)

You can’t make an omelette without breaking eggs.

(За все потрібно платити.)

It is no use crying over spilt milk.

(Перемелеться лихо - добро буде.)

Opportunity seldom knocks twice.

(Скористайтесь можливістю. )

Fight fire with fire .

(Клин клином вибивають.)

Rain, rain, go away, come again another day.

(Дощику, дощику, перестань.)

You can’t make an omelette without breaking eggs.

(За все потрібно платити.)

Do to others as you would like them to do to you.

(Стався до інших так, як ти хотів би, щоб вони ставились до тебе.)

A fool and his money are soon parted.

(Дурневі ощадливість невідома.)

Discretion is the best part of valour.

(Обережність – частина сміливості.)

18. “ Unscramble these proverbs ”

1) Love conquers all.

( Кохання переможе все.)

2) Necessity is the mother of invention.

( Людина все зробить, якщо відчуватиме потребу.)

3) Too many cooks spoil the broth.

( У семи няньок – дитя без ока.)

4) You don’t get something for nothing.

( За все потрібно платити. )

5) Experience is the mother of wisdom.

( Кожен вчиться на власному досвіді. )

6) Never judge from appearances.

( Зовнішність оманлива.)

7) Never speak ill of the dead.

( Про мертвих – або добре, або нічого.)

8) One man’s loss is another man’s gain.

( Кожному – своє.)

9) Revenge is sweet.

( Помста – солодка. )

10) Marriages are made in heaven.

( Шлюби відбуваються на небесах. )

11) Practice makes perfect.

( Без труда нема плода. )

12) There’s one law for the rich and another for the poor.

( Прав той, у кого більше прав. )

13) Prevention is better than cure.

( Краще попередити хворобу, ніж вилікувати.)

14) True love never grows old.

( Справжнє кохання не старіє. )

15) No man can serve two masters.

( Не можна бути слугою двох господарів.)

16) The best things in life are free.

( Кохання, дружбу і здоровя не купиш. )

17) Give the devil his due.

( Чорні справи – від диявола.)

18) Money is the root of all evil.

( У грошах – корінь усякого зла. )

19) Business is business.

( Робота є робота. )

20) Nothing succeeds like success.

( Успіх приваблює удачу.)

21) A man cannot live by bread alone.

( Не хлібом єдиним живе людина. )

22) Don’t wash your linen in public.

( Не винось сміття із хати. )

23) Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.

( Хто рано встав, тому Бог дав. )

24) Absence makes the heart grow fonder.

( В розлуці перевіряється кохання.)

25) Love will find a way.

( Виганяй кохання в двері, а воно влетить у вікно.)

26) After a storm comes a calm.

( Життя іде хвилями. )

27) Might is right.

( Прав той, у кого більше прав. )

28) You cannot have your cake and eat it.

( За все потрібно платити. )

29) Still waters run deep.

( Тиха вода греблі рве.)

30) Let the dead bury their dead.

( Живим про живе треба думати. )

31) The best of friends must part.

( Дружба цінується на відстані.)

32) A man’s home is his castle.

( Мій дім – моя фортеця.)

33) You cannot have it both ways.

( На двох стільцях не всидиш.)

34) Let bygones be bygones.

( Що було, те пройшло.)

35) There is a place and a time for everything.

( Усьому – свій час. )

36) Every bird likes to hear himself sing.

( Всяк кулик своє болото хвалить.)

37) You can’t please everyone.

( Усім не догодиш.)

38) Never look a gifted horse in the mouth.

( Дарованому коню в зуби не дивляться.)

39) The fence is always greener on the other side of the fence.

( У сусіда – і трава зеленіша, і дружина гарніша.)

40) Barking dogs seldom bite.

( Собака, яка дуже гавкає, - не кусає.)

41) Lightning never strikes the same place twice.

( Неприємності припиняться.)

42) There are only twenty-four hours a day.

( У добі – тільки 24 години.)

43) Cleanliness is next to godliness.

( Чистота – запорука здоровя.)

44) Every family has a skeleton in the cupboard.

( У кожній родині є свій скелет у шафі.)

45) To err is human.

( Людині властиво помилятися.)

46) Ignorance of the law excuses no man.

( Законам підкоряються всі.)

47) Birds of a feather flock together.

( Рибак рибака бачить здалеку.)

48) Garbage in, garbage out.

( Як прийшло – так і піде.)

49) Ask no questions and hear no lies.

( Не розпитуй зайве, тоді й брехні не почуєш.)

50) A man is known by his friends.

( Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти.)

51) There’s no place like home.

( Удома – найкраще.)

52) Boys will be boys.

( І дорослі чоловіки іноді поводяться по-хлопчачому.)

53) April showers bring May flowers.

( Квітневі зливи призведуть до квітучого травня.)

54) Where there is no trust, there is no love.

( Де нема довіря, там немає кохання.)

55) All the world loves a lover.

( Закоханому посміхається весь світ.)

56) Every man has his faults.

( У кожного – недоліки свої. )

57) Dead men tell no lies.

( Мертві бджоли не гудуть.)

58) Goodness is better than beauty.

( Краще бути добрим, ніж гарним.)

59) Live and learn.

( Вік живи – вік учись.)

60) You can’t make omelette without breaking eggs.

( За все треба платити.)

61) The pot calls the kettle black.

( У чужому оці порошинку бачить, а у своєму – поліна не помічає.)

62) Old habits die hard.

( Старого пса новим трюкам не навчиш.)

63) Good fences make good neighbours.

( У дружбі та в сусідстві повинна бути певна відстань.)

64) It takes two to tango.

( У танці, як і у сварці, беруть участь двоє.)

65) Actions speak louder than words.

( Дії промовистіші за слова.)

66) Don’t go near the water until you know how to swim.

( Не навчившись плавати, у воду не лізь.)

67) Don’t put all your eggs in one basket.

( Не складай усі яйця в один кошик.)

68) An apple a day keeps a doctor away.

( Зїдай одне яблуко в день – і лікар не знадобиться.)

69) Honesty is the best policy.

( Чесність – найкраща політика.)

70) Walls have ears.

( У стін є вуха.)

71) The burnt child dreads the fire.

( Обпікшись на молоці, дмухають на воду.)

72) Failure teaches success.

( На помилках вчаться.)

73) Early bird catches the worm.

( Хто рано встав, - тому Бог дав.)

74) Faith will move mountains.

( Вірою можна гори здвигнути.)

75) Opportunity seldom knocks twice.

( Не прогав свій шанс!)

76) It’s never too late to repent.

( Покаятись ніколи не пізно.)

77) The more you get, the more you want.

( Чим більше ти маєш, тим більше хочеться.)

78) There are two sides to every question.

( У будь-якій ситуації є дві сторони.)

79) The proof of the pudding is in the eating.

( Переконайся на власному досвіді.)

19. “ Guess a Word

1.cat

2. need

3. dangerous

4. stone

5.nine

6. Rome

7. Jack

8. beauty

9. together

10. dog

11. come

12. makes

13. best

14. milk

15. mother

16. good

17. mind

18. perfect

19. Rome

20. child

21. bird

22. pen

21. “ Conflicting Proverbs

( Матеріал для дискусії у 10, 11 класах під час вивчення теми « Сім’я та друзі »)

1. Дії говорять голосніше за слова. - Злі язики страшніші від зброї.

2. Знання – сила. - Інколи краще знаходитись у щасливому незнанні.

3. Не знаючи броду, не лізь у воду. – Хто вагається, той втрачає. Хто не ризикує, той не пє шампанського.

4. Мудрість мовчазна. - Якщо людина не вміє говорити, то вона не вміє й думати.

5. Безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. - Дарованому коню в зуби не заглядають.

6. По одягу зустрічають, а проводжають по розуму. - Не роби висновок про зміст книги з її обкладинки.

7. Не ризикнеш – не виграєш. – Хто робить необдумані кроки – той втрачає все.

8. Гроші вміють розмовляти. –Пусті розмови коштують недорого.

9. Все тече, все змінюється. – Оболонка змінюється, а суть залишається така сама.

10. Одна голова добре, а дві – краще. – Якщо хочеш, щоб справа була виконана бездоганно, зроби її сам.

11. Гуртом легше і батька бити. – У семи няньок дитина без ока.

12. Розумні люди думають однаково. – Дурні люди рідко відрізняються один від одного.

13. Рибак рибака бачить здалеку. – Протилежності притягуються.

14. Зайвого нічого не буває. – Кількість – не завжди якість.

15. Кохання перевіряється розлукою. – Геть з очей – із серця геть.

16. Хай буде, що буде. – Людина – сама творець власної долі.

17. Вирішуй проблеми тоді, коли вони виникають. – Попереджений – означає озброєний.

18. Що добре для одного, підходить і для іншого. – Що багатому добре, то бідному – смерть.

19.Мудрість прибуває із прожитими роками. – Вустами дитини говорить істина.

20. Гуртом жити веселіше. – Третій – зайвий.

22. “ Idioms ”

He has a task which is a piece of cake.

He has a task which is easy to do.

He has a lot on his plate.

He is very busy.

He has food for thought.

He has a lot to think about.

He has a bee in his bonnet.

He has an idea which constantly occupies his thoughts.

He has a half-baked idea.

He has an idea which he hasn’t thought over yet.

1.2. Значення англійських фразеологічних одиниць у процесі усвідомленого засвоєння граматичних явищ іноземної мови.

1.

1) about;

2) is;

3) not;

4) the;

5) between;

6) out;

7) blue;

8) women;

9) English;

10) a;

11) is;

12) a;

13) our;

14) are;

15) write.

2.

1) deceitful- more deceitful – the most deceitful ;

2) handsome - more handsome – the most handsome;

3) grey –greyer – the greyest;

4) fair- fairer- the fairest; foul – fouler- the foulest;

5) deep – deeper – the deepest;

6) cold – colder – the coldest; warm – warmer – the warmest;

7) glorious – more glorious – the most glorious; shameful – more shameful – the most shameful.

3. 1) can;

2) cannot;

3) not;

4) may;

5) should;

6) cannot;

7) may, cannot;

8) can;

9) cannot;

10) shouldn’t;

11) needn’t to;

12) cannot;

13) should;

14) should;

15) cannot, must;

16) may not;

17 ) should .

4.

A stitch in time saves nine.

( Вчасно зроблена робота економить купу часу.)

Keep a thing seven years and you will find a use for it.

(У господарстві все знадобиться.)

Forty is the old age of youth, fifty is the youth of old age.

(У сорок років життя тільки починається.)

Second thoughts are the best.

(Не вір першим враженням.)

A wonder lasts but nine days.

(Навіть найліпша їжа скоро приїдається.)

Better one word in time than two afterwards.

(Роби все вчасно. Після бою кулаками не махають.)

First come, first served.

(Хто першим прийшов – того першим і обслуговують.)

Four eyes see more than two.

(Одна голова – добре, а дві - краще.)

One good head is better than one hundred strong hands.

(Розум перемагає силу.)

First impressions are the most lasting.

(Перші враження – дуже стійкі.)

A fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer in seven years.

(Дурень може й мудрого загнати в глухий кут.)

When two Englishmen meet, their first talk is about the weather.

(Найперша розмова англійців – про погоду.)

One today is worth two tomorrow.

(Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні.)

An hour in the morning is worth two in the evening.

(Ранок вечора мудріший.)

Rain before seven, fine before eleven.

(Сім пятниць на тиждень.)

A cat has nine lives.

(Живучий, мов кішка.)

Two is a company, three is a crowd.

(Третій – зайвий.)

One man – no man.

(Один у полі не воїн.)

Two heads are better than one.

(Одна голова – добре, а дві – краще.)

One swallow doesn’ t make a summer.

(Одна ластівка весни не зробить.)

(It takes two to make a quarrel.)

У сварці винні завжди двоє.

One cannot be in two places at once.

(На двох стільцях одночасно не всидиш. На всіх не розірвешся.)

Two in distress make sorrow less.

(Розділене горе – зменшене горе, розділена радість – подвійна.)

It’s six of one to half a dozen of the other.

(Хрін від редьки не солодший. Поміняти шило на швайку.

Що вісімнадцять, що без двох двадцять.)

Conditional Types

If the sky falls, we will catch larks.

( Коли небо завалиться, ми будемо ловити жайворонків. Коли рак свисне.)

If you sing before breakfast, you will cry before supper.

( Не кажи « гоп », поки не перескочиш. Не радій передчасно.)

If you run after two hares, you will catch neither.

( За двома зайцями поженешся – не піймаєш жодного.)

If the cap fits, wear it.

( Якщо випала нагода – скористайся нею.)

If a man deceives me once, shame on him; if a man deceives me twice, shame on me.

( Не можна бути занадто довірливим.)

If one sheep leaps over the ditch, all the rest will follow.

( Поганий приклад заразний.)

If the blind leads the blind, both will fall into the ditch.

( Сліпий веде сліпого. )

If you cannot bite, never show your teeth.

( Не показуй зуби, якщо не вмієш кусатися.)

If you swear, you will catch no fish.

( Міцним слівцем проблему не вирішити. )

1.3. Різнорівневі завдання для 6, 7 та 10 класів із використанням англійських прислівїв, які застосовуємо у процесі вивчення певних тем.

10 клас

1. l)

2. p)

3. t)

4. o)

5. r)

6. k)

7. n)

8. q)

9. j)

10. f)

11. e)

12. i)

13. h)

14. g)

15. m)

16. d)

17. a)

18. b)

19.c)

20. s)

 1. An apple a day keeps doctors away. (Харчуйся правильно – лікар не знадобиться.)

d) Diet cures more than the lancet.

 1. Вetter an egg today, than a hen tomorrow. ( Краще синиця в руках, ніж журавель у небі.)

g) A bird in the hand is worth two in the bush.

 1. Brevity is the soul of wit. (Стислість – сестра таланту.)

b) The less people think, the more they talk.

4. Too many cooks spoil the broth. (У семи няньок дитя без догляду.)

h) Many commanders sink the ship.

5. Every cloud has a silver lining. (Буде й на нашій вулиці свято!)

a) It is always darkest before the dawn.

6. Don’t trouble trouble till trouble (Не буди лиха, поки тихо.)

troubles you.

e) It is easier to raise the devil than

to lay him.

7. It is no use crying over spilt milk. (Що зроблено – те зроблено.)

c) What is done, cannot be undone.

8. Habit is the second nature. (Звичка – друга натура.)

i) The wolf may lose his teeth, but

never his nature.

9. Strike while the iron is hot. (Користуйся моментом!)

j) Opportunity is knocking at the door .

10. One hand washes the other. ( Рука руку миє. Ворон ворону око не виклює.)

f) Scratch my back and I shall scratch yours.

Variant 1

1) in the seventh heaven; d) на сьомому небі від щастя

2) to do the trick; a) надурити

3) to pull ones leg; b) досягти чудових результатів

4) to miss the boat; f) не скористатися можливістю

5) to take a bull by the horns; i) взяти бика за роги

6) to take one’s hat off to g) зняти перед кимось капелюха

someone;

7) to have a head on one’s e) мати голову на вязах

shoulders;

8) Jack-of-all-trades; h) майстер на всі руки

9) hard nut to crack; c) міцний горішок

10 ) to play with fire. j) гратися із вогнем

Variant 2

1) to fly off the handle; b) раптове почуття гніву

2) upper crust; f) « вершки » суспільства

3) down and out; a) ні грошей, ні успіхів

4) to go Dutch; e) кожен платить сам за себе

5) to rack one’s brains; c) ламати голову

6 ) pink slip; h) повідомлення про звільнення

7) off the record; i) версія не для друку

8) to waste ones breath; d) безрезультатно сперечатися

9) to make both ends meet; j) зводити кінці з кінцями

10) to keep up with the Joneses; g) намагатись зрівнятися у всьому із сусідами

1.4. Значення ідіом у процесі використання творчого методу навчання віршування.

Poets ”

1) receives;

2) trice;

3) flowers ;

4) lip;

5) nine;

6) best;

7) hard;

8) vain;

9) learn;

10) hot ;

11) clinks;

12) fun ;

13) pain;

14) redressed;

15) mend;

16) endured;

17) wise;

18) weeds;

19) green ;

20) sticks;

21) cat;

22 ) mind ;

23 ) eleven;

24) work;

25) together;

26 ) less ;

27) astray;

28 ) indeed;

29 ) way;

30) rug;

31) oaks;

32) play;

33) laugh;

34 ) mow;

35) money;

36) laws;

37) find;

38) sorrowing;

39) curse;

40 ) wealth;

41) measure;

42) mile ;

43) away;

44) wise;

45) diseases;

46) away;

47) receive.

Список використаної літератури

1. Адамовська Л.М., Зайковські С.А. Збірник граматичних вправ. – Тернопіль, 2000. -71с.

2. Бігич О.Б. Теорія та практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи. – Київ, 2006.- 220с.

3. Бондарь М.В. Завдання для ситуативного спілкування . 5-11 класи. – Видавнича група « Основа», Харків, 2005.-234с.

4. Ворожейкіна О.М. 100 цікавих ідей для проведення уроку. – Видавнича група « Основа», Харків, 2011.-287с.

5. Гладка І.А. Чарівна скринька : Хрестоматія для позакласного читання з англійської мови. – Донецьк, 2002. – 281с.

6. Гуманкова О.С. Диференційований підхід у навчанні на уроках іноземної мови в початковій школі. - Видавнича група « Основа», Харків, 2009.-107с.

7. Дербеньова А.Г., Кунцевська А.В. Тренінги з розвитку комунікативності. - Видавнича група « Основа», Харків, 2010.-188с.

8. Збірник доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця, 1999.-292с.

9. Камінська Н.Ю. Ігрові моменти на уроках англійської мови. – Тернопіль, 2008. -79с.

10. Качанова О.В. Усі уроки англійської мови. Другий рік навчання. - Видавнича група « Основа», Харків, 2011.-286с.

11. Коганов А.Б. Сучасна англійська мова. –Київ, 2000.- 359с.

12. Левін В.A. Виховання творчості. - Mосква, 1997.- 64 c.

13. Лиско С.Д. Читай та говори по-англійськи. – Москва, 1971. -262с.

14. Лисовець І.П. Усі уроки англійської мови. 10 клас. - Видавнича група

« Основа», Харків, 2011.-336с.

15. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. - Видавнича група « Основа», Харків,2011.-176с.

16. Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – Київ, 2002.-328с.

17.Павлюк А.В. 200 ігор на уроках англійської мови. – Тернопіль, 2006.- 55с.

18. Попова О.А. Кращі прислівя та приказки українського народу. –

Донецьк , 2008. – 415с.

19.Скульте В.І. Англійська для дітей. - Kиїв, 1998. – 356с.

20. Ashworth Julie, John Clark. New Stepping Stones 1, 2. – Addison Wasley LTD, 1997. – 86p.

21.Strange Derek. Chatterbox. Pupil’s Book. – Oxford Press, 2009. – 60p.

Електронні джерела:

1. www.manythings.org

2. www.learn-english-today.com

65

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Багато прийомів засвоєння англійських ідіом
 • Додано
  27.02.2018
 • Розділ
  Англійська мова
 • Клас
  8 Клас
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  837
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  2
 • Номер матеріала
  PH091987
 • Вподобань
  0
Курс:«Географічні задачі»
Довгань Андрій Іванович
36 години
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь