"Гра на 12! Правопис суфіксів: букви і, е (є), о; н чи нн в суфіксах. Картка 8”.

Опис документу:
"Гра на 12! Правопис суфіксів: букви і, е (є), о; н чи нн в суфіксах. Картка 8”. Це – п’ятихвилинка: можна провести на початку уроку після фронтального опитування, краще – в кінці уроку після вивчення і закріплення нового матеріалу. Умови: повна тиша; на парті – одна картка; у картці ряд завдань на одну тему або різні; виконує один учень одне завдання. Оцінку ставить учень, затверджує вчитель.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Гра на 12 балів! Чи знаю я граматику?

Це – п’ятихвилинка: її чекають всі. Не важливо, коли її проводять: на початку уроку після фронтального опитування, чи в кінці уроку; проте краще проводити в кінці уроку (після вивчення нового матеріалу, але не завжди є час на таку гру) – веселіший настрій. Умови: повна тиша; на парті – одна картка (у картці ряд завдань на одну тему або різні); виконує один учень одне завдання. Оцінку ставить сусід по парті, затверджує вчитель.

Картка 8

Правопис суфіксів

Орфограма: букви и, е (є) в суфіксах -ив-, -ев- (-єв-)

1) Утворіть від поданих дієслів іменники із суфіксами -ив(о) або -ев(о). Обґрунтувати написання цих слів. Скласти 2 речення із будь-якими словами.

Варити, прясти, плести, курити, палити, морозити, молоти, марити, сяяти, пекти, мережити.


Відповідь. Вариво, прядиво, плетиво, куриво, паливо, морозиво, меливо, марево, сяєво, печиво, мереживо.

Буква и, е, і, ї

в іменникових суфіксах

  1. Утворіть нові слова (іменники, прикметники) за допомогою даних суфіксів, пояснити їх правопис. Якого нового значення ці суфікси надають словам?

А) -очк-, -ечк- (-єчк-), -ичк- (іменники):

Сонце, круг, батько, блюдце, першокласниця, книга, Рая, Галя, сім’я, внук, шматок, тітка, порадниця, вулиця, канарейка, вікно, кішка, серце, літо

Б) -ив-, ев- (іменники):

Місити, варити, молоти, пекти, мережити, палити, морозити, марити, прясти, плести.

В) -ов-, -ев- (-єв-) (прикметники):

Кизил, мітинг, магній, граб, яблуня, соя, верба, мар­ля, бязь, емаль, фланель, алюміній, натрій, мазь, душ, ківш, помаранч, магній, калій, підсумок, лозунг, лід.

Г) -ов-, -ев- (-єв-), -ів- (присвійні прикметники жін. і с. роду, чол.р.):

Батько, брат, Франко, Грінченко, дядько, Каменяр, коваль, пісняр, учитель, вихователь, Василь, Ігор, Юлій, Віталій, Андрій, Сергій.

Ґ) –уват- (-юват-), -овит- (прикметники):

Кислий, солоний, синій, глей, гроші, пісок, остюк, пізній, жовтий, солоний, чорний, сизий, сирий, смачний, гордий, сумний.

  1. Спишіть слова (прикметники і дієприкметники), замість крапок поставивши н або нн і розподіливши їх у дві колонки за правописом: у першу колонку слова з н, у другу – з нн. Поясніть їх правопис.

Погаше..ий, дерев'я..ий, нездолá..ий, нескінчé..ий, шале..ий, написа..ий, незрівня..ий, літ..ій, брат..ій, числе..ий, стара..ий, варе..ий, кі..ий, ра..ій, пече..ий, вихова..ий, купле..ий, неоцінé..ий, незлічé..ий, несказá..ий, піща..ий, трав'я..ий, пли..ий, тума..ий, погаше..ий, довгожда..ий, нескáза..ий, сті..ий, невблагá..ий, нескíнче..ий, незлíче..ий, лебеди..ий, засніже..ий, греча..ий, безсо..ий, орли..ий.

  1. Запишіть прикметники групами з однаковими суфіксами (-ов-, -ев- чи -єв-), вставляючи замість крапок потрібні букви, позначте суфікси і поясніть їх правопис.

Казк..вий, шовк..вий, сутт..вий, гроз..вий, пальт..вий, грон..вий, грош..вий, грузд..вий, гутаперч..вий, марш..вий, шарж..вий, хвощ..вий, лож..вий, грязь..вий, морж..вий, перц..вий, песц..вий, діагонал..вий, марганц..вий, каракул..вий, гуж..вий, лос..вий, лосос..вий, алюміні..вий, магні..вий, лотк..вий, квітн..вий, овоч..вий.

  1. Спишіть, поставивши на місці крапок о (ьо) чи е (є) або йо. Поясніть правопис суфіксів.

Вірш..вий, вол..вий, перц..вий, песц..вий, верб..вий, торц..вий, черешн..вий, оранж..вий, овоч..вий, нульовúй, плеч..вий, полудн..вий, взірц..вий, кизил..вий, пол..вий, коричн..вий, тін..вий, півоні..вий, замш..вий, марганц..вий, марш..вий, груш..вий, вогн..вий, деш..вий, ситц..вий, гутаперч..вий, черепах..вий, квасол..вий, алюміні..вий, свинц..вий, магні..вий, алич..вий, парч..вий, раді..вий, бо..вий, квітн..вий, емал..вий, ясен..вий, промен..вий, ключ..вий, га..вий, яблун.. вий, чебрец..вий, кефал..вий.

Відповідь.

2)

Слова з н

Слова з нн

Погашений, дерев'яний, шалений, написаний, літній, братній, варений, печений, вихований, куплений, піщаний, трав'яний, погашений, довгожданий, нескáзаний, нескíнчений, незлíчений, лебединий, засніжений, гречаний, орлиний

нездоланний, нескінченний, незрівнянний, численний старанний, кінний, ранній, неоціненний, незліченний, несказанний, плинний, туманний, стінний, невблаганний, безсонний

3) Казкóвий, шовкóвий, суттєвий, грозовúй, пальтóвий, грóновий, грошовúй (і грошéвий), груздéвий (і груздьовúй), гутапéрчевий, маршовúй, шаржовúй, хвощовúй, ложовúй, грязьовúй, моржéвий, перцéвий, песцéвий, діагонáлевий, мáрганцевий (і марганцéвий), карáкулевий, гужовúй, лóсевий, лососéвий, алюмíнієвий, мáгнієвий, лоткóвий (і лотковúй), квітнéвий, овочéвий.

4) Віршовúй, вольовúй, перцéвий, песцéвий, вербóвий, торцéвий, черéшневий, орáнжевий, овочéвий, нульовúй, плечовúй, полуднéвий, взірцéвий, кизиловий, польовúй, корúчневий, тіньовúй, півóнієвий, зáмшевий, марганцéвий, маршовúй, грушéвий, вогнéвий, дешéвий, сúтцевий, гутапéрчевий, черепáховий, квасолéвий, алюмíнієвий, свинцéвий, мáгнієвий, аличéвий, парчéвий, рáдієвий, бойовúй, квітнéвий, емáлевий, ясенóвий (ясенéвий), променéвий, ключовúй, гайовúй, яблунéвий, чебрецéвий, кефáлевий.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»