"Гра на 12! Подвоєння та подовження приголосних. Картка 5".

Опис документу:
"Гра на 12! Подвоєння та подовження приголосних. Картка 5".Це – п’ятихвилинка: можна провести на початку уроку після фронтального опитування, краще – в кінці уроку після вивчення і закріплення нового матеріалу. Умови: повна тиша; на парті – одна картка; у картці ряд завдань на одну тему або різні; виконує один учень одне завдання. Оцінку ставить учень, затверджує вчитель.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Гра на 12 балів! Чи знаю я граматику?

Це – п’ятихвилинка: її чекають всі. Не важливо, коли її проводять: на початку уроку після фронтального опитування, чи в кінці уроку; проте краще проводити в кінці уроку (після вивчення нового матеріалу, але не завжди є час на таку гру) – веселіший настрій. Умови: повна тиша; на парті – одна картка (у картці ряд завдань на одну тему або різні); виконує один учень одне завдання. Оцінку ставить сусід по парті, затверджує вчитель.

Картка 5

Подвоєння та подовження приголосних

  1. Спишіть, поставивши на місці крапок, де потрібно, пропущену букву; обґрунтувати їх написання.

А) Під..авати, качин..ий, ніс..я, воз..єднання, юн..ат, підпіл..я, Поділ..я, без..астережний, корон..ий, солов’їн..ий, причин..а, змаган..ь, без..оряний, спів..ітчизник, суд..ів, в..імкнений, пташин..ий, солом’ян..ий, бездон..ий, буквен..ий, дан..ий, зацікавлен..ий, письмен..ий, від..ячити, підметен..ий, військ..омат, без..ахисний, сміт..я, бов..ан, напів..ідчинений, під..ашок, невпізнáн..ий, священ..ик, цін..ий, бетон..ий, кохан..я, гран..ю, вогнян..ий, стат..ей.

Б) Письмен..ий, зав..ишки, незлічéн..ий, над..зьобок, латат..я, зібрáн..я, змаган..ь, мурашин..ий, печен..ий, скошен..ий, довгождан..ий, письмен..ик, почут..я, породіл..я, під..обритися, страйк..ом, роз..утий, вітрян..ий, щоден..ий, баштан..ик, стін..ий, ран..ій, нескíнчен..ий, мурашин..ий, сумлін..ий, стат..я, попад..я, гортан..ий, пристраст..ю, плат..я, пісен..ий, швидкоплин..ий, під..ослідний, Він..иця, числен..ий, старан..ий, радіомовлен..я, облич.. .

2) Записати слова під диктовку, розподіливши їх у три колонки: 1 – подвоєння букв при збігу, 2 – подовження м’яких приголосних, 3) подовження не відбувається.

Письменник, насіння, століть, почуттів, підданий, пташиний, кров’ю, злочинниця, осінній, узбережжя, узбіччя, солов’їний, лебединий, зібрання, камінний, беззмістовний, роззолота, суддівський, збіжжя, випробувань, матір’ю, спасся, ввічливо, курінний, весняний, журавлиний, на ріллі, клоччя, пронісся, шипшинний, дозвілля, життєвий, повстю, статей, волосся, Ілля, перехрестя, вороння, кінний, піввікна, ураганний, знаряддя, передмістя, щастя, вулканний, Запорожжя, прощань, протиріч, узлісся, санний.

  1. Словниковий диктант.

Віддавна, безсонний, облич, навмання, осінній, подвір’я, бовван, ссавці, письменник, роззява, трясся, орлиний, заввишки, кіннота, свідомістю, овва, глиняний, ллють, тінню, Об’ю, пронісся, незмінний, ззаду, санний, світання, багатоводдя, весіль, піччю, жовчю, ячмінний, щастя, обійстя, піднебесся, творчістю, гілля, віниччя, рілля, зітхань, лляний, зміїний, статей, листя, гарбузиння, спинний, безсмертя.

4) Поставте подані слова у формі орудного відмінка однини і запишіть. Поясніть їх правопис.

Подорож, міць, розкіш, мати, мить, Керч, даль, вісь, папороть, безсмертя, суддя, рілля, любов, кров, розкіш, юність, паморозь, мідь, річ, тінь, молодість, повість, осінь, нехворощ, відкриття, стаття, сталь, пам’ять, фальш, обличчя, швидкість, честь, верф, мазь, сіль.

5) Спишіть, на місці крапок поставте, де треба, дві НН. Поясніть написання Н і НН у словах.

Страшен..ий, злиден..ий, старан..ість, непримирен..ість, дебелен..ий, незмíрян..ий, нездóлан..ий, здíйснен..ий, нездійснен..ий, плин..ість, гостин..ість, щоден..о, неодмін..о, нездóлан..ий, здíйснен..ий, незбóрен..ий, несказан..о, нескáзан..ий, нетóркан..ий, неторкан..ий, числен..ий, свячен..ий, незбагнен..ий, нескíнчен..а, спасен..і, блажен..і, хрещен..ий, змарнован..ий, неждан..ий, довгождан..ий, кован..ий, окаян..ий, згуртован..ий, непередбачуван..ий, непомíчен..ий, туман..ість, буден..ість, божествен..ий, обітóван..ий, солов’їн..ий, юн..атський, скáзан..о, обíцян..о, воскресін..я, спасен..я.

6) Словниковий диктант

Рівноцінний, востаннє, стримано, навперемінно, вітряно, поіменний, загартовано, привселюдний, консервативний, достеменно, фамільярно, безчинно, задушевно, вогненний, емоційно, рутинний, спросоння, залякано, списаний, безвітряно, безсонний, незбагненно, прочитаний, попідвіконню, шалено, незліченно, навмання, старанно.

Відповідь.

1)

А) Піддавати, качиний, нісся, возз’єднання, юннат, підпілля, Поділля, беззастережний, коронний, солов’їний, причинна, змагань, беззоряний, співвітчизник, суддів, ввімкнений, пташиний, солом’яний, бездонний, буквений, даний, зацікавлений, письменний, віддячити, підметений, військкомат, беззахисний, сміття, бовван, напіввідчинений, піддашок, невпізнáнний, священик, цінний, бетонний, кохання, гранню, вогняний, статей.

Б) Письменний, заввишки, незлічéнний, наддзьобок, латаття, зібрáння, змагань, мурашиний, печений, скошений, довгожданний, письменник, почуття, породілля, піддобритися, страйкком, роззутий, вітряний, щоденний, баштанник, стінний, ранній, нескíнчений, мурашиний, сумлінний, стаття, попадя, гортанний, пристрастю, плаття, пісенний, швидкоплинний, піддослідний, Вінниця, численний, старанний, радіомовлення, облич.

2) 1 – Подвоєння букв при збігу: Письменник, підданий, злочинниця, осінній, камінний, беззмістовний, роззолота, спасся, ввічливо, курінний, пронісся, шипшинний, кінний, піввікна, ураганний, вулканний, санний.

2 – Подовження м’яких приголосних: Насіння, почуттів, узбережжя, узбіччя, зібрання, суддівський, збіжжя, на ріллі, клоччя, дозвілля, життєвий, волосся, Ілля, вороння, знаряддя, Запорожжя, узлісся.

3 – Подовження не відбувається: Століть, пташиний, кров’ю, солов’їний, лебединий, випробувань, матір’ю, весняний, журавлиний, повстю, статей, перехрестя, передмістя, щастя, прощань, протиріч.

4) Подорожжю, міццю, розкішшю, матір’ю, миттю, Керчю, даллю, віссю, папороттю, безсмертям, суддею, ріллею, любов’ю, кров’ю, розкішшю, юністю, памороззю, міддю, річчю, тінню, молодістю, повістю, осінню, нехворощю (н е х в о р о ш ч у), відкриттям, статтею, сталлю, пам’яттю, фальшю, обличчям, швидкістю, честю, верф’ю, маззю, сіллю.

5) Страшенний, злиденний, старанність, непримиренність, дебеленний, незміряний, нездоланий, здійснений, нездійсненний, плинність, гостинність, щоденно, неодмінно, нездоланий, здійснений, незборений, несказанно, несказаний, неторканий, неторканний, численний, свячений, незбагненний, нескінчена, спасенні, блаженні, хрещений, змарнований, нежданий, довгожданий, кований, окаянний, згуртований, непередбачуваний, непомічений, туманність, буденність, божественний, обітований, солов’їний, юннатський, сказано, обіцяно, воскресіння, спасення.

  • 07.08.2019
  • Українська мова
  • 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас
  • Інші методичні матеріали
  • 126
  • 0
  • 22
  • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
6
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!