"Гра на 12! Перенос слів. Картка 11”.

Опис документу:
Це – п’ятихвилинка: можна провести на початку уроку після фронтального опитування, краще – в кінці уроку після вивчення і закріплення нового матеріалу. Умови: повна тиша; на парті – одна картка; у картці ряд завдань на одну тему або різні; виконує один учень одне завдання. Оцінку ставить учень, затверджує вчитель.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Гра на 12! Чи знаю я граматику?

Це – п’ятихвилинка: її чекають всі. Не важливо, коли її проводять: на початку уроку після фронтального опитування, чи в кінці уроку; проте краще проводити в кінці уроку (після вивчення і закріплення нового матеріалу, проте не завжди є час на таку гру) – веселіший настрій. Умови: повна тиша; на парті – одна картка (є відповідальні, які роздруковують); у картці ряд завдань на одну тему або різні; виконує один учень одне завдання – усно або письмово біля дошки (всі пишуть в зошиті, бо на наступному уроці може бути повторення на це ж правило). Оцінку ставить сусід по парті, затверджує вчитель.

Картка 11

Небуквені орфограми:

Перенос слів

Зразок: Сест-ра, сес-тра, се-стра; жи-ття, жит-тя; во-джу, ґу-дзик; гай, рік, джміль; око, соя, олія; дит'-яс-ла, ка-м'-я-ний; сіль-сь-кий, буль-йон; над-зви-чай-но, під-жи-ви-ти, від-зна-чи-ти; два-дцять, се-ми-стам; ООН, АТС; Т.Г.Шев-чен-ко.

  1. Запишіть всі слова для переносу, поясніть правила переносу слів:

Братство, Умань, ясний, єретик, кайма, яма, алое, Ярослав, саджати, збуджений, передзвін, омолодження, возз'єднання, тиждень, підзаголовок, віджилий, підживлювач, трьомстам, на дев'ятистах, тридцятьма, УПА, ГЕС, ЧАЕС, буйноквіття.

  1. Виправте помилки, допущені у словах для переносу, і запишіть їх правильно.

О-сінь, мрі-я, О. -Гончар, пі-дбігти, сяд-ьте, вод-жу, ґуд-зик, пі-вогірка, зай-менник, бі-ологія, нав-чити, нау-ка, Святос-лав, трис-кладовий, відц-віло, одинад-цять, увій-шов, ім. -Шевченка, 17 -км, ХХІ -ст., 2015 -р., НА-ТО, сид-жу, ход-жу, мовоз-навство.

  1. Знайдіть рядок, в якому правильно поділені для переносу всі слова.

А) А ві-льно, Бель-гія, радіоа-парат, авто-кран

Б три-складова, краве-ць, пре-красний, овес

В алея, май-ор, жи-ття, синь-ого

Г пере-дзвін, ака-де-мія, розі-рвати, по-сміхнувся

Д Лук'-яненко, на-дзвичайний, аві-аносець, са-джу

Б) А громадя-нство, най-ціннніший, треть-ому, Юлія

Б слово-сполучення, ра-джу, нат-хненно, нев-гомонний

В від-гримів, далеко-східний, третьо-му, п'ятна-дцять

Г безо-собовий, зі-бралося, ака-демія, ялин-ка

Д через-смужжя, зай-менник, май-ор, пароп-лав

В) А роз-клад, нас-тупати, роз-орати, безі-менний

Б наді-слати, кукуруд-за, пром-чати, термос-тійкість

В нас-крізний, оз-начення, від-дзвеніти, сімна-дцять

Г пере-кладач, лісо-сплав, олень, пів-ягоди

Д Миро-слава, п'яти-стам, приї-хати, 20 -хв.

Відповідь. Перевірте свою роботу:

  1. Брат-ство, братс-во, братст-во, Умань, яс-ний, єре-тик, кай-ма, яма, алое, Яро-слав, са-джа-ти, збу-дже-ний, пе-ре-дзвін, омо-ло-джен-ня, воз-з'єд-нан-ня, тиж-день, під-за-го-ло-вок, від-жи-лий, під-жив-лю-вач, трьом-стам, на де-в'я-ти-стах, на дев’-ятистах, три-дця-тьма, три-дцять-ма, УПА, ГЕС, ЧАЕС, буй-но-квіт-тя.

  1. Осінь, мрія, О.Гон-чар, під-біг-ти, сядь-те, во-джу, ґу-дзик, пів-огір-ка, за-ймен-ник, біо-ло-гія, на-вчи-ти, на-ука, Свя-то-слав, три-скла-до-вий, від-цвіло, оди-на-дцять, уві-йшов, ім. Шевченка, 17 км, ХХІ ст., 2015 р., НАТО, си-джу, хо-джу, мо-во-знав-ство.

3) А) Г; Б) В, В) Г

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!