і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Предмети »

Формування основ інформаційної культури молодшого школяра

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Формування основ інформаційної культури молодшого школяра

Входження людської цивілізації в епоху інформаційного суспільства, глобальний характер процесів інформатизації, небачені темпи зростання інформаційних технологій – всі ці чинники зумовили необхідність формування інформаційної культури особистості. Молодший шкільний вік особливо важливий для формування основ інформаційної культури , тому що саме в цей період відбувається активізація розвитку пізнавальних здібностей, формування змістовних узагальнень і понять, світоглядних переконань. [1]

Теоретико – методологічні аспекти формування інформаційної культури особистості розглядалися С.Г.Антоновою, Е.П.Веліхова, Н.В.Макарової, М.П.Лапчика, В.А.Монахова. Важливі педагогічні аспекти формування інформаційної культури висвітлені у працях Ю.К.Бабанського, В.П.Беспалько, Є.В.Данильчука, И.Ф.Харламова та ін. Компютерізацію навчання як один із найважливіших факторів інформатизації у своїх працях розглядали: І.Н.Антипова, Л.П.Бабенко, Д.А.Богданова, Л.В.Верник, Дж.Хартлі, В.А.Каймін та ін. Проте питання формування основ інформаційної культури молодшого школяра вивчені на багато менше. Тут можна відмітити праці С.А.Бешенкова, А.В.Горячева, В.В.Дубініної, Ю.А.Первіна, С.Н.Тур, А.А.Дуванова.

Метою даного дослідження є ретельне вивчення усіх факторів, які впливають на формування основ інформаційної культури молодшого школяра.

Навчання значною мірою являє собою обробку інформації, що включає в себе процедури спостереження, слухання, говоріння, читання, письма, рішення математичних задач, запам'ятовування віршів та ін. Розглядаючи учіння як інформаційний процес, ми маємо право говорити про цілеспрямований розвиток здатності учнів до роботи з різними джерелами та різними видами надання інформації, тобто про розвиток інформаційної культури школярів [5].

Інформаційна культура охоплює не тільки формування комп’ютерної грамотності, оволодіння системою уявлень щодо інформатики, інваріантних способів діяльності та відповідного стилю мислення, a й сукупність інформаційного світобачення та системи знань і вмінь, що має забезпечувати цілеспрямоване самонавчання та соціалізацію особистості в інформаційному суспільстві [3,с.34 ].

Формування основ інформаційної культури школяра здійснюється на усіх етапах роботи з інформацією, а саме:

 • На етапі сприйняття навчальної задачі - це вміння усвідомити, виокремити, сформулювати інформаційний запит, уміння вибрати джерело інформації та оцінити адекватність джерела інформації сформульованому запитом.

 • На етапі пошуку інформації - вміння ефективно працювати з будь-якими доступними джерелами: послідовно і правильно вести спостереження, отримувати бажану інформацію в пізнавальному спілкуванні з дорослими й однолітками, працювати з текстовою інформацією (в книзі, комп'ютері), звужуючи при цьому коло пошуку раціональними прийомами діяльності .

 • На етапі обробки інформації - вміння відокремлювати головне від другорядного, структурувати і змінювати обсяг інформації відповідно до навчальної завданням (без зміни або зі зміною системи кодування останньої).

 • На етапі зберігання інформації - усвідомлене і ефективне використання учнем особливостей своєї пам'яті при виборі способу кодування інформації, призначеної для короткочасного або тривалого зберігання [4].

Саме тому результативність формування інформаційної культури особистості, зокрема молодшого школяра, залежить від цілого ряду факторів:

 • теоретична нерозробленість даного наукового напрямку, обумовлена новизною, складністю самого об'єкта вивчення - феномену інформаційної культури. Складність проблеми породила безліч дослідницьких підходів, що відрізняються понятійним апаратом, значною різницею у трактуванні даного явища. Багатозначність, відсутність чіткого визначення поняття «інформаційна культура» призвели до ототожнення інформаційної культури або з бібліотечно-бібліографічними знаннями, або з комп'ютерною грамотністю;

 • методична нерозробленість, повна відсутність науково аргументованих, дидактично обґрунтованих методик навчання основам інформаційної культури, дефіцит навчальної, навчально-методичної літератури по даному напрямку як для навчальних, так і для тих, хто навчається;

 • Відсутність спеціально підготовлених педагогічних і бібліотечних кадрів, здатних забезпечити кваліфіковане навчання основам інформаційної культури різних вікових та соціальних категорій.[2, с.24]

Тому, на нашу думку, необхідно створювати інформаційно-освітнього середовище, що сприяє активізації суб'єктної позиції молодшого школяра, яка забезпечує пізнання навколишнього світу через єдність шкільних предметів та націленої на підготовку учнів до самостійного взаємодії з існуючої інформаційної реальністю. А також впроваджувати пропедевтичний курс інформатики, що реалізує системоутворюючий принцип міжпредметних зв'язків як в теоретичній, так і в практичній його складових і забезпечує формування основних рівнів інформаційної грамотності молодшого школяра: репродуктивного, частково-пошукового, креативного.

Отже, можна зробити висновок, що особливості інформаційного розвитку дітей молодшого шкільного віку полягають у необхідності поєднання закономірностей і специфіки процесу формування основ інформаційної культури з віковими особливостями дітей даного віку, специфікою організації навчально-виховного процесу в початковій школі і дидактичними вимогами до означеного процесу, необхідністю забезпечення наступності у загальному розвитку дитини на рівні старшого дошкільника і молодшого школяра.

Список використаних джерел:

 1. Витковская Н.Г.Формирование информационной грамотности младшего школьника в учебной деятельности: Дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 2005.

 2. Гендина Н.И. Дидактические основы формирования информационной культуры /Н.И.Гендина // Школьная библиотека.-2002.-№1.-С.24-27.

 3. Розенберг Н.Г. Информационная культура в содержании общего образования // Сов.педагогика. – 1991. – №3. –С.33–38.

 4. Соколова Т.Е. К вопросу об информационной культуре младшего школьника.http://ito.edu.ru/sp/publi/tesokolova.doc.

 5. Харчевникова Е.Л. Педагогические условия использования книги как средства формирования информационной культуры ребенка (дошкольный и младший школьный возраст): Дис. … канд. пед. наук. – Владимир, 1999. – 172 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
У статті розкриваються основні аспекти формування основ інформаційної культури молодшого школяра

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Правове регулювання освіти осіб з особливими потребами»
Байталюк Ольга Михайлівна
24 години
490 грн
245 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти