Формування основ інформаційної культури молодшого школяра

Опис документу:
У статті розкриваються основні аспекти формування основ інформаційної культури молодшого школяра

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Формування основ інформаційної культури молодшого школяра

Входження людської цивілізації в епоху інформаційного суспільства, глобальний характер процесів інформатизації, небачені темпи зростання інформаційних технологій – всі ці чинники зумовили необхідність формування інформаційної культури особистості. Молодший шкільний вік особливо важливий для формування основ інформаційної культури , тому що саме в цей період відбувається активізація розвитку пізнавальних здібностей, формування змістовних узагальнень і понять, світоглядних переконань. [1]

Теоретико – методологічні аспекти формування інформаційної культури особистості розглядалися С.Г.Антоновою, Е.П.Веліхова, Н.В.Макарової, М.П.Лапчика, В.А.Монахова. Важливі педагогічні аспекти формування інформаційної культури висвітлені у працях Ю.К.Бабанського, В.П.Беспалько, Є.В.Данильчука, И.Ф.Харламова та ін. Компютерізацію навчання як один із найважливіших факторів інформатизації у своїх працях розглядали: І.Н.Антипова, Л.П.Бабенко, Д.А.Богданова, Л.В.Верник, Дж.Хартлі, В.А.Каймін та ін. Проте питання формування основ інформаційної культури молодшого школяра вивчені на багато менше. Тут можна відмітити праці С.А.Бешенкова, А.В.Горячева, В.В.Дубініної, Ю.А.Первіна, С.Н.Тур, А.А.Дуванова.

Метою даного дослідження є ретельне вивчення усіх факторів, які впливають на формування основ інформаційної культури молодшого школяра.

Навчання значною мірою являє собою обробку інформації, що включає в себе процедури спостереження, слухання, говоріння, читання, письма, рішення математичних задач, запам'ятовування віршів та ін. Розглядаючи учіння як інформаційний процес, ми маємо право говорити про цілеспрямований розвиток здатності учнів до роботи з різними джерелами та різними видами надання інформації, тобто про розвиток інформаційної культури школярів [5].

Інформаційна культура охоплює не тільки формування комп’ютерної грамотності, оволодіння системою уявлень щодо інформатики, інваріантних способів діяльності та відповідного стилю мислення, a й сукупність інформаційного світобачення та системи знань і вмінь, що має забезпечувати цілеспрямоване самонавчання та соціалізацію особистості в інформаційному суспільстві [3,с.34 ].

Формування основ інформаційної культури школяра здійснюється на усіх етапах роботи з інформацією, а саме:

 • На етапі сприйняття навчальної задачі - це вміння усвідомити, виокремити, сформулювати інформаційний запит, уміння вибрати джерело інформації та оцінити адекватність джерела інформації сформульованому запитом.

 • На етапі пошуку інформації - вміння ефективно працювати з будь-якими доступними джерелами: послідовно і правильно вести спостереження, отримувати бажану інформацію в пізнавальному спілкуванні з дорослими й однолітками, працювати з текстовою інформацією (в книзі, комп'ютері), звужуючи при цьому коло пошуку раціональними прийомами діяльності .

 • На етапі обробки інформації - вміння відокремлювати головне від другорядного, структурувати і змінювати обсяг інформації відповідно до навчальної завданням (без зміни або зі зміною системи кодування останньої).

 • На етапі зберігання інформації - усвідомлене і ефективне використання учнем особливостей своєї пам'яті при виборі способу кодування інформації, призначеної для короткочасного або тривалого зберігання [4].

Саме тому результативність формування інформаційної культури особистості, зокрема молодшого школяра, залежить від цілого ряду факторів:

 • теоретична нерозробленість даного наукового напрямку, обумовлена новизною, складністю самого об'єкта вивчення - феномену інформаційної культури. Складність проблеми породила безліч дослідницьких підходів, що відрізняються понятійним апаратом, значною різницею у трактуванні даного явища. Багатозначність, відсутність чіткого визначення поняття «інформаційна культура» призвели до ототожнення інформаційної культури або з бібліотечно-бібліографічними знаннями, або з комп'ютерною грамотністю;

 • методична нерозробленість, повна відсутність науково аргументованих, дидактично обґрунтованих методик навчання основам інформаційної культури, дефіцит навчальної, навчально-методичної літератури по даному напрямку як для навчальних, так і для тих, хто навчається;

 • Відсутність спеціально підготовлених педагогічних і бібліотечних кадрів, здатних забезпечити кваліфіковане навчання основам інформаційної культури різних вікових та соціальних категорій.[2, с.24]

Тому, на нашу думку, необхідно створювати інформаційно-освітнього середовище, що сприяє активізації суб'єктної позиції молодшого школяра, яка забезпечує пізнання навколишнього світу через єдність шкільних предметів та націленої на підготовку учнів до самостійного взаємодії з існуючої інформаційної реальністю. А також впроваджувати пропедевтичний курс інформатики, що реалізує системоутворюючий принцип міжпредметних зв'язків як в теоретичній, так і в практичній його складових і забезпечує формування основних рівнів інформаційної грамотності молодшого школяра: репродуктивного, частково-пошукового, креативного.

Отже, можна зробити висновок, що особливості інформаційного розвитку дітей молодшого шкільного віку полягають у необхідності поєднання закономірностей і специфіки процесу формування основ інформаційної культури з віковими особливостями дітей даного віку, специфікою організації навчально-виховного процесу в початковій школі і дидактичними вимогами до означеного процесу, необхідністю забезпечення наступності у загальному розвитку дитини на рівні старшого дошкільника і молодшого школяра.

Список використаних джерел:

 1. Витковская Н.Г.Формирование информационной грамотности младшего школьника в учебной деятельности: Дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 2005.

 2. Гендина Н.И. Дидактические основы формирования информационной культуры /Н.И.Гендина // Школьная библиотека.-2002.-№1.-С.24-27.

 3. Розенберг Н.Г. Информационная культура в содержании общего образования // Сов.педагогика. – 1991. – №3. –С.33–38.

 4. Соколова Т.Е. К вопросу об информационной культуре младшего школьника.http://ito.edu.ru/sp/publi/tesokolova.doc.

 5. Харчевникова Е.Л. Педагогические условия использования книги как средства формирования информационной культуры ребенка (дошкольный и младший школьный возраст): Дис. … канд. пед. наук. – Владимир, 1999. – 172 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
4
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!