Екологічний проєкт "МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ"

Екологія

Для кого: 10 Клас, 11 Клас

20.09.2021

90

4

0

Опис документу:

На сучасному етапі розвитку суспіль­ства, коли досить суттєвими стають екологічні проблеми, усе більше лю­дей вважають за доцільне викорис­тання мінеральної води-для спожи­вання та приготування їжі. Як правильно підібрати смачну й ко­рисну воду? А яку воду п’ємо ми?

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Управління освіти і науки України Красилівської райдержадміністрації

Печеська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Екологічний проектМІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ

Зміст

1.Вступ

2.Матеріали та методи досліджень

3.Результати

4.Висновки

5.Список використаних джерел

6.ДодаткиВступ

Людина за своє життя випиває 75 тон води. Вода регулює теплообмін з навколишнім середовищем, забезпечує циркуляцію поживних речовин і кисню, їх засвоєння клітинами організму і вироблення енергії, виводить шлаки з організму. Для виведення з організму зайвого грама солі необхідно випити 100г води.

Ось як описують лікарі зневоднення: втрата 1% води викликає відчуття спраги, 2% - викликає відчуття занепокоєння, втрачається апетит, знижується працездатність.

При витраті води, що складає 10% загальної масив людини порушується зір, слух, спостерігається розлад психіки, при втраті 15-20% відбуваються незворотні процеси в нервовій та серцево-судинній системах.

Отже, ВОДА – основа життяЖ ИТТЯВОДА ЗДОРОВЯ

Матеріали та методи дослідження

Мета проекту: ознайомити учні з видами мінеральних вод України, навчити правильно вибирати воду, ознайомити з екологічним маркуванням; виховувати в учнів екологічну культуру, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.

Тип проекту

За методом діяльності— інформацій­но-дослідний.

Інформаційний — спрямований на збір інформації, її аналіз та узагаль­нення фактів.

Проект водночас є і дослідним, тому що здійснювався аналіз інформа­ції, мало місце спостереження за об’єктами, проводилось анкетуван­ня, учні спілкувалися з представни­ками різних установ, причетних до теми, яка вивчалась,— а це все озна­ки дослідної діяльності.

За змістовним аспектом— природничо-науковий.

Є чітко окреслений природний об’єкт — мінеральна вода. У робо­ті над проектом використовувалися наукові дані.

За видом діяльності— навчальний.

Міжпредметні зв’язки: навколишній світ, біологія, географія, історія, фізи­ка, інформатика, українська мова.

Термін виконання: 2 місяці.

Одержання учнями знань і вмінь під час проекту

 • Розвиток умінь і здатності шукати інформацію.

 • Розвиток комунікативних нави­чок, творчої співпраці, здатності до самовираження.

 • Розвиток навичок зв’язного мов­лення, ораторських здібностей, умінь доводити, аргументувати, відповідати на запитання.

 • Розвиток естетичних смаків і зді­бностей, отримання задоволення від результатів праці.

 • Уміння давати оцінку власним діям, робити висновок, узагальнення.

Актуальність проекту

На сучасному етапі розвитку суспіль­ства, коли досить суттєвими стають екологічні проблеми, усе більше лю­дей вважають за доцільне викорис­тання мінеральної води-для спожи­вання та приготування їжі.

Як правильно підібрати смачну й ко­рисну воду? А яку воду п’ємо ми?

План дій

 1. Підготовчий етап— визначення мети проекту, обговорення про­блеми, визначення ключового питання.

 2. Планування

 • Вибір джерел інформації—бібліо­теки, мережа Інтернет, посадові особи підприємств, пов’язаних із видобуванням, розливом та реа­лізацією мінеральних вод.

 • Способи збирання інформації:

 • Робота з науково-популярною літературою.

 • Електронні засоби інформації, мережа Інтернет.

 • Матеріали Печеського сільського водоканалу.

 • Матеріали досліджень санепідстанції.

 • Інтерв’ювання продавця магазинів «Шарм».

 • Анкетування учнів та їх батьків.

 1. Результати

Аналіз інформації.

Формулювання висновків.


4.Оформлення звіту

-Узагальнення та класифікація зі­браних матеріалів.

 • Виготовлення ілюстративного матеріалу

5.Презентація проекту — показ ре­зультатів у формі усного звіту з де­монстрацією ілюстративних матеріалів.

Зі звітом про свою роботу над про­ектом учні виступили на відкри­тому уроці екології; висту­пили перед батьками на батьків­ських зборах.

Добираючи матеріал для ви­ступу, ми з’ясували наскільки обі­знане населення із властивостями мінеральної води, її видами, напря­мами використання. З цією метою було проведено анкетування учнів та їх батьків.

Учні провели анке­тування батьків з метою визначення того, наскільки обізнаним є населен­ня в питаннях споживання мінераль­ної води. Розроблялися питання ан­кети, аналізувалися відповіді, фор­мулювалися висновки.

(Результати анкетування надаються у вигляді графічних об’єктів

Додаток 1-2.)

Аналізуючи анкети зробили ви­сновки:

 • На сучасному етапі розвитку сус­пільства, коли досить суттєвими стають екологічні проблеми, усе більше людей вважають за до­цільне використання мінераль­ної води для споживання та при­готування їжі.

 • Населення широко вживає міне­ральну воду. Частіше використо­вується газована мінеральна вода, тобто вода для пиття.

 • Більшість опитаних розуміє, що кориснішою є негазована вода, але купують переважно газова­ну, тобто про своє здоров’я дбають не всі.

 • Найважливіша інформація з ети­кетки не читається, а це свідчить про недостатню обізнаність на­селення із властивостями води й напрямами її використання, а це означає, що матеріал проекту є актуальним.

Ключове питання

Як правильно підібрати смачну й ко­рисну мінеральну воду?

Для роботи ми об’єднались у групи:

Група 1. з’ясовувала, яку воду нази­вають мінеральною, як класифіку­ють мінеральні води, де і як їх засто­совують.

Група 2. вивчала вплив мінеральної води на організм людини.

Група 3. дізнавалася про мінеральні води України.

Група 4. мінеральні води Хмельниччини. Яку воду п’ють люди Печеської громади.

Яку воду нази­вають мінеральною, як класифіку­ють мінеральні води, де і як їх засто­совують?

Людський організм складається на 60-80% з води. Вода складає основу усіх без винятку процесів життєдіяльності. Тому для нормального функціонування організму необхідно постійно поповнювати втрачену воду. В процесі життєдіяльності організм людини втрачає багато солей та мікроелементів і саме мінеральні води можуть стати адекватним джерелом їх поповнення.

Питання: яка саме мінеральна вода підходить для щоденного вживання?

Мінеральна вода штучна та натуральна – практично рівноцінні при умові, якщо мінеральний комплекс для штучної води ретельно підбирається спеціалістами, а сама мінералізація проводить на сучасному якісному обладнанні.

Проте природні мінеральні води мають перевагу у тому, що отримуються з певних прошарків із земних глибин. Отже несуть мікроелементи з цих земних порід. Природні води переважно мають унікальний мінеральний та органічний склад. І цю унікальність може створити тільки природа! В залежності від складу води можуть бути столовими, лікувально-столовими та лікувальними.

 • Столова мінеральна вода – вода, яка містить менше 0.5 г./л. солі. Таку воду можна вживати у великих кількостях, а також використовувати для приготування  їжі. Така вода переважно не містить великої кількості корисних речовин, проте є оптимальною для поповнення води в організмі.

 • Лікувально-столова вода – солі від 0.5 г./л. При помірному вживанні не є шкідливою. Проте при надлишковому вживанні може призвести до негативних порушень в організмі. А саме: загострення хронічних захворювань, порушення сольового балансу та кислотно-лужної рівноваги.

 • Лікувальна мінеральна вода – вміст солі більше, ніж 1 г./л. Вживати її можна виключно за призначенням лікаря.

Отже, учні групи 1визначили:

Мінеральні води — це підземні води з підвищеним умістом де­яких хімічних елементів і спо­лук, а також газів, зі специфічни­ми фізико-хімічними властивос­тями, що чинять цілющий вплив на організм людини.

Класифікація мінеральної води здійснюється за такими ознаками:

 • кількісним умістом солей;

 • йонним складом;

 • призначенням та ін.

Класифікацію подано у вигляді схем (Додаток 3).

Ми зробили такі висновки:

Межею прісних та мінеральних вод вважають солоність в 1 г/л.

Існує багато видів мінеральної води, яку класифікують за різни­ми ознаками.

Вплив мінеральної води на організм людини

Історично склалося так, що було дуже престижно їздити відпочивати на води. Покращувати своє здоров’я на курортах вживаючи ту чи іншу мінеральну воду.

Але забувається, що кожна мінеральна вода має лікувальні властивості, відповідно не може застосовуватися як питна вода. При кожному захворюванні показана певна мінеральна вода, для якої існує особливим режим прийому (часовий, температурний).

Мінеральна вода може бути газованою та не газованою. Переважно мінералка є газованою. Вуглекислий газ додає воді бульбашок, сам по собі не є шкідливим. Служить природнім консервантом і сприяє тривалішому зберіганню води. Окрім того багатьом людям газована вода здається приємнішою на смак.

Через те, що вуглекислий газ стимулює секрецію шлунка, підвищує кислотність, людям, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту краще вживати не газовану.

Звісно, що користь мінеральних вод дуже велика, через вміст в них мінералів та мікроелементів. Проте безконтрольне вживання лікувальних мінеральних вод може призвести до серйозних змін в організмі та, навіть, до виникнення різноманітних захворювань.

Вживання лікувальних мінеральних вод може здійснюватися виключно після ретельного обстеження в лікаря. При призначені треба також дуже уважно слідкувати за кількістю спожитої лікувальної мінеральної води та режимом вжитку.

Інформація про мінеральний склад води має бути на етикетці пляшки. На жаль багато фірм-виробників не вказують усієї необхідної інформації, або ж інформація не завжди відповідає дійсності. Тому при виборі води надавайте перевагу перевіреному виробнику, який відповідально відноситься до власного продукту та до споживача відповідно.

На етикетці має бути зазначено місцезнаходження свердловини чи джерела з якого розлита ця вода. Глибина свердловини, хімічний склад та мінералізація, а також якою є вода: газована чи негазована.

Етикетка має містити повну назву виробника та його чітку адресу, назву нормативного документа, який визначає норми щодо якості води.

Кожна вода на етикетці має мати дату виготовлення та термін зберігання.  Важливим є зазначення умов зберігання.

Якщо етикетка викликає сумніви, то краще не ризикувати купувати таку мінеральну воду.

Не всі виробники мінеральних вод вказують покази та проти покази для застосування води. Це може призвести до того, що люди починають вживати лікувальні мінеральні води в якості столових.  На жаль лікувальні води продаються не лише у аптеках, що може заплутати споживача.

Найоптимальнішою для адекватної гідратації для здорової людини є природна питна водна з земних глибин з вмістом солей не більше 0.5-0.7 г./л.

Безконтрольне вживання лікувальних мінеральних вод може при’звести до негативних змін в організмі.

Учні групи 2 з’ясовували:

 • Роль катіонів та аніонів, що міс­тить мінеральна вода.

 • Лікувальну дію мінеральної води.

Ми дізналися, що:

 • Йони Натрію разом з йонамй Калію підтримують нормаль­ний осмотичний тиск крові, кислотно-лужний баланс плаз­ми крові. Йони Натрію входять до складу еритроцитів. Поширюють нервовий імпульс по нервах.

Надлишок йонів Натрію спричи­няє розлад функції нирок, стате­вої системи, а також підвищення кров’яного тиску.

 • Йони Магнію активно вплива­ють на засвоєння в організмі лю­дини кальцію; виступають у ролі каталізатора гідролізного розпаду АТФ і АДФ. Нестача йонів Маг­нію призводить до порушень ро­боти серця.

 • Хлорид-іони входять до складу біологічно активних сполук орга­нізму. Беруть участь у формуванні плазми крові, підтриманні осмо­тичного тиску. Забезпечують нор­мальну функцію мозку, шлунка.

 • Гідрогенкарбонат-іони стимулю­ють шлункову секрецію. Сприя­ють очищенню бронхів від мо­кротиння.

 • Сульфат-іони — прискорюють евакуацію їжі зі шлунка в кишечник, де підвищують його рухо­ву функцію; прискорюють утво­рення і виділення жовчі з печінки у дванадцятипалу кишку. У сполу­ченні з йонами Кальцію сульфат-іони сприяють виведенню шкід­ливих речовин з організму.

 • Водолікування відоме з найдав­ніших часів. Перші відомості про нього містяться в індуїстських Ве­дах (150 років до н. е.).

 • З лікувальними цілями (як зо­внішньо, так і всередину) застосо­вують найрізноманітніші води, їх властивості, класифікацію, кри­терії оцінювання терапевтичного впливу на організм у разі різних захворювань вивчає й розробляє наука бальнеологія.

Наші висновки:

 • Мінеральну воду треба вжива­ти з урахуванням особливостей здоров’я конкретної людини.

 • Безконтрольне вживання як води «незнайомки», так і води високо­го ступеня мінералізації призво­дить до негативних наслідків.

 • Уживання лікувальної мінераль­ної води визначає лікар — бальнеотерапевт.


ТОП 10 Найпопулярніша мінеральна вода в Україні

В Україні не було виявлено незалежних рейтингів брендів, але мінеральна вода популярна. В Україні знаходиться безліч заводів в курортних зонах, що дає можливість українцям вільно пити курортні води купуючи їх у звичайних магазинах.

ТОП 10 побудований на оглядах брендів в пресі “Кореспондент”, “Фокус”, “Сьогодні”.

1 місце. Моршинська

Моршинська повністю засвоюється організмом, оскільки за показником густини рідини є наближеною до плазми крові людини.

Завдяки своєму унікальному складу, Моршинська дарує  природне оновлення, прекрасне самопочуття і сяючий зовнішній вигляд.

2 місце. Миргородська

«Миргородська» – це природна мінеральна вода. Прозора, без запаху, вона не просто втамовує спрагу, вона надає життєвих сил, відкриваючи «друге дихання». Це відбувається завдяки унікальному співвідношенню мінералів, властивих тільки водам Миргородського родовища.

Видобувається з широко відомого Миргородського родовища мінеральних вод. Розливається вона безпосередньо на місці видобутку відповідно до міжнародних норм розливу природних мінеральних вод, забезпечує повне збереження всіх її природних властивостей.

3 місце. Боржомі

«Боржомі» - Мінеральна вода вулканічного походження, якої за природними мірками вже більше 1500 років. На поверхню землі вона потрапляє з глибини 8-10 км, виштовхується природним вуглекислим газом. На відміну від багатьох інших гідрокарбонатних натрієвих мінеральних вод, «Боржомі» не встигає охолонути під землею і виходить на поверхню теплим (38-41°С), «По дорозі» збагачуючись композицією з 60 різних мінералів, знаходяться в породах Кавказьких гір.

4 місце. Поляна Квасова

Мінеральна вода «Поляна Квасова» вже багато років видобувається з одного з найбільш відомих у всьому світі і унікальних за походженням джерел цілющої природної води, який розташований в Україні, в глибинах прекрасного гірського карпатського масиву.

5 місце. Лужанська

«Лужанська» вода - найдавніша мінеральна вода України. Вода «Лужанська» – це одна з найбільш популярних на всій території України, була відкрита ще в далекому 1775 році. Вже з 1872го року безліч лікарів почали призначати її в різноманітних лікувальних і профілактичних цілях, виробляючи також експорт до Європи, а також в імперію Австро-Угорську.

За складом цілюща вода «Лужанська» відноситься до вод гідрокарбонатних натрієво-борним боржомського типу, які відрізняються зниженим рівнем мінералізації, в межах 3-6,5г/л. Цей факт дозволив активно використовувати воду «Лужанська» в якості звичайного столового напою з незвичайним, але м'яким і приємним смаком.

6 місце. Бон-Аква

BonAqua – високоякісний продукт, тому її покупцями є люди, які розуміють важливість застосування питної води без високого вмісту мінеральних солей, люди, які воліють здоровий спосіб життя, піклуються про здоров'я своєї родини, про свій зовнішній вигляд та імідж.

BonAqua зобов'язана своїм ім'ям словосполученню двох слів: французького bon – «Хороша» і латинського aqua – «Вода». Вперше вона була випущена в Австрії в 1970 році. З тих пір вона завоювала непідробну популярність. В Україні BonAqua зявилася на полицях магазинів в 1999 році.

7 місце. Трускавецька

Трускавецька – природна мінеральна столова вода карпатського походження. Відноситься до категорії гідрокарбонатних вод складного катіонного складу. Має приємний м’який смак і низьку природну мінералізацію до 0,9 г / л, що дозволяє використовувати її без обмежень всім без винятку.

8 місце. Аква-Лайф

Вода “Аква” - Екологічно чиста, природна питна вода, не вимагає кип’ятіння. Вода має оптимальний склад, концентрацію солей та мікроелементів у відповідності з гігієнічними вимогами Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я. Виробництво води здійснюється на сучасно обладнаному підприємстві на обладнанні фірми “Аква-Лайф”.

9 місце. Оболонська

Природна мінеральна столова гідрокарбонатно-хлоридна вода складного катіонного складу. Видобувається з артезіанської свердловини глибиною 290 метрів, після чого очищується за допомогою гравійно-піщаних фільтрів і до насищення двоокисом вуглецю. З’єднання важливих мінеральних елементів “Оболонській” сприяють нормалізації водно-сольового обміну речовин в організмі людини.

10 місце. Софія Київська

Природна столова мінеральна вода, яка ідеально підходить для щоденного вживання та приготування їжі. Містить унікальні властивості, підтверджені науковими дослідженнями.

 Найкраща вода в Україні

Надмірне техногенне навантаження на водні артерії України, посилене в кілька разів наслідками Чорнобильської катастрофи, порушило природну рівновагу в багатьох регіонах України і водночас різко знизило якість водноресурсного потенціалу, стало причиною кризового екологічного стану багатьох територій басейну Дніпра, з якого споживають воду дві третини населення та промислових підприємств України. 

Населення, яке користується бутильованою водою, добутою переважно із артезіанських свердловин, перебуває в дещо кращому стані, запевняють екологи. Однак використання бутильованої води не скрізь є однозначним, зазначає директор Українського державного НДІ "УкрВОДГЕО" Володимир Размєтаєв, оскільки виробники можуть бутилювати воду в її природному стані тільки в екологічно чистих регіонах України. "На окремих територіях продукти безвідповідального господарювання у вигляді стічних вод проникають і в підземні горизонти", - говорить він. З 290 підземних мінералізованих джерел, з яких в Україні підприємства беруть воду для бутилювання, державним стандартам якості відповідає лише трохи більше 40 джерел, зазначають вони. 

Найкраща мінеральна вода, яка за своїм хімічним складом наближається до плазми крові людини, є знаменита "Моршинська", зазначив доктор медичних наук, професор Тернопільського державного медичного університету Степан Вадзюк. Активний член "Всеукраїнської екологічної ліги" переконаний: в Україні нині найкраща вода в західних регіонах - Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, за винятком територій навколо міста Львова, які вже зазнали значного техногенного забруднення. 

Учні групи 3дізалися про таке:

 • За прогнозами експертів, Україна стала провідним експор­тером мінеральної води.

 • Україна є лідером серед країн Єв­ропи щодо видобутку, бальнеоло­гічного використання й промис­лового розливу мінеральних вод.

 • Українські мінераль­ні води експортували в понад 30 країн світу.

 • Внутрішнє споживання збільши­лося (порівняно з 1985 р.) у п’ять разів.

 • Розширився асортимент — якщо в 1985 р. у реєстрі мінеральних вод було близько 50 наймену­вань, то сьогодні цей список на­лічує 650 торгових марок.

 • У ході незалежних досліджень, проведених «Вибором року» за участі маркетингового агентства Штате, було визначено кра­щі мінеральні води України.

Наші висновки:

 • Україна — мінеральний донор планети.

 • Мінеральною природною ліку­вально-столовою водою № 1 в Ук­раїні визнана «Миргородська».

 • Кращою в категорії «природна столова вода» стала «Моршинська».

Мінеральні води Хмельниччини

Вперше мінеральні води на Хмельниччині були виявлені 1965 року у долині р.Збруч поблизу смт. Сатаново. Попереднє вивчення цих вод розпочалось у 1973 р., детальне - у 1975-1978 роках. 1978 року запаси мінеральних вод Збручанського родовища були затверджені Державною комісією з запасів корисних копалин.

З того часу Північне державне регіональне геологічне підприємство "Північгеологія" розпочало планомірні геологорозвідувальні роботи на території Хмельницької області з метою відкриття і розвідки родовищ мінеральних вод.

За період з 1974 по 2004 рік на території Хмельницької області розвідано 12 родовищ мінеральних вод, зокрема Збручанське, Маківське, Зайчиківське, Волочиське, Мукшинське, Кам'янське, Теофіпольське, Кам'янець-Подільське, Полонське, Шепетівське, Красилівське і Волицьке.

Крім родовищ на території області виявлено 9 проявів мінеральних вод, а саме: Сокиринецький, Жибинецький, Кам'янець-Подільський (дві свердловини), Головчинецький, Зінківський, Білогірський, Ленковецький і Вільховецький.

Лікувальні мінеральні води області належать до шести груп: слабомінералізовані з підвищеним вмістом органічної речовини типу "Нафтуся", хлоридні натрієві малої мінералізації без специфічних бальнеологічних компонентів типу "Миргородська", хлоридні натрієві бромні води високої мінералізації, хлоридні кальцієво-натрієві бромні слабкі розсоли, слабомінералізовані радонові, слабомінералізовані вуглекисло-радонові. Природні столові води є гідрокарбонатними різного катіонного складу

Враховуючи сучасне економічне становище, рівень розвитку курортно-рекреаційної інфраструктури, розташування та рівень вивченості родовищ мінеральних вод, найбільш перспективним є розвиток санаторно-курортних закладів території Хмельницької області, що знаходиться у долині нижньої та середньої течії річки Збруч. У межах цього району вже функціонують санаторії і будинки відпочинку, розвідані різноманітні мінеральні води, серед яких найбільш цінними є води типу "Нафтуся".

Учні групи 4досліджували:

 • Яку воду п’ють люди громади.

 • Переваги й недоліки нашої води.

 • Мінеральні води Красилівщини

У процесі дослідження ми з’ясували:

 • Село видобуває воду з різної глибини (від 60 до 65 м). Додаток 4

 • Вода надходить з-під зем­лі, а не з відкритих водойм, тому вона є чистою, особливого очи­щення не потребує і хлорувати її не треба.

 • Питну воду в село подає водозабірна башня.

 • Переваги води: вода від­повідає державному стандарту за своїми органолептичними якос­тями, бактеріологічними показ­никами, хімічним складом.

 • Проблеми нашої води:

а) підвищений уміст йонів Феруму;

б) підвищена каламутність;

в) підвищений уміст Флуору.

Води Красилівщини

Вода з красилівських джерел має унікальні властивості. Зокрема, кремній, яким збагачена вода, сприяє зміцненню волосся, застерігає старінню тканин, в тому числі й шкіри, допомагає при деяких шлункових та печінкових захворюваннях. Крім того, красилівські водоносні горизонти розташовані в екологічно чистій зоні, на глибині, що виключає антропогенні забруднення. Вода з хмельницької свердловини за мінералізацією відноситься до природної столової, яку можна не лише пити, а й використовувати для приготування їжі. Саме тому було прийнято рішення про видобуток та розлив красилівської води для широкого кола споживачів.

Так, на території підприємства ПрАТ «Оболонь» було пробурено свердловину глибиною 100 м, з якої розпочали добувати унікальну воду. А в одному з приміщень було змонтовано лінію з розливу цієї мінеральної води, яка отримала назву “Оболонська-2”. І хоча вода не потребувала спеціальної обробки, її все одно й нині доочищують за допомогою спеціальних фільтрів.

Чи користується мі­неральна вода попитом у населен­ня нашого села?

Форма визначення: інтерв’ю з продавцем магазину «Шарм».

Об’єм закупівлі: 576 пляшок солод­кої води на місяць, 360 пляшок чи­стої мінеральної води (влітку об’єми закупівель у 2,5 раза більше).

Об’єм продажу: 535 пляшок на мі­сяць солодкої води; 345 пляшок мінеральної води.

Вода «Оболонська-2» — продається краще за інші марки води.

Висновок: «Оболонська-2» мінераль­на вода користується попитом у на­селення.

Наші висновки:

 • Усі підземні води, що надхо­дять до водогонів та промисло­вого розливу, мають статус міне­ральних (нормативний документ України - ДСТУ 878-93).

Наша мінеральна вода є смач­ною та корисною, може бути ши­роко використана для споживан­ня та приготування їжі.

Висновки

Вживання мінеральної води допомагає вирішити проблему втрати тих важливих елементів, які видаляються з організму при потовиділенні. Будь-який вид мінеральної води містить ті чи інші потрібні для нас елементи в різних співвідношеннях (звичайно, якщо це дійсно мінеральна вода, видобута з свердловин, а не проста газована). Що ж стосується переваг людей при виборі в магазині тієї або іншої марки продукту, то це в буквальному сенсі слова можна назвати справою смаку. Виявляється, присмак того чи іншого різновиду мінеральної води обумовлений набором і співвідношенням розчинених у ній солей.

Значення мінеральної води для всіх прихильників здорового способу життя пояснюється ще й тим, що даний продукт має нульовою калорійністю (на відміну від солодкого чаю або кави, якими дуже люблять зловживати сучасні жінки в перервах робочого дня).

Вживаючи мінеральну воду, ви одночасно відчуєте ефект її підбадьорливого впливу на організм (це дію роблять ті самі бульбашки розчиненого в мінералці вуглекислого газу), але при цьому не допустите надходження зайвих калорій і появи надлишкової маси тіла.

Що ж стосується переваг при виборі газованої або негазованої води, то для людей, ведучих здоровий спосіб життя, однаково корисною буде і та і інший різновид.

Однак навіть при абсолютно здорової травної системі все ж не слід занадто захоплюватися вживанням сильногазованою мінеральної води, так як при постійному надходженні в організм такого продукту можуть виникати негативні ефекти впливу на стінки шлунка. А для людей, у яких вже є ті чи інші захворювання шлунково-кишкового тракту, переважно буде купувати негазовану мінеральну воду, а воду з газом бажано вживати тільки через деякий час після відкриття пляшки (в такому випадку частина розчиненого газу при відкритій пробці вже випарується, і на стінки шлунка не буде чинитися занадто шкідливого впливу).

Наявність підсолоджувачів або ароматизаторів в мінеральній воді робить даний продукт більш приємним на смак, але якщо ви купуєте воду з метою вгамування спраги в спекотний літній день, то вам слід все ж вибрати продукт без всяких штучно введених компонентів. Справа в тому, що мінеральна вода з підсолоджувачами і ароматизаторами втамовує спрагу набагато менше, ніж чистий натуральний продукт.

Як бачимо, для тих людей, які ведуть здоровий спосіб життя, значення вживання мінеральної води для підтримки організму в тонусі завжди дуже актуально.


Список використаних джерел

1.Журнал ВГ «Основа» О. М. Білик, І. І. Черевань. №9(213)Травень 2010 м.Харків.

2.Екологічна освіта на Хмельниччині: Навчально-методичний посібник. Серія: Шкільна екологічна бібліотека / Упоряд. Віркун В.О., Мирна Л.С. – 3-тє вид., переробл. та доповн.– Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2008. – 228.

3.Гордиенко Н. В. Минеральная вода //http://www.licar.info/coolhealth/articles/33.html

4. Лечение минеральной водой //http://aquamineral.com.ua

5. Небел Б. Наука об окружающей среде. – М.: Мир, 1993.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.