.Доповідь. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках у спеціальній вечірній школі для учнів з вадами слуху.

Дидактичні матеріали

19.04.2021

56

0

1

Для кого: Дорослі
Опис документу:
Визначення учнів активними діячами, а не пасивними об’єктами педагогічного процесу спонукає нас вчителів, більше дбати не про традиційне пояснення нового матеріалу, а про його осмислення й засвоєння учнями. Завдання сучасної освіти – підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей.
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Доповідь.

Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках у спеціальній вечірній школі для учнів з вадами слуху.

Визначення учнів активними діячами, а не пасивними об’єктами педагогічного процесу спонукає нас вчителів, більше дбати не про традиційне пояснення нового матеріалу, а про його осмислення й засвоєння учнями. Завдання сучасної освіти – підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей.

Метою використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі є формування інформаційної компетентності учнів,  розвиток критичного і логічного мислення,  пізнавальної активності та творчих здібностей учнів.

Для реалізації поставленої мети працюю над завданнями:

1) застосування ІКТ для розвитку пізнавальної активності учнів, формування логічного і системного мислення;

2) створення умов для формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи в сучасних інформаційних ресурсах;

3) оптимальний розвиток навичок роботи з інформацією;

4) поєднання біологічних знань з життєвим досвідом та майбутньою професійною діяльністю.

Сучасний урок неможливий без використання інформаційних та телекомунікаційних технологій. Особливо це стосується предметів природничого циклу, тому що саме вони формують в учнів цілісну картину світу.

Переваги інформаційних технологій на уроках:

значно розширює ілюстративний матеріал;

створює проблемні ситуації;

підсилює емоційний фон навчання;

формує навчальну мотивацію;

диференціює та індивідуалізує навчальний процес;

матеріал, що пропонується учням, запам’ятовується набагато краще, ніж на традиційних уроках;

забезпечує більш високий рівень засвоєння предмета.

Використання ІКТ на уроках біології дозволяє мені зробити урок нетрадиційним, яскравим, насиченим. Моделювання природних явищ і процесів,математичних фігур, формул та тощо на комп’ютері необхідно перш за все для вивчення подій і експериментів, які практично неможливо продемонструвати в школі, але можуть бути показані за допомогою комп’ютера. При цьому у школярів розвивається зорова, образна пам’ять, акцентується увага на важливих об’єктах та їх властивостях, що особливо важливо для учнів з вадами слуху.

Спектр можливостей використання комп’ютера на уроках широкий та доволі різноманітний. Кольорові малюнки та фото дозволяють розширити ілюстративний ряд, надати йому більш емоційну забарвленість, наблизити до реального життя. Мною накопичені і систематизовані колекції фотозображень і відеозаписів до багатьох тем з курсу математики. Медіаколекція включає в себе велику кількість моделей геометричних фігур, демонструє особливості їх будови та функціонування. Використання слайд-шоу при поясненні нової теми уроку дає можливість більш наочно проілюструвати новий матеріал, привернути увагу учнів.

За допомогою програми Microsoft Power Point я створюю тематичні презентації, в яких використовую ілюстрації, фотографії, відеофрагменти. Все це дозволяє задіяти максимальну кількість систем сприйняття інформації школярів та збільшити відсоток засвоєння матеріалу на уроці. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють за потреби швидко повернутись в будь-яку попередню частину презентації, що допомагає у засвоєнні навіть дуже складних тем. Варто зазначити, що мультимедійні презентації є найбільш ефективною формою подачі матеріалу з математики. Їх можливо використовувати на всіх етапах уроку.

Комп’ютерна анімація складних фігур, комбінацій просторових фігур, добре сприймаються школярами. За потреби, сам вчитель в ході демонстрації може робити необхідні пояснення та розставляти акценти для покращення засвоєння матеріалу.

На мою думку, спосіб навчальної діяльності, коли вдало підібрана традиційна технологія викладання гармонійно поєднана з комп’ютерною, приведе до найбільшої оптимізації і ефективності процесу перенесення знань вчителя на рівень сприйняття учня. Я вважаю, що використання комп’ютерних технологій у викладанні не тільки математики, дозволить максимально ефективно розподіляти час занять, досягати набагато кращих результатів навчання. На сучасному етапі інтеграція комп’ютерних технологій в педагогічний процес відкриває широкі можливості для його подальшого удосконалення та розвитку.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Математика. Алгебра і початки аналізу.

Тема: «Тригонометричні функції.» Тема уроку: «ФОРМУЛИ ДОДАВАННЯ ДЛЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ».

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: таблиці,презентація,мультимедійна апаратура .

Методи: - словесні (розповідь, бесіда, коментар до виконання вправ, самооцінка, взаємонавчання, методи мотивації, збудження інтересу, мозковий штурм);

- наочні (використання мультимедійної дошки, робота з роздатковим матеріалом, плакати, таблиці);

- практичні (розв’язування вправ, складання плану розв’язання, метод аналізу та синтезу, метод повторення, поступового ускладнення матеріалу, метод “різнокольорових капелюшків”)

Очікувані результати:

відтворити знання про основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу,

- вивчити формули додавання ,

- сформувати вміння застосовувати формули для обчислення значень та перетворення тригонометричних виразів.

розвивати вміння працювати самостійно;

розвивати увагу, математичне мислення;

навчитися співпрацювати;

критично оцінювати свої навчальні досягнення;

розвинути комунікативні, інформаційні, соціальні компетентності;

виховувати увагу, кмітливість, охайність, працьовитість, самостійність, самокритичність.

Формування компетентностей:

- предметна компетентність: домогтися засвоєння формул додавання для тригонометричних функцій; сформувати вміння застосовувати ці формули до перетворення виразів;

ключові компетентності:

- спілкування державною мовою (використання словника, спілкування жестовою мовою) — аргументувати, доводити правильність тверджень;

- уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

- соціальна та громадянська компетентності — співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль у командній роботі;

- слідкувати за правильним написанням та вимовою учнями математичних термінів(використовувати словник математичних термінів протягом уроку).

Хід уроку.

I.Організаційний момент. а)Перевірити готовність учнів до уроку. б)Робота з математичними термінами ( використовуємо словник до уроку).

II.Формулювання мети і теми уроку. Ми завершуємо вивчення теми «Властивості тригонометричних функцій», вивчили тригонометричні формули додавання та їх наслідки, навчились будувати графіки тригонометричних функцій. А сьогодні, скористаємось висловом Арістотеля і намагатимемось раціонально застосовувати отримані знання до розв’язування вправ з теми.

III.Перевірка домашнього завдання. Взаємоперевірка та самооцінювання (за готовими відповідями на презентації) 1.Фронтальне опитування. «Мікрофон». Початок формули говорить вчитель, а учні продовжують її. 2.Групова робота «Літаючі плакати». В усіх групах по 2 учні, приклади виконують на швидкість. Обговорити основні помилки, допущені учнями при виконанні завдань. 3.Індивідуальні завдання з використанням дистанційних технологій, платформа «На урок», завдання в реальному часі (6-10 учнів). 4.Доповіді учнів та перегляд презентацій про використання тригонометрії в різних сферах життя і діяльності людини. (Мотивація навчання.)

План вивчення теми: 1. Косинус різниці і суми. 2. Синус суми і різниці. 3. Тангенс суми і різниці. 4. Приклади застосування формул додавання для тригонометричних функцій. IV.Засвоення нових знань і способів дій.

1.Робота з підручником : §2 , П.13 .

Виконати завдання №13.1; 13.3; 13.5;13.11;13.14.

2. Додаткові завдання . 1)Використовуючи формули додавання, перевірте, що:

2) Спростіть вираз:

3) Обчисліть:

4) Знайдіть значення виразу:

3. Робота в парах.

Робота в групах (після виконання роботи розв’язання виконується учнями на дошці)

I група вивчає формули II група вивчає формули.

cos(α-β)=cosα cosβ + sinα sinβ sin(α+β)= sinα cosβ + cosα sinβ

cos(α+β)=cosα cosβ - sinα sinβ sin(α-β)= sinα cosβ - cosα sinβ

III група вивчає формули.

а)tg(α+β) =(tgα+tgβ) / (1-tgαtgβ) б)tg(α-β) =(tgα-tgβ) / (1+tgαtgβ)

I група II група. а) Обчисліть: cos75˚, cos15˚. б)Обчисліть: sin75˚, sin15˚,

в)cos70˚cos10˚+sin70˚sin10˚= sin50˚cos40˚+ cos50˚sin40˚=

г)2cos(π/3-a) - √3 sina = √2 sin(a-π/4) – sina = III група.

Обчисліть: а) tg15˚, tg75˚, б) tg48˚+tg12˚ / 1-tg48˚tg12˚=

в)Знайти: tgatgb, якщо tga+tgb=2, tg(a+b)=4

Відповіді: I група: √6-√2 / 4; √6+√2 / 4; 0.5; cosa

II група: √6+√2 / 4; √6-√2 / 4; 1; - cosa

III група: √3-1 / √3+1; √3+1 / √3-1; √3; 0.5

Самооцінювання та взаємооцінювання ( 1-4 бали)

VI. Домашнє завдання:

1. Завдання за підручником: §2 , П.13 .

Виконати завдання №13.4; 13.6; 13.8.

2. Додаткове завдання. Доведіть тотожність

VII. Підсумки уроку. Оцінювання учнів. ( Протягом уроку після кожної частини уроку та на при конці уроку). Рефлексія. Самоаналіз уроку учнями. Вчитель виясняє разом з учнями чи вдалося на уроці досягти очікуваних результатів, мети уроку, після чого учні різносторонньо аналізують ситуацію уроку, відповідаючи на запитання: 1.Яка тема уроку? 2.Які знання, вміння було відтворено на уроці? 3. Які вміння розвивали? 4. Які методи роботи використовували? Підсумки уроку.

На уроці ми з’ясували як застосовуються формули додавання для тригонометричних функцій. Навчилися застосовувати ці формули до перетворення виразів, виділяти головну думку виучуваного, логічне мислити, аналізувати, робити висновки, розвивати навики колективної і самостійної роботи. Охайно виконувати записи у зошитах та на дошці.

Слайди з презентації:

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Дидактичні матеріали

19.04.2021

56

0

1

Для кого: Дорослі