Доповідь на тему"Застосування інтерактивних методів у викладанні англійської мови"

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови активної взаємодії всіх учнів у процесі співнавчання та взаємонавчання , де учні розуміють, що вони роблять і для чого. Основними формами роботи на інтерактивному уроці є групові, у ході яких учні спілкуються.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Вступ

Основною метою та пріоритетним результатом діяльності 11-річної школи нині має стати плекання конкурентноспроможної, життєво компетентної особистості, яка може підтримувати необхідний рівень соціальної активності, бути соціально мобільною. Школа має ефективно допомагати учневі у розкритті, розвитку та реалізації його особистісного потенціалу, здібностей, досягненні життєвого успіху. Базовою ідеєю реформування сучасної освіти є компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі.

Компетентність (лат. соmреtо — «досягаю», «відповідаю») — це оволодіння знанням і досвідом настільки, що можна судити про що-небудь та висловлювати власну думку, це проінформованість у певній галузі, з певного питання, авторитетність [10 , c.54].

Освітній процес має орієнтувати учня на здобуття здатностей самостійного пізнання себе, життя, суспільства, здатностей свідомо і творчо розв'язувати життєві проблеми, знаходити оптимальне вирішення складних життєвих ситуацій, оскільки життєво компетентна особистість активна і творча, вона не зациклюється на адаптації до умов кризового суспільства, а шукає і знаходить конструктивний вихід із кризи.

А вчитель має бути творцем, художником, а не просто старанним ремісником, він перетворюється на консультанта, старшого порадника, який заохочує та залучає учня до навчальної діяльності, сприяючи розвиткові особистісних характеристик учня — повноправного учасника навчального процесу, результатом якого є інтерактивне навчання.

Інтерактивне навчання - це особлива форма організації пізнавальної діяльності, яка полягає у забезпеченні постійної активної взаємодії і ґрунтується на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільного обміну думками. Це співнавчання, взаємонавчання, в якому і учні, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання лише з тією відмінністю, що педагог стає справжнім лідером дитячого колективу, організатором процесу навчання.

Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.

Новизна полягає у дослідженні впровадження інформаційних засобів навчання при використанні інтерактивних методів, що є актуальною в умовах глобальної інформатизації суспільства.

Реферат складається з двох розділів.

У першому розглядається проблема компетенції та особливості застосування інтерактивних методів на уроках іноземної мови.

Другий розділ присвячено впровадженню інтерактивних методів на уроках англійської мови з урахуванням особистих надбань.

 1. Проблема комунікативної компетенції та особливості застосування інтерактивних методів

Проблема комунікативності - актуальна та значуща для процесу навчання іноземних мов, адже має на меті не лише навчити вільного іншомовного спілкування, але й продемонструвати свою унікальність як творця і учня, і вчителя.

Розробкою проблеми комунікативності в процесі навчання іноземних мов опікувалися багато відомих методистів. Так, широку популярність та визнання отримав метод активізації резервних можливостей особистості Г.Китайгородської, методичні розробки Р. Олрайта, Г. Відсона, У. Літлвуда в Англії, С. Савіньйон у США, лінгвістичних шкіл Г. Лозанова в Болгарії, Г. Піффо в Німеччині, інтерес до комунікативності не є випадковим, переваги методу беззаперечні. Комунікативний метод набуває все більшого значення в шкільному навчанні іноземних мов [12, c.2].

Сучасна педагогіка визначає кілька груп компетентностей.

Так, Рада Європи визначила п'ять ключових компетенцій особистості, якими мають керуватися учасники освітнього виховного процесу:

 1. політичні та соціальні;

 2. культурні та полікультурні;

 3. комунікативні;

 4. інформаційні;

5)здатність навчатися упродовж усього життя [10, c.54].

Відповідно до рішень Європейської Ради основною компетентністю на уроках іноземної мови є комунікативна компетентність, бо вона забезпечує набуття учнями вміння обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти власну точку зору, розвивати критичне і креативне мислення та адаптуватися у мовному середовищі.

Це питання досліджували зарубіжні та вітчизняні дидакти, методисти, психологи, учителі-новатори,такі як: Дж. Дьюї, Є. Пасов, О. Пометун, Ш. Амонашвілі, В. Шаталов, Є. Ільїн, С. Лисенкова [9, c.36].

Комунікативний підхід до навчання іноземних мов є сьогодні методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню учнем іноземної мовленнєвої діяльності, а процес навчання іноземної мови будується адекватно реальному процесу мовленнєвого спілкування [8, с.39].

Комунікативний підхід зумовлює цілі, принципи, зміст і методи навчання іноземних мов, а методи навчання, у свою чергу реалізуються в методичних прийомах. Одним з найбільш ефективних і доцільних прийомів під час роботи зі школярами є ділова гра, яка розглядається в цій роботі.

Досягти високого рівня комунікативної компетенції в англійській мові, не знаходячись серед її носіїв, — справа дуже важка. Тому важливим завданням вчителя є створення на уроці іноземної мови реальних і уявних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні методи роботи. Одним з таких методів є ділова гра.

Адже гра — простий і природний спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності, найбільш доступний шлях до оволодіння знаннями, уміннями, навичками, один з основних видів діяльності людини, дивний феномен нашого існування.

Російський письменник Ю. Нагибін так оцінює значення гри в дитинстві: «У грі виявляється характер дитини, її погляди на життя, її ідеали. Самі того не усвідомлюючи, діти в процесі гри наближаються до рішення складних життєвих проблем».

К. Д. Ушинський (1824-1871), автор теорії духовного розвитку дитини в грі, уперше висунув ідею про використання гри в загальній системі виховання , у справі підготовки до трудової діяльності К. Д. Ушинський стверджував, що в грі поєднуються одночасно прагнення, відчування й уявлення [ 13, с.2].

За визначенням,гра — це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, у якому складається й удосконалюється самоврядування поводженням (Селевко).

Психологами встановлено,що в грі насамперед розвивається уява, увага й образне мислення дітей, закладається здатність оперувати образами дійсності, що, у свою чергу, створює основу для подальшого переходу до складних форм творчої діяльності. Крім того, розвиток уяви важливий сам по собі, адже без нього неможлива навіть найпростіша людська діяльність [13, с.3].

Комунікативний метод навчання іноземних мов базується на тому, що процес навчання є моделлю комунікації.

Комунікативний метод навчання мовленнєвої діяльності складається з п'яти принципів:

 1. мовленнєво-інтелектуальної діяльності;

 2. індивідуалізації;

 1. функціональності;

 1. ситуативності;

 2. новизни [11, с.57].

Найефективнішими шляхами реалізації комунікативного підходу до вивчення іноземної мови є застосування інтерактивних методів.

Інтерактивне навчання ефективно сприяє формуванню цінностей, навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії. Його мета - створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем.

Принципи інтерактивного навчання:

 • безпосередня участь кожного учасника занять у процесі навчання, що зобов'язує вчителя як організатора навчального процесу зробити кожного учасника занять активним шукачем шляхів і засобів вирішення певної проблеми;

 • взаємне інформаційне і духовне збагачення.

Лінгвістичне тлумачення терміну представлене в іншомовних словниках свідчить, що поняття «інтерактивність», «інтерактивний» прийшли до нас з англійської мови. Interactive — той, який взаємодіє, впливає один на одного. Термін «інтерактивна педагогіка» відносно новий: його ввів у 1975 р. німецький психолог Ганс Фріц. У дослідженнях цього вченого мета інтерактивного процесу (взаємодії між партнерами) — зміна і покращення моделей поведінки його учасників. Аналізуючи власні реакції та реакції партнера в тій чи іншій ситуації, учасник змінює свою модель поведінки і свідомо засвоює її, що дозволяє говорити про інтерактивність як процес виховання особистості [7, с.45 ].

Н.С. Мурадова стверджує, що інтерактивне навчання – це навчання, заглиблене в процес спілкування. Для підвищення ефективності процесу навчання необхідна наявність трьох компонентів спілкування: комунікативний (передача та збереження вербальної і невербальної інформації), інтерактивний (організація взаємодії в спільній діяльності) та перцептивний (сприйняття та розуміння людини людиною).

О. Пометун вважає, що інтерактивними можна вважати технології, які здійснюються шляхом активної взаємодії учнів у процесі навчання. Вони дозволяють на підставі внеску кожного з учасників у ході заняття змістити інформацію, подану в тексті,активізувати лексичний та граматичний матеріал.

У багатьох працях останніх років, де розглядається інтерактивна модель навчання, визначені його основні ознаки:

 1. це навчання, побудоване на активній взаємодії кожного учня з іншими, з його оточенням, середовищем шляхом діалогу/полілогу, взаємонавчання. Причому інтеракція виключає домінування як будь-якого учасника навчання, так і будь-якої думки, точки зору над іншими. У процесі діалогового навчання учні вчаться мислити критично, розв'язувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусії, спілкуватись з іншими людьми;

 2. це спосіб організації навчання через дію, коли учні навчаються активно співпрацювати один з одним, коли їхня діяльність є колективно розподіленою, а результат — колективно отриманим: одночасно груповим і особистісним;

 1. таке навчання змінює спосіб взаємодії педагога і учнів: активність педагога поступається місцем активності учнів, а завданням учителя стає створення умов для їхньої ініціативи. Педагог відмовляється від ролі «джерела» інформації і від ролі «фільтра», який пропускає її через себе. Він, в основному, виконує функції помічника в роботі, консультанта, організатора, фасілітатора дискусії;

 2. це навчання через досвід, яке обов'язково повинно містити переживання учасниками конкретного досвіду, його осмислення, рефлексію, застосування на практиці. Інтерактивні заняття дозволяють тим, хто навчається, самостійно розв'язувати складні проблеми, переходити від звичної ролі спостерігача і споживача у навчальному процесі до активного творця інтелектуального продукту.

Отже,суть інтерактивного навчання полягає в тому, що це — співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учні, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання. Вони розуміють, що роблять, рефлексують із приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють. Створення ситуації успіху на основі індивідуального підходу є запорукою успішної співпраці учителя та учня, а відтак, і бажаного кінцевого результату.

 1. Інтерактивні форми навчання в практиці викладання англійської мови

Використання інтерактивних методів навчання полягає у спрямуванні та стимулюванні інтересу учнів до нових знань, розвитку пошукових зусиль дитини через пошук оптимальних шляхів вирішення проблеми і застосування їх у конкретній діяльності. Проектна робота сприяє не тільки розвитку комунікативної компетенції учнів, а й збагаченню знань з предмета, створює сприятливі умови для розкриття та виявлення творчих здібностей дитини.

З метою розвитку інтересу до вивчення іноземної мови, урізноманітнення форм і методів роботи в практиці своєї роботи я застосовую інноваційні технології, але в жодному разі не перевантажую ними уроки.

Уроки проводжу в швидкому темпі. Це дає можливість опрацювати більше матеріалу, використати заощаджений час для країнознавчої інформації, додаткового матеріалу і не дає учням можливості нудьгувати чи "відходити" від мовного середовища, дає змогу імпровізувати, займатися творчим пошуком та творчо працювати.

Намагаюся дотримуватись ділового, емоційного, активізуючого стилю спілкування на основі спільної діяльності. Уроки веду англійською мовою ,у випадку нерозуміння допомагаю учням жестами, мімікою.

З першої хвилини уроку намагаюся зацікавити учнів, поставити перед ними посильні для них завдання, які вони хотіли б виконати. Мовна зарядка, як правило, базується на знайомому матеріалі і є комунікативним початком уроку.

Наприклад, вивчаючи в 9 класі тему "Music styles" на мовну зарядку пропоную Pop Music Quiz чи Odd One Out. У 7-8 класах використовую гру кольорів " A Game Of Colours". Заздалегідь заготовляю картки різних кольорів. Учень бере картку з кольором, який, на його думку, відповідає його настрою і пояснює, чому вибрав саме цей колір. Різні учні можуть одночасно вибирати картки одного кольору.

Наприклад: whiteI like this colour because I like winter. In winter I can ski, skate and sledge.

Black - I feel bad. I’m not ready for the lesson. I like classic clothes. This colour suits me.

Red - this colour is like my favorite flowers roses. It stimulates my emotions.

Orange - it reminds me the Sun. I like summer. In summer I can go to the river and lie in the sun.

На уроках намагаюся всіляко заохочувати діяльність учнів, переконуючи їх в необхідності свідомого засвоєння матеріалу, знань, які знадобляться їм у майбутньому, стимулюю їхню мотивацію, створюю ситуацію успіху. Це знижує психологічне навантаження, допомагає учням подолати страх помилок, вільно долучатися до роботи, тобто створює необхідні умови для успішного засвоєння навчального матеріалу. Це сприяє самовираженню й саморозвитку, підвищує комунікабельність, творчу активність та ініціативу.

Широко використовую парну, групову роботу, яка сприяє спілкуванню, розвиває навички співпраці, виховує почуття товариськості, прагнення не підвести друзів, бути надійним партнером. В умовах дружнього змагання кожний учень намагається відповідати якнайкраще.

Використовую завдання та ігри індивідуального спрямування, які розвивають особистість учня, дають змогу випробувати свої сили, знання, стимулюють постійне прагнення до самоствердження в колективі. Прикладом цього є кросворди, вправи на словотворення, ігри в ланцюжок (нарощування однорідних членів речення, фраз, цілих речень, а в старших класах - індивідуальні проекти або мініпроекти, як правило, з анотаціями 2-3 учнів) на різні теми: "My school “,”My hobbies”,”My favourite holiday”,”Fashion”,”Computer in my life”,”Music knows no boundaries”,”Clubs”.

У своїй практиці часто використовую міні - проекти. Наприклад, написання листа, виготовлення стінгазет, плакатів ("Якою я уявляю собі Великобританію", "Вільний час у Великобританії і в Україні"), написання дитячої книги ("Мій робочий день", "Святкування дня народження" тощо). Проект дає змогу познайомитися з культурою інших країн і народів, аналізувати спільне та відмінне.

Учні з радістю виконують завдання, якщо почуваються повноцінними партнерами вчителя. В таких умовах урок перетворюється на жвавий діалог, обмін інформацією. Цьому сприяють різні форми роботи.

"Коло ідей" ("A bank of ideas"). Метою такої гри є складання переліку ідей, пропозицій, залучення всіх учнів до обговорення питання. Кожний учень по черзі дає відповідь на поставлене питання, доки вичерпуються всі ідеї. Це дає змогу кожному учню взяти участь у такому виді роботи. Можна пропонувати учням висловити свою думку письмово на картці (в сильних групах). Учитель або ведучий збирає картки й записує на дошці зазначений на них перелік ідей або починає дискусію, користуючись інформацією з карток (наприклад: "A school of your dreams", "How do you imagine your life in 10 years").

"Мікрофон" ("Міcrоphоne"). Гра дає змогу кожному учню сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку. Таким чином можна переказувати тексти, робити повідомлення або опитування думки з теми (" My plans for future"), ("In a sound body a sound mind") тощо,

Мозковий штурм (Brainstorm). Ефективний та добре відомий інтерактивний метод колективного обговорення, який спонукає виявляти свою творчість та уяву шляхом вираження думок усіх учасників, допомагає знаходити кілька рішень щодо поставленої проблеми. Цей вид роботи використовую, як правило, на підсумкових роботах з теми (наприклад: "Great Britain","Ukraine", "Sport").

Особистісно зорієнтований підхід та використання сучасних технологій в процесі викладання іноземних мов дають змогу дітям здобувати знання із задоволенням, а вчителю - отримувати радість від успіхів дітей. Особливе значення тут має стратегія заохочення (мені подобається, як ти це сказав, зробив, дякую, що ти спробував, насмілився). Головне - підтримувати учня і спонукати його мислити, вносити пропозиції, шукати виходу з певних ситуацій, наприклад, під час написання стислих відповідей, завдань:

 • продовж речення (When it is cold,…. When the weather is fine…);

 • заповни таблицю;

 • склади запитання;

 • встав пропущені літери, слова.

"Експрес - опитування" застосовую для розвитку в учнів мислення, уміння швидко орієнтуватися і робити повідомлення або висловлювати свою думку на основі вивченого матеріалу.

Висловити свою думку стосовно цитати: "Love will save the world", "Hunger is the best cook” або "You have found 100 dollars in the park. What would you do?"

Підготовчим етапом до усного чи письмового мовлення є асоціативні ігри (Assosiations).

Для збагачення словникового запасу учнів, повторення вивченої лексики та зацікавлення учнів у самостійному вивченні нової лексики використовую різноманітні словникові ігри: Guess the word. Make up the sentences. Match. Complete the sentences. Find the opposites.

Стійкий інтерес до уроків іноземної мови гарантує виконання пісень. Пісня вносить в урок елемент святковості, який так потрібен дітям. Наприклад, співаючи пісню Hands up hands down, hands on hips, sit down, bent left, bent right. Clap your hands, stamp your feet, nod your head together учні показують як вони піднімають руки вверх, вниз, нахиляються вліво, вправо.

Завдання вчителя – допомогти учням визначити й сформулювати свої інтереси, потреби й бажання.. Для ефективного та оптимального засвоєння мовного матеріалу, історії, географії, традицій, для актуального розвитку учнів я використовую також інтелектуальні ігри «Чи знаєш ти країну, мову якої вивчаєш?», «Чи знаєш ти географію (історію, культуру) англомовних країн?».

На уроках іноземної мови жоден вчитель не може обійтися без гри. Ігрова модель навчання допомагає реалізувати, крім основної дидактичної мети ще й комплекс завдань:

 • забезпечення контролю виявлення емоцій;

 • надання дитині можливості самовизначення;

 • сприяння й допомога в розвитку творчої уяви;

 • надання можливості вдосконалення співпраці в соціальному аспекті;

 • допомога у висловлюванні своїх думок.

В ігровій моделі навчання учитель є інструктором, суддею, однак не слід сприймати гру, як засіб урізноманітнення і прикрашання уроку. Безумовно, гра пожвавлює урок, вносить елемент змагання. Застосування гри на уроці формує у школярів позитивне ставлення до предмета іноземної мови. Але все це має бути додатковим ефектом. Основна ж функція гри на уроці - бути засобом навчання, розвитку й виховання дитини. Діти завжди охоче грають у "пантоміму" чи пакування валізи"

 1. I pack an egg in my case.

 2. I pack an egg, and some bread in my case.

 3. I pack an egg, some bread, and a ham in my case.

Це може бути лексика з будь - якої вивченої теми.

Для розвитку інтуїції, фантазії, мовної компетенції застосовують креативні вправи - різноманітні тести: Postreadingtest, postaudingtest, складання розрізаного на частини тексту і придумування заголовку до нього.

Дедуктивні завдання. Вибіркова поступова заміна частин тексту, його елементів аж до утворення нового за змістом тексту, зміна перспективи (переказ тексту від іншої особи), розширення (придумування закінчення тексту, вставляння діалогу, подій), утворення словникових ланцюжків, розв'язання та складання кросвордів, складання розповіді за малюнками (гумористичного характеру), вікторини (підготовка та проведення), складання власного повідомлення за 5-10 вибраними з тексту ключовими словами.

Цього потребує сучасний стан міжнародних зв'язків України, вихід її на Європейський та світовий простір осучаснення освіти. Досягнення належних результатів неможливе без застосування та використання інноваційних технологій.

Отже, використання інноваційних технологій забезпечує підвищення ефективності навчального процесу, гарантує досягнення запланованих результатів навчання, допомагає врахувати психологічно — вікові особливості дітей, їхні інтереси, сферу діяльності, відображає особистий досвід учнів, а головне - моделює ситуацію реального спілкування.

Висновок

Таким чином, орієнтація України на гуманізацію й інтеграцію призвели до перегляду методологічної бази освіти. Цього потребує сучасний стан міжнародних звязків України, вихід її на європейський та світовий простір. Осучаснення освіти неможливе без застосування та використання інноваційних технологій.

Одним із засобів є використання інтерактивних технологій навчання при вивченні англійської мови , які підсилюють мотивацію учнів до навчання, роблять його цікавим, розвивають в учнів комунікаційні уміння, навички роботи в парах і групах, вміння аргументувати й дискутувати, передбачають моделювання життєвих ситуацій,використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу, сприяють вихованню цінностей, створенню атмосфери співробітництва.

Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність під час вивчення іноземної мови, стає більш впевненішим і незалежним, вміє творчо застосовувати знання та досвід, набуті раніше, правильно формулювати власну думку.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню компетентності учнів, розвитку пізнавальних і соціальних навичок і вмінь, виробленню в них системи цінностей та ціннісних орієнтирів, піднесенню мотивації до навчання, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дозволяє педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу. Інтерактивні методи дозволяють учням:

 • ґрунтовно аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу, зробити процес засвоєння і застосування знань більш доступним;

 • навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити свою точку зору, аргументувати й дискутувати;

 • навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;.

 • моделювати і розв'язувати пізнавальні, життєві та соціальні ситуації, таким чином збагачуючи власний пізнавальний і соціальний досвід;

 • учитись будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв'язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу, знаходити спільне розв'язання проблеми;

 • розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт тощо.

Крім того, використання інтерактивних методів дозволяє реалізувати ідею співробітництва тих, хто навчає, і тих, хто навчається, учить "їх конструктивній взаємодії, сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроці, створює доброзичливу атмосферу.

Одним із найефективніших шляхів підвищення результативності навчання іноземних мов є рольові ігри. Які дають змогу реалізувати основний методичний принцип – комунікативне спрямування навчання, допомагають враховувати психологічно – вікові особливості дітей, їхні інтереси, сферу діяльності, моделюють ситуацію реального спілкування, збагачують словниковий запас учнів.

На сьогоднішній день актуальним є застосування інтерактивних методів на уроках іноземної мови, бо на фоні програмного засвоєння знань формуються вміння співробітничати,продуктивність якого характеризується зміною стратегії взаємодії можливості залучати учнів у навчальну взаємодію і характером групової взаємодії.

Звичайно, що використання інтерактивних методів не може вирішити всіх проблем на уроках іноземної мови, але це забезпечує учням повноту та адекватність спілкування в різних ситуаціях.

Список використаної літератури

1. Закон України про загальну середню освіту // Директор школи. - 1999.-№ 25. - 28.- С.5-8.

2. Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі // English.- 2004- 6. - С. 3 - 6.

3. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України - 2002.- 33.- С. 4 - 6.

4. Нова програма 12-річної школи. Іноземні мови. К., 2005. - С. 208.

5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.-Англійська мова // English. -2001.- №29-30.- С. 37.

6. Reference Guide For the Teacher of English. Довідник учителя англійської мови. Київ "Редакції загальнопедагогічних газет”-2004.-С. 128.

7. Пометун О. Інтерактивні методики та система навчання - К.: Шкільний світ.-2007. - С. 45 - 46.

8.Филатов В.М. Методическаятипологияролевых игр // Иностранные языки в школе.- 1988. - № 2.-С. 41 - 47.

9. Гень Ж. Від мобільності знань - до критичного мислення // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2010. - 3. - С. 36.

10.Лиса С. Хочу бути творцем і художником // Іноземні мови в навчальних закладах. 2009. - №2 - С. 54 - 55.

11.Янів Р. Комунікативна спрямованість – передумова успіху // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2010. - 2. - С. 56 - 57.

12.Бобильова О.А. Комунікативний метод як метод активації творчих можливостей особистості // Англійська мова та література. - 2005. - 26. - С. 2.

13.Куліш В.О. Ділова гра як універсальний метод навчання // Англійська мова та література. - 2010. - 11. - С. 2 - 3.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.