Доповідь "Корекційно-розвиткова робота на уроках читання в початкових класах спеціальної школи"

Опис документу:
В матеріалі розкривається необхідність корекційно-педагогічної діяльності для здійснення корекції порушень у фізичному та психічному розвитку учнів з особливими освітніми потребами (ООП ), єдності освітнього і корекційного процесів, орієнтованих на кінцевий результат – розвиток особистості та її соціальну реабілітацію

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Корекційна робота – це діяльність, спрямована на поліпшення процесів розвитку і соціалізації дитини, послаблення або подолання психофізичних вад учнів у процесі навчання і виховання з метою максимально можливого розвитку їхньої особистості та підготовки до самостійного життя.

Про необхідність корекційно-педагогічної діяльності для здійснення корекції порушень у фізичному та психічному розвитку учнів з особливими освітніми потребами (ООП )говориться і в Конвенції про права дитини.

Основні принципи корекційної роботи вам відомі:

  • корекційно-розвиваюча спрямованість навчання і виховання;

  • системний підхід до здійснення корекційного впливу на розвиток учнів;

  • зв»язок корекційної роботи з життям і практикою;

  • реалізація корекційної роботи в усіх ланках навчально-виховного процесу.

В початкових класах вчителі застосовують комплексний підхід до корекційно - розвиткової роботи, будують уроки з урахуванням працездатності учнів, використовують здоров’язбережувальні технології, проводять навчання в русі, роблять дихальні вправи, які добре активізують учнів на уроці, пальчикову гімнастику, фізкультхвилинки, створюють психологічне налаштування на урок.

Класоводи враховують індивідуальні можливості, здібності учнів, диференційовано допомагають слабкому учню, приділяють увагу сильному, працюють зі «складними учнями». Використовують важливий прийом навчання « Багаторазове повторення за принципом від «простого до складного».

В початкових класах є такі учні, які не можуть сконцентрувати увагу, навчання у класі їм дається важко,вони не справляються з програмою , їм вчитель - класовод складає індивідуальну скориговану програму розвитку, за якою дитина навчається згідно своїх інтелектуальних можливостей.

Для таких учнів організовується навчання за індивідуальними скоригованими навчальними планами.

Також систематично проводяться бесіди з батьками цих дітей, під час яких вчителі дають методичні поради щодо роботи з дітьми дома, а також дізнаються від батьків про їх поведінку, інтереси, заняття, спілкування дома.

На думку вчителів початкових класів, корекційна спрямованість передбачає:

  • Уповільненість процесу навчання;

  • Простий виклад навчального матеріалу;

  • Наочний характер навчання;

  • Предметно-практичний характер навчання.

Дуже важлива річ, на яку хочу звернути увагу. Зазвичай, педагог намагається надолужити з учнем те, що йому не вдається. Але такий підхід робить навчання для дитини складним, нудним і безрадісним.

Ефективним буде навчання тоді, коли по можливості в ІНП включено зусилля на подальший розвиток однієї з сильних сторін учня. Дитина має відчувати себе успішною, мати такі завдання, з якими справиться самостійно, але до самостійності потрібно іти маленькими кроками, поступово збільшуючи їх. Це дає можливість підтримувати внутрішнє «Я» та формує позитивну самооцінку. Саме такий підхід допомагає дитині досягти нових успіхів у тих сферах навчання та розвитку, в яких вона вже почуває себе впевнено, а також дає змогу компенсувати труднощі.

Я оцінюю навіть незначні досягнення, бо підтримка, похвала, стимулюють дитину до виконання завдань.

Корекційно-розвиткова робота з дітьми не дає миттєвих результатів. Це довгий копіткий процес, який вимагає терпіння, творчості, спільної системної роботи команди, яка працює з дитиною.

На всіх уроках слід ураховувати особливості психічного розвитку учнів. Неспроможні засвоїти програмний матеріал, учні з обмеженими інтелектуальними можливостями стають «важкими». Якщо їм не надати належну корекційно-педагогічну допомогу, то формування особистості відбувається з обмеженими здібностями й інтелектом.

Великого значення в навчально-виховному процесі приділяємо формуванню навичок читання. Адже в дитини, яка не вміє добре читати, виникають певні труднощі під час виконання домашніх завдань, їй не цікаво на уроках, вона весь час відволікається.

Саме тому при плануванні уроку читання враховуємо такі його особливості:

виучуваний матеріал повинен бути невідривно пов'язаний із попереднім, а також з усією попередньою роботою;

урок має складатися з ряду ланок, що являють собою, з одного боку, певний етап діяльності вчителя, а з іншого, – окремий крок навчальної діяльності учнів;

завдання і теми повинні бути максимально прив’язані до оточуючого світу дитини;

необхідне чергування фізичного і розумового навантаження;

кожний цикл повинен містити передачу і прийом інформації, перевірку її засвоєння та корекцію виявлених недоліків.

дуже важливо відзначати навіть найменші успіхи дітей і заохочувати їх до подальшого навчання.

Отже, для них зменшуємо обсяг завдань та їх кількість, а складність повинна бути доступною. Для цього дітям даємо індивідуальні картки із завданнями відповідної складності

Діти з ООП, як правило, не мають достатніх навичок самостійної роботи, їм потрібен постійний контроль за виконанням даного завдання (щоб вони не відволікалися та не втрачали напряму діяльності). Вони потребують неодноразового повторення вчителем інструкції щодо виконання того чи іншого завдання. Тому вчитель має переконатись, як і наскільки точно учень зрозумів, що від нього вимагають, і лише після цього дозволяти виконувати завдання. У разі потреби надаємо учневі додаткові роз'яснення щодо виконання завдання.

Учитель повинен уміти підтримувати в дитини впевненість у своїх силах, прагнення до пізнавальної діяльності; запобігати й адекватно реагувати на зміни в психічній діяльності, поведінці та загальному стані дитини. Серед видів роботи з дітьми зі зниженою научуваністю приділяємо увагу завданням на запам'ятовування, формування зосередженості та спостережливості, вправам на аналітичне сприймання, тобто вміння розчленувати зображений предмет чи явище на окремі елементи.

Особливо приваблюють таких дітей ігрові моменти у процесі навчання, створення ситуації успіху. І перш за все, у дитині необхідно побачити не просто учня, а Людину з її проблемами та болем. Потрібно уникати повчань (від них дитина просто втече), зрозуміти й прийняти її такою, якою вона є. Тільки відчувши позитивне ставлення до себе, дитина готова буде прийняти допомогу вчителя. Відомо, що агресивність проблемних дітей – це форма захисту. Якщо учень почувається впевнено, захисні реакції перестають спрацьовувати. Тож важливо, щоб у вчителеві він відчув старшого товариша.

Плануючи урок, слід пам’ятати, що урок має бути чітким і наочним, на його початку дитина перебуває під впливом вражень, які мали місце до уроку, а тому протягом перших 5-10 хвилин діти не зможуть включитися в навчальну діяльність. Слід ураховувати, що найвища продуктивність триває 10-15 хвилин, а загальна працездатність знижується за 15-20 хвилин до кінця уроку, отже період входження в роботу дітей з обмеженими інтелектуальними можливостями вважається дуже довгим.

Саме тому підготовча частина до уроку повинна складатися з двох частин – психологічної підготовки і організаційного моменту. Мета психологічної підготовки – зняти попередні враження та збудження, вивести окремих учнів із стану загальмованості. З цією метою педагоги використовують загадки, віршики, віршовані задачі, скоромовки, чистомовки, милування природою.

Щоб уникнути перевтоми учнів під час уроку, проводиться спеціальна заключна частина (ігри, вправи), що знімають нервове, психічне напруження в дітей.

У своїй роботі із молодшими школярами з обмеженими інтелектуальними можливостями ми використовуємо різні вправи, наприклад, на уроках читання, такі:

«Знайомство з літерами»

Вправи на читання слів різної довжини.

Вправи на формування вміння слухати і говорити.

Вправи на усвідомлення змісту.

Читання рядків навпаки по літерах

Складання слів із половинок .

Цікавими для дітей є і п’ятихвилинки самостійного читання – діти самі обирають текст і читають пошепки на початку уроків читання, малювання, праці, природознавства та ін. Важливу роль відіграють й мовні розминки, за допомогою яких також корегується мова учнів. Не слід забувати, що формування читацьких навичок на уроках здійснюється завдяки багатьом різновидам читання:

Для полегшення формування мовлення в учнів з обмеженими інтелектуальними можливостями використовуємо систему ігрових форм навчання. Це спонукає дітей читати та писати більше й частіше на уроках і поза ними. Ігри допомагають розвивати у таких дітей оперативну пам`ять, периферичний зір, удосконалювати здатність угадувати слова, наступні літери, установлювати взаємозв’язок між словами, реченнями і з’ясовувати значення незнайомих слів та виразів, сприймати різні відтінки значень слів, синтактичних конструкцій, розуміти головну думку, усвідомлювати факти навколишньої дійсності.

Від будь-яких ігор покращується розвиток моторики дітей, поліпшуються їхні вербальні та невербальні комунікативні навички, учні інтелектуально розвиваються, навчаються взаємодіяти один з одним.

На уроках обов’язково використовуємо корекційно-розвивальні вправи для розвитку вправності й дрібної моторики рук, що водночас сприяє і розвитку мовлення та мислення дитини, а також забезпечує необхідну зміну видів діяльності.

Підбираючи навчальний матеріал, не усуваємо труднощі, що виникають в учня, а створюємо для нього такі умови, щоб він міг їх подолати і працювати разом з класом.

Але головне – це цілісність навчально-виховного і корекційного процесів, орієнтованих на кінцевий результат – розвиток особистості та її соціальну реабілітацію. Під впливом спеціального навчання, яке має корекційну спрямованість, у дітей з ООП відбуваються позитивні зрушення в мовленнєвій діяльності.

Наш досвід роботи з дітьми з ООП в 1–4 класах доводить, що при врахуванні вищевикладених позицій такі учні з року в рік стають активнішими, а рівень оволодіння навичками читання та писання особливо не різниться від учнів із загальноосвітніх шкіл.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
1
4
дн.
1
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!