Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Зміст програми розроблено на основі освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти (галузі знань: 01 Освіта, тематичні курси «Креативні практики в освіті»), яка була схвалена Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 7 від «19» грудня 2019 р.)

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Сучасна динаміка комунікативних процесів щоразу збільшує навантаження на психічну діяльність людини, що робить процеси спілкування все більш різноманітними і емоційно напруженими. Це висуває підвищені вимоги до культури спілкування, уміння швидко і адекватно орієнтуватися в численних за складністю комунікативних ситуаціях. Успіх будь-якого спілкування цілком залежить від реалізації мовного задуму спікера – переконання слухача і отримання бажаної емоційної реакції.

Знання і розуміння специфіки емоційно-психологічних мовних впливів уможливлює:

 • Досягнення бажаного результату спілкування.

 • Усвідомлене використання ефективних тактик і стратегій емоційного впливу у процесі спілкування.

 • Досягнення високої результативності комунікативного процесу.

 • Координацію поведінки і емоційного стану учасників комунікативного акту.

 • Адекватне сприйняття інформації від мовця і ухилення від маніпуляцій

 • Організацію ефективної взаємодії учасників комунікативного процесу.

Цей підхід передбачає використання педагогічними, науково-педагогічними і управлінськими працівниками таких тактик і стратегій емоційно-прсихологічного мовного впливу до організації освітнього процесу, які забезпечать максимальну ефективність навчання учнів і професійного розвитку педагогічних працівників. 

Навчальний курс є унікальним, цілісним практикумом з розвитку комунікативної і емоційної компетентностей, оскільки у ньому вперше представлено достатній обсяг прийомів емоційного мовного впливу, мовні засоби створення емоційності, 34 психологічні аргументи, 46 мовні тактики, 13 мовних стратегій, а також 70 практичних завдань і вправ. Подані практики, методики і вправи допоможуть педагогу знайти власну траєкторію ефективної життєво-професійної діяльності, адаптувати найефективніші практики до освітнього процесу з метою отримання бажаних результатів у власній життєво-професійній діяльності і формуванні у сучасних учнів м’яких навичок. 

Цільова аудиторія

Педагогічні працівники і керівники закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, науково-педагогічні працівники, організатори післядипломної педагогічної освіти.

Навчальний курс також буде корисним студентам і викладачам закладів вищої освіти, які вивчають і викладають дисципліни: «Основи мовної комунікації», «Стилістика і культура мови», «Українська мова у професійному спілкуванні», «Риторика», «Еристика». Матеріали можуть бути використані для вдосконалення мовної поведінки телекоментаторів, стилю укладачів реклами, осіб, які ведуть передвиборну кампанію і в інших життєво-професійних ситуаціях.

Мета навчального курсу

Удосконалити і розвинути у педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів середньої освіти комунікативну, соціально-психологічну, професійну компетентності щодо теоретичних і практичних аспектів реалізації мовних практик в умовах безперервної освіти.

Завдання навчального курсу

Розвинути готовність педагогічних, науково-педагогічних і управлінських працівників до ефективної життєво-професійної активності складовими яких є ефективна комунікація, емоційна гнучкість та інноваційні професійні комунікативні підходи до організації освітнього процесу в освітніх закладах;

Удосконалити комунікативну компетентність педагогічних, науково-педагогічних і управлінських працівників засобами опанування прийомів, тактик і стратегій емоційно-психологічного впливу та основ сучасної риторики.

Мотивувати педагогічних, науково-педагогічних і управлінських працівників до постійного професійного самовдосконалення в умовах неформальної та інформальної освіти, з урахуванням основних напрямів державної політики в галузі освіти та запитів громадянського суспільства андрагогіки, психології та педагогіки партнерства.

Актуалізувати знання з сучасних мовних практик, розуміння структури емоційно-психологічного впливу у комунікативному процесі, особливостей мовних засобів створення емоційності, аргументації, що має емоційний заряд, розширити карту освітніх практик з метою ефективного планування і організації освітнього процесу відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа».

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять, самостійної роботи і тестів.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

освітологічна: здатність педагогічних, науково-педагогічних і управлінських працівників інтегрувати знання з сучасної риторики психології, андрагогіки, в цілісну стратегію життєво-професійної діяльності на засадах дитиноцентризму, педагогіки партнерства.

інтегральна: – здатність розв’язувати складні спеціалізовані комунікативні задачі та практичні проблеми за допомогою сучасних мовних-практик, що передбачає проведення дослідження, застосування теорій та методів сучасної торії аргументації і емоційної гнучкості.

комунікативність: знання фахових методик і технологій організації комунікативного підходу до організації освітнього процесу; знання соціально-психологічних особливостей комунікації, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів.

соціально-психологічна компетентність: емоційна гнучкість і адаптивність до освітніх змін; готовність до залучення учасників освітнього процесу до інтерактивної комунікативної взаємодії.

інноваційно-дослідницька: здатність інноваційно вирішувати наукові і практичні професійні завдання; планувати і організовувати комунікативні дослідження; здійснювати підтримку і впровадження інноваційних форм і методів роботи педагога в освітньому процесі.

креативність: здатність реагувати на непередбачувані можливості та ідеї і перетворювати їх у цінності для інших; здатність приймати стратегічні рішення, ефективно спілкуватися та вести переговори з іншими, справлятися з невизначеністю, неоднозначністю та ризиком як невід’ємними частинами прийняття обґрунтованих рішень для досягнення професійних цілей.

компетентність з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку: здатність здійснювати освітню (самоосвітню) діяльність з метою оновлення, вдосконалення, розвитку посадово-функціональних компететностей; мотивувати себе та інших до професійного й особистісного зростання; розвивати (саморозвивати) та вдосконалювати (самоудосконалювати) професійно важливі якості особистості фахівців системи освіти; ціннісні орієнтації, що спрямовані на всебічний розвиток особистості всіх суб’єктів освітнього процесу як найвищої цінності суспільства.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • Знання сучасних комунікативних технологій досягнення бажаного результату у процесі спілкування.

 • Вміння упроваджувати у систему освіти мовніпрактики, зокрема тактики і стратегії емоційно-психологічного мовного впливу.

 • Розуміння методик і технологій освіти дітей у векторі формування комунікативної компетенції.

 • Оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами комунікативного спрямування освітнього процесу;

 • Використанні ефективних мовних практик у досягненні самореалізації та життєво-професійної продуктивності.

 • Можливість оволодіння прийомами ефективної аргументації з позитивним емоційним впливом та застосування означених практик в організації освітнього процесу.

 • Мотивація учасників освітнього процесу до розвитку емоційної гнучкості, толерантності до змін, високої концентрації, креативності.

Опис досягнутих результатів навчання

 • Розуміння сутності і специфіки емоційного і психологічного мовного  впливу в учасників освітнього процесу та вміння усунути проблеми, що пов’язані з комунікативною та психолого-емоційною сферою особистості.

 • Удосконалення професійно-педагогічної компетентності в практичній діяльності для реалізації та інтеграції мовних практик і технологій розвитку ефективної життєво-професійної діяльності, прийомів успішної комунікації і емоційної гнучкості.

 • Розвиток власної життєво-професійної ефективності і формування авторського педагогічного стилю, як складової особистісно-професійного самовдосконалення.

 • Готовність до використання у практичній діяльності основних принципів, методів, прийомів сучасної риторики та розроблення індивідуального плану розвитку комунікативної ефективності особистості в освітньому процесі.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
1. Вступ до курсу.
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:
Модуль 2. Ефективні прийоми емоційно-психологічного впливу
1. Мовні засоби створення емоційності.
2. Аргументи, що викликають позитивну (задуману спікером) реакцію.
3. Аргументи, що викликають негативну реакцію (не ту, що задумав спікер).
4. Аргументи, що викликають неоднозначну реакцію.
Всього годин: 14
Лекції: 8
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Мовні тактики і емоційно заряджені мовні стратегії
1. Мовні тактики з позитивним результатом емоційного впливу.
2. Мовні тактики, що викликають незаплановану, негативну емоційну реакцію.
3. Мовні тактики, що викликають неоднозначну емоційну реакцію.
4. Мовні стратегії з позитивним емоційним змістом.
5. Помилкові мовні стратегії, що викликають негативну емоційну реакцію.
Всього годин: 14
Лекції: 8
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).