Підсумковий тест за темою 5 "Закономірності успадкування ознак"

Запитання №1

_______  — це система зовнішніх і внутрішніх ознак організму, що сформувалися в результаті реалізації спадкової інформації в конкретних умовах середовища (малюнок).

Запитання №2

У еукаріотів гени можуть знаходитись у таких структурах клітини:

Запитання №3

Розгляньте малюнок, на якому зображено родовід родини, члени якої мають одну зі спадкових ознак. 


За наданим зразком (чоловіки, які мають цю спадкову ознаку: 1-1, III-1, III-8) зазначте, що позначено на схемі римськими цифрами?

Запитання №4

Особина з генотипом Аа утворює гамети:

Запитання №5

Гетерозиготами є особини з генотипом:

Запитання №6

Про який вид домінування йде мова у тексті?

"У гетерозиготи проявляється тільки дія домінантного алеля, й ознака виглядає так, як і в домінантної гомозиготи."

Запитання №7

У рослини колір пелюсток кодується одним геном. Домінантний алель А забезпечує червоне забарвлення пелюсток, а рецесивний а — біле. Домінування неповне, і гетерозиготні рослини мають рожеве забарвлення пелюсток. Схрестили рослину з червоними й рослину з білими пелюстками.
Серед гібридів першого покоління:

Запитання №8

Приклад якого типу взаємодії генів зображено на малюнку?

Запитання №9

Розв’яжіть генетичну задачу. 
У рослини ген А визначає забарвлення оцвітини. 
Домінантний алель А забезпечує червоне забарвлення, а рецесивний алель а — біле. Домінування є неповним, і гетерозиготи мають рожеве забарвлення оцвітини квіток. 
Які генотипи й фенотипи будуть мати гібриди від схрещування двох гетерозиготних особин?

Запитання №10

Закінчіть положення хромосомної теорії спадковості.

Кількість груп зчеплення дорівнює .................. числу хромосом:

Запитання №11

Схема якого кросинговеру зображена на малюнку?

Запитання №12

Кількість груп зчеплення у жінки:

Запитання №13

Укажіть на зображення організму у якого стать визначає плоїдність.

Запитання №14

Розгляньте схеми трьох родоводів, на кожній з яких відображено успадкування певної ознаки. Відомо, що в кожному з випадків (А, Б, В) ген, який визначає ознаку, що успадковується, розташований в одній із хромосом: Х-хромосомі, Y-хромосомі або аутосомі. 
Укажіть, на якому малюнку ознака  проявляється в особин тільки чоловічої статі.

Запитання №15

Установіть правильну відповідність між прикладами видів організмів та типами визначення статі.

1

Плоїдність організму: гаплоїдні особини — самці, диплоїді — самки

2

За допомогою статевих хромосом: особини різної статі мають різні хромосоми (велику і малу)

3

Зовнішні умови: залежно від зовнішніх умов можуть розвиватися самці чи самки

А

Людина, дрозофіла, собака, шовкопряд

Б

Бонелія

В

Бджоли, мурахи

Запитання №16

__________  — це властивість живих організмів набувати нових ознак.

Запитання №17

Приклад якої мінливості зображено на малюнках?

Запитання №18

Поставте у правильну відповідність назви спеціальних механізмів комбінативної мінливості мікроорганізмів, що розмножуються нестатевим шляхом, та їх визначення:

1

Кон'югація

2

Трансформація

3

Трансдукція

А

це перенесення бактеріальних генів з однієї клітини в іншу за допомогою бактеріофага

Б

це безпосередній контакт між двома бактеріальними клітинами за допомогою спеціальних порожнистих трубочок, під час якого генетичний матеріал з однієї клітини переноситься в іншу

В

це перенесення ДНК, яка була ізольована, одних бактеріальних клітин до інших бактеріальних клітин

Запитання №19

Зміна ознаки, яка зумовлена зміною спадкових структур, перебудовою генетичного апарату,— це:

Запитання №20

Вкажіть на зображення фізичного мутагенного фактору.

Запитання №21

Позначте твердження, що стосуються модифікаційної мінливості:

Запитання №22

Спадковими захворюваннями є:

Запитання №23

Хромосомним спадковим захворюванням людини є:

Запитання №24

Виберіть із запропонованих термінів зайвий.

Зайвим є термін ______________ , тому що він не є  спадковим захворюванням.

Запитання №25

Поставте у правильну відповідність назви деяких груп методів молекулярно-генетичних досліджень з описами їхніх результатів.

1

Методи виділення й очищення

2

Методи ампліфікації (копіювання)ДНК

3

Методи обробки даних і моделювання

А

Створюють моделі, за якими можна перевіряти гіпотези щодо еволюційних зв'язків організмів

Б

Дозволяють із дуже незначної кількості ДНК отримати достатньо матеріалу для аналізу

В

Дозволяють виділяти ДНК з дуже давніх кісток або невеликих фрагментів організмів

Відкрити опис тесту