Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Психолого-педагогічні чинники розвитку емоційного інтелекту
»
Взяти участь Всі події

Підсумковий тест з Правознавства

Правознавство

Для кого: Дорослі

47 проходжень

50 запитань

15.05.2022

130

7

0

Вміст тесту:

Опис, який учні побачать перед початком тестування

Вітаю! Після проходження тестування результати оформляєте у вигляді скріну, який надсилаєте викладачу. Оцінювання відбувається за чотирибальною систем

читати все
Запитання №1 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Які причини виникнення держави та права ?

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Особлива політико-територіальна організація влади, що має суверенітет, володіє спеціальним апаратом управління і примусу і здатна надавати своїм велінням загальнообов’язкової сили - це ?

Запитання №3 з кількома правильними відповідями Балів: 2%

Різновид монархії, який характеризується певним співвідно­шенням повноважень монарха і парламенту. Влада монарха є законодав­чо обмеженою і виконує лише представницькі функції. Нормативні акти, що видаються монархом, набувають юридичної сили після їх затверджен­ня парламентом.

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 4%

Встановити відповідну приналежність терміну та його визначення

Визначення терміну
1

Форма режиму, яка характеризується зосередженням в руках однієї особи всієї повноти влади з одночасною її централізацією, відсутністю по­літичних свобод, жорсткими методами утиску прав та свобод людини і громадянина.

2

Політичний режим, за якого державна влада на­лежить привілейованій меншості, стану або групі суспільства, яка во­лодіє особливими правами чи можливостями.

3

Вид режиму, який характеризується значним зо­середженням влади в руках однієї особи або групи осіб; безстроко­вим характером влади глави держави; звуженням політичних прав і свобод громадян та громадсько-політичних об’єднань, приниженням ролі представницьких органів влади; забороною політичної опозиції.

4

Реакційний, правоекстремістський рух, спрямований на встановлення відкритої терористичної диктатури, жорстке при­душення демократичних прав і свобод, опозиції

Термін
А

Авторитаризм

Б

Фашизм

В

Деспотія

Г

Аристократія

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Регулювання соціальних (суспільних) відносин здійснюється за допомогою.....?

Запитання №6 на встановлення відповідності Балів: 4%

Встановити відповідність між терміном та його визначенням

Визначення терміну
1

Офіційний документ компетентних органів держави, що містить юридичні норми.

2

Правило поведінки, якому держава надала загальнообов'язкового значення і дотримання якого гарантувала своєю примусовою силою.

3

Двостороння або багатостороння угода, яка містить норми права.

4

Судове або адміністративне рішення з конкретної юридичної справи, якому надається загальнообов'язкове, юридичне значення.

Термін
А

Правовий звичай

Б

Нормативно-правовий договір

В

Правовий прецедент

Г

Нормативно-правовий акт

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Спосіб систематизації законодавства, заснований на змістовній переробці і узгодженні певної групи юридичних норм, по­в'язаних загальним предметом регулювання, і об'єднанні їх в єдиному новому нормативно-правовому акті.

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

Структура правовідносин:

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 5%

Встановити відповідність виду дієздатності і його віку

Вид дієздатності
1

Повна дієздатність

2

Неповна дієздатність

3

Часткова дієздатність

4

Обмежена дієздатність

5

Недієздатна особа

Вік
А

Мають особи, які страдають на психічний розлад, зловживають спиртним або наркотичними засобами.

Б

Мають неповнолітні 14 – 18 років

В

Мають малолітні особи, які не досягли 14 років.

Г

Мають особи, які внаслідок душевної хвороби або недоумства не можуть розуміти значення своїх дій або керувати ними.

Д

Мають особи з 18-річного віку, із моменту одруження до настання 18 років.

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Передбачена, дозволена, заборонена - це......?

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Система способів, прийомів цілеспрямованого юридичного впливу норм конституційного права на суспільні відносини, що є предметом конституційно-правового регулювання. - це .....

Запитання №12 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Конституційні джерела:

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Політико-правовий акт, який, зазвичай, приймається парламентом держави, проголошує основні засади і принципи державного та суспільного ладу.

Запитання №14 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

Найважливішими ознаками конституції є:

Запитання №15 з кількома правильними відповідями Балів: 2%

Які відносини цивільне законодавство регулює ?

Запитання №16 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

Загальними засадами цивільного законодавства є:

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Сукупність цивільно-правових норм, закріплених у Цивільному кодексі України, інших нормативно-правових актах, які регулюють методом юридичної рівності, майнові та особисті немайнові відносини за участю суб'єктів (фізичних і юридичних осіб, держави, територіальних громад) - це...

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Правочин, недійсність якого встановлена законом - це...

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Відносини працівника з працедавцем по використовуванню його здібності до праці - це...

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Різновид колективної угоди, яка укладається між власником підприємства, установи, організації (або уповноваженим їм органом) і трудовим колективом найманих працівників з метою врегулювання:

  1. виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, що вимагають додаткової регламентації з урахуванням особливостей праці на даному підприємстві, в установі, організації;

  2. питань, не врегульованих чинним законодавством.

Запитання №21 з кількома правильними відповідями Балів: 2%

Сторонами трудового договору є :

Запитання №22 з кількома правильними відповідями Балів: 1%

Режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку працівника встановлюється......

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Змістом трудового договору є:

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Особисті немайнові та майнові відносини, які виникають між подружжям, іншими членами сім'ї, тощо - це сфера .....

Запитання №25 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Принципами (загальними засадами) регулювання сімейних відносин є:

Запитання №26 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

Ознаками шлюбу є:

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Право на розподіл обов'язків та на спільне вирішення питань житла сім'ї - це....

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Майно, нажите подружжям за час шлюбу, є його ....

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Усиновлення (удочеріння) - це....

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яка стаття Сімейного Кодексу України встановлює, що дитина, яка усиновлена, має право на таємницю, в тому числі і від неї самої, факту усиновлення.

Запитання №31 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Над ким встановлюється опіка ?

Запитання №32 на послідовність Балів: 10%

Розмістити джерела екологічного права за юридичною силою - із вищою юридичною силою до нижчої.

Закони України (в тому числі і кодифіковані).

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.

Локальні нормативно-правові акти.

Постанови Верховної Ради України.

Укази і розпорядження Президента України.

Судова практика, зокрема рішення Конституційного суду України

Інструкції та інші нормативні акти міністерств і відомств України.

Конституція України.

Рішення місцевих органів державної виконавчої влади.

Міжнародні договори, учасницею яких є Україна.

Рішення органів місцевого самоврядування

Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Суб’єктивне право природокористування - це...

Запитання №34 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Прилеглі до територіальних вод прибережної держави території моря і континентального шельфу, максимальною шириною до 200 морських миль від найближчої точки берегової лінії, в межах яких держава має виключні права на розвідку, добування і керівництво всіма природними ресурсами даного регіону, створення і використання штучних островів, безпечних для довкілля установок і споруд, а також проведення наукових досліджень і зобов'язана охороняти і підтримувати екологічний баланс і порядок у цій зоні - це....

Запитання №35 з кількома правильними відповідями Балів: 2%

На території рекреаційних зон забороняються:

Запитання №36 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

До штучно створених об'єктів належать:

Запитання №37 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Сукупна міру можливої поведінки в галузі приналежності екологічних об'єктів, їх використання, відтворення й охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки - це....

Запитання №38 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею, управління земельним фондом та охорони земель - це .....

Запитання №39 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

До земель України належать всі землі в межах її території, в тому числі острови й землі, зайняті водними об'єктами, які за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії земель:

Запитання №40 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Ділянки суші й водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетич­ну, рекреаційну та іншу цінність - це ......

Запитання №41 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Право власника або земле­користувача земельної ділянки на обмежене платне або безоп­латне користування чужою земельною ділянкою (ділянками) - це ....

Запитання №42 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Діяльність державних органів виконавчої влади, яка полягає в практичному виконанні законів у процесі повсякденного управління господарським, соціально-культурним і адміністративно-політичним будівництвом - це....

Запитання №43 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Основні ознаки адміністративних правовідносин:

Запитання №44 з кількома правильними відповідями Балів: 2%

Виділяють основні й похідні ознаки адміністративної від­повідальності. До основних ознак відносять те, що адміністра­тивна відповідальність:

Запитання №45 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

Адміністративне правопорушення характеризують такі ознаки:

Запитання №46 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Захід відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адмініст­ративний проступок, а також попередження вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими осо­бами - це....

Запитання №47 на встановлення відповідності Балів: 4%

Встановіть відповідність між видами адміністративних стягнень та їх поясненням

Стягнення
1

попередження

2

штраф

3

конфіскація предмета, що був знаряддям вчинення чи без­посереднім об'єктом адміністративного правопорушення

4

виправні роботи

Пояснення адмін.стягнення
А

праця на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, з утриманням до 20% її заро­бітку у власність держави

Б

письмове або в іншій формі офіційне за­стереження уповноваженою посадовою особою

В

обернення в дохід держави

Г

майнове стягнення, або вилучення у порушника певної грошової суми на користь держави

Запитання №48 із заповненням пропусків у тексті Балів: 1%

Кримінальним правопорушенням є передбачене Кримінальним Кодексом України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом .........................____________________________.

Запитання №49 із заповненням пропусків у тексті Балів: 1%

Спеціальним суб'єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, суб'єктом якого може бути лише ..........___________

Запитання №50 із заповненням пропусків у тексті Балів: 1%

Необережність є кримінальною протиправною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але ............................. ________________________на їх відвернення.

Опис, який учні побачать після проходження тестування

Вітаю із закінченням вивчення дисципліни "Правознавство". Успіхів Вам у майбутньому!

Опис тесту (учням цей опис не показується):

Підсумковий тест, який проводиться після вивчення студентами коледжу дисципліни "Правознавство" на 2 курсі.

Рефлексія від 30 учнів

Сподобався

18 12

Зрозумілий

18 12

Потрібні роз'яснення

19 11