(Копія) Виникнення козацтва. Кінець XV-перша половина XVII ст.

Історія України

Для кого: 8 Клас

153  проходження

12  запитань

14.11.2021

105

5

0

Опис тесту:

Становлення українського козацтва.

Походження назви.Термін «козак» уперше згадується в Початковій монгольській хроніці 1240, куди перейшовіз тюркських мов у значенні — «схильний до завоювання». УXIV ст. фігурує у дописі до збірника житій святих «Синаксар» (1308) та у словнику половецької мови «Кодекс Куманікус» (1303) у значенні «страж», «конвоїр». Первісне, слово «козак» вживалося на означення вільних людей, які населяли південноукраїнські степи.

Шляхи формування козацтва. Існувало декілька шляхів формування козацтва. Його попередником стало слов'янське населення басейнів нижньої течії рр. Дніпра, Південного Бугу і Дністра (літописні «бродники»), яке займалося господарською діяльністю у цих регіонах і мало демократичну військову організацію. З посиленням національного і соціального гноблення іноземних феодалів значна частина українських селян та міщан втікала в малозаселені прикордонні райони й поповнювала ряди козаків. За дніпровські пороги спрямовувалася хвиля уходників — сезонних здобичників, окремі з яких оселялися у степу з метою його господарського освоєння. В ряди козацтва вступала і українська шляхта, що втратила свої маєтності. На процес формування козацтва значний вплив мав зовнішній фактор. З часу утворення Кримського ханства систематично відбувались набіги на українські землі. Перша писемна згадка про українських козаків міститься у хроніці М. Бєльського від 1489 р.

Поява Запорізької Січі. Для захисту від татарсько-турецької агресії у Пониззі Дніпра на південь від дніпровських порогів була створена військово-політична організація Запорізька Січ. Перше укріплення бл. 1555-1556 рр. збудував на дніпровському острові Мала Хортиця Д. Вишневецький. Згодом ЗапорізькаСіч стала державно-політичним утворенням з демократичним устроєм. Основними рисами запорозького козацтва були: родинний принцип організації братства (побратимства, рівність, демократизм), морально-етичний кодекс поведінки (високий соціальний статус свободи, мужності, відданості товариству і, навпаки, низький статус мирної праці, спокійного способу життя тощо), інститут кобзарів, спеціальна наука молоді, специфічне ставлення до жінки, аскетизм, релігійність, колективне землеволодіння.

Городове і волосне козацтво. Польсько-литовська державна адміністрація залучала козаків до оборони кордонів Речі Посполитої. Впродовж XVI ст. сформувалася окрема категорія козацтва — городове козацтво. Його організаторами були прикордонні старости.

Реєстрові козаки. Удругій пол. XVI ст. польський уряд намагався послабити вплив запорожців і встановитинад ними контроль. Король Сигізмунд II Август грамотою від 5 червня 1572 започаткував практику внесення козаків у спеціальний список, що визначав козацький статус — реєстр. Козаки вписані у реєстр отримали назву реєстрових козаків. У 1578 кількість реєстрового козацтва зросла до 500. Королівський універсал від 25 липня 1590 збільшував реєстр до 1 тис. козаків. Військова влада над реєстровцями належала гетьману, якого обирали за згодою уряду. Організаційно реєстрове козацтво складалося з 6 полків (1625) — Білоцерківського, Канівського, Черкаського, Корсунського, Переяславського,Чигиринського, що поділялися на сотні.

Козацька старшина. Поступово в середовищі козаків сформувався окремий суспільний прошарок — козацька старшина. Спочатку до її складу входили отамани ватаги, що були керівниками перших козацьких загонів. Повного організаційного оформлення козацька старшина набула в період створення Запорізької Січі. В різні часи її існування чисельність цієї групи козацтва була неоднаковою і деколи сягала до 150 осіб. До складу козацької старшини входили: військова старшина — кошовий отаман, військовий суддя, військовий осавул, військовий писар та курінні отамани; військові служителі - підписар, булавничий, хорунжий, бунчужний, перначний, підосавул, довбиш, піддовбиш, військовий пушкар, підпушкар, гармаш, військовий товмач, військовий шафарі, підшафар, кантаржій та канцеляристи; похідні та паланкові начальники - полковник, писар, осавул, підписар та підосавул. Вперіод ведення воєнних дій обирався також обозний, що був помічником осавула і входив до складу військової старшини. Старшину обирали на військовій козацькій раді за участю всього козацтва. Козацька старшина існувала у реєстровому козацькому війську, що було створене у 1572. На чолі реєстрових козаків стояв гетьман, якого обирали за погодженням з королівським урядом на загальній військовій раді. До реєстрової старшини належали: 2, а згодом 4 осавули,обозний, військовий суддя, військовий писар, полковники та сотники.

Тест містить питання скопійовані з: Виникнення козацтва. Кінець XV-перша половина XVII ст..
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Основною рушійною силою повстань кінця XVI ст. під проводом К. Косинського і С. Наливайка були:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Клейноди - це:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Яка подія пов'язана з діяльністю гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Проти якої держави на початкуXVII ст. були спрямовані морські походи запорозьких козаків?

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 17%

Установіть відповідність між історичними постатями і подіями.

1

К. Острозький

2

Ю. Дрогобич

3

І. Федоров

4

Д. Вишневецький

А

видав першодруки "Буквар" і "Апостол"

Б

заснував фортецю на острові Мала Хортиця

В

розгромив московське військо в битві під Оршею

Г

очолив найстаріший у Європі університет у Болоньї

Д

створив перший козацький реєстр

Запитання №6 на послідовність Балів: 8%

Установіть послідовність подій

укладення Люблінської унії

укладення Кревської унії

заснування Запорозької Січі

створення реєстрового козацтва

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 17%

Установіть відповідність між датами і подіями

1

1362 р.

2

1385 р.

3

1449 р.

4

1471 р.

А

утворення Кримського ханства

Б

остаточна ліквідація Київського князівства

В

укладення Кревської унії

Г

перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

Д

битва на річці Сині Води

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 17%

Установіть відповідність між поняттями і їх визначеннями

1

вотчина

2

фільварок

3

паланка

4

магістрат

А

адміністративно-територіальна одиниця, на які поділялися землі Вольностей Війська Запорозького

Б

велике багатогалузеве господарство, засноване на праці кріпосних селян та організоване на виробництво збіжжя на продаж

В

військове й адміністративно-територіальна одиниця Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України

Г

орган самоврядування в містах, що користувалися магдебурзьким правом

Д

спадкова земельна власність (землі, будівлі, інвентар) та пов'язане з нею право на феодально залежних селян

Запитання №9 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Хто із зазначених історичних діячів були провідниками козацько-селянського повстання 1637-1638 рр.?

Запитання №10 на послідовність Балів: 8%

Установіть послідовність подій першої половини XVII ст.

утворення Києво-Могилянського колегіуму

укладення Куруківської угоди

відновлення церковної православної ієрархії

видання "Ординації Війська Запорозького..."

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Що змушувало козаків вирушати в морські походи?

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Географічні назви "Базавлук", "Микитин Ріг", "Чортомлик", "Олешки" пов'язані з місцями...

Рефлексія від 120 учнів

Сподобався

95 25

Зрозумілий

84 36

Потрібні роз'яснення

90 30