"Екологія як наука. Екологічні зв'язки. Популяції" (11 клас)

Біологія

Для кого: 11 Клас

198 проходжень

20 запитань

29.01.2022

819

71

0

Опис тесту:

Максимальна оцінка - 11 балів.

Опис, який учні побачать перед початком тестування

Максимальна оцінка - 11 балів.

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

На рисунку зображено схему дії екологічного фактора. Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні.
І. Межі витривалості виду позначено точками А і Б.
ІІ. Затемнені ділянки відповідають зоні пригнічення життєдіяльності.

0201ne7w-fc28-500x279.jpg

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Виберіть правильне формулювання закону оптимуму.

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Яке твердження правильно відображає дію лімітуючого фактора?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть приклад екологічних змін унаслідок дії абіотичного чинника.

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Поміж організмів є особливо чутливі до екологічних чинників – індикаторні. Такими організмами є, зокрема, деякі одноклітинні еукаріотичні організми. За їхнім видовим складом можна зробити висновок про стан навколишнього середовища. Отже, науковці можуть:

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

На сьогодні основним об'єктом екологічних досліджень є:

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між розділами екології та предметом їх досліджень.

Розділи екології
1

Аутекологія

2

Демекологія

3

Синекологія

4

Екосистемологія

Біоценози
А

Біоценози

Б

Популяції й види

В

Взаємозв'язки між організмами та довкіллям

Г

Екосистеми й біосфера

Д

Життєві функції організмів

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між методами екології та їх застосування.

Методи екології
1

Вимірювання

2

Моніторинг

3

Моделювання

4

Індикація

Застосування методу
А

Оцінка стану біосистеми за допомогою живого

Б

Прогнозування динаміки розвитку біосистеми

В

Організоване спостереження за станом біосистем

Г

Кількісна оцінка біосистем

Д

Фіксація ознак біосистеми

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть ознаки, що характеризують зображений об'єкт екологічних досліджень

Родина Політрихові (Polytrichaceae) - Електронний гербарій вищих рослин України.

А Назва виду

Б Систематична група

В Є індикатором

1 політрих звичайний

1 Хвощі

1 нафтового забруднення води

2 хвощ польовий

2 Мохоподібні

2 забруднення повітря SO2

3 щитник чоловічий

3 Папороті

3 наявності Кадмію в ґрунті

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між екологічними групами та прикладами організмів.

Екологічні групи організмів
1

Стенофаги

2

Стенобати

3

Евригал

4

Евритерм

Приклад
А

Ведмідь білий

Б

Вовк сірий

В

Очерет звичайний

Г

Риби-вудильники

Д

Осоїд звичайний

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть ознаки, що характеризують зображений організм

Синиця велика — Вікіпедія

А Назва

Б Спосіб живлення

В Екологічна група

1 синиця велика

1 фітофагія

1 стенофаг

2 зяблик звичайний

2 сапрофагія

2 еврифаг

3 дрізд чорний

3 хижацтво

3 стеногал

Запитання №12 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

Екологічний термін
1

Обмежувальний чинник

2

Екологічна ніша

3

Еврибіонти

4

Популяційні хвилі

Визначення
А

Організми з вузьким діапазоном витривалості

Б

Організми з широким діапазоном витривалості

В

Періодичні або неперіодичні зміни чисельності популяцій

Г

Сукупність чинників середовища існування певного виду

Д

Чинник, найбільш віддалений від оптимуму

Запитання №13 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між видами структури популяцій та прикладами, що їх ілюструють.

Структура популяції
1

Статева

2

Вікова

3

Просторова

4

Етологічна

Приклад
А

У слонів груповий розподіл особин популяцій

Б

У демах частота старших особин більша

В

У вулику цариця, робочі бджоли й трутні

Г

Табун коней

Запитання №14 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між назвами закономірностей та їх суттю.

Екологічні закономірності
1

Закон Дарвіна

2

Закон Гаузе

3

Принцип Нікольсона

4

Закон Лібіха

Суть
А

Принцип залежності від щільності

Б

Закон обмежувального чинника

В

Принцип конкурентного витіснення

Г

Закон обмеженого росту

Д

Принцип територіальності

Запитання №15 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між характеристиками популяції та їх визначеннями.

Характеристика популяції
1

Чисельність

2

Щільність

3

Приріст

4

Популяціний ареал

Визначення
А

Простір, заселений особинами конкретної популяції

Б

Мінімальна кількість особин, необхідна для існування популяції

В

Різниця чисельності популяції на початку та наприкінці періоду

Г

Середня кількість особин на одиницю площі або об'єму

Д

Кількість особин, яка входить до складу популяції

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Група особин одного виду, які тривалий час проживають в певній частині ареалу і відносно ізольовані від інших таких же груп, - це:

Drama de los elefantes africanos: pasan hambre mientras la crisis climática hace que la selva tropical más grande del continente agonice - Noticias Ambientales

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Проявом біотичного фактора є:

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Термін "екологія" запропонував:

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Який закон ілюструє модель "бочка Лібіха":

0201nef4-b48e-207x273.jpg

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Зграя мігруючої сарани, або вужі, що зібралися до купи на зимівлю є прикладами:

Рефлексія від 312 учнів

Сподобався

218 94

Зрозумілий

219 93

Потрібні роз'яснення

210 102
Створити свій тест на базі цього або додати запитання до вже існуючого тесту