Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
PRO-акаунт на «Всеосвіті» як інструмент саморозвитку та професійної самореалізації
»
Взяти участь Всі події

Дистанційна шкільна олімпіадна робота з фізики для учнів 10 класу

Фізика

Для кого: 10 Клас

9 проходжень

25 запитань

26.11.2021

110

0

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

За якою формулою можна обчислити силу Ампера?

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Атом 5927Со складається з ...

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Кут падіння променя на поверхню води дорівнює 200. Яким є кут між падаючим та відбитим від цієї поверхні променем світла?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

При опроміненні алюмінієвої мішені протонами утворюються α-частинки. Яке рівняння описує ядерну реакцію, що відбувається?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Визначте масу тіла, яке під дією сили 150 Н рухається за законом

х = 20 - 5t + 5t2 .

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

З якою швидкістю рухатимуться вагонетки масами 2m і m після їх зчеплення?

Запитання №7 з полем для вводу відповіді Балів: 10%

На горизонтальній площині знаходиться брусок масою m=10 кг. Коефіцієнт тертя ковзання між бруском і площиною µ=0,1. Визначити прискорення, з яким буде рухатися брусок, якщо до нього прикласти силу тяги F=15 Н, спрямовану паралельно площині.

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Яка одиниця вимірювання поглинутої дози йонізуючого випромінювання?

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 8%

Встановіть відповідність:

1

Тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком.

2

Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними.

3

Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла.

4

Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло не діють жодні сили або ці сили скомпенсовані.

А

Перший закон Ньютона

Б

Третій закон Ньютона

В

Другий закон Ньютона

Г

Закон всесвітнього тяжіння

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 8%

Встановіть відповідність:

1

У замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії.

2

Рух, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини

3

Фізична величина, яка є мірою руху та взаємодії тіл і характеризує здатність тіл виконувати механічну роботу

4

В замкнутій фізичній системі механічна енергія нікуди не зникає і нізвідки не виникає, вона лише перетворюється з одного виду на інший і є величиною сталою

А

Реактивний рух

Б

Закон збереження імпульсу

В

Механічна енергія

Г

Закон збереження механічної енергії

Запитання №11 з полем для вводу відповіді Балів: 10%

Свинцева куля масою 700 г, що рухається зі швидкістю 10 см/с, вдаряється в нерухому кулю з воску масою 300 г, після чого обидві кулі рухаються разом. Визначте кінетичну енергію куль після удару. Відповідь вкажіть в основних одиницях

Запитання №12 із заповненням пропусків у тексті Балів: 8%

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атому Бісмуту ?

A=___ Z=__ N=__________

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атому Арсену ?

A=__ Z=__ N=________

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Математичний запис закону збереження механічної енергії має вигляд.

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

З міст А і В, відстань між якими 120 км, одночасно виїхали на зустріч один одному два автомобілі зі швидкостями 60 і 40 км/год. Виберіть правильне твердження:

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Тіло кидають горизонтально з певної висоти. Яке з наведених тверджень правильне?

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

В якому прикладі рух тіла можна розглядати як рух матеріальної точки? Виберіть правильне твердження.

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Тіло вільно падає без початкової швидкості. Яку відстань воно пролітає за другу секунду? (Вважайте g = 10 м/ с2)

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Брусок масою m = 2 кг лежить на столі, коефіцієнт тертя µ = 0,3. Яка сила діє на брусок, якщо його рівномірно тягнуть в горизонтальному напрямі? (Приймаємо g=9,8 м/с2)

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Як рухається тіло масою 0,5 кг під дією сили 2 Н?

Запитання №20 на встановлення відповідності Балів: 8%

Установіть відповідність між рухом тіла та силою, яка надає тілу прискорення.

1

Автомобіль рухається з місця

2

Тенісний м'яч “відбивається” від стінки

3

Шайба ковзає льодовим майданчиком

4

Яблуко падає з дерева

А

Сила тертя кочення

Б

Гравітаційна сила

В

Сила пружності

Г

Сила тертя спокою

Д

Сила тертя ковзання

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У ядрі атома Берилію 4 протони і 5 нейтронів. Скільки електронів в атомі Берилію?

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яка властивість електромагнітних хвиль використовується в радіолокації?

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Тіло рухається вздовж осі OX. На рис. 1 наведено графік залежності проекції швидкості руху цього тіла від часу спостереження. Яка ділянка графіка відповідає рівномірному руху?

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

На якому рисунку кут падіння світлового променя позначено правильно?

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Визначте напрям дії сили Ампера на провідник, переріз якого показано на малюнку.

Рефлексія від 7 учнів

Сподобався

6 1

Зрозумілий

4 3

Потрібні роз'яснення

6 1