Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

13 березня 2020 о 18:53

Дошкільна освіта: сучасні стратегії, цінності й пріоритети

Особливості проєктування освітнього середовища для дітей.

11 березня на платформі «Всеосвіті» відбувся онлайн-семінар, присвячений дошкільній освіті. Наприклад, Ольга Рейпольська, кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка лабораторією дошкільної освіти й виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук, розповіла про покращення умов для дітей у дитячих садочках, а також обговорила з учасниками впровадження інклюзії. Пропонуємо ознайомитись з виступом пані Ольги детальніше. 


Актуальність модернізації дошкільної освіти обумовлена: реформуванням галузі, необхідністю вдосконалення змісту, оновленням цілей, завдань, існуючими протиріччями.

Місія дошкільної освіти: забезпечення умов для всебічного та гармонійного розвитку дітей раннього та дошкільного віку, їх соціалізації на основі консолідації зусиль усіх соціальних інститутів.

Цінності дошкільної освіти:

 1. повага до дитини та особливостей її розвитку;
 2. фізичне, психічне та соціальне здоров’я дитини;
 3. визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;
 4. щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її повноцінного подальшого розвитку;
 5. надбання національного досвіду суспільного та сімейного виховання для збагачення людського потенціалу суспільства.

Пріоритети дошкільної освіти:

 1. увага суспільства до розвитку дитини у ранній і дошкільний періоди дитинства;
 2. створення сприятливих умов для досягнення дитиною дошкільної зрілості, становлення базових особистісних якостей у різних видах активності;
 3. побудова освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з урахуванням потреб та інтересів дитини, пріоритету її досвіду у всіх специфічно дитячих видах діяльності та його технологічне забезпечення на основі компетентнісного, діяльнісного та інтегрованого підходів;
 4. розроблення змістових і процесуальних характеристик педагогічного просвітництва батьків та системи забезпечення якості фахової підготовки педагогічних працівників дошкільної освіти.

Стратегічні напрями розвитку освіти дітей раннього та дошкільного віку

Ранній розвиток дітей

Проблемою є передчасне і надмірне використання батьками різноманітних електронних пристроїв як засобів навчання і розваги дітей, що робить малюків залежними від ґаджетів, ускладнює орієнтацію в реальному світі.

Штучно форсується розвиток дітей без урахування психічних і фізичних вікових особливостей, що призводить до їх психологічного виснаження. Не здійснюється психолого-педагогічний патронат за розвитком дитини раннього віку.

Потрібна державна освітня політика для створення оптимальних умов для життєдіяльності та освітнього розвитку дітей раннього віку, як у сім’ї, так і в закладах дошкільної освіти.

Необхідним є впровадження психолого-педагогічного патронату дітей раннього віку:

 1. створення системи навчання майбутніх та молодих батьків; організація груп раннього розвитку з гнучким графіком роботи;
 2. розроблення оновленого науково-методичного забезпечення емоційного, сенсорно-пізнавального, фізичного, мовленнєвого, соціально-комунікативного та художньо-естетичного розвитку дітей раннього віку;
 3. запровадження змісту та інструментарію моніторингу якості розвитку дітей з метою визначення прогалин та їхніх потенційних можливостей.

Дошкільна освіта: сучасні стратегії і тактики

Завдання дошкільної освіти (від трьох до шести-семи років) спрямовані на особистісне зростання дитини, набуття дошкільної зрілості в різних видах дитячої діяльності, формування базових компетентностей, важливих для подальшого розвитку на наступних рівнях освіти, зокрема комунікації, навичок командної роботи, креативності, критичного мислення тощо.

Світова освітня практика по-різному підходить до виокремлення в дошкільній освіті передшкільного періоду, визначаючи його з чотирьох, п’яти та шести років. Діти цього віку здобувають освіту переважно в дошкільних відділеннях початкових шкіл. В українській системі дошкільної освіти передшкільний період охоплює старший дошкільний вік – шостий-сьомий рік життя – і є обов’язковим для націленого набуття дошкільної освіти.

Оновлений інтегрований зміст передшкільної освіти в контексті завдань Нової української школи потребує таких моделей освітнього процесу (ігрова, проєктна, середовищна та інші), що будуються на принципах пріоритету досвіду над інформуванням, партнерської взаємодії, активізації власних зусиль, особистісного залучення кожної дитини, діалогового формату освітнього процесу тощо.

Рівний доступ до дошкільної освіти

Система дошкільної освіти має реалізувати освітні потреби всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема й дітей з особливими освітніми потребами (обдарованих дітей та тих, хто має ментальні або фізичні порушення). Це вимагає посилення уваги суспільства до: 

 • вдосконалення нормативно-правової бази інклюзивної освіти відповідно до міжнародних зобов’язань України у сфері прав людини для забезпечення конституційних прав і державних гарантій на освіту дітей;
 • розроблення і запровадження системи фінансування додаткових послуг для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема через надання спеціальних субвенцій;
 • вдосконалення системи професійної підготовки та перепідготовки психолого-педагогічних працівників для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • організацію освітнього процесу та освітнього середовища, орієнтованих на інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в дитячу спільноту; 
 • запровадження системи психолого-педагогічного супроводу дітей та раннього втручання, вчасної комплексної медико-педагогічної оцінки розвитку дітей.

Державно-громадське та державно-приватне партнерство в управлінні дошкільною освітою

ЗДО зацікавлені у співпраці з громадськими організаціями, науковими установами згідно з політикою прозорості та інформаційної відкритості. Реформаційні процеси потребують їх тісного взаємозв’язку з наукою для забезпечення наукових розробок з питань залучення потенціалу недержавних інституцій громадянського суспільства до підтримки освіти на державно-громадських засадах; для обґрунтування модернізації змісту і організаційних засад дошкільної освіти відповідно до цивілізаційних викликів.

Існує потреба у вивченні міжнародного досвіду, опануванні прогресивних практик та налагодженні зв’язків з науковими установами, що досліджують особливості змісту й організації дошкільної освіти в Україні та за кордоном, ЗДО та закладами, які здійснюють підготовку та перепідготовку педагогічних працівників.

Доцільним є створення інтегрованого державного органу, що опікувався б проблемами дитинства та об’єднував відповідні функції Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України тощо.

Стимулювання батьківського партнерства

Права та обов’язки батьків визначаються Конституцією України, Законом України «Про освіту». Здобуття дитиною дошкільної освіти в закладі освіти або в іншому суб’єкті освітньої діяльності не звільняє батьків від обов’язку доглядати, піклуватися, виховувати, розвивати і навчати дитину.

Стимулюванню батьківського партнерства сприятимуть:

 1. відродження психолого-педагогічного патронату дітей, які з різних причин не відвідують ЗДО, з метою виявлення потреб сімей у підтримці раннього розвитку дітей і їх навчання;
 2. відновлення фінансування груп педагогічного патронату в межах конкретного ЗДО і на рівні регіональних органів управління;
 3. посилення механізмів заохочення малозабезпечених сімей до участі їхніх дітей у дошкільній освіті та пристосування системи до потреб сімей;
 4. поширення різних форм участі батьків у громадських об’єднаннях, піклувальних радах, громадських асоціаціях з метою удосконалення взаємодії між органами державної виконавчої влади в галузі освіти і науки та громадськістю, розроблення пропозицій щодо розширення їхньої діяльності.

Особливого значення набуває психолого-педагогічне просвітництво батьків, зокрема із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, за допомогою організації дієвої роботи ресурсних центрів.


Перегляньте виступ спікерки у повному записі. Ольга Рейпольська детально розповіла про шляхи модернізації дошкільної освіти. А також замовляйте сертифікат з підвищення кваліфікації! 

Онлайн-семінар: https://vseosvita.ua/seminar

Читайте також: 

Нормативно-правова база ЗДО: закони, освітні програми та постанови

Програмно-методичне забезпечення змісту дошкільної освіти

Як має здійснюватися логопедичний супровід дитини у дитячих садочках?

#онлайн_семінар #дошкілля #модернізація #інклюзія