Зразок роботи з батьками учнів класу

Опис документу:
Мета і завдання роботи з батьками на навчальний рік 1. Забезпечити повне взаєморозуміння і взаємодію школи і сім'ї у здійс¬ненні комплексного підходу до виховання. 2. Максимально розвивати виховання батьків у "шкільній родині". 3. Сприяти створенню в кожній сім'ї умов для всебічного виховання дітей. 4. Сприяти активізації діяльності батьків з метою трудового і фізичного загартування

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Зміст папки

 1. План роботи з батькам (на рік по місяцям)

 2. Взаємодія класного керівника з батьками учнів(розподіл доручень серед батьків)

 3. Розробки батьківських зборів (4 на рік)

 4. Протоколи батьківських зборів(4 на рік)

 5. Протоколи бесід з батьками (при проведенні бесід з батьками)

 6. Додатки

-Лекції для батьків

-Практичні поради батькам

-Діагностична робота (анкети)

ЗРАЗОК ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З БАТЬКАМИ

Мета і завдання роботи з батьками на навчальний рік

 1. Забезпечити повне взаєморозуміння і взаємодію школи і сім'ї у здійс­ненні комплексного підходу до виховання.

 2. Максимально розвивати виховання батьків у "шкільній родині".

 3. Сприяти створенню в кожній сім'ї умов для всебічного виховання дітей.

 4. Сприяти активізації діяльності батьків з метою трудового і фізичного загартування дітей.

 5. Мобілізувати колектив учителів, які працюють у класі, на прискорення процесу адаптації учнів до умов навчання і виховання у 5-му класі:

а) здійснювати принципи наступності у керівництві дитячим і
батьківським колективами;

б) сприяти дальшому розвиткові традицій колективу ростові активності;

Тематика пе­дагогічної освіти батьків

Індивідуа­льна робота з сім'ями

Робота з бать­ківським ко­мітетом, гро­мадськими

організаціями

Робота з сім'ями, які потребують

особливої

уваги

Термін

вико­нання

П Примітка

1

2

3

4

5

6

7

1.

І.

Зміна соціаль­но-психологіч­ної ситуації розвитку учнів п'ятих класів і її вплив на особи­стість дитини.

Знайомство з сім'ями учнів класу.

Підготовка до проведення перших бать­ківських збо­рів.

Сім'я Саш­ка В.: неузго­дженість впливу бать­ків.

ІІ.

Роль сім'ї та школи у при­скоренні адап­тації дітей до навчання у 5-му класі.

Визначення конкретних завдань ви­ховання ко­жної дитини

Підбір членів батьківського комітету і уча­сників ініціа­тивних груп: складання про­екту плану роботи.

Сім'я Ната­лі П.'. п'ян­ство батьків. Сім'я Оле­га Д.: непра­вильні мето­ди вихован­ня. (Встанов­лено із бесід з учителем початкової школи.)

III.

У якому колек­тиві хотіли б ви бачити свою дитину в шко­лі? Що потріб­но зробити для цього педаго­гам?

Підведення батьків до складання програм ін­дивідуально­го всебічного розвитку ди­тини. Відві­дування сі­мей; прове­дення індиві­дуальних консультацій.

Створення ма­теріальної бази для позаклас-ної роботи. Запис дітей в гуртки і секції. Організація гуртків і секцій за інтересами силами бать­ків

Вивчення сімей. Інди­відуальні бесіди з ба­тьками. Вироблення практичних рекомендацій по вихован­ню.

IV.

Внутрішній світ дитини. Що за­важає дітям бу­ти вихованими?

Вручення батькам ха­рактеристик учнів. Одержання від батьків відгуків і доповнень до характерис-тик. Відвіду­вання сімей, проведення педагогічних консультацій.

Встановлення зв'язку з ше­фами класу. Створення матеріальної бази для поза-класної робо­ти.

Збір матеріалу для проведен­ня наступного заняття бать­ківського все­обучу.

Бесіда з ба­тьками Ок­сани І. про здійснення нагляду за дітьми. Залучення батька Ми­коли Д до громадської роботи в школі.

V.

Яких дітей хо­тіли б ви бачн­ій в оточенні ваших нащад­ків?

Назвіть їх із числа незнайо­мих чи знайо­мих вам дітей. Розбір ситуації родинної педа­гогіки.

Складання індивідуаль­них програм виховання. Розробка практичних рекомендацій батькам. Відвідування сімей, прове­дення консу­льтацій.

. Підготовка до проведення усного журна­лу "Життя і праця "важ­ких" батьків".

Бесіда з ба­тьками Оле­га С.

Доручення зробити огляд педа­гогічної лі­тератури. (Література підібрана спеціально).

VI.

Завдання шко­ли ч умовах побудови укра­їнської держав­ності. Мораль­ність у родині.

У чому вона полягає?

Складання індивідуаль­них проірам виховання. Розробка практичних

рекомендацій на адресу батьків.

Збір матеріалів для проведен­ня чергового заняття бать­ківського все­обучу. Підго-

товка до кон­ференції за матеріалами книги В. Сухо-млииського "Народження громадянина".

Відвідування сімей члена­ми батьків­ського комі­тету з тема­тичними.

рейдами.

VII.

Режим школя­ра. Переваги і перспективи.

Як ми відпочи­ваємо?

Аналіз робо­ти за індиві­дуальними програмами виховання. Відвідування сімей, прове­дення консу­льтацій.

Збір матеріалів для батьківсь­кого всеобучу.

Відвідування сімей, що потребують особливої педагогічно; уваги, чле­нами бать­ківського комітету у зв'язку тема­тичними рейдами.

VIII.

Раціональне використання вільного часу учня. (На рік у дитини 135 вільних днів!) Помилки ро­динного вихо­вання. В чому вони поляга­ють?

Аналіз робо­ти батьків за індивідуаль­ними про­грамами ви­ховання. Відвідування сімей і про­ведення кон­сультацій.

Збір матеріалу для проведен­ня останнього дзвінка (вітан­ня одинадця­ти класників).

Бесіда з ба­тьками по виконанню рекомендацій і рішень, які приймаються на батьків­ських зборах.

IX.

Батьківська хата.

Радість мате­ринства і бать­ківства.

Дерево родово­ду.

Аналіз робо­ти батьків за індивідуаль­ними програ­мами вихо­вання.

Відвідування сімей і про­ведення кон­сультацій.

Складання нсихолого-педагогі чної характерис­тики учнів

Проведення підсумків ро­боти з батька­ми.

Підготовка до проведення родинного свята.

Свято закін­чення навчаль­ного року. План відпочин­ку дітей влітку.

Аналіз хара­ктеристики, даної бать­ками з метою коригування виховання.

Аналіз хара­ктеристик Наталі К., Олега Д., з метою на-

Взаємодія класного керівника з батьками класу

№ п/п

ПІБ

Доручення

Протокол батьківських зборів

Дата ____________________________

Кількість присутніх _______________

Кількість відсутніх ________________

Порядок денний _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Організаційні питання ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Слухали _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ухвалили __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова засідання _______________ (_______________)

Секретар ________________ (_________________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»