Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Збірка завдань ДПА історія України 9 клас

Історія України

Для кого: 9 Клас

19.06.2019

2903

98

0

Опис документу:
Збірка завдань та бланк відповідей для ДПА з історії України у 9 класі. Завдання найбільш популярні під час складання ЗНо з історії України. Вчитель на власний розсуд може скласти варіатни в яких будуть 22 різнорівневих завдання на перевірку основних історичних компетентностей.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Збірник завдань до ДПА з історії України 9 клас

Завдання для ДПА з історії України мають бути зорієнтовані на визначення рівня навчальних досягнень учнів, які включають основні питання програми.

Учитель готує кілька варіантів атестаційних робіт (наприклад, 10). Кожен з таких варіантів може містити по 22 тестових завдання з історії таких форм:

 • завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну;

 • у завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, потрібно добрати одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрою;

 • у завданнях 19, 20 потрібно розташовувати історичні події у хронологічній послідовності;

 • завданнях 21, 22 мають сім варіантів відповідей, серед яких треба вибрати три правильні.

Зміст тестових завдань повинен відповідати навчальним програмам для загальноосвітніх навчальних закладів та змісту підручників з історії, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Під час виконання завдань учні мають виявити:

 • знання історичних фактів, подій, явищ, процесів, понять, термінів, хронології, картографії, історичних особистостей, культурно-історичних пам’яток;

 • уміння аналізувати, узагальнювати, визначати причини й наслідки історичних подій та явищ, оцінювати їхнє значення;

 • уміння встановлювати відповідність і послідовність між подіями, явищами, процесами та періодами;

 • уміння працювати з історичними джерелами: історичними документами, картами, схемами, фотоматеріалами тощо.

Завдання 1-2

Хронологічна компетентність

Установлення хронологічної послідовності подій

 1. Перехід людини від привласнюючого господарства (збиральництва й мисливства) до відтворюючого (землеробства та скотарства) вважають однією з головних ознак:

А ускладненого збиральництва;

Б  осілого способу життя;

В  неолітичної революції;

Г  скотарства.

 1. Форма господарства й побуту, заснована на скотарстві із сезонним переміщенням стад і населення — це:

А козівництво;

Б  колонізація;

В  протомісто;

Г  скотарство.

 1. Родова організація  суспільства,  в  якій  провідну  роль  відігравав  чоловік, — це:

А скотарство;

Б  патріархат;

В  матріархат;

Г  полювання.

 1. Заселення вільної території прибульцями з інших країн — це:

А осілий спосіб життя;

Б  колонізація;

В  переселення;

Г  скотарство.

 1. Позначте західних сусідів східнослов’янських племен:

А булгари;

Б  хозари;

В  печеніги;

Г  валахи.

 1. Який тип людини вважають людиною розумною?

А Архантропа;

Б  пітекантропа;

В  кроманьйонця;

Г  неандертальця.

 1. Які племена очолював Аттіла?

А Аварів;

Б  антів;

В  склавинів;

Г  гунів.

 1. Дослідників, які вивчають історію за речовими джерелами, називають:

А археологами;

Б  істориками;

В  геологами;

Г  літописцями.

 1. Назвіть державу, столицею якої було місто Пантікапей:

А Велика Скіфія;

Б  Понтійське царство;

В  Боспорське царство;

Г  Волзька Болгарія.

 1. Визначте головну причину грецької колонізації:

А пошуки нових земель;

Б  поганий клімат;

В  перенаселення Греції;

Г  прагнення пригод.

Завдання 3

Просторова компетентність

Локалізація історико – географічних об’єктів/подій, явищ, процесів на карті

 1. Укажіть цифри, якими позначено українські воєводства, що перебували в складі Королівства Польського наприкінці XV ст.

                             А 1, 3, 5               Б 2, 3, 6                В 2, 5, 6               Г 1 , 4 , 5

 1. Якою цифрою позначено українські терени, приєднані до Російської імперії внаслідок російсько-турецької війни 1787–1791 рр.?

 

А 1     Б 2         В З         Г 4

 1. Якими цифрами позначено губернії, утворені на землях колишньої Гетьманщини та Слобожанщини?

А 1, 2, 5           Б 1, 3, 4            В 2,3, 5         Г 2,4, 5

 1. Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих князівств Русі в другій половині XII ст.

А 1) Галицьке, 2) Київське, 3) Переяславське

Б 1) Волинське, 2) Київське, 3) Чернігівське

В 1) Київське, 2) Чернігівське, 3) Волинське

Г 1) Волинське, 2) Галицьке, 3) Чернігівське

 1. У якому рядку цифри відповідають назвам держав, у складі яких перебували українські землі в першій половині XV ст.?

А 1) Велике князівство Литовське, 2) Королівство Польське, 3) князівство Молдавія

Б 1) королівство Угорщина, 2) королівство Польща, 3) княз. Молдавія

В 1) королівство Польща, 2) Велике князівство Литовське 3) королівство Угорщина

Г 1) королівство Угорщина, 2) королівство Польща, 3) Велике князівство Литовське

 1. Якими цифрами на карті позначено губернії, що протягом ХІХ  - початку ХХ ст. входили до складу Київського генерел-губернаторства ?

 

А. 1  2  3          Б  2  3  4          В  1  2  5            Г  2  4  5

 1. Укажіть цифри, якими позначено польські воєводства, утворені на українських землях унаслідок Люблінської унії

А 1, 2, 5 Г            Б 2, З, 6          В 4,5,6           Г 2,3,5

 1. Назва якого історико-географічного регіону має стояти на місці дуги- пропуску на карті «Українські землі в складі Австрійської імперії в першій половині XIX ст.»?

А Північна Буковина    Б Закарпаття       В Східна Галичина  Г Західне Поділля

 1. Укажіть, якої історичної інформації стосуються стрілки на карті

А Походів перших князів Київської держави для збору данини з під владних племен

Б Напрямків походів князя Володимира Мономаха проти половців

В Першого походу монголів на українські землі

Г Напрямків просування монгольських орд хана Батия

 1. Якою цифрою позначено на картосхемі українські землі, які за першим поділом Речі Посполитої відійшли до Австрійської імперії?

А 1         Б 2         В З          Г 4

Завдання 4 та 7

Хронологічна компетентність

Установлення дат, періодів за поліями, явищами, процесами, про які йдеться в уривках з документів

 1. Коли відбулися описані в уривку з історичного джерела події?

«…По смерті ж великого князя Романа, вікопомного самодержця всеї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей Божих… велика смута постала в землі Руській. Зосталися ж два сини його, один, Данило, чотирьох літ, а другий, Василько, двох літ».

A На початку XII ст.

Б Наприкінці XII ст.

В На початку XIII ст.

Г Наприкінці XIII ст.

 1. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Після всемилостпивішого від нас звільнення графа Кирила Розумовського, за його проханням, із чину гетьманського наказуємо наглому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним наглому генералу графу Румянцеву і з ним чотирьом великоросійським представникам».

А 1750 р.          Б 1764 р.         В 1781 р.         Г 1785 р.

 1. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Хочуть… панове міщани львівські школи заснувати для навчання дітей християнських усіх станів, які би мали вчитися Письма Святого грецького й слов’янського, щоб не був їхній християнський рід неначе безсловесним через свою невченість. І також купили друкарню, потрібну для тієї школи».

А 1569 р .            Б 1585 р .     В 1596 р .             Г 1615 p .

 1. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Скликано “Собор руських учених” – усіх прихильників культурного та національного розвитку Галицької України… “Собор” уважав конче потрібним, щоб була усталена одна одностайна граматика й одностайний правопис для всього “руського народу в Австрії й Росії”».

А 1848 р .      Б 1873 р .  В 1892 р .  Г 1899 р .

 1. У якому році російський імператор ухвалив указ, уривок з якого наведено? 

«Не допускати ввозу в межі імперії… яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоруському наріччі; друкування й виданим к імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком тільки: а) історичних документів і пам’яток і б) творів красного письменства… заборонити також різні сценічні вистави іі читання на малоруському наріччі, а також і друкування на ньому текстів до музикальних нот; припинити видання газети “Київський Телеграф”»

А 1861р.    Б 1863 р.   В 1876 р.       Г 1890 р.

 1. Коли відбулися описані в уривку з історичного джерела події?

«Помер Рюрик. Княжіння своє він передав Олегові, що був його роду, віддавши йому на руки сина свого Ігоря, бо той був дуже малий… І сів Олег, князюючи, в Києві. І мовив Олег: “Хай буде се мати городам руським»

А На початку IX ст.

Б Наприкінці IX ст.

В На початку X ст.

Г Наприкінці X ст.

 1. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо… Того ж року господарю Василє довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля».

A 1648 р.         Б 1652 р.       В 1657 р.       Г 1659 р.

 1. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: “Сину! Прийми од нас вінець королівства”… Опізо, посол папський, прийшов, несучи вінець і обіцяючи: “Ти матимеш поміч од папи”».

А   На початку XII ст.

Б   Наприкінці XII ст.

В   У сер. XIII ст.

Г   На поч. XIV

 1. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Відбулася зустріч повсталих чернігівців з надісланим проти них загоном. Усвідомлюючи неможливість нерівної боротьби, Сергій Муравйов хотів зупинити перестрілку, яка розпочалася, щоб припинити даремне кровопролиття…».

А На початку XIX ст.

Б Протягом другого десятиліття XIX ст.

В У середині 20-х років XIX ст. 

Г У середині 30-х років XIX ст.

 1. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Ольгерд… пішов у похід в Дикі Поля проти татар. З ним вирушили також чотири його племінники, сини новогрудського князя Коріата, княжичі: Олександр, Костянтин, Юрій та Федір. І коли вони, минувши Канів і Черкаси, дійшли до урочища Сині Води, то побачили в полі велику татарську орду з трьома царками на чолі, поділену на три загони… Татари не змогли довго витримати лобового натиску литви й почали відступати та втікати у розлогі степи. На побоїщі залишилися вбиті три їхні царки…» (З Хроніки Мацея Стрийковського).

А 1362 р.

Б 1385 р.

В 1449 р.

Г 1471 р.

Завдання 5-6

Логічна компетентність

Розпізнавання фактів (подій,явищ, процесів), найзначніших архітектурних та мистецьких пам’яток за візуальними історичними джерелами

 1. Яка з пам’яток засвідчила появу нового мистецького явища – книжкової гравюри?

А Б В Г

 1. Автором якого із зображених творів мистецтва є Сергій Васильковський ?

А Б

В Г

 1. Яку з наведених ікон створено в іконописній майстерні Києво-Печерського монастиря?

А Б В Г

 1. Яка із зображених пам’яток мистецтва Русі-України є мозаїкою?

А Б В Г

 1. Автором якої з картин є Микола Пимоненко?

А Б

В Г

 1. Яку зі споруд збудовано в стилі класицизму ?

А Б

В Г

 1. Який із зображених на фото замків є пам’яткою архітектури є першої половини XVII ст.?

А Б

В Г

 1. Автором якої з картин є Тарас Шевченко?

А Б В Г

 1. Яка з ікон є пам’яткою козацької доби?

А Б В Г

 1. Який храм, збудований наприкінці ХІІ – на початку ХІІІ ст., уособлює новий напрям в архітектурі Київської Русі ?

А Б

В Г

Завдання 8 – 9

Логічна компетентність

Співвідношення одиничних фактів (подій) з певними історичними процесами

 1. Що з перерахованого було здійснено за сприяння гетьмана Івана Мазепи?

А Заснування співацької школи в Глухові

Б Реставрація Софійського та Успенського соборів у Києві

В Заснування Чернігівського, Харківського  та Переяславського колегіумів

Г  Створення Пересопницького Євангелія

 1. Що характерне для української культури першої половини XVII ст. ?

А. Поява перших шкіл, що фінансуються з державної скарбниці

Б. Зростання ролі друкаоні І. Федерова у Львові як осередку книговидання

В. Занепад іконописного малярства у зв’язку з появою нових жанрів живопису

Г. Утілення національного колориту в дерев’яній архітектурі України

 1. Що з переліченого стосується здобутків «новоерівської політики» народовців?

А Відкриття у Львівському університеті кафедри історії України

Б Заснування Чернівецького університету та Львівської технічної академії

В Створення першого професійного українського театру на західноукраїнських землях

Г Видання брошури Ю. Бачинського «Україна irredenta»

 1. Яке з тверджень характеризує козацький устрій Слобожанщини в другій половині XVII ст.?

А Адміністративний устрій не змінився: наприкінці XVII ст. існувало 10 полків

Б Козацькі полки належали до складу Лівобережної Гетьманщини

В Полком командував полковник, якого обирали довічно

Г Новообраного полковника затверджував на посаді царський та гетьманський уряди

 1. Який з перелічених фактів (подій) може бути використаний для характеристики доби розквіту Київської Русі ?

А. Боротьба князя Ярослава Осмомисла з боярами

Б. Спорудження Софійського та Спасо-Преображенського соборів у Києві та Чернігові

В. Похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича проти половців

Г. Знищення Хазарського каганату великим князем київським Святославом Ігоровичем

 1. З діяльністю Перемишльського культурно-освітнього осередку 1816 р.  пов’язують

А Появу української преси в Галичині

Б Розвиток нової української літератури на західноукраїнських землях

В Появу в новій українській літературі жанрів байок та романтичних балад

Г Першу хвилю українського національного відродження в Галичині

 1. Що з переліченого стосується кримського хана Хаджі-Гірея?

А Уклав союз з Московією проти Золотої Орди та Литви

Б Проголосив себе першим правителем Кримського ханства 

В Визнав васальну залежність Кримського ханства від Османської імперії

Г Здійснив перший великий похід на Україну, спустошивши Київ

 1. Який з перелічених фактів (подій) може бути використаний для характеристики культурного життя в українських землях у др. пол. XVI ст. ?

А – Поява світського портретного живопису

Б – Перебудова Софійського собору в стилі козацького бароко

В – Створення Київського колегіумі (1632 р.), згодом академії (1701 р.)

Г – Створення козацьких літописів

 1. Який з перелічених фактів (подій) може бути використаний для характеристики культурного життя України в першій половині XVIII ст. ?

А – Закриття Києво-Могилянської

Б – Створення козацьких літописів Григорія Граб’янки та Самійла Величка

В – Будівництво архітектурного ансамблю Успенської церкви у Львові

Г – Видання перших друкованих підручників граматики української мови

 1. Яке твердження характеризує діяльність Головної руської ради 1848-1849 pp.?

А Заснування греко-католицької духовної семінарії у Львові

Б Скликання з’їзду діячів науки й культури – «Собору руських учених»

В Видання першого українського журналу «Основа»

Г Реорганізація єзуїтської академії у Львові

Завдання 10-11

Логічна компетентність

Вибір фактів, явищ за певною ознакою. З’ясування та визначення характерних ознак подій, явищ, процесів на основі істинності та помилковості суджень

 1. Якими були напрямки діяльності Кирило-Мефодіївського братства?

1 Написання наукових праць, виступи з лекціями в навчальних закладах Києва

2 Ввезення з-за кордону й поширення нелегальної революційної літератури

3 Збір коштів на відкриття народних шкіл та видання нових книжок

4 Підготовка до збройного повстання в Україні

5 Видання українськомовної щоденної газети для селян та робітників

А 1, 2           Б 1,3       В 2, 4           Г 3, 5

 1. Які явища були характерними для економічної ситуації в українських землях у складі Російської імперії в першій половині X I X ст.?

1 Збереження кріпосницьких відносин

2  Панування натурального господарства

3  Розвиток сільського господарства інтенсивним шляхом

4 Завершення промислового перевороту

5 Зростання чисельності міського населення

А 1,4          Б 1,5      В 2, З           Г 3, 4

 1. Доповніть твердження. За селянською реформою 1861 р. Селяни …

1 Звільнялися від кріпацтва

2 Отримали право відмовитися від наділу й переселитися в місто

3 Звільнялися від сплати всіх податків, рекрутського обов’язку

4 Отримали земельний наділ за викуп

5 Отримали право вільного виходу з общини з наділами землі

А 1,4             Б 2, 4          В 1, 5          Г 3, 5

4. Які твердження можуть бути застосовані для характеристики суспільно-політичного та соціально-економічного життя земель козацької України та гетьмана Б. Хмельницького ?

1. Усі українські території було звільнення з-під польської влади

2. Зросла кількість господарств із застосування примусової праці залежних селян

3. Утворення Українську козацьку державу – Держава Війська Запорозького 

4. Селяни та міщани здобули право вільно вступати до козацького стану

5. Владу та основні багатства сконцентровано в руках козацьких низів

А.  1   5       Б  2   5        В  3   4         Г   4  5

5. Які твердження можуть бути застосовані для характеристики соціо-культурної ситуації в українських землях у складі Речі Посполитої у другій половині XVI ст. ?

1. Підтримка польською владою всіх церковних конфесій

2. Згуртування українського суспільства навколо греко-католицької церкви

3. Збільшення кількості фільваркових господарств, що супроводжувалося закріпаченням селян

4. Відсутність в українських містах магдебурзького права, уповільнення процесу розвитку міст

5. Становлення козацької верстви як суспільного стану, її боротьба за свої права

А 1  4                Б 2  3                В 3  5                Г 4  5

6.  Укажіть напрямки діяльності громадівського руху 60-х років XIX ст.

1 Пропаганда соціалістичних ідей та повстання проти самодержавства

2 Видання підручників та популярних книжок українською мовою

3 Створення мережі таємних антиурядових революційних гуртків

4 Організація недільних шкіл для дорослого населення

5 Підготовка терористичних актів проти царських посадовців

А 1,4        Б 2, З       В 2, 4           Г 3, 5

7. Які твердження можуть бути застосовані для характеристики першого академічного (наукового) етапу українського національного відродження   

1. Створення перших політичних партій

2 Збирання та публікація українських народних пісень, легенд тощо

3 Дослідження фольклору, написання  художніх творів українською мовою

4. Створення просвітницьких, археографічних та видавничих об’єднань та організацій

5. Формування й пропаганда ідеї суверенітету нації у формі автономії або незалежності

А 1,3         Б 2, З            В 2, 4            Г 4, 5

8. Які твердження стосуються народовської течії суспільно-політичного руху в західноукраїнських землях?

1 Створили товариство «Просвіта», яке видавало українські книжки, відкривало читальні тощо

2 Пропагували ідеї російських слов’янофілів і намагалися запровадити штучне «язичіє»

3 Заснували 1870 р. громадсько-політичну організацію «Руська рада»

4 Лідери – Д. Зубрицький, Б. Дідицький, А. Добрянський, І. Наумович

5 Створили перше в Галичині культурно-освітнє товариство «Руська бесіда»

А 1,4          Б 1,5       В 2, 5        Г 3, 4

9. Укажіть особливості суспільно-політичного життя Галицького князівства в XII ст.

1 Цілковита залежність від Києва, спричинена географічною близькістю

2 Впливовість бояр знайшла втілення в олігархічному правлінні, подібного якому не знали інші князівства Русі

3 Об’єднання князівства пов’язують з правлінням Володимирка Володаревича, який був першим одноосібним правителем

4 Розквіту князівство досягло за правління Романа Мстиславича та його сина – Данила

5 Столиця князівства, залишаючись резиденцією митрополитів, була на ті часи й одним з найбільших європейських міст

А 1 4            Б 2 3           В       2 4         Г 4 5

10. Які твердження можуть бути застосовані для характеристики соціально-економічного становища українських земель у складі Російської імперії в першій половині XIX ст.?

1      Широке застосування найманої праці в сільському господарстві

2      Посилення визиску селянства,  наростання антикріпосницьких виступів

3      Зростання кількості промислових підприємств та чисельності міського населення

4      Відсутність великого поміщицького землеволодіння та аграрного перенаселення

5      Формування промислової спеціалізації регіонів, завершення промислового перевороту

А 1, 5           Б 2, З            В 2, 4          Г 3, 5

Завдання 12-13-14

Логічна компетентність

Систематизація, групування фактів, які пов’язані з характеристикою (діяльністю) історичної особи

 1.  У яких твердженнях ідеться про гетьмана Івана Мазепу?

1. Організував повстання на Правобережжі 1702 – 1704 рр. задля об’єднання з Гетьманщиною

2. Переніс гетьманську резиденцію з Батурина до Глухова

3 Ініціював будівництво  нових та відновлення  давніх храмів

4 Перший з гетьманів після зміщення з посади ув’язнений і засланий до Сибіру

5 Усвідомивши небезпеку перебування Гетьманщини в складі Росії, уклав союз зі шведами й повстав проти Московської держави

А 1, 5         Б 2,4          В 3, 5           Г 4, 5

 1. Які з тверджень стосуються Петра Могили ?

 1. Перший митрополит після легалізації польським урядом православної ієрархії

 2. Засновник друкарні Києво-Печерського монастиря, яка стала центром книговидання

 3. Будучи київським митрополитом, вів таємні переговори про унію православної церкви з католицькою

 4. Об’єднав ченців в один орден – василіанський, який опікувався просвітницькою діяльністю

 5. Засновник Лаврської школи, яку незабаром об’єднав з Братською школою

А 1,3           Б 1, 5             В 2, 4          Г 3, 5

 1. Укажіть твердження, які стосуються князя Данила Романовича

 1. Брав участь у поході новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича проти половців

 2. Здійснив поїздку до столиці Золотої Орди, де зустрівся з ханом Батиєм

 3. Приєднав Люблінську землю, частину Закарпаття, переніс столицю до Львова

 4. Коронувався як король Русі вінцем, надісланим Папою Римським

 5. Визнав своїм спадкоємцем Любарта, литовського князя з династії Гедиміновичів

А 1 2           Б 2,4              В 3, 5          Г 4, 5

 1. У яких твердженнях ідеться про князя Василя-Костянтина Острозького?

 1. Очолював військо Великого князівства Литовського проти Московії  в битві під Оршею 1514 р

 2. Разом зі своїми послідовниками скликав церковний собор у Бересті

 3. Засновник школи вищого типу, ініціатор видання повної Біблії церковнослов’янською

 4. Після смерті митрополита М. Рогози став греко-католицьким митрополитом

 5. Від 1559 р. був київським воєводою, наприкінці XVI ст. – найбільший після короля землевласник Речі Посполитої

А 1,3           Б 2, 4          В 3, 4          Г 3, 5

 1. У яких твердження ідеться про князя Ярослава Мудрого?

1. Запровадив у Київської Русі християнство як державну релігію

2. Сприяв обранню першого митрополита з русичів – Ілараона

3.Іниціював укладення першого збірника законів “Руська правда”

4.Здійснив подорож до Візантії, де зустрівся з імператором

5. Згуртував сили для відсічі половців, брав участь у 80 битвах проти них

А 1  2         Б 2  3        В 3  4       Г 4  5

 1.  У яких твердженнях ідеться про Богдана Хмельницького?

1.  Керував розбудовою козацької держави – Гетьманщини 

2. Плекаючи династичні проекти, одружився з дочкою молдавського господаря

3. Першим з українських гетьманів здійснив візит до Москви

4 Уклавши українсько-московський  договір, визнавши протекцію московського царя

5. Брав участь у підготовці московсько-польського Андрусівського договору

А 1,2          Б 1,4           В 2, З                   Г 3, 5

 1. Які з тверджень стосуються Володимира Антоновича?

 1. Землевласник і меценат, перший голова Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

 2. Один з ініціаторів «нової ери». Йому належала також ініціатива переїзду М. Грушевського до Львова

 3. Упорядкував один з найбільших у слов’янстві словників – 4-томний “Словник української мови”

 4. Лідер та ідейний натхненник Київської громади протягом усього її існування

 5. Видавець першого українського політичного часопису «Громада» в Женеві

А 1,3          Б 2, 4             В 2, 5          Г 3, 4

 1. У яких твердженнях ідеться про Петра Дорошенка?     

 1. Склав гетьманські повноваження в розпалі народного обурення через спустошення України турецько-татарською та польською арміями

 2. Завдав війську московського царя поразки під Конотопом, але через невдоволення козацтва зрікся булави на користь Юрася Хмельницького

 3. Прагнучи вибороти козацькій Україні незалежність, прийняв турецький протекторат

 4. Йому належить вислів: «Бог дав мені, що я є одновладцем і самодержцем руським… Виб’ю з лядської неволі ввесь руський народ…»

 5. Головну мету власної діяльності вбачав у зміцненні своєї влади на Лівобережжі та об’єднанні українських земель

А 1,3              Б 2, З          В 2, 4          Г 1, 5

 1. У яких твердженнях ідеться про гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного?

 1. 3 його ініціативи і за сприяння Київського  братства було відновлено вищу православну ієрархію

 2. Завдяки його керівництву одержано перемогу над турецько-татарським військом під Хотином

 3. Ініціював будівництво на о. Мала Хортиця фортеці, яку вважають першою відомою Січчю

 4. Очолив антипольське повстання, у боях під Корсунем і Переяславом його загони розбили польське військо

 5. Ініціатор зруйнування фортеці Кодак

А 1, 2           Б 1, 4        В 2, З         Г 3, 5

 1. Укажіть твердження, які стосуються князя Володимира Мономаха

 1. Об’єднав більшу частину території Київської держави, припинив князівські

 2. Був одружений із дочкою візантійського імператора Константина Мономаха

 3. Виділив Києво-Печерському монастирю кошти для будівництва Успенського собору

 4. Згуртував сили для відсічі половців, брав участь у 80 битвах проти них

 5. Перший раз був вигнаний з київського столу під час повстання киян

 6. А 1, 4        Б 1, 5          В 2, 4          Г 3, 4

Завдання 15 – 16

Вибір однієї правильної відповіді

 1. Дайте визначення поняттю. Сервітути — це:

А  право на користування чужою власністю;

Б  заборона користуватись чужою власністю;

В  право на дарування власності;

Г  право на власність.

 1. Промисловий переворот — це:

А  форма  виробництва,  за  якої  виробляються  переважно  продукти харчування;

Б  удосконалення виробництва;

В  переведення виробництва з ручного на машинне;

Г  обмін товарів, який визначається пропозицією та попитом.

 1. Укажіть дату відкриття Харківського університету:

А  1805 р.;

Б  1807 р.;

В  1803 р.;

Г  1800 р.

 1. Укажіть дату видання альманаху «Русалка Дністрова»:

А  1843 р.;

Б  1828 р.;

В  1837 р.;

Г  1848 р.

 1. Укажіть час діяльності Кирило-Мефодіївського братства:

А  січень 1845 р. — травень 1847 р.;

Б  грудень 1846 р. — жовтень 1848 р.;

В  січень 1846 р. — березень 1847 р.;

Г  травень 1847 р. — березень 1848 р.

 1. Укажіть, які території увійшли до складу Австрійської імперії на початку XIX ст.:

А  Східна Галичина, Буковина, Поділля;

Б  Східна Галичина, Буковина, Закарпаття;

В  Східна Галичина, Поділля;

Г  Закарпаття та Східна Галичина.

 1. Селянські виступи під проводом У. Кармелюка охопили територію:

А  Галичини;

Б  Слобожанщини;

В  Волині;

Г  Поділля.

 1. М. Костомаров був одним із засновників:

А  Львівської братської школи;

Б  «Руської трійці»;

В  Кирило-Мефодіївського братства;

Г  Києво-Могилянського колегіуму.

 1. П. Пестель був автором:

А  статуту слов’янського братства;

Б  «Книги буття українського народу»;

В  «Русалки Дністрової»;

Г  «Руської Правди».

 1. Марія-Терезія та Йосиф II у 70–80-х рр. XVIII ст.:

А  здійснили низку реформ;

Б  очолили селянське повстання;

В  придушили селянське повстання;

Г  очолили Головну руську раду.

 1. Позначте прізвище автора «Книги буття українського народу»:

А  П. Куліш;

Б  Т. Шевченко;

В  В. Білозерський;

Г  М. Костомаров.

 1. Модернізація — це:

А  відмова від нових ідей;

Б  назва течії в мистецтві;

В  використання нових технологій;

Г  повернення до минулого.

 1. Позначте рік виходу Валуєвського циркуляру:

А  1900 р.;

Б  1899 р.;

В  1873 р.;

Г  1863 р.

 1. Якого року було проведено судову реформу?

А  1864 р.;

Б  1775 р.;

В  1868 р.;

Г  1865 р.

 1. Яка  з  сучасних областей України перебували на  території Слобожанщини?

А  Одеська;

Б  Київська;

В  Полтавська;

Г  Харківська.

 1. Позначте ім’я російського монарха, за часів правління якого було скасовано кріпосне право:

А  Петро I;

Б  Олександр II;

В  Микола I;

Г  Олександр I.

 1. Позначте ім’я лідера хлопоманів:

А  О. Черняхівський;

Б  М. Костомаров;

В  В. Антонович;

Г  М. Максимович.

 1. Емський указ передбачав:

А  заборону громад;

Б  закриття типографій;

В  знищення Кирило-Мефодіївського братства;

Г  заборону друкувати українською мовою.

 1. Наслідком шкільної реформи було:

А  відновлення автономії університетів;

Б  створення системи підготовки офіцерських кадрів;

В  забезпечення безперервної шкільної та університетської освіти;

Г  дотримання принципу: вища освіта — лише для дворянства

 1. Позначте  судження,  яке  відображає  результат  скасування  кріпацтва в Україні:

А  селян було зрівняно у правах із поміщиками;

Б  ліквідація селянської общини;

В  перехід землі у приватну власність селян без викупу;

Г  селяни отримали юридичні права.

Завдання 17-18

До кожної інформації позначеної буквою, потрібно добрати одну правильну відповідь позначену цифрою

 1. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А  Губернія

Б  повіт

В  колонія

Г  метрополія

1  адміністративно-територіальна одиниця Російської держави, запроваджена 1708 р.

2  країна чи її частина, що загарбана іншою державою та управляється за допомогою спеціальних режимів та законів

3  адміністративно-територіальна одиниця території колишньої Гетьманщини

4  панівна держава, якій належать колонії

5  адмністративно-територіальна одиниця Російської держави, запроваджена 1795 р.

 1. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Реформа

Б  вотчина

В  язичництво

Г  криза

1  велике землеволодіння, що передавалось у спадщину від батька до сина

2  перебудова, перетворення якоїсь галузі суспільного життя

3  різкий перелом або занепад

4  первісні дохристиянські релігійні вірування, погляди та обряди

5  населення, яке збереглося на даній території  з часів попереднього етапу розвитку

 1. Співвіднесіть дати з подіями.

А  980 р.

Б  1072 р.

В  1097 р.

Г  1113 р.

 1. укладання «Правди Ярославичів»

 2. Любецький з’їзд князів

 3. початок князювання Володимира Мономаха

 4. початок князювання Володимира Великого

 5. пограбування Києва військом Андрія Боголюбського.

 1. Установіть відповідність подій з іменами руських князів.

А  Володимир Великий

Б  Ярослав Володимирович

В  Ігор

Г  Святослав Ігорович

1  повстання древлян

2  офіційне хрещення Русі

3  створення «Руської Правди»

4  дунайські походи руської дружини

5  прийняв хрещення у Візантії.

 1. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Правління Володимира Великого

Б  правління Володимира Мономаха

В  правління князя Святослава

Г  правління Ярослава Мудрого

1  видання «Уставу» (зміни і доповнення до «Правди Ярославичів»);

2  релігійна реформа;

3  будівництво Печерського монастиря;

4  підкорення в’ятичів;

5  запровадив «устави» та «уроки».

 1. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Виникнення держави у східних слов’ян

Б  встановлення норм податків

В  введення християнства на Русі

Г  розпад Київської Русі

1  посилення авторитету князя, об’єднання різноплемінного населення, налагодження культурних зв’язків з християнським світом;

2  поява нерівності, розвиток, господарства, встановлення економічних зв’язків, захист від ворогів;

3  повстання древлян;

4  панування натурального господарства, вотчини, поява нових економічних та військових центрів;

5 запровадження християнства як державної релігії

 1. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Сейм

Б  унія

В  князь

Г  оброк

1  глава держави-князівства або окремого політичного об’єднання у слов’янських народів

2  з’їзд шляхти

3  союз

4  різновид феодальних поборів у натуральній формі

5  дрібний землевласник.

 1. Співвіднесіть назви українських земель з назвами держав, до яких вони увійшли наприкінці XV ст.

А  Волинь, Київщина

Б  Чернігово-Сіверщина

В  Галичина

Г  Буковина

1  Велике князівство Литовське

2  Московське князівство

3  Королівство Польща

4  Османська імперія

5  Угорщина.

 1. Установіть відповідність між прізвищами осіб та  їхніми характеристиками.

А  Ю. Дрогобич

Б  Ш. Фіоль

В  Ф. Коріятович

Г  М. Глинський

1  нащадок литовського князя, під владою якого перебувало Закарпаття

2  перший український доктор медицини Болонського університету

3  чернігівський князь, що підняв повстання проти Великого князівства Литовського

4  український першодрукар

5  засновник школи в Острозі.

10. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Королівство Польща й Велике князівство Литовське утворили союз і завдали поразки Тевтонському ордену

Б  об’єднання ВКЛ та Польського королівства

В  розпад Золотої Орди

Г  автономія Литви, зрівняння в правах польської та литовської знаті

1  Кревська унія

2  утворення Кримського ханства

3  Грюнвальдська битва

4 Городельська унія

5 Флорентійська унія.

11. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Кревська унія

Б  Городельська унія

В  Люблінська унія

Г  смерть князя Свидригайла

1  ліквідація Волинського князівства

2  католицизм — державна релігія на українських землях

3  литовські бояри-католики зрівнюються в правах з польською шляхтою

4  утворення держави Річ Посполита

5  спроба унії православної та католицької релігій.

12. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Орда

Б  ярлик

В  сарай

Г  ясак

1 грамота монгольського хана на князювання

2 данина хану Золотої Орди

3  столиця Золотої Орди

4  військо монголо-татар

5  полонені.

13. Установіть відповідність подій з іменами князів.

А  Обрання Галича столицею князівства

Б  перемога над хрестоносцями  під Дорогочином

В  про нього згадується в «Слові  о полку Ігоревім»

Г  здобув Люблін, здійснював походи на Литву та Угорщину

1  князь Ярослав Осмомисл

2  князь Василько

3  князь Данило Галицький

4  Лев Данилович

5  Роман Мстиславович.

14. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Князівські усобиці

Б  отримання з рук папи римського королівської корони

В  з’їзд монгольських ханів

Г  підвищення цін на товари, пограбування боярських дворів

1  розпад Київської Русі

2  перехід володінь під юрисдикцію Риму

3  похід монголів на  Русь

4  народний виступ 1113 р.

5  захоплення Києва у 1240 р.

15. Установіть відповідність між посадами та званнями у вищій державній владі Гетьманщини.

А  Обозний

Б  осавул

В  хорунжий

Г  підскарбій

1  керівник фінансових справ

2  керівник артилерії

3  помічник гетьмана у військових справах

4  охоронець бойового прапора

5  очолював січову канцелярію.

16. Співвіднесіть імена з посадами.

А  М. Потоцький

Б  М. Калиновський

В  С.-А. Радзівіл

Г  Владислав IV

1  великий канцлер Литовський

2  коронний (великий) гетьман Речі Посполитої

3  повний (віце-гетьман) Речі Посполитої

4  польський король

5  гетьман Запорозької Січі.

17. Установіть відповідність між назвою угоди та одним з її положень:

А  Зборівська угода

Б  Білоцерківська угода

В  Березневі статті

Г  Віленське перемир’я

1  реєстр скорочено до 20 тис. козаків. Решта селян — мали повернутись до своїх панів

2  реєстр у 40 тис. козаків, зберігалися вольності Війська Запорозького

3  реєстр у 60 тис. козаків, підтверджені права та привілеї Війська Запорозького

4  припинення воєнних дій між Польщею та Росією

5  українські землі поділено між Московією та Польщею по Дніпру

18. Установіть відповідність між військовими посадами й тими функціями, виконання яких передбачалося ними.

А  Кошовий отаман

Б  військовий суддя

В  військовий осавул

Г  військовий обозний

1  регулював витрати коштів Січі, зберігав «скарб і гармату» у військовій скарбниці

2  очолював артилерійську та фортифікаційну справу на Січі

3  вирішував питання прийому козаків до війська або їх звільнення

4  підтримував дисципліну і порядок у війську, розподіляв платню та провіант

5  зберігав ваги і міри на Січі.

19. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Галич — столиця

Б  масштабні завоювання в Китаї, Середній Азії та Закавказзі

В  загибель киян у Десятинній церкві

Г  повстання киян

1  утворення Галицько-Волинської   держави

2  монголо-татарська навала

3  оборона Києва від монголо-татар

4  прихід до влади Володимира Мономаха

5  створення зводу законів «Руська Правда».

20. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Червень–серпень 1649 р.

Б  травень 1652 р.

В  вересень–жовтень 1648 р.

Г  вересень–грудень 1653 р.

1  битва під Батогом

2  облога Львова

3  облога Збаража

4  облога Жванця

5  битва під Пилявцями.

Завдання 19-20

Хронологічна компетентність

Установлення хронологічної послідовності подій

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Створення Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

Б Вихід друком першої української газети «Зоря Галицька»

В Видання в Петербурзі першого українського журналу «Основа»

Г Вихід друком першого тому «Історії України-Руси» М. Грушевського

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Коліївщина

Б Заснування Задунайської Січі

В Гетьманування Кирила Розумовського

Г Заснування Нової (Підпільненської) Січі

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Вихід друком перших трьох частин Енеїди» І. Котляревського

Б Діяльність Кирило-Мефодіївського братства

В Заснування університету в Харкові

Г Діяльність в Галичині «Руської трійці»

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Утворення Кримського ханства

Б Видання Ш. Фіолем перших книжок церковнослов’янською мовою

В Остаточна ліквідація Київського удільного князівства

Г Кревська унія

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Подорож княгині Ольги до Константинополя

Б Похід князя Аскольда на Візантію

В Правління першого князя з династії Рюриковичів

Г Князювання Святослава

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Створення культурно-освітнього товариства «Просвіта»

Б Утворення Української національно-демократичної партії (УНДП)

В Утворення Русько-української радикальної партії (РУРП)

Г Заснування у Львові першого професійного українського театру

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Спорудження залізничної лінії Перемишль-Львів

БСтворення першого в Україні синдикату цукрозаводчиків

В Спорудження залізничної лінії Одеса-Балта

Г Будівництво Яхненками-Симиренками першого цукрового заводу

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Видання «Русалки Дністрової»

Б Підписання Олександром II Емського указу

В Вихід друком збірки народних пісень М. Цертелєва

Г Створення Київської громади

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців

Б Князювання в Києві Володимира Мономаха та його сина Мстислава

В  Ухвалення принципу князівської вотчини на Любецькому з/їзді князів

Г Об’єднання Романом Мстиславичем Волинського та Галицького князівств

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Коронація Данила Романовича

Б Битва союзного війська русичів та половців проти монголів на р. Калці

В Правління в Галицько-Волинській державі Юрія II Болеслава

Г Облога й розорення Києва військами хана Батия

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А  шкільна реформа;

Б  скасування кріпосного права в Російській імперії;

В  військова реформа;

Г  міська реформа.

 1. Розташуйте угоди в хронологічній послідовності:

А  Андрусівське перемир’я;

Б  Віленське перемир’я;

В  Зборівська угода;

Г  Березневі статті.

 1. Розташуйте прізвища гетьманів у послідовності гетьманування:

А  Ю. Хмельницький;

Б  Б. Хмельницький;

В  П. Дорошенко;

Г  І. Виговський.

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А  повстання під приводом К. Косинського;

Б  Люблінська унія;

В  Берестейська унія;

Г  заснування Д. Вишневецьким першої Січі.

 1. Розташуйте імена в гетьманів в хронологічній послідовності:

А  К. Косинський;

Б  С. Наливайко;

В  Д. Вишневецький;

Г  І. Підкова.

 1. У XV–XVII ст. Запорозька Січ декілька разів змінювала свою назву залежно від місця перебування. Розташуйте назви січей у хронологічній послідовності:

А  Томаківська;

Б  Хортицька;

В  Микитинська;

Г  Чортомлицька.

 1. Розташуйте угоди в хронологічній послідовності:

А  Берестейська унія;

Б Кревська унія;

В  Люблінська унія;

Г  Городельська унія.

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А  Любецький з’їзд князів;

Б  оборона Києва від монгольського війська;

В  битва на р. Калці;

Г  створення Галицько-Волинської держави.

 1. Установіть Хронологічну послідовність правління князів:

А  Роман Мстиславович;

Б  Ярослав Мудрий;

В  Данило Галицький;

Г  Лев Данилович.

 1. Установіть Хронологічну послідовність правління князів:

А  Святослав;

Б  Ігор;

В  Володимир Великий;

Г  Олег.

Завдання 21-22

Завдання мають сім варіантів відповідей, серед яких треба вибрати три правильних.

 1. Які твердження характеризують основи господарювання, суспільний устрій та духовний світ давніх слов’ян?

1) Вели осілий спосіб життя, провідною галуззю господарства було землеробство.

2) У мистецтві був поширений «звіриний стиль».

3) Їхні племена очолювали вожді або царі, що мали необмежену владу над одноплемінниками

4) Прокопій Кесарійський зазначав, що вони «одного бога, який надсилає блискавку, визначають єдиним володарем усіх і жертвують йому кров і всяку худобу».

5) Основою їхнього господарства було кочове скотарство

6) За свідченнями сучасників, вони не скорялися владі якоїсь однієї людини, а жили так, як вирішувала громада.

7) Основою їхнього господарства була работоргівля.

 1. Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860 – 1870 рр. у Російській імперії?

 1. Приплив іноземних інвестицій.

 2. Початок індустріалізації.

 3. Витіснення іноземного капіталу національним.

 4. Формування ринку вільнонайманої праці

 5. Подолання селянського малоземелля та безземелля

 6. Зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства

 7. Створення монополістичних об’єднань.

 1. Які події в історії Київської Русі пов’язані з діяльністю Володимира Мономаха?

 1. Об’єднання руських князів для боротьби проти половецької загрози.

 2. Запровадження перших писаних законів.

 3. Запровадження нової системи престолонаслідування.

 4. Хрещення Русі

 5. Скликання князівських з’їздів (скемів)

 6. Розбудова Києва – будівництво – «міста Володимира».

 7. Запровадження власних монет – срібників і златників.

 1. Які події належать до громадського руху?

 1. «Чигиринська змова».

 2. Видання газети «Київських телеграф».

 3. Діяльність недільних шкіл.

 4. «Київська козаччина».

 5. Убивство царя Олександра ІІ.

 6. Видання журналу «Київська старовина».

 7. Відкриття «Просвіт».

 1. Визначте характерні риси суспільно – політичного життя Великого князівства Литовського в ХІV – ХV ст.

 1. Надання литовській мові статусу офіційної

 2. Збереження судочинства на основі норм «Руської правди»

 3. Поступова ліквідація удільного устрою земель

 4. Формування нової суспільної верстви – реєстрового козацтва

 5. Укладення унії з Польським королем

 6. Збереження язичництва як державної релігії.

 7. Полонізація (ополячення).

 1. Які події історії України відбулися в ХІІ ст..?

 1. Любечский з’їзд князів.

 2. Утворення Галицько – Волинського князівства.

 3. Створення «Остромирового Євангеліє».

 4. Створення «Слово о полку Ігоревім».

 5. Перша згадка назви «Україна в писемних джерелах.

 6. Захоплення монголами Києва.

 7. Правління князя Святослава Хороброго.

 1. Які положення характеризують існування золотоординського ярма на українських землях?

 1. Запровадження податей і повинностей.

 2. Масовий продаж населення в Орду для примусових робіт.

 3. Надання князям ярлика на княжіння.

 4. Ліквідація удільних князівств.

 5. Навязуваня ісламу православному населенню.

 6. Руські князі забовязані брати участь у походах монголів.

 7. Панування литовських магнатів.

 1. Укажіть умови Білоцерківського мирного договору 1651 р.

 1. Козацький реєстр скорочувався до 20 тисяч осіб.

 2. Магнатам і шляхті заборонялося повертатися в свої маєтки.

 3. У містах Київського воєводства розміщувалися польські гарнізони.

 4. Гетьман позбавлявся права дипломатичних відносин з іншими державами.

 5. Річ Посполита припинила воєнні дії проти союзника гетьмана – Московського царства.

 6. Територія, підпорядкована владі гетьмана, обмежувалася Київським воєводством.

 7. Козацький реєстр збільшувався до 60 тисяч осіб.

 1. Які поняття виникли у зв’язку з проведенням селянської реформи 1861 р.?

 1. Тимчасово забовязані селяни

 2. Панщина

 3. Відрізки

 4. Хутір

 5. Оброк

 6. Данина

 7. Викупні платежі

 1. Які із зазначених чинників стали причинами виникнення українського козацтва?

 1. Систематичні напади татар і турків на українські землі

 2. Будівництво литовськими князями, а згодом польськими королями фортець на східній межі своїх володінь

 3. Посилення соціального, релігійних і національних утисків населення українських земель

 4. Поширення серед населення українських земель «уходництва» на промисли в Дике Поле.

 5. Прагнення польської королівської влади створити противагу шляхетському свавіллю

 6. Входження українських земель до складу Речі Посполитої

 7. Систематичні напад хозар на українські землі

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.