Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно
»
Взяти участь Всі події

Завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства»

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Економіка

Для кого: Дорослі

22.10.2021

64

2

0

Опис документу:

Завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів заочної форми навчання спеціальності "Облік і оподаткування" включають ряд теоретичних та практичних завдань

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Завдання для контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства»


Завдання для виконання контрольної роботи

з дисципліни «Економіка підприємства»

(заочна форма навчання)

 1. Предмет, завдання науки та методи її вивчення. Зміст і порядок вивчення дисципліни, її зв’язок з іншими науками економічного циклу.

 2. Особливості аграрного виробництва та врахування їх в економічній діяльності підприємств.

 3. Підприємство як економічний суб’єкт. Правові основи функціонування підприємств в Україні.

 4. Види й організаційно-пра­вові форми об’єднань підприємств. Економічна та соціальна діяльність підприємств.

 5. Організаційно-виробнича структура аграрних підприємств та вплив мікро- і макросередовища на їх діяльність.

 6. Основні виробничі та економічні показники діяльності аграрних підпри­ємств. Методичні основи розрахунку.

 7. Поняття про трудові ресурси, їх склад, структура, особливості вико­ристання в сільському господарстві. Трудовий потенціал підприємства.

 8. Показники працезабезпечення і викорис­тання трудових ресурсів у ринкових умовах господарювання.

 9. Шляхи поліп­шення використання трудових ресурсів. Вплив соціальної інфра­структури села на забезпеченість трудовими ресурсами.

 10. Ринок праці та особливості його функціонування в аграрній сфері.

 11. Продуктивність праці, методика її визначення. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.

 12. Нормування праці. Завдання, принципи та методи нормування в аграрній сфері. Способи вивчення затрат робочого часу трудових процесів.

 13. Оплата праці, її форми і системи.

 14. Мінімальна заробітна плата як законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю.

 15. Тарифна система – основа організації заробітної плати. Доплати, надбавки до заробітної плати та пре­міювання персоналу.

 16. Вдосконалення форм та систем заробітної плати в аграрних підприємствах.

 17. Земля – головний засіб виробництва у сільському господарстві. Особ­ливості використання землі у сільськогосподарському виробництві.

 18. Земельний фонд України і його структура, трансформація земельного фонду. Землезабезпечення та якість земельних угідь. Основні шляхи підви­щення економічної родючості ґрунту.

 19. Земельний Кодекс України – основа регулю­вання земельних відносин. Право власності на землю та постійного користування земельною ділянкою.

 20. Державний земельний кадастр і економічна оцінка землі. Експлікація та трансформація земельних угідь.

 21. Податок на землю як складова частина податку на майно. Земельна рента і рентні платежі. Орендна плата за землю.

 22. Показники ефективності використання земельних угідь аграрних підпри­ємств. Основні напрями раціонального використання землі та підвищення її ефективності.

 23. Особливості і стан матеріально-технічної бази аграрного підприємства, її структурні особливості. Основні напрями і шляхи розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств в умовах ринкових відносин господарювання.

 24. Поняття розміру і структури енергоресурсів. Енергооснащеність вироб­ництва і енергоозброєність праці. Енергомісткість і фактори її зниження, електрооснащеність і електроозброєність.

 25. Системи машин і проблеми ком­плексної механізації і автоматизації виробництва, використання енерго­ощад­них технологій.

 26. Машинно-тракторний парк та ефективність його використання. Поняття умовно-еталонного трактора і умовно-еталонного гектара.

 27. Основні показники використання машинно-тракторного парку. Визначення рівня механізації окре­мих сільськогосподарських робіт.

 28. Резерви зниження собівартості трак­торних робіт та підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку.

 29. Особливості оцінки ефективності використання машинно-тракторного парку у фермерських господарствах.

 30. Види транспорту і значення та оцінка раціонального співвідношення між окремими видами транспорту з урахуванням доцільності перевезення різних видів вантажів на різну відстань.

 31. Показники ефективності використання транспортних засобів.

 32. Методика визначення окупності нової техніки. Виробничі будівлі та споруди аграрних підприємств, характеристика, показники і методика визначення ефективності їх використання.

 33. Поняття, склад і структура основних засобів. Класифікація основних засобів на виробничі та невиробничі, діючі та недіючі, власні та орендовані.

 34. Грошова оцінка основних засобів. Рівень забезпеченості основними засобами аграрних підприємств.

 35. Фізичне і моральне зношення основних засобів, амортизація основних засобів.

 36. Показники забезпеченості та економічної ефективності використання основних засобів. Шляхи поліпшення ефективності використання основних засобів, удоскона­лення їх структури, зниження матеріаломісткості.

 37. Ринок засобів виробництва. Перспективні напрями удосконалення матеріально-технічної бази підпри­ємства.

 38. Поняття і види нематеріальних активів як об’єкта інтелектуальної власності: право на користування землею, право на винахід, промислові зразки, товарні знаки, авторські права тощо.

 39. Визнання й оцінка нематеріаль­них активів. Способи і джерела придбання нематеріальних активів.

 40. Правовий захист та ефективність використання нематеріальних активів.

 41. Економічна суть оборотних засобів (оборотного капіталу), оборотних фон­дів і фондів обігу та характеристика їх складових. Забезпеченість аграрних підприємств оборотними засобами та їх кругообіг.

 42. Фактори, що впливають на швидкість кругообігу оборотних засобів. Джерела формування оборотних засобів.

 43. Структура оборотного капіталу, тенденції її зміни і оцінка причин, що зумовили зниження забезпеченості аграрних підприємств цим ресурсом.

 44. Методика визначення забезпеченості аграрних підприємств оборотним капіталом та його кругообіг.

 45. Методика визначення ефективності використання оборотного капіталу. Необхідність нормування оборотних засобів, його сутність.

 46. Основні напрями поліпшення ефективності використання оборотних засобів.

 47. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. Закон України «Про інвестиційну діяльність», що визначає загальні правові економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України.

 48. Основні напрями інвестицій. Суб’єкти інвестиційної діяльності.

 49. Класифікація інвестицій. Джерела інвестицій: власні, позичкові, залучені і бюджетні. Особливості зовнішніх джерел. Призначення довгострокових фінан­сових та капітальних інвестицій.

 50. Інвестиційна діяльність на підприємстві. Мета і завдання інвестиційного процесу.

 51. Джерела фінансування інвестиційних програм. Інвес­тиційна при­вабли­вість підприємства. Шляхи ефективності інвестицій (удосконалення проектів, скорочення строків введення в дію).

 52. Державна програма заохочення іноземних інвестицій в Україні. Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності субєктів господарювання.

 53. Процес інтенсифікації – закономірний шлях розвитку сільського госпо­дарства. Особливості інтенсифікації сільського господарства.

 54. Фактори, що зумовлюють ефективність інтенсифікації виробництва. Кри­терії і показники рівня та економічної ефективності інтенсифікації.

 55. Елементи процесу інтенсифікації: об’єкт інтенсифікації – рівень інтенсифікації – резуль­тат інтенсифікації – ефективність інтенсифікації.

 56. Основні напрями інтенсифікації: хімізація, комплексна механізація і автоматизація виробництва, меліорація, впровадження інтенсивних технологій в рослинництві і тваринництві, удосконалення економічних методів господа­рювання.

 57. НТП як перспективний процес одержання наукових знань. Еволюційні та революційні форми вдосконалення засобів виробництва.

 58. Економічна сутність інновацій та інноваційної діяльності. Підтримка державою суб’єктів господарювання всіх форм власності, що реалізують інноваційні проекти.

 59. Система інноваційного управління підприємством. Інноваційний потенціал і стратегія діяльності підприємства.

 60. Поняття відтворення. Типи відтворення: звужене, просте, розширене.

 61. Особливості розширеного відтворення, зумовлені специфікою сільськогоспо­дарського виробництва. Форми розширеного відтворення: екстенсивна, інтен­сивна.

 62. Інтенсифікація виробництва – основна форма розширеного відтворення в сільському господарстві.

 63. Процеси, що характеризують розширене відтво­рення: зростання валової і чистої продукції у сільському господарстві; віднов­лення і розширення виробничих фондів; відтворення трудових ресурсів госпо­дарства.

 64. Валова продукція як кінцевий результат господарської діяльності і водночас основа розширеного відтворення в сільському господарстві.

 65. Прибуток як реалізована частина чистого доходу. Оптимальний розподіл і структура використання прибутку.

 66. Суть товарної продукції як частини валової продукції, яка вибуває з підприємства. Рівень товарності, методика розрахунку, шляхи підвищення товарності.

 67. Процес нагромадження в сільському господарстві. Натуральні і вартісні форми утворення фонду нагромадження. Джерела формування фонду нагро­мадження.

 68. Особливості формування ринків основних видів сільськогосподарської продукції, шляхи їх розширення.

 69. Прогнозування як наукове обґрунтування і вирішення альтернативних шляхів перспективної діяльності підприємства.

 70. Принципи, методи планування та система планів підприємства.Суть та основні етапи стратегічного планування на підприємстві.

 71. Зміст і методика бізнес-планування в ринкових умовах господарювання.

 72. Поняття і необхідність державного регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах господарю­вання.

 73. Розміщення і спеціалізація сільськогосподарського виробництва. Економічна ефективність розміщення сільськогосподарського виробництва та її показники.

 74. Форми спеціалізації: зональна, господарська, внутрішньогосподарська.

 75. Система показників, що характеризують економічну ефективність розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва.

 76. Галузі і галузева структура аграрних підприємств. Основні, додаткові, підсобні галузі, їх характеристика.

 77. Поняття концентрації виробництва і показників, що її характеризують. Рівні концентрації виробництва.

 78. Поняття про кооперування та інтеграцію в сільському господарстві, їх економічне і соціальне значення.

 79. Умови і закономірності розвитку міжгосподарської інтеграції (виробнича, агросервісна, торгово-закупівельна, посередницька). Напрями інтеграції та їх спрямованість: вертикальна, горизонтальна.

 80. Валова продукція та її складові частини. Товарність продукції, її показники і шляхи підвищення товарності.

 81. Поняття якості агропромислової продукції та її категорії. Характеристика біологічних показників якості: показників технологічності, транспортабельності, надійності, екологічності, безпеки, естетичності, патентно-правової захищеності.

 82. Методи оцінювання якості продукції – органолептичний, лабораторний (вимірювальний), соціологічний, економіко-статистичний.

 83. Методика визначення витрат (додаткового ефекту) від зниження (підви­щення) якості продукції.

 84. Логістика в управлінні якістю агропромислової продукції.

 85. Сертифікація продукції агропромислового комплексу. Обов’язкова і добровільна сертифікація.

 86. Особливості формування ринків основних видів сільськогосподарсь­кої продукції і продовольства, шляхи розширення: товарні біржі; аукціони; ярмарки; оптово-продовольчі ринки; фірмові продоволь­чі магазини тощо.

 87. Конкурентоспроможність продукції підприємства та її оцінювання. Показники конкурентоспроможності продукції.

 88. Собівартість продукції як грошовий вираз поточних витрат підприємства на виробництво і реалізацію одиниці продукції (робіт, послуг).

 89. Суть витрат і собівартості продукції. Розрахунок собівартості відношен­ням витрат підприємства до обсягу виробленої продукції. Рівень і структура собівартості основ­них видів продукції. Трудомістка (переважають витрати на оплату праці) і матеріаломістка (переважають матеріальні витрати) продукція.

 90. Індивідуальна та галузева собівартість. Види собівартості залежно від характеру витрат, що включені до неї.

 91. Грошова оцінка витрат. Класифікація витрат на постійні та змінні, прямі та непрямі, методи розподілу витрат на різні види продукції.

 92. Методичні основи калькулювання собівартості продукції.

 93. Резерви і шляхи зниження собівартості продукції аграрних підприємств.

 94. Економічний стан як результат взаємодії всіх елементів системи виробничих відносин. Показники, що характеризують економічний стан. Економічна стійкість підприємства.

 95. Поняття ефекту та ефективності виробництва, як узагальнювальної економічної категорії. Види ефективності (виробнича, соціальна, екологічна).

 96. Критерії та система показників економічної ефективності сільськогоспо­дарського виробництва. Методика визначення показників економічної ефек­тивності: валової, товарної, чистої продукції, чистого доходу.

 97. Прибуток підпри­ємства, як частина доходу, що залишається йому після відшкодування витрат, пов’язаних із виробництвом і реалізацією продукції. Балансовий, операційний та чистий прибуток. Фінансова стійкість і платоспро­можність підприємства. Оцінка фінансового стану підприємства.

 98. Ступінь рентабельності сільськогосподарського виробництва. Показники і методика визначення рівня рентабельності і норми прибутку.

 99. Основні шляхи підвищення рентабельності продукції: підвищення якості, дотримання умов стандартизації і сертифікації продукції аграрної сфери.

 100. Резерви і шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства. Удоско­­налення оцінки економічної ефективності виробництва (приріст про­дукції на одиницю матеріальних і фінансових витрат, окупність капітало­вкладень та ін.).

 101. Загальні поняття про кризу і кризові явища. Суть і причини виникнення криз. Види економічних криз.

 102. Організаційно-економічні передумови антикризового управління. Розвиток організації та необхідність антикризового управління.

 103. Життєвий цикл організації, його зміст, циклічність розвитку організацій. Поняття стійкості підприємства.

 104. Антикризовий менеджмент, його методи і прийоми. Керуюча і керована підсистеми, їх взаємодія. Неузгодженість систем і проблеми стійкості.

 105. Організація робіт з виходу підприємства з кризи. Створення антикризової команди (робочої групи) і вироблення дій. Забезпечення та реалізація антикризових заходів.

 106. Санація підприємства. Основні положення і механізми реалізації під­приємства. Економічна безпека підприємства. Оцінка і забезпечення еко­номічної безпеки підприємства.

 107. Банкрутство і ліквідація підприємства. Характеристика банкрутства підприємства та його діагностика.

 108. Реструктуризація підприємства як найрадикальніший захід системи виживання й виходу з економічної кризи та його стабілізації.

 109. Комплекс організаційно-економічних і правових заходів процесу ліквідації збанкрутілого суб’єкта господарювання, що застосовується в Україні.

 110. Середньорічна вартість основних фондів виробничого підрозділу за звітний рік, становила 440 тис. грн. Середня кількість працюючих – 200 осіб. Річний обсяг виробленої в цеху продукції – 800 тис. грн. Визначити фондовіддачу, фондомісткість і фондоозброєність праці у зазначеному підрозділі.

 111. Середньорічна вартість основних фондів підприємства становила 130 тис. грн. За рік підприємство виробило і реалізувало продукції на суму 276 тис. грн. Середня кількість працюючих – 180 осіб. Визначити фондовіддачу, фондомісткість основних фондів і фондоозброєність праці на цьому підприємстві.

 112. На підприємстві реалізовано товарної продукції на 25 тис. грн. за середніх залишків обігових коштів у розмірі 5200 грн. Визначити можливий обсяг реалізації товарної продукції в наступному році за незмінної суми оборотних засобів та зменшеної на 2 дні тривалості їх обороту.

 113. Обчисліть обсяги виробництва молока та м’яса на 100га сільськогосподарських угідь, якщо площа сільськогосподарських угідь господарства 2380га, валове виробництво молока – 12120ц, м’яса яловичини – 2280ц.

 114. Обчислити показники фондовіддачі та фондоємності виробництва, якщо в господарстві вартість валової продукції 1440 тис. грн.., вартість основних фондів сільськогосподарського призначення – 6131,7 тис. грн.

 115. Обчислити затрати праці на виробництво одиниці продукції, якщо валове виробництво зернових культур становить 14200 ц, цукрових буряків – 24250 ц, затрати праці становлять відповідно – 356070 люд.-год. та 66800 люд.-год.

 116. Визначити коефіцієнт використання трудових ресурсів, якщо можливий фонд робочого часу – 18450 людино-днів, фактично відпрацьовано – 97300 людино-днів.

 117. Обчислити обсяг валового виробництва продукції, якщо в господарстві реалізація продукції становить: зерна – 15765 ц, молока – 11295 ц, м’яса ВРХ – 1482 ц, рівень товарності зерна – 52%, молока – 85%, м’яса ВРХ – 88%.

 118. Розрахуйте урожайність зернових культур та картоплі, якщо з 120 га зібрали 7640ц зерна, а з 54 га – 9720ц картоплі.

 119. Обчисліть обсяги виробництва молока та м’яса на 100 га угідь, якщо площа сільськогосподарських угідь господарства 1930 га, площа ріллі – 980 га, валове виробництво молока – 10120 ц, м’яса свинини – 2080 ц.

 120. Визначити коефіцієнт залучення трудових ресурсів у суспільне виробництво, якщо у сільськогосподарському виробництві брало участь 285 працівників, наявна кількість працівників – 298 чоловік.

 121. Обчисліть коефіцієнти оборотності оборотних засобів та тривалість одного обороту, якщо в господарстві середньорічна вартість оборотних коштів – 2557,8 тис.грн., сума обороту за рік становить 5970,4 тис. грн.

 122. Розрахувати рівень продуктивності праці, якщо у господарстві виробництво валової продукції становить 2366 тис. грн., в сільськогосподарському виробництві зайнято 170 чоловік, якими відпрацьовано 230 тис. люд.-год.

 123. Визначити коефіцієнт використання робочого часу дня, якщо встановлений робочий час зміни – 7 год., фактично відпрацьований робочий час за день в період весняно-польових робіт – 8 годин.

 124. Розрахувати потребу в водіях, якщо необхідно перевезти 180 т зерна за 4 дні, норма перевезення за день на автомашину 25т.

 125. Визначити собівартість одиниці продукції, якщо в господарстві площа посіву цукрових буряків – 90 га, валовий збір коренів - 18420 ц, гички – 10100 ц, витрати на вирощування цукрових буряків становлять – 573930 грн., витрати на гичку – 61165 грн.

 126. Обчисліть показники фондозабезпеченості виробництва та фондоозброєності праці, якщо в господарстві вартість основних фондів сільськогосподарського призначення – 6131,7 тис. грн., площа сільськогосподарських угідь – 1625 га, чисельність працівників – 185 чол.

 127. Обчислити виробництво продукції на одну людино-годину, якщо валове виробництво картоплі становить 1750 ц, овочів – 11320 ц, прямі затрати праці становлять відповідно – 7310 люд.-год. та 123870 люд.-год.

 128. Розрахуйте валовий збір сої та гречки, якщо на площі 200га урожайність сої становила 27,1ц/га, урожайність гречки на площі 12 га становила 25,6 ц/га.

 129. Розрахуйте потребу в трактористах , якщо необхідно виорати 1200 га землі за 5 днів, норма виробітку за зміну на трактор Т-74 – 7га.

 130. Розрахуйте продуктивність корів, якщо поголів'я становило 900 голів, валовий надій – 66807 ц.

 131. Ринкова ціна на зернові 4749 грн. за тонну. Господарство має бажання продати 12 тонн зернових. Затрати виробництва на 1 тонну зернових 1929 грн. Яка рентабельність вирощування зернових культур в господарстві?

 132. У господарстві вартість товарної продукції за видами така: зерно – 488 тис. грн., цукрові буряки – 420,2 тис. грн., молоко – 615,6 тис. грн., м’ясо свинини – 34,5 тис. грн., м’ясо яловичини – 70,6 тис. грн. Обчислити структуру товарної продукції та визначити напрям спеціалізації господарства.

 133. Визначити напрям спеціалізації господарства, якщо вартість товарної продукції становить: зерно – 45700 грн., цукрові буряки – 317400 грн., картопля – 9450 грн., овочі – 4750 грн., молоко – 160350 грн., яловичина – 295400 грн., свинина – 27800 грн., інша продукція – 23600 грн.

 134. Обчислити кількість реалізованої продукції, якщо в господарстві валове виробництво зерна – 15765 ц, молока – 11295 ц, м’яса ВРХ – 1482 ц, рівень товарності зерна – 52%, молока – 85%, м’яса ВРХ – 88%.

 135. Яким повинен бути розмір виробничих витрат на 1 га посіву озимої пшениці, якщо при урожайності 65 ц/га собівартість одного центнера становить 252,95 грн.

 136. Визначити коефіцієнт плинності трудових ресурсів, якщо прибуло в господарство 135 працівників, вибуло – 83 працівники, середньорічна чисельність – 217 працівників.

 137. Визначити коефіцієнт залучення трудових ресурсів у суспільне виробництво, якщо у сільськогосподарському виробництві брало участь 270 працівників, наявна кількість працівників – 290 чоловік.

 138. Фермер одержав 300 тонн овочів із собівартістю 290 грн. за 1ц. За якою ціною йому необхідно продавати продукцію, щоб рівень рентабельності становив 35%? Яку він одержить суму прибутку.

 139. Визначити коефіцієнт використання трудових ресурсів, якщо можливий фонд робочого часу – 113950 людино-днів, фактично відпрацьовано – 95300 людино-днів.


Таблиця розподілу завдань згідно варіантів

Передостання цифра шрифту
Остання цифра шрифту

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1, 38, 97, 110

2, 39, 98, 111

3, 40, 99, 112

4, 41, 100, 113

5, 42, 101, 114

6, 43, 102, 115

7, 44, 103, 116

8, 45, 104, 117

9, 46, 105, 118

10, 47, 106, 119

1

11, 57, 96, 120

12, 56, 95, 121

13, 55, 94, 122

14, 54, 93, 123

15, 53, 92, 124

16, 52, 91, 125

17, 51, 90, 126

18, 50, 89, 127

19, 49, 88, 128

20, 48, 87, 129

2

21, 58, 77, 130

22, 59, 78, 131

23, 60, 79, 132

24, 61, 80, 133

25, 62, 81, 134

26, 63, 82, 135

27, 64, 83, 136

28, 65, 84, 137

29, 66, 85, 138

30, 67, 86, 139

3

31, 73, 76, 138

32, 74, 75, 137

33, 75, 76, 136

34, 74, 77, 135

35, 73, 78, 134

36, 72, 79, 133

37, 71, 80, 132

37, 70, 81, 131

36, 69, 82, 130

35, 68, 83, 129

4

25, 72, 93, 128

26, 71, 92, 127

27, 70, 91, 126

28, 69, 90, 125

29, 68, 89, 124

30, 67, 98, 123

31, 66, 87, 122

32, 65, 86, 121

33, 64, 85, 120

34, 63, 84, 119

5

24, 52, 94, 118

23, 53, 95, 117

22, 54, 96, 116

21, 55, 97, 115

20, 56, 98, 114

19, 57, 99, 113

18, 58, 100, 112

17, 59, 101, 111

16, 61, 102, 110

15, 62, 103, 111

6

5, 50, 105, 112

6, 49, 106, 113

7, 48, 107, 114

8, 47, 108, 115

9, 46, 109, 116

10, 45, 108, 117

11, 44, 107, 118

12, 43, 106, 119

13, 42, 105, 120

14, 41, 104, 121

7

4, 51, 104, 122

3, 52, 103, 123

2, 53, 102, 124

1, 54, 101, 125

2, 55, 100, 126

3, 56, 99, 127

4, 57, 98,128

5, 58, 97, 129

6, 59, 96, 130

7, 60, 95, 131

8

17, 70, 85, 132

16, 69, 86, 133

15, 68, 87, 134

14, 67, 88, 135

13, 66, 89, 136

12, 65, 90, 137

11, 64, 91, 138

10, 63, 92, 139

9, 62, 93, 138

8, 61, 94, 137

9

18, 65,

75, 136

19, 64, 76, 135

20, 63, 77, 134

21, 62, 78, 133

22, 61, 79, 132

23, 60, 80, 131

24, 59, 81, 130

25, 58, 82, 129

26, 57, 83, 128

27, 56, 84, 127Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Нещодавно завантажили