Взаємодія дитячих громадських організацій з заступниками директора з навчально –виховної роботи.

Опис документу:
Взаємодія дитячих громадських організацій з заступниками директора з навчально –виховної роботи.Важливим для заступника директора з НВР є також перетворення діяльності на засіб налагодження співробітництва та саморозвитку членів громадської організації.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема доповіді:Взаємодія дитячих громадських організацій з заступниками директора з навчально –виховної роботи.

В Україні більше 30 дитячих організацій , які об’єднують тільки 10 % дітей віком від 7 до 18 років. В даний час відбувається децентралізація суспільства і у зв’язку з цим , на Луганщині існує тільки одна зареєстрована державою дитяча громадська організація Старобільська « Дитяча організація Софія». Наше Кремінське відділення «Первоцвіт» знаходится у стані переєрестрації. У зв’язку з подіями , які відбуваются в Державі більше не існує Луганської обласної дитячої громадської організації «Лугарі».

Зараз переважає схильність до замкнення шкіл у своєму колі « шкільних організацій» , які більше виконують функції учнівського самоврядування.

Наведена ситуація яскраво вимальовує проблему суто психологічну : зникає дієве середовище звязку між формальними і неформальними видами спілкування – могутній канал впливу суспілства на особистість. Психолого-педагогічні функції дитячих громадських організацій відносяться до широкої проблеми взаємодії суспілства і особистості, які є основою життя учасників взаємодії, головним змістом життєвих змін та історичних подій.

Важливим для заступника директора з НВР є також перетворення діяльності на засіб налагодження співробітництва та саморозвитку членів громадської організації. Необхідність виконання всіма членами громадської організації суб'єктної ролі в розробленні та реалізації плану роботи зумовлена тим, що самодіяльність є важливим фактором формування особистості, а інтереси та потреби членів організації мають бути максимально враховані при плануванні діяльності . Активність та особиста зацікавленість члена громадської організації в процесі діяльності зростає за таких умов: урахування його думки керівництвом; проектування змін життєдіяльності найближчого соціуму (видимі результати); визначення не тільки далеких, а й середніх та ближніх перспектив; використання під час діяльності як індивідуальних, так і групових форм роботи, які доступні та цікаві для всіх.

Допомога заступника директора з навчально виховної роботи необхідна , оскільки підбиття підсумків та аналіз соціально-педагогічного впливу діяльності дитячої організації є не менш важливим етапом. Професійний аналіз здійснюється не лише для оцінки результативності та звітування про діяльність, а й для визначення успіхів та недоліків , врахування набутого досвіду .

Функціонування осередків сучасних дитячих і молодіжних рухів, реалізація їх цілей і завдань передбачають тісний зв'язок з іншими соціальними інститутами, адміністративними органами тощо. У межах їх взаємодії виокремлюють два основні напрями: ініціювання створення та підтримка діяльності організацій за місцем роботи (наприклад, у навчально-виховних закладах); координування діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій району.

Ініціювання створення та підтримка діяльності організацій ,здійснення соціально-педагогічної діяльності особливо актуальне та необхідне у загальноосвітній школі з огляду на послаблення її конструктивних зв'язків із сучасним дитячим та молодіжним рухом. Дедалі більше науковців зауважують, що сучасна школа із освітньо-виховного поступово перетворюється в освітній заклад. Виховний процес у ній здійснюється переважно стихійно, ніким не регулюється. А тому в сучасній педагогічній науці вже як інноваційні сприймаються думки про необхідність посилення уваги до виховної системи школи, щоб у цьому соціальному інституті не лише закладався фундамент знань, світоглядних позицій, а й реалізовувався індивідуальний, творчий і лідерський потенціал учнів. Ідеться про оптимізацію, а часто й про відновлення соціально-виховної роботи в загальноосвітніх закладах, орієнтованої на розвиток соціальної спрямованості особистості учнів, залучення їх до різних трудових, спортивно-оздоровчих, дозвільних справ, формування сприятливого мікроклімату для учнів у школі, сім'ї, відкритому соціумі.

Однією з умов ефективності цього процесу і є взаємодія школи з громадськими дитячими та молодіжними організаціями. Така взаємодія ґрунтується на взаємозв'язку спільного й специфічного в діяльності школи та громадських організацій. Зокрема, спільність виявляється в меті (розвиток особистості дитини), суб'єкті виховання (молодь, школярі), часових і просторових характеристиках діяльності. Сприятливими для взаємодії є й сутнісні ознаки дитячих та молодіжних громадських організацій (професійність організаторів, варіативно-програмний підхід тощо). Отже, взаємодія загальноосвітньої школи і громадської дитячої чи молодіжної організації має основуватись на узгодженні та взаємозумовленості їхніх дій як рівноправних партнерів, спрямованих на досягнення спільної мети, ефективну реалізацію специфічних виховних можливостей кожного суб'єкта взаємодії. Л. Алієва пропонує таку структуру взаємодії:

- організування зв'язків, контактів, які приводять до збагачення результатів педагогічної діяльності;

- налагодження відносин, спілкування людей різного статусу, віку, досвіду на основі добровільності, спільності інтересів, рівності, корисності;

- організування входження всіх структур у навколишній соціум і освоєння його спільними зусиллями суб'єктів.

Такий підхід сприяє розв'язанню існуючих суперечностей між потребами та інтересами кожного учня і можливостями для їх задоволення; між намаганням учня бути активним суб'єктом навчально-виховного процесу і його реальним становищем; між необхідністю єдності позицій школи, сім'ї, громадськості і фактичною відсутністю такої єдності; між виховними можливостями соціального середовища і невмінням їх використовувати.

Налагодження ефективної взаємодії загальноосвітніх закладів і громадських дитячих та молодіжних організацій, створення системи соціально-виховної роботи в школах у межах учнівських організацій можливе лише під компетентним керівництвом фахівця. Ним може бути соціальний педагог школи, адже в його кваліфікаційній характеристиці зазначено, що він "координує діяльність і взаємодію усіх суб'єктів соціального виховання...; залучає громадські організації, творчі спілки... до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи".

З огляду на це до посадових обов'язків соціального педагога школи слід зарахувати роботу з громадськими дитячими та молодіжними організаціями. Можна сформулювати такі основні її напрями:

- інформування учнів, учителів про ті громадські організації та об'єднання, які існують в Україні, діють у даному регіоні, населеному пункті;

- налагодження взаємодії громадських дитячих та молодіжних організацій з керівництвом та учнями школи для реалізації програм та проектів, проведення спільних заходів тощо;

- допомога у створенні шкільної організації та програмуванні її діяльності;

- соціально-педагогічний аналіз заходів, які готує і проводить шкільна організація;

- навчання активу шкільної організації (робота з підготовки лідерів та активістів дитячих та молодіжних організацій, підготовки і навчання кадрів для роботи з дитячими та молодіжними організаціями);- забезпечення постійної взаємодії осередку шкільної організації з адміністрацією школи, батьківським комітетом, органами місцевого самоврядування , Кремінським районним відділенням «Первоцвіт» (організування зустрічей, запрошення на заходи, висвітлення діяльності у ЗМІ тощо).Як зазначає український педагог Наталія Лавриченко, взаємодія школи з дитячими та юнацькими організаціями має стати одним з провідних напрямів її організаційної діяльності у сфері педагогічного керівництва соціалізацією юнацтва. Заступник директора з ГВР та педагог- організатор школи мають професійний потенціал для налагодження такої взаємодії.

2. В умовах розгалуження мережі громадських дитячих та молодіжних організацій постає проблема їх взаємодії в межах одного міста, району чи області. Як координатор шкільної громадської організації заступник директора з НВР повинен:

- володіти інформацією про кількість, чисельність, напрями діяльності громадських дитячих та молодіжних організацій, що діють у регіоні;

- залучати представників організацій до участі в органах молодіжного громадського самоврядування (молодіжних радах за місцем проживання молоді; молодіжних парламентах; радах представників громадських молодіжних організацій регіонів, студентських радах тощо);

- сприяти налагодженню необхідного двостороннього зв'язку органів державної влади з громадськими дитячими та молодіжними об'єднаннями;

Налагодження такої взаємодії необхідне з огляду на кілька причин. Передовсім це дасть змогу охопити більший контингент дітей, підлітків та молоді в процесі спільної діяльності. До того ж спільна діяльність сприятиме більш ефективній і якісній реалізації діяльності , а взаємодія між різними організаціями інтенсифікує процес обміну досвідом, запозичення інноваційних форм і методів роботи з різними категоріями дітей та молоді.

В свою чергу моя діялність , як координатора по роботі з дитячими громадськими організаціями має бути пріоритетною у співпраці з загальноосвітніми закладами в таких основних напрямах:

- здійснення зв'язку адміністрації міста, району чи області з громадськими дитячими та молодіжними організаціями та об'єднаннями, які діють у регіоні;

- у межах компетенції здійснення координації діяльності різних державних і громадських структур в інтересах дітей, підлітків і молоді;

- представлення інтересів і захист прав громадських дитячих та молодіжних організацій в органах місцевого самоврядування;

- створення умов для взаємодії різних дитячих та молодіжних організацій та об'єднань, надання їм організаційної, правової, інформаційної і методичної допомоги;

- сприяння реалізації цілей і завдань, передбачених статутами цих організацій;

- сприяння створенню нових організацій, оновленню змісту і форм діяльності існуючих об'єднань;

- забезпечення умов для широкого інформування громадськості, особливо підростаючого покоління про діяльність дитячих та молодіжних організацій у регіоні;

- підготовка лідерів та активістів дитячих та молодіжних організацій, навчання кадрів для роботи з такими об'єднаннями.

Взаємодія дитячих та молодіжних громадських організацій з освітніми закладами та державними інститутами є неодмінною умовою ефективності реалізації виховних завдань.

Нові положення Закону України « Про громадські молодіжні та дитячі організації» , державна програма «Молодь України» та принципові положення молодіжної політики в Україні підтверджуют головну тезу моєї доповіді « Це важливе наукове поле діяльності. Сходи досягнень на ньому важкі , але надзвичайно плідні, бо всі дорослі « живуть на планеті, взятій у борг у дитинства»».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!