"Впровадження здоров’язберігаючих технологій в початковій школі "

Опис документу:
У статті розкривається поняття про здоров’язберігаючі технології Представлена детальніша класифікація здоров’язберігаючих технологій і її типів (за О. Ващенко) Розкривається поняття духовного та соціального здоров’я Представлені форми та види роботи у загальноосвітніх закладів України

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Поняття ,,здоров’язберігаючі технології” об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Під здоров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти:

- сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій,

адекватність вимог, методик навчання та виховання);

- оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

- повноцінний та раціонально організований руховий режим.

Упровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язбері-гаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.

Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можливість відокремити такі типи (за О. Ващенко): (додаток 1)

- здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини;

- оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, ароматерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія;

- технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів загально навчального циклу, введення до варіативної частини навчального плану нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти;

- виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.

Здоровязберігаючі технології навчають дітей жити без конфліктів. Навчають укріплювати, зберігати своє і цінити чуже здоров’я. Ці технології прищеплюють дітям принципи здорового способу життя, посилюють мотивацію до навчання.

Урок – це основна структурна одиниця навчального процесу. Урок у здоров’язберігаючих технологіях не повинен викликати в учнів погіршення здоров’я. Сучасний урок – це урок інноваційний, який викликає в учнів і вчителів задоволення, стимулює цікавість, творчість. Усе це досягається різноманітними формами роботи з використанням інтерактиву та інноваційних технологій.

Психічне здоров’я утворюють позитивні емоції і почуття, воля, самосвідомість, самовиховання, мотивація поведінки, стреси, психотравми, резерви психологічних можливостей людини, запобігання шкідливих звичок, формування гігієнічних навичок і позитивних звичок.

Духовне здоров’я – це здоров’я в системі загальнолюдських цінностей, ідеал здорової людини, традиції культури українського народу, розвиток позитивних духовних рис, духовні цінності й засоби розвитку духовності.

Соціальне здоров’я соціальні потреби та інтереси, етика родинних зв’язків, наслідки антисоціального ставлення до довкілля, соціальне забезпечення життєво важливих потреб, соціальна адаптація, здоров’я нації, формування потреби вести здоровий спосіб життя. Інтелектуальне здоров'я - це можливість відкрити наші уми для нових ідей та досвіду, які можуть допомогти в поліпшенні особистої, групової та суспільної взаємодії.

На шляху до інтелектуального здоров'я необхідно витрачати більше часу на навчання, наприклад, читання книг, журналів і газет, для того щоб бути в курсі поточних питань та ідей.

Одним із складових здоровя є і творчість. Тому що саме творчий підхід до вирішення будь-яких життєвих проблем, завдань робить людину здоровою.

Ключовими компетентностями, що сприяють здоров’ю, якими повинні володіти учні для успішної соціалізації, є наступні:

 • навички раціонального харчування;

 • навички рухової активності та загартування;

 • санітарно-гігієнічні навички;

 • навички організації режиму праці та відпочинку;

 • навички самоконтролю;

 • навички мотивації успіху та тренування волі;

 • навички управління стресами;

 • навички ефективного спілкування;

 • навички попередження конфліктів;

 • навички співчуття (емпатії);

 • навички поведінки в умовах тиску;

 • навички співробітництва;

 • навички самоусвідомлення та самооцінки;

 • визначення життєвих цілей і програм;

 • аналіз проблем прийняття рішень.

Що ж розуміють під поняттям «здоровязберіагаюча технологія»?

Слово «технологія» в перекладі з грецької мови означає вчення про мистецтво. Здоров'язберігаюча технологія – це побудова послідовності факторів, що попереджують руйнування здоров'я при одночасному створенні системи сприятливих для здоров'я умов.

Поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує в собі всі напрямки діяльності загальноосвітнього навчального закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я.

Під здоров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти:

- сприятливі умови навчання дитини у школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

- оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

- повноцінний та раціонально організований руховий режим.

Здоров'язберігаючі технології дозволяють:

- сформувати соціальну зрілість випускника;

- забезпечити можливість учням реалізувати свій потенціал;

- зберегти і підтримати фізіологічне здоров'я учнів.

Здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, учителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді. Турботу викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої.

Тому головним завданням у діяльності педагогічних колективів навчальних закладів на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків.

Учитель, володіючи сучасними педагогічними знаннями, при постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками та шкільними психологами, планує й організовує свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу. У своїй роботі він звертається до різноманітних педагогічних технологій.

Сучасна освіта характеризується широким упровадженням технологічного підходу. І це є об’єктивним процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку дитини.

Технології навчання спрямовані на підвищення рівня знань, умінь і навичок протидії негативним явищам та формування відповідальної поведінки.

Поняття “здоров’язберігаючі технології” об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Здоров’язберігаючі освітні технології поділяються на три групи:

- організаційно-педагогічні (визначають структуру навчального процесу, яка сприяє запобіганню станів перевтомлення, гіподинамії тощо);

- психолого-педагогічні (пов’язані з безпосередньою роботою вчителя на уроці);

- навчально-виховні (це програми з формування культури здоров’я, на-вчання навичок здорового способу життя, профілактики пікідливих звичок, захворювань, позакласні заходи, робота з батьками).

Дослідженнями доведено, що ефективність формування здорового способу життя вимагає активного залучення учнів до здоров’язберігаючого навчального процесу, формування в них активної позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров’я. Аналіз здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітніх закладів України дозволив виділити складові моделі цієї діяльності. Вона має поєднувати такі форми і види роботи:

 • корекцію порушень соматичного здоров'я з використанням комплексу оздоровчих та медичних заходів без відриву від навчального процесу;

 • різноманітні форми організації навчально-виховного процесу з урахуванням їх психологічного та фізіологічного впливу на учнів;

 • контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу; нормування навчального наванта-ження та профілактику перевтоми учнів;

 • медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, фізич-ного і психічного розвитку учнів;

 • розробку та реалізацію навчальних програм із формування в учнів навичок ведення здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок;

 • діяльність служби психологічної допомога вчителям та учням у подоланні стресів, стану тривоги; сприяння гуманному ставленню до кожного учня; формування доброзичливих взаємовідносин у колективі вчителів;

 • організацію та контроль за дотриманням збалансованого харчування всіх учнів школи;

 • заходи, що сприяють збереженню та зміцненню здоров'я вчителів та учнів, створення умов для їх гармонійного розвитку.

Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров'я дітей та підлітків потребує постійної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Однак особливе місце та відповідальність відводиться освітній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язберігаючим і в цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров'я сучасних школярів, а про майбутнє України.

Класифікація здоров’язбережувальних технологій

У загальноосвітніх навчальних закладах здоров’язбережувальні технології набули значного розповсюдження. Вчителі впроваджують різні види технолог-гій. Зупинимося детальніше на деяких :

Ароматерапія 

Ця наука являється майже мистецтвом, яке допоможе відчути в продовж дня вам і дітям гармонію тіла і духу. Люди завжди запам’ятовують особливий аромат приміщення (якщо він є). Тому ви в змозі зробити свій кабінет неповторним саме таким чином. Заняття принесе подвійний ефект, якщо обраний вами аромат буде відповідати вимогам навчальної  діяльності, тобто стимулювати мозкову активність,  інтерес  до навчання, концентрацію уваги. Впродовж робочого дня в  учнів  часто спостерігається неуважність. В такому випадку допоможуть стимулюючі та тонізуючі ефірні масла, які покращать пам’ять та увагу, наприклад, масла грейпфруту, розмарину, лимону.  В кабінеті психолога завжди повинна бути атмосфера спокою та довіри. Тому зняти зайву дитячу тривожність  допомагають масла бергамоту, лаванди та м’яти. Зняти почуття напруги та нервозності, особливо на початку навчального року в шкільних приміщеннях, допоможуть аромати герані, лаванди або іланг-ілангу. Суміш масел сосни, м’яти та лаванди вбиває плісняву, мікроби та стафілококи. В кожному кубічному метрі навчального приміщення приблизно 9000000 мікробів (в той час, як у лісі їх 5, а у міській кімнаті 20 000) тому розпилення таких сумішей, розчинених водою, допоможе майже повністю відновити мікрофлору приміщення впродовж дня.  

 Заняття на свіжому повітрі

Сучасні діти все менше перебувають на свіжому повітрі. Вони віддають перевагу   телебаченню, комп’ютерним розвагам або слуханню музики.  Можливо,  причина підвищення стресів та депресій криється саме в цьому. Адже людині просто необхідно бувати на свіжому повітрі не менш 2-3 годин  на добу. Це зміцнює організм, нормалізує нервову систему, укріплює пам’ять та  уяву. Тому досить корисним для зміцнення здоров’я буде проведення деяких уроків на свіжому повітрі.

  Цікаві перерви

Діти, зазвичай,  просиджують перерви, замість того, щоб походити, розім’яти м’язи. У початковій школі ігри є одним з компонентів рухливого режиму дітей протягом дня. Проте не можна нехтувати іграми на перерві і для старшокласників. Спостереження сучасних психологів свідчать про те, що після активного відпочинку учні відволікаються на уроках у 4 рази менше.  Саме рухливі ігри більш за все подобаються школярам  за свою емоційність та веселість

 

 Музичний супровід уроку

В музиці, як відомо, знаходиться величезний здоров’язміцнюючий потенціал. Вона допомагає знімати стреси, стимулювати роботу мозку, підвищити засвоєння матеріалу, сприяє естетичному вихованню.   Наш емоційний стан, процеси сприйняття, запам’ятовування, розуміння залежать від того, що ми слухаємо. Звук – це енергія. Залежно від частоти коливання, величини звуку, ритму. Правильно підібрані мелодії здатні активізувати людські резерви.   Сучасний учень постійно шукає можливості послухати свою улюблену музику.  Дослідження американських психологів говорять про те, що середній учень з 4 по 11 клас затрачає приблизно 10 500 годин на прослуховування музики. Це в два рази більше шкільного часу! За  цими результатами можна зробити висновок, що музика впливає на дітей навіть сильніше за телебачення.  А дослідження серед учнів 3-4 класів  вказують на те, що будь-які дії, приклади, розповіді під музичний супровід  залишаються у пам’яті дитини набагато довше. Крім того, учень, випадково  почувши  цю музику згадує про цікавий урок. Існує безліч різних стилів та напрямків музики. Але дуже важливо правильно підібрати композицію для роботи на уроці. Тобто знайти музику, яка б сподобалася дітям. Якщо сьогодні ви побажаєте використовувати  класичну музику,  це,  скоріш за все,   викличе роздратування  серед учнів, тому,  що різниця між «їхньою» та «вашою» музикою досить суттєва.  Що ж тоді робити?  Існує безліч нейтральної музики, звуки живої природи або сучасне оформлення класичної музики. Також вам допоможуть фонограми досить відомих сучасних композицій.

  Школа безпеки життєдіяльності

Ми завжди вимагаємо, щоб діти поводилися правильно, але для того, щоб така поведінка стала звичкою,  замало одноразових бесід та постійних зауважень. Тиждень знань безпеки життєдіяльності, брейн-ринги, КВН, класні години, оформлення стендів  безпеки життєдіяльності, конкурси -  все це, та багато чого іншого можуть  проводити вчителі, а також актив учнівського самоврядування з числа старшокласників школи.

  

Використання засобів мультимедіа

Засоби мультимедіа – це усі засоби для запису та відтворювання звуку, фото- та відеозображення.  Ми з вами живемо в епоху комп’ютерних технологій і просто повинні користуватися цим благом цивілізації. Все більше часу діти проводять за іграми, Інтернет контактами та пошуками цікавої інформації.   І не забувайте відомої істини, що краще один раз побачити, ніж сім раз почути. Можливість надати інформацію в незвичайній формі надає використання засобів мультімедіа.  Це може бути:

-       презентації PowerPoint;

-      розвиваючі предметні комп’ютерні ігри;

-        відеоролики;

-       фотографії;

-        слайд-шоу.

За допомогою цих засобів можна надати  найрізноманітнішу інформацію, текст, звук, нерухомі або діючі зображення. Доведено, що при усній подачі інформації (традиційний урок) учень здатен за хвилину прийняти та опрацювати біля однієї тисячі  умовних одиниць інформації, а при підключенні органів зору до 100 тисяч таких одиниць!  Звісно, помилково буде думати, що чим більше комп'ютерної наочності, тим краще. Важливо правильно організувати урок: розподілити час перегляду, опрацювання теми та закріплення. Аргументований підхід у використанні мультимедіа-ресурсів обов’язково приведе нас до підвищення ефективності  освіти.

  Організація цікавого дозвілля

Необхідною частиною шкільного життя є організація цікавого дозвілля. Це дає можливість кожному учневі розкрити свій творчий потенціал, заявити про себе, спробувати власні сили, знайти свій талант. Свята, конкурси, виступи й досі залишаються популярними серед учнів різного віку. В школах все частіше зустрічаються власні традиції, свята та розваги, що дає можливість дітям  відчути неповторність шкільного життя та гордість за свою школу. 

  Гуртки та секції

         Учні нашої школи активно залучені у шкільні гуртки та секції.  Вони  випробовують себе у різних видах спорту та  молодіжних організаціях, цікавляться різними науками. Це для учнів дуже корисно, адже всім добре відомо, що заняття за інтересами зменшують ризик кризи підліткового віку. Тому наше з вами завдання – створити умови для культурного, інтелектуального, фізичного та емоційного розвитку учнів, розкрити здібності кожного школяра та надати змогу їх реалізації. Саме для цього в школах  все частіше відкриваються спортивні секції, клуби, гуртки,  літературні, театральні, танцювальні студії, гуртки художньо – прикладного мистецтва. Чим більше можливостей самореалізації ми надамо дітям, тим менша можливість того, що наші діти будуть «шукати свій шлях» у палінні, алкоголі та наркотиках.

 Починаємо робочий день з зарядки…

Найкращий спосіб розпочати новий  навчальний  день -  це  ранкова гімнастика.  Варіантів проведення багато, а головне в цьому прийомі, що уся школа збирається разом та налаштовується на робочий лад, отримує позитивні емоції, які допоможуть зробити робочий день кращим, а ще допоможе «вберегти» перший урок від ранкових пробуджень.

 Дихальна гімнастика та фізкультхвилинка

Оздоровчі хвилинки під час уроків повинні комбінувати в собі  фізичні вправи для осанки,  вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи краще проводити під музичний супровід. Цей прийом допомагає зняти втомленість, відновити рівновагу учнів. Такі вправи можна досить успішно надавати проводити самим учням або поєднувати з елементами ігор. Наприклад: зараз нахиляються вперед ті, у кого день народження взимку та весною,  теж саме зроблять всі, хто народився влітку та восени.

Звукова гімнастика

Ми правильно вимовляємо різні звуки завдяки налагодженій  роботі органів артикуляції (язик, губи, нижня щелепа та м’яке піднебіння). Точність та сила дій цих органів у дитини розвивається поступово, у процесі мовної діяльності.  Тому у початковій школі буде досить доречно впроваджувати саме звукову гімнастику,  мета  якої полягає у виробленні  правильних рухів органів артикуляційного апарату, необхідних для вимовляння звуків. Проводити таку гімнастику потрібно кожого дня, для того,  щоб навички дітей закріпилися,  але робити це потрібно в ігровій формі, до того ж не слід за один  раз виконувати більше трьох вправ.

Ігри та ігрова терапія

Гру традиційно зв’язують з дитинством. Переступаючи шкільний поріг, дитина починає процес навчання. Але ігрова діяльність продовжується, хоча змінюється її характер. Тапер гра допомагає розв’язати  задачі різної важкості, формувати нові необхідні вміння та навички.  Чим цікавіші ігрові події, які вчитель використовує на уроках, тим непомітніше, але ефективніше учні закріплюють, узагальнюють, систематизують отриманні знання.

Гра – завжди була найулюбленішою формою роботи для дітей, особливо молодшого шкільного віку. Необов’язково бути психологом, для того щоб грати з дитиною. Існують багато ігор, які ми можемо назвати терапевтичними, але ними ми сміливо можемо користуватися і під час уроків, факультативів, свят. Такі ігри будуть корисними для будь-яких дітей, тому  що вчать дружному спілкуванню, порозумінню, знижують напруження та формують певні моральні принципи. Завдяки ігровій терапії дитина привчається сміливо висловлювати свою думку, самостійно приймати рішення.

   Пальчикова гімнастика  Ще у ІІ тисячолітті до нашої ери китайські мудреці знали, що існує взаємозв'язок між рухами пальців, кисті та розвитком мислення. Це підтверджують дослідження фізіологів. У роботах В.М.Бехтерева є висновки про те, що маніпуляції рук впливають на функціонування центральної нервової системи, розвиток мовлення. Прості рухи кистей допомагають зняти загальну напругу, а також власне з рук, розслаблюють губи, що сприяє покращенню вимови звуків, розвитку мовлення дитини. Дослідження М.М. Кольцової свідчать, що кожен із пальців руки має своє представництво у корі великих півкуль головного мозку.

         Таким чином, мовлення перебуває у прямій залежності від розвитку дрібної моторики руки.

  Психогімнастика

         Завданням "психогімнастики” є збереження психічного здоров’я, запобігання емоційним розладам у дитини через зняття психічного напруження, розвиток кращого розуміння себе та інших, створення можливостей для самовираження особистості. Більшість психогімнастичних завдань побудовані на імітації певних почуттів та емоційних станів людини. Решта передбачає відтворення дітьми дій та вчинків уявних героїв. У таких іграх діти тренують свою увагу, пам’ять, спостережливість, витримку.А також вчаться розуміти людські емоції та контролювати їх. Такі вправи можуть проводитися у вигляді ігор де потрібно зобразити певні емоції або продемонструвати певний емоційний стан (пантоміма). 

  Арт- техніка 

         В основі арт-техніки лежить творча діяльність, у першу чергу малювання. Творчий розвиток є  не тільки головним терапевтичним механізмом, саме він допомагає  виховувати здорову особистість. За допомогою арт-техніки дитина має можливість виразити свої переживання, почуття, відношення.  Крім того, творча діяльність допомагає зняти напруження, сприяє підвищенню дитячої самооцінки, впевненості у власних силах та взагалі розвиває творчі здібності.  Основне завдання таких технік не в тому, щоб навчити дітей малювати. Головна мета – це духовний розвиток, самопізнання людини через творчість та покращення адаптації школярів.  Творчі здібності вчитель розвиває на уроках праці та малювання, але сьогодні викладання цих предметів  повинно бути основане саме на таких методиках арт-техніки.

 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Всеосвіта дарує

Три iPhone 12

+20 крутих призів з нашого фірмового магазину

до закінчення залишилось
00
00
00
00