Впровадження елементів дистанційного навчання при вивченні предметів гуманітарного циклу

Опис документу:
У системі сучасної освіти з її традиціями та інноваціями можливе використання елементів дистанційного навчання. Хоча урок залишається основною формою навчання в школі, альтернативні форми, як очні, так і дистанційні, стають все більш масовими

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

О.М. Ігнатова, учитель

Впровадження елементів дистанційного навчання при вивченні предметів гуманітарного циклу

Сьогодні, незважаючи на широке використання комп'ютерних технологій в освітньому процесі, важко говорити про застосування дистанційного навчання в середній школі в повному його розумінні. У системі сучасної освіти з її традиціями та інноваціями можливе використання елементів дистанційного навчання. Хоча урок залишається основною формою навчання в школі, альтернативні форми, як очні, так і дистанційні, стають все більш масовими, при цьому Інтернет все частіше включається в освітній процес. Дистанційне навчання передбачає наявність інтернет-ресурсу для розміщення навчального матеріалу, інструкцій та зворотного зв'язку з учнями. Дистанційні учні, вибираючи електронне завдання, бачать в ньому, як правило, не тільки спосіб отримання нової інформації з віддаленого джерела, але й можливість вчитися того, що виходить за межі класу та школи, знаходять у ньому спосіб реалізувати себе або створити свій творчий продукт. Мотивація при використанні дистанційного навчання значно вище, так як до цієї форми роботи обдарований учень звертається усвідомлено. Крім того, відсутність прямого контролю і наявність більшої свободи, ніж при особистому спілкуванні з учителем, також залучають учнів до дистанційного навчання.

При організації дистанційного навчання використовуються наступні технології:

особистісно-орієнтовані;

евристичного навчання;

різнорівневої диференціації;

навчання у співпраці;

блочного та модульного навчання;

розвивального навчання;

критичного мислення.

Найбільш важливим, на наш погляд, є процес організації самостійної діяльності учнів і визначення ролі вчителя в процесі дистанційного навчання.

При організації роботи з обдарованими дітьми з використанням ДН слід звернути увагу:

на активну участь учня в етапі цілепокладання;

чітке визначення самим учителем цілей використання електронного навчання;

на застосування різноманітних методів і способів мотивації;

на розробку або підбір навчального матеріалу, групування його в модулі і способів їх доставки;

на ефективність самоконтролю і контролю рівня засвоєння (як проміжного, так і підсумкового);

на наявність оперативного зворотного зв'язку і рефлексії;

можливість створення учнями свого продукту;

на спадкоємність і сполучуваність дистанційної форми навчання.

Лабораторна робота з хімії, фізики, біології, тобто з природно-наукових дисциплін, є звичною як для вчителя, так і для учня. На уроках літератури термін «лабораторна робота» звучить рідко, але по суті багато традиційних видів робіт проводяться як лабораторні: мовний аналіз, орфографічні вправи, словотворчі завдання, виклад, твір, порівняльний аналіз, знаходження закономірностей, моделювання ситуацій та ін.

На підставі наявного досвіду члени творчої групи м. Маріуполя прийшли до переконання, що лабораторна робота повинна знайти свою концепцію і мати певне самостійне місце в методиці викладання літератури. Вона містить у собі величезний потенціал розвитку дослідницьких навичок учнів і може застосовуватися не тільки на етапі засвоєння, закріплення і пояснення нового матеріалу, але і в системі дистанційного навчання.

Змістом лабораторних робіт повинен бути матеріал для самостійних спостережень і висновків, який ставить перед учнем навчально-наукові та творчі завдання, що забезпечують новий або більш глибокий розгляд мовних та літературних явищ, відомих і невідомих учням, «занурення» у зміст досліджуваного твору.

При плануванні лабораторних робіт враховуються такі параметри:

1. Завдання для індивідуальної роботи. Важливо продумати оціночний лист, в якому будуть фіксуватися результати якості навченості кожного учня і роботи в цілому.

2. Час виконання лабораторної роботи – 1 година.

3. Структура (алгоритм) проведення лабораторних робіт:

підготовчий етап, що включає повторення теоретичних відомостей, виконання практичних завдань, попереднє ознайомлення учнів з темою лабораторної роботи та літературою до неї;

проведення лабораторної роботи:

а) чітке визначення цілей, порядок виконання лабораторної роботи, позначений в індивідуальних картах;

б) оснащення лабораторної роботи: тексти, довідники, навчальні посібники, таблиці (вибір обладнання визначається цілями, тематикою роботи, рівнем підготовленості учнів);

в) самостійне виконання лабораторної роботи. Для цього дуже важливо визначити час виконання роботи. Основна функція вчителя на цьому етапі роботи – контроль за самостійною діяльністю учнів і в міру потреби індивідуальні консультації щодо оформлення результатів лабораторної роботи; учні, застосовуючи методи лінгвістичного аналізу, досліджуючи заданий текст, обробляють свої спостереження і оформлюють письмово та надсилають учителю.

г) підведення підсумків лабораторної роботи: внесення виправлень, з'ясування вчителем рівня оволодіння матеріалом.

4. Кожна робота учнів оцінюється вчителем. Результати лабораторної роботи ретельно аналізуються потім у класі. Матеріал, запропонований для самостійного вивчення, повинен бути засвоєний кожним.

В якості прикладу пропонуємо фрагмент творчого продукту групи вчителів літератури м. Маріуполя «Збірник лабораторних робіт з літератури для 7 класу», що відповідає новому Державному стандарту і чинній Програмі з літератури.

Лабораторная работа по балладе В.А. Жуковского «Светлана»


Алгоритм работы учащихся

1. Ознакомление с темой лабораторной работы.

2. Изучение инструкции по выполнению лабораторной работы.

3. Самоподготовка учащихся: выполнение заданий исследовательского, аналитического характера, составление устных ответов.

4. Индивидуальное решение тестовых заданий.

5. Оценка деятельности каждого из участников лабораторной работы.

Цели и задачи:

- познакомиться с особенностями жанра баллады, исследовать - балладу В. Жуковского «Светлана»;

- формировать навыки образного и абстрактного мышления;

- провести наблюдения душевных переживаний человека в балладе В. Жуковского;

- развивать навыки анализа текста.

Оборудование: текст баллады, вопросы тестирования, таблица «Поиск соответствий».

Ход работы

Лабораторные исследования

Опыт № 1. Совместная работа лаборатории «Поиск соответствий».

Сотрудники лаборатории» пытаются соотнести понятие по его содержанию.

Термин

Содержание понятия

миф

Поэтический рассказ о былом с элементами вымысла.

легенда

Действие совершается:

- в неопределенные время («давным- давно»);

- в вымышленном мире («в тридевятом царстве»);

- герои – плод фантазии.

баллада

Произведение, дающее представление об окружающем мире.

сказка

Лирическое или лироэпическое стихотворение особой формы на историческую, обычно легендарную, тему.

Опыт № 2. Лексическая работа.

Составьте ассоциативный ряд со словами свет и тьма.

Свет - счастье, _________________________________________________

Тьма - горе, ____________________________________________________

Опыт № 3. Аналитическая работа с текстом «Распутайте путаницу».

Задание: установив последовательность предложений, вы сможете подробно пересказать балладу «Светлана»:

а) девушки гадают в крещенский вечер;

б) подруги просят грустную Светлану спеть, но девушка отказывается. Она опечалена по причине отсутствия весточки от жениха;

в) Светлана гадает на милого, глядясь в зеркало;

г) Светлане является её жених и увозит её венчаться;

д) неожиданно жених, сани и кони исчезают, и Светлана оказывается одна у незнакомой хижины;

е) в избе Светлана видит своего жениха в гробу;

ж) Светлана пробуждается от страшного сна, и милый друг возвращается к ней.

Опыт № 4. Творческая работа.

 1. Перед вами репродукция картины известного русского художника

К. П. Брюллова «Гадающая Светлана». Такой она представилась художнику после прочтения баллады.

Светлана прибегает к самому страшному из гаданий – гаданию у зеркала, т. к. зеркало – способ связи с потусторонним миром.

Как вы думаете, почему Светлана обращается именно к этому гаданию? Свой ответ подтвердите примером из текста.

 1. Какие черты присущи характеру Светланы? Продолжите фразу:

«В своей героине Жуковский хотел изобразить такой женский тип, которому присущи …

Опыт № 5. Поисково-исследовательская работа с текстом.

1. Выпишите из текста баллады слова, связанные с понятиями «белый цвет», «светлый», а также слова с корнем «свет». Какое значение они приобретают в тексте?

2. Выпишите из текста баллады слова, связанные с понятием «темный цвет» и «тьма»?

Белый цвет - ________________________________________________________

Светлый - __________________________________________________________

Слова с корнем «свет»: _______________________________________________

____________________________________________________________________

Темный цвет - ______________________________________________________

Тьма _______________________________________________________________

Опыт № 6. Повторим изученное.

Тестовые задания по теме лабораторной работы:

 1. К какому литературному направлению относится баллада В. А. Жуковского "Светлана"?

А

Б

В

Г

классицизм

романтизм

сентиментализм

реализм

 1. В какие годы написана баллада «Светлана»?

А

Б

В

Г

1808 - 1812

1801 - 1805

1809 - 1813

1812 - 1813

 1. Что делали девушки в Крещенский вечерок?

А

Б

В

Г

вышивали

гадали

читали

пели

 1. Что бросали девушки за ворота во время гадания?

А

Б

В

Г

снежки

рукавички

башмачок

валенки

 1. Что использовали девушки при гадании?

А

Б

В

Г

воск и воду

зеркало и кольцо

зеркало и воду

зеркало и свечу

 1. Что в произведении символизирует дорога?

А

Б

В

Г

путь от жизни

к смерти

путь от любви

к разлуке

путь от счастья

к горю

путь от смелости к страху

 1. Кого посылает Бог для спасения Светланы?

А

Б

В

Г

жениха

ворона

голубя

вьюгу

 1. Где Светлана переживает самые сильные чувства?

А

Б

В

Г

в своем доме

в избушке

в санях жениха

на улице во время метели

 1. Что получила Светлана в награду за веру в Бога?

А

Б

В

Г

любовь жениха

спасение

деньги

новые наряды

 1. Фабулу какой баллады повторяет баллада «Светлана»?

А

Б

В

Г

«Кубок»

«Анастасия»

«Лесной царь»

«Людмила»

Оцени результаты своей работы:

Без ошибок решил тестовые задания

5 баллов

Опознал понятие по его описанию

1 балл

Правильно определил средства языка

2 балла

Справился с логической задачей «Распутай путаницу»

1 балл

Принял участие в выступлении по предложенной теме

2 балла

Твоя речь отличалась логичностью, была грамотной

1 балл

Всего

12 баллов

Поставь себе оценку за работу

Оценка учителя

У ході виконання лабораторних робіт можна спланувати наступні групи очікуваних результатів впровадження і застосування дистанційного навчання:

- регулятивні, де учень керує своєю діяльністю за допомогою запропонованого алгоритму, проявляє ініціативу і самостійність;

- пізнавальні, де учні, працюючи з інформацією, виконують різні логічні операції порівняння, узагальнення, аналізу, встановлення аналогій.

Підводячи підсумок вищесказаного, вважаємо перспективним проведення таких видів робіт з літератури в рамках дистанційного навчання.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»