Вимірювання довжини, площі та об’єму фізичних тіл

Фізика

Для кого: 7 Клас

23.09.2020

1068

8

0

Опис документу:
Як показує практика, більшість учнів відокремлюють поняття площі тіла та об’єму тіла в фізиці та математиці. Задача вчителя фізики показати помилковість такого підходу та допомогти учням зрозуміти об’єктивний характер теми, що вивчається. В роботі запропановані дидиктичні матеріали для учнів 7 класу, які можна використати для вивчення на уроках фізики теми «Вимірювання фізичних величин: довжина, площа, об’єм» як на уроці, так і для самостійного вивчення матеріалу учнями.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Вимірювання довжини, площі та обєму фізичних тіл

Як показує практика, більшість учнів відокремлюють поняття площі тіла та об’єму тіла в фізиці та математиці. Тобто розглядають отримані знання як окремо існуючі. Задача вчителя фізики показати помилковість такого підходу та допомогти учням зрозуміти об’єктивний характер теми, що вивчається.

До того ж в підручниках темі «Вимірювання площі та об’єму тіла» приділили декілька рядків.

Звичайно на уроках математики в попередніх класах учні розв’язували задачі на знаходження цих величин, але необхідно навчити дітей розглядати та розв’язувати подібні задачі з точки зору фізики. Треба показати міжпредметний зв’язок між фізикою та математикою, щоб учні зрозуміли, що ці дві дисципліни не тільки не можна відокремлювати одну від одної, а навпаки: використовувати знання, отримані в процесі вивчення математики (алгебри, геометрії), на уроках фізики. До того ж вміння вимірювати довжину, площу та об’єм фізичних тіл знадобляться учням при виконанні подальших лабораторних роботах і взагалі у повсякденному житті.

Відсутність задач у підручнику поянюється тим, що до нього є окремий збірник задач, який треба придбати додатково. Це може створювати деякі труднощі. До того ж брак часу за новою програмою навчання приводить до необхідності розв’язувати більшу частину задач вдома самостійно.

В роботі запропановано дидиктичні матеріали, які можна використати для вивчення теми «Вимірювання фізичних величин: довжина, площа, об’єм» як на уроці, так і для самостійного вивчення матеріалу учнями.

Урок № 1.

Вивчення теми «Довжина та її вимірювання. Площа та її вимірювання».

1.1. Учитель вводить поняття довжини як основної характеристики протяжності тіл у просторі, а так само звертає увагу на те, що поняття довжини використовують для характеристики пройденої відстані.

Доцільно ще раз згадати як знаходити ціну поділки шкали приладу (наприклад, лінійки) і звернути увагу на точність вимірювань.

Так само потрібно звернути увагу учнів на те, що будь-який фізичний вимір супроводжується помилками, які мають в одних випадках систематичне, а в інших випадкове походження. Для того, щоб зменшити кількість помилок, треба дотримуватися певних правил вимірювання.

1.2. Далі вчитель пропонує застосувати набуті знання на практиці, тобто виміряти: довжину парти, ширину парти, довжину підручника, товщину підручника. При цьому слід звернути увагу учнів, що ширина і товщина, так само як і довжина, є фізичними величинами.

1.3. Також корисно згадати перевод одиниць вимірювання:

1 м = 10 дм; 1 м = 1000 мм; 1 м = 100 см;

1 дм = 10 см; 1 см = 10 мм; 1 см = 0,01 м;

1.4. Слід звернути увагу учнів на «Метод рядів», який використовують, якщо необхідно визначити розміри тіла, що є меньшими за ціну поділки вимірювального приладу. (діаметр нитки, товщину аркуша паперу та ін).

1.5. Закріпити отримані знання допоможуть розвязування задач.

1) Знайдіть товщину сторінки підручника з фізики.

2) Що легше: виміряти товщину книжки з точністю до 2 мм або довжину кімнати з точністю до 2 см? Обгрунтувати відповідь.

2.1. При вивченні теми «Площа та її вимірювання» вчитель робить акцент на способах вимірювання площі плоских фігур, особливо тих, що мають неправильну геометричну форму.

З курсу математики учні знають, що вимірювання площі плоских фігур правильної геометричної форми зводиться до вимірювання їх лінійних розмірів і подальшим обчисленням на основі відомих формул (S = ab; S = r2). Можна запропонувати учням обчислити площу поверхні підручника.

2.2. Необхідно нагадати перевод одиниць вимірювання площі:

1 м2 = 104 см2; 1 см2 = 100 мм2; 1 см2 = 0,0001 м2 = 10-4 м2;

2.3. Далі переходимо до вимірювання площі фігур неправильної форми за допомогою палетки.

Щоб обчислити площу, треба врахувати наступні рекомендації: необхідно підрахувати кількість цілих (n) та нецілих (k) клітин.Тоді S = (n + 0,5 k)S0, де S0 – площа однієї клітинки.

Для зручності та наочності використовується роздатковий матеріал: на папері намальовані довільні фігури (чорні ділянки – отвори).

2.4. Домашнє завдання.

Кожному учню видається лист із домашнім завданням, якій вчитель готує заздалегідь. У цьому є свої плюси: по-перше, завдання можна зробити індивідуальні (враховуючи рівень знань кожного учня), по-друге, не треба забирати зошити для перевірки, а достатньо зібрати листи з виконанними завданнями та, після їх перевірки, повернути учню, який потім просто вклеює його в свій зошит.

7-___клас Прізвище, ім’я________________________

1. Перевести в одиницю СІ:

1,5 км = … ..; 20 см = … …….; 2500 дм = …………..; 3 см = ………;

2. Які з перерахованих вимірювальних приладів призначені для вимірювання однієї і тієї ж фізичної величини. Вкажіть для якої саме:

лінійка, термометр, секундомір, метроном, вимірювальна стрічка, мікрометр.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. Плитка в формі прямокутника має розмір 15×30 см. Скільки таких плиток знадобиться, щоб викласиь ними стелю розміром 2,1×3 м?

4. Визначте площу фігури, якщо площа однієї клітини 1 см2.

5. За рисунком визначте: ціну поділки приладу; знайдіть довжину брусків, діаметр кулі.

6. Як без спеціальних приладів поміряти діаметр дуже тонкого мідного дроту?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Урок № 2.

Вивчення теми «Об’єм та його вимірювання».

1. На уроці, спираючись на знання отримані учнями з курсу математики, вчитель вводить поняття об’єму як фізичної величини.

2. Також необхідно згадати перевод одиниць вимірювання:

1 м3 = 106 см3; 1 см3 = 103 мм3; 1 см3 = 10-6 м3; 1 л = 0,001 м3.

3. Учитель пропонує визначити об’єм фізичного тіла. Наприклад, книги, олівця. Неоходімо звернути увагу на те, що знайти об’єм олівця легше за допомогою мензурки.

4. Домашнє завдання.

4.1. Учням можна запропонувати виконати вдома експериментальну задачу.

Під час виконання домашніх дослідів, учні здобувають знання, а не отримують їх у готовому вигляді. Можливість застосування проблемного і пошукового методів сприяє розвитку самостійності учнів і удосконалює їх практичні вміння і навички.

Приклад домашнього експериментального завдання

Визначити об’єм тіла неправильної форми, використовуючи для цього каструлю з водою і лінійку.

Звіт про виконану роботу повинен містити короткий опис роботи, пояснювальні рисунки, результати вимірювань, пояснення та висновок.

4.2. Кожен учень отримує аркуш із завданням.

7-___клас Прізвище, ім’я ________________________

1. Перевести в одиницю СІ:

2500 мм2 = ……………..; 15 л = …………; 250 см2 = ……………….;

620 мм2 = ………………..; 1300 см3 = ………………..;

2. За рисунком визначте: ціну поділки приладу; об’єм рідини і повітря в мензурки (а); об’єм тіла (а, б).

3. У вас є посудина з водою, маленька мензурка і стакан. Як можна поміряти об’єм деталі, яка не поміщається в мензурку?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Довжину ребра кубика збільшили в 3 рази. У скільки разів змінилися внаслідок цього: а) об’єм кубика; б) площа однієї грані; в) площа поверхні?

5. Визначте об’єм однієї кульки. Виразіть відповідь у кубічних міліметрах.

Закріплення материалу.

На наступному уроці, для перевірки рівня засвоєння матеріалу учнями, можна використовувати картки (див. Додаток 1).

Оскільки питання додаються окремо, то дані картки можна використовувати неодноразово при вирішенні задач для обчислення: маси, сили тертя, ваги тіла, тиску і т.д.

Також можна продовжити розвивати і вдосконалювати навички обчислень з десятковими дробами та їх округленням у процесі розвязування задач на уроках фізики. При цьому не слід обмежуватися «круглими числами». Тим більше, що наближені значення чисел виникають практично при всіх вимірах, виконуваних учнями на лабораторних роботах.

Після ознайомлення з рисунком учням можна запропонувати коротко письмово відповісти на питання до картки.

Список рекомендованих питань

1. Лінійні розміри:

довжина, м

ширина, м

висота, м

2. Площа поверхонь, см2

м2

3. Обєм тіла, см3

м3

4. Назва речовини;

Для використання карток учитель готує зразок з рисунком і розрахунками для бруска, який буде представлений учням.

Додаток 1.

№ 1 (а)

№ 2 (а)

№ 3 (а)

№ 4 (а)

№ 5 (а)

№ 6 (а)

№ 1 (б)

№ 2 (б)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.