Використання сучасних проектних технологій під час виконання завдань творчого характеру (досліджень)

Географія

Для кого: Дорослі

16.10.2021

73

2

0

Опис документу:

Однією із форм навчання школярів, що має пошукову спрямованість є уроки-дослідження, дослідницькі завдання, виконання яких, згідно з новою редакцією Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, сприяє формуванню в школярів навичок роботи з природничою інформацією, комуникативних умінь.

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Використання сучасних проектних технологій під час виконання завдань творчого характеру (досліджень)


 

Метод проектів – цільовий спосіб ставитись до дітей таким чином, щоб пробудити у них усе найкраще, а потім дозволити їм повірити у себе якомога сильніше.

 В.Х. Кілпатрік


       Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.

Однією із форм навчання школярів, що має пошукову спрямованість є уроки-дослідження, дослідницькі завдання, виконання яких, згідно з новою редакцією Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, сприяє формуванню в школярів навичок роботи з природничою інформацією, комуникативних умінь. Дослідження мають бути різні за обсягом та розраховані на різний термін виконання: короткострокові завдання, які розраховані на вирішення під час одного уроку і вимагають переосмислення раніше засвоєних знань і роботи з різними джерелами; довготермінові дослідницькі завдання, розраховані на виконання впродовж декількох уроків, протягом вивчення теми.

Починаючи з 6-го класу програмою передбачено виконання досліджень, які рекомендується виконувати у вигляді створення презентацій, творів (есе), розробки міні-проектів, до виконання яких можуть бути залучені й члени родини учня.

Більш детально розглянемо питання запровадження при виконанні досліджень освітньої проектної технології.

Навички проведення дослідницької діяльності у вигляді проектів формуються в школярів ще під час уроків природознавства. В 5-му класі учні створюють та захищають міні-проекти «Відомі вчені-натуралісти», «Опале листя: користь чи шкода?», «Космос далекий і близький», ««Професія» дощового черв’яка», «Краплина, або де ми втрачаємо воду?» , «Тварини минулого».


Приклади досліджень з географії


з/п

Тема дослідження

Клас

1

Робота з додатковими джерелами інформації для підготовки повідомлень про видатних дослідників та географічні відкриття

6

2

Природні унікуми Південної Америки

7

3

Рослини і тварини України, які походять з інших материків і частин Євразії.

8

4

Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським

8

5

Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет джерелах, ЗМІ

8

6

Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України

8

7

Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів

9


Метою роботи над проектом є розв'язання конкретної, соціально-значимої проблеми – дослідницької, інформаційної, практичної.

Виконання роботи завжди починається з проектування, планування самого проекту. Обов’язкова умова кожного проекту - дослідницька робота, що полягає у пошуку інформації, яка потім обробляється і представляється учасникам проектної групи. Кінцевим результатом роботи над проектом є продукт, створений учасниками проектної групи в ході розв’язання поставленої проблеми. Завершальним етапом проекту має стати презентація продукту. Форма представлення проекту може бути різна: теоретичне розвязання проблеми, діюча модель, плакат, екологічний знак, план дій, результат, готовий до впровадження, тощо.

Успішна реалізація проектної технології висуває певні вимоги до вчителя. Вчитель, як організатор проектної діяльності виконує такі функції: допомагає учневі у пошуку інформації, координує процес роботи над проектом, підтримує і заохочує учнів, допомагає їм, проте не виконуючи за них їх роботу. Для цього вчитель має добре знати можливості, інтереси, бажання учнів,  бути толерантним і креативним.

До переваг проектної діяльності також належить розвиток різноманітних здібностей учнів, у тому числі через навчання:

• вільно і точно володіти мовою;

• вибору засобів досягнення кінцевого результату самими виконавцями;

• конструктивно спілкуватися, співпрацювати, взаємодіяти, надавати взаємодопомогу, долати суперечки;

• використовувати різні організаційні форми роботи;

• використовувати різноманітні засоби дизайну (плакатів, друкованих матеріалів, буклетів, колажів та ін.);

• добирати різноманітні наочні матеріали: фотографії,малюнки, діаграми, графіки та ін.;

• використовувати сучасну оргтехніку та обладнання (відеомагнітофон, камера, комп’ютер тощо).

Більш-менш складні проекти виконуються поетапно. Не всі проекти мають однаковий алгоритм, але всі вони долають чотири основні етапи:

a) підготовка;

б) планування;

в) основна робота за проектом;

г) підбиття підсумків.

Прості й короткотермінові проекти можуть здійснюватися за спрощеною схемою. Робота за складними і тривалими проектами передбачає деталізацію алгоритму, виділення певних складових основних етапів.

Підготовчий етап. На цьому етапі необхідно, по-перше, створити позитивну, дружню атмосферу, сформувати взаємини довіри та впевненості, допомогти учням краще пізнати одне одного, навчитися висловлювати свої думки. Для цього доцільно виконати такі вправи: «Знайди того, хто...», «Груповий портрет» тощо. По-друге, слід допомогти учням зосередитися на загальній тематиці проекту, мотивувати, підготувати їх до виконання проекту. По-третє, слід визначити конкретну — актуальну і важливу — проблему.

  Основна робота за проектом здійснюється за розробленим планом (схемою). Групова робота має набути вигляду міні-проекту, який буде частиною загального проекту. Значна кількість проектів чи міні-проектів вимагає опрацювання конкретної інформації (потрібно знаходити, аналізувати, встановлювати сенс, критично оцінювати, систематизувати, узагальнювати, коротко викладати інформацію), тому тут є актуальним навчання із  використанням технології критичного мислення.

На цьому етапі розгортається практичне розв’язання проблеми (воно може здійснюватися через внесення й обговорення індивідуальних здогадок або через колективну форму роботи — мозковий штурм). Початкові ідеї формулюються і перевіряються, висновок (рішення) обґрунтовується. План поступово реалізується — схема проекту наповнюється конкретним змістом. Можливо, під час планування щось не було враховане, тому в ході роботи відбувається доцільне її коригування.

Презентація проекту. Мета цього кроку - підготувати загальну презентацію проекту та його результатів шкільній спільноті, громаді.

Учні повинні самі обрати, в якій формі буде відбуватися презентація проекту: слайди, розміщення на стіні, відеозапис, індивідуальні доповіді, виступ групи, драматизація тощо. 

Підбиття підсумків проекту та оцінювання. Етап підбиття підсумків і оцінювання є обов’язковим, він має важливе значення. Його мета полягає у тому, щоб з’ясувати, чи досягнуті етапна мета й загальна мета, навчити оцінювати проектну роботу та її результати, а також пов’язати проект із наступною діяльністю. Це також дає можливість учням самим відстежувати процес вивчення навчальної дисципліни, власні досягнення. Зазначений етап передбачає такі кроки.

1. Підбити підсумки проекту в цілому.

2. Підбити підсумки роботи окремих груп.

3. Оцінити частини (етапи) проекту.

4. Накреслити зовнішнє оцінювання (оцінювання вчителем).

5. Накреслити перспективи майбутніх проектів.

Оцінювати слід проект у цілому та окремі його етапи. Підбиття підсумків може бути індивідуальним, коли кожен учень аналізує виконання проекту самостійно, або проводитися в групах, усім класом, тобто колективно. Вчитель також може підбити підсумки проекту, — це є особливо важливим тоді, коли учні тільки навчаються виконувати проекти. Підбиваючи підсумки виконання проекту, необхідно проаналізувати сильні та слабкі сторони, досягнення, труднощі, помилки, що, ймовірно, виникли під час виконання проекту, дії з їх виявлення і виправлення.

Важливо також використовувати моніторинг (відстежування) того, як просувається проектна робота протягом усього його виконання. Це може відбуватися у формі обговорення, презентацій і повідомлень, заповнення певних форм самими учасниками. Зовнішнє оцінювання проводиться як учителем, так і учнями (інших груп).

Проведення формального оцінювання проекту можливе в різні способи: з допомогою опитувального листа, заповненої таблиці, шляхом індивідуального опитування тощо. Але необхідно пам’ятати, що оцінювання проекту має відбуватися за чіткими критеріями, які, як правило, розробляє вчитель і заздалегідь знайомить із ними учнів. Оцінюються не тільки предметні аспекти, але й зміст, уміння презентувати, оформлення проекту тощо.

Структура діяльності вчителя і учнів під час роботи над навчальним проектом

Етапи

діяльності

Учні

Учитель

Способи

організації

взаємодії

1

Підготовка. Визначення теми і мети проекту

Обговорюють, шукають інформацію

Розповідає про задум, мотивує, допомагає у визначенні завдань

Навчальний діалог

2

Планування

Формулюють завдання, обговорюють їх

Коригує, пропонує ідеї, висуває пропозиції

Навчальний діалог

3

Прийняття рішень

Обирають оптимальний варіант

Спостерігає, опосередковано керує діяльністю учнів

Ситуація вільного вибору, дискусія

4

Збирання інформації

Збирають інформацію

Спостерігає, опосередковано керує діяльністю

Ситуація вільного вибору

5

Аналіз інформації, формулювання висновків

Аналізують інформацію, готують вироби

Спостерігає, коригує, радить

Ситуація вільного вибору, навчальний діалог

6

Захист проектів, колективний аналіз

Презентують проекти, обговорюють разом з учителем, оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід

Обговорює разом з дітьми

Навчальний діалог

  

Отже, можна зазначити, що системне запровадження проектної технології в школі призводить до того, що учні поступово опановують її не тільки як навчальну технологію, вміння само-стійно вчитися, критично мислити, але також як метод організації та планування своєї подальшої життєдіяльності. Врешті це сприяє підготовці молоді, яка грунтує свою діяльність на основі демократичних цінностей, схильна до навчання впродовж життя, здатна бути конкурентноздатною на європейському і світовому освітніх просторах та на ринку праці.

 Перегляд
матеріалу
Отримати код

Використання сучасних проектних технологій під час виконання завдань творчого характеру (досліджень)


 

Метод проектів – цільовий спосіб ставитись до дітей таким чином, щоб пробудити у них усе найкраще, а потім дозволити їм повірити у себе якомога сильніше.

 В.Х. Кілпатрік


       Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.

Однією із форм навчання школярів, що має пошукову спрямованість є уроки-дослідження, дослідницькі завдання, виконання яких, згідно з новою редакцією Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, сприяє формуванню в школярів навичок роботи з природничою інформацією, комуникативних умінь. Дослідження мають бути різні за обсягом та розраховані на різний термін виконання: короткострокові завдання, які розраховані на вирішення під час одного уроку і вимагають переосмислення раніше засвоєних знань і роботи з різними джерелами; довготермінові дослідницькі завдання, розраховані на виконання впродовж декількох уроків, протягом вивчення теми.

Починаючи з 6-го класу програмою передбачено виконання досліджень, які рекомендується виконувати у вигляді створення презентацій, творів (есе), розробки міні-проектів, до виконання яких можуть бути залучені й члени родини учня.

Більш детально розглянемо питання запровадження при виконанні досліджень освітньої проектної технології.

Навички проведення дослідницької діяльності у вигляді проектів формуються в школярів ще під час уроків природознавства. В 5-му класі учні створюють та захищають міні-проекти «Відомі вчені-натуралісти», «Опале листя: користь чи шкода?», «Космос далекий і близький», ««Професія» дощового черв’яка», «Краплина, або де ми втрачаємо воду?» , «Тварини минулого».


Тематика досліджень з географії


з/п

Тема дослідження

Клас

1

Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування

8

2


3

Порівняльна оцінка географічного розміщення України з країнами світу (2 – 3 на вибір)

Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським

8


8

4

Рослини і тварини України, які походять з інших материків і частин Євразії

8

5

Вплив людини на родючість ґрунтів своєї місцевості

8

6

Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет джерелах, ЗМІ

8

7

Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України

8

8

Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів

9


Метою роботи над проектом є розв'язання конкретної, соціально-значимої проблеми – дослідницької, інформаційної, практичної.

Виконання роботи завжди починається з проектування, планування самого проекту. Обов’язкова умова кожного проекту - дослідницька робота, що полягає у пошуку інформації, яка потім обробляється і представляється учасникам проектної групи. Кінцевим результатом роботи над проектом є продукт, створений учасниками проектної групи в ході розв’язання поставленої проблеми. Завершальним етапом проекту має стати презентація продукту. Форма представлення проекту може бути різна: теоретичне розвязання проблеми, діюча модель, плакат, екологічний знак, план дій, результат, готовий до впровадження, тощо.

Успішна реалізація проектної технології висуває певні вимоги до вчителя. Вчитель, як організатор проектної діяльності виконує такі функції: допомагає учневі у пошуку інформації, координує процес роботи над проектом, підтримує і заохочує учнів, допомагає їм, проте не виконуючи за них їх роботу. Для цього вчитель має добре знати можливості, інтереси, бажання учнів,  бути толерантним і креативним.

До переваг проектної діяльності також належить розвиток різноманітних здібностей учнів, у тому числі через навчання:

• вільно і точно володіти мовою;

• вибору засобів досягнення кінцевого результату самими виконавцями;

• конструктивно спілкуватися, співпрацювати, взаємодіяти, надавати взаємодопомогу, долати суперечки;

• використовувати різні організаційні форми роботи;

• використовувати різноманітні засоби дизайну (плакатів, друкованих матеріалів, буклетів, колажів та ін.);

• добирати різноманітні наочні матеріали: фотографії,малюнки, діаграми, графіки та ін.;

• використовувати сучасну оргтехніку та обладнання (відеомагнітофон, камера, комп’ютер тощо).

Більш-менш складні проекти виконуються поетапно. Не всі проекти мають однаковий алгоритм, але всі вони долають чотири основні етапи:

a) підготовка;

б) планування;

в) основна робота за проектом;

г) підбиття підсумків.

Прості й короткотермінові проекти можуть здійснюватися за спрощеною схемою. Робота за складними і тривалими проектами передбачає деталізацію алгоритму, виділення певних складових основних етапів.

Підготовчий етап. На цьому етапі необхідно, по-перше, створити позитивну, дружню атмосферу, сформувати взаємини довіри та впевненості, допомогти учням краще пізнати одне одного, навчитися висловлювати свої думки. Для цього доцільно виконати такі вправи: «Знайди того, хто...», «Груповий портрет» тощо. По-друге, слід допомогти учням зосередитися на загальній тематиці проекту, мотивувати, підготувати їх до виконання проекту. По-третє, слід визначити конкретну — актуальну і важливу — проблему.

  Основна робота за проектом здійснюється за розробленим планом (схемою). Групова робота має набути вигляду міні-проекту, який буде частиною загального проекту. Значна кількість проектів чи міні-проектів вимагає опрацювання конкретної інформації (потрібно знаходити, аналізувати, встановлювати сенс, критично оцінювати, систематизувати, узагальнювати, коротко викладати інформацію), тому тут є актуальним навчання із  використанням технології критичного мислення.

На цьому етапі розгортається практичне розв’язання проблеми (воно може здійснюватися через внесення й обговорення індивідуальних здогадок або через колективну форму роботи — мозковий штурм). Початкові ідеї формулюються і перевіряються, висновок (рішення) обґрунтовується. План поступово реалізується — схема проекту наповнюється конкретним змістом. Можливо, під час планування щось не було враховане, тому в ході роботи відбувається доцільне її коригування.

Презентація проекту. Мета цього кроку - підготувати загальну презентацію проекту та його результатів шкільній спільноті, громаді.

Учні повинні самі обрати, в якій формі буде відбуватися презентація проекту: слайди, розміщення на стіні, відеозапис, індивідуальні доповіді, виступ групи, драматизація тощо. 

Підбиття підсумків проекту та оцінювання. Етап підбиття підсумків і оцінювання є обов’язковим, він має важливе значення. Його мета полягає у тому, щоб з’ясувати, чи досягнуті етапна мета й загальна мета, навчити оцінювати проектну роботу та її результати, а також пов’язати проект із наступною діяльністю. Це також дає можливість учням самим відстежувати процес вивчення навчальної дисципліни, власні досягнення. Зазначений етап передбачає такі кроки.

1. Підбити підсумки проекту в цілому.

2. Підбити підсумки роботи окремих груп.

3. Оцінити частини (етапи) проекту.

4. Накреслити зовнішнє оцінювання (оцінювання вчителем).

5. Накреслити перспективи майбутніх проектів.

Оцінювати слід проект у цілому та окремі його етапи. Підбиття підсумків може бути індивідуальним, коли кожен учень аналізує виконання проекту самостійно, або проводитися в групах, усім класом, тобто колективно. Вчитель також може підбити підсумки проекту, — це є особливо важливим тоді, коли учні тільки навчаються виконувати проекти. Підбиваючи підсумки виконання проекту, необхідно проаналізувати сильні та слабкі сторони, досягнення, труднощі, помилки, що, ймовірно, виникли під час виконання проекту, дії з їх виявлення і виправлення.

Важливо також використовувати моніторинг (відстежування) того, як просувається проектна робота протягом усього його виконання. Це може відбуватися у формі обговорення, презентацій і повідомлень, заповнення певних форм самими учасниками. Зовнішнє оцінювання проводиться як учителем, так і учнями (інших груп).

Проведення формального оцінювання проекту можливе в різні способи: з допомогою опитувального листа, заповненої таблиці, шляхом індивідуального опитування тощо. Але необхідно пам’ятати, що оцінювання проекту має відбуватися за чіткими критеріями, які, як правило, розробляє вчитель і заздалегідь знайомить із ними учнів. Оцінюються не тільки предметні аспекти, але й зміст, уміння презентувати, оформлення проекту тощо.

Структура діяльності вчителя і учнів під час роботи над навчальним проектом

Етапи

діяльності

Учні

Учитель

Способи

організації

взаємодії

1

Підготовка. Визначення теми і мети проекту

Обговорюють, шукають інформацію

Розповідає про задум, мотивує, допомагає у визначенні завдань

Навчальний діалог

2

Планування

Формулюють завдання, обговорюють їх

Коригує, пропонує ідеї, висуває пропозиції

Навчальний діалог

3

Прийняття рішень

Обирають оптимальний варіант

Спостерігає, опосередковано керує діяльністю учнів

Ситуація вільного вибору, дискусія

4

Збирання інформації

Збирають інформацію

Спостерігає, опосередковано керує діяльністю

Ситуація вільного вибору

5

Аналіз інформації, формулювання висновків

Аналізують інформацію, готують вироби

Спостерігає, коригує, радить

Ситуація вільного вибору, навчальний діалог

6

Захист проектів, колективний аналіз

Презентують проекти, обговорюють разом з учителем, оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід

Обговорює разом з дітьми

Навчальний діалог

  

Отже, можна зазначити, що системне запровадження проектної технології в школі призводить до того, що учні поступово опановують її не тільки як навчальну технологію, вміння само-стійно вчитися, критично мислити, але також як метод організації та планування своєї подальшої життєдіяльності. Врешті це сприяє підготовці молоді, яка грунтує свою діяльність на основі демократичних цінностей, схильна до навчання впродовж життя, здатна бути конкурентноздатною на європейському і світовому освітніх просторах та на ринку праці.

 Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили