Взяти участь
Поспішайте взяти участь в акції «Методичний тиждень 2.0».
Головний приз 500грн + безкоштовний вебінар.
До визначення переможців залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ СИСТЕМАТИЧНОСТІ І ПОСЛІДОВНОСТІ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ СИСТЕМАТИЧНОСТІ І ПОСЛІДОВНОСТІ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Курс:«Google сервіси в роботі вчителя»
Левченко Ірина Михайлівна
16 годин
700 грн
190 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №CI347648
За публікацію цієї методичної розробки Миколаєнко Андрій Євгенович отримав(ла) свідоцтво №CI347648
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Андрій Миколаєнко

ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ СИСТЕМАТИЧНОСТІ І ПОСЛІДОВНОСТІ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

За роки незалежності України в галузі освіти визначились основні напрямки реформування її змісту, які забезпечують модернізацію національної системи освіти із збереженням попередніх досягнень, а також її адаптацію до теперішніх соціально-економічних вимог, потреб держави у період свого зміцнення і розвитку та забезпечення входження України у світовий освітній простір. В умовах оновлення змісту національної освіти важливими стали численні пошуки нового у педагогічній теорії та практиці. Для запровадження цього у навчальний процес, потрібен вчитель з добре сформованими професійними уміннями і навичками, що забезпечують реалізацію психолого-педагогічних завдань для інноваційного навчання та виховання молоді.

Принцип навчання, відображаючи один історичний аспект процесу навчання, стає підгрунтям для формулювання правил навчання.

Правила навчання залежать від принципу навчання, конкретизують його реалізації. Вони мають чітко окреслений характер практичних вказівок, якими користуються в контректній ситуації [7, с.110].

Принципи навчання (дидактичні принципи) - основні положення, що визначають зміст, організаційні форми та методи навчальної ситуації [7, с.110].

Систематичність та послідовність є одним із головних дидактичних принципів навчання. Систематичність у навчанні передбачає засвоєння знань, навичок та вмінь у певному логічному зв’язку, і коли всі вони взяті у сукупності, то разом становлять собою цілісне утворення, тобто систему. Послідовності у навчанні передбачає вивчення навчального матеріалу, який спирається на раніше засвоєний, і логічно визначає наступну сходинку у пізнавальній діяльності. Принцип систематичності і послідовності зумовлений внутрішньою логікою науки, яка вивчається закономірностями психічного і фізичного розвитку особистості. Цей принцип визначає взаємодію системи роботи вчителя і діяльності учнів у процесі навчання. Сучасна наука пропонує віднести принцип систематичності до більш загального принципу системності - сукупності знань, яка визначає наявність у свідомості людини структурних взаємозалежностей та зв’язків побудови знань усередині наукової теорії. При цьому систематичність - це така якість знань, яка характеризує наявність у свідомості людини змістовно-логічних зв’язків між окремими фрагментами знань. Головним завданням організації роботи з систематизації є включення нового знання у вже існуючу систему з метою формування системи понять, їх властивостей, взаємозв’язків та залежностей. [1, 4].

У науково-педагогічній літературі немає однозначного тлумачення основних термінів, що характеризують систематизацію знань, а під системою іноді розуміють сукупність тих чи інших предметів. Однак майже в усіх визначеннях наголошується, що система являє собою множину, комплекс, сукупність елементів, предметів, об’єктів і явищ, які виділені і поєднані у певному зв’язку та певним чином взаємодіють між собою [6]. З огляду на різноманітність термінів, що характеризують систематизацію знань визначальними є: систематизація, системний підхід та системність знань.

Систематизація — це розумова діяльність, у процесі якої розрізнені знання про предмети та явища об’єктивної дійсності зводяться у єдину наукову систему, встановлюється їхнє поєднання на основі обраного принципу. Вона спирається на аналіз і синтез та класифікацію властивостей певної об’єктивної системи і здійснюється у формі відповідних логічних систем — теорії чи гіпотези. Умовою систематизації є висунення ідеї, яка може привести знання до логічної єдності [1].

Стосовно системного підходу, науковці визначають його як напрям у методології наукового пізнання, в основі якого лежить розуміння об’єктів як систем. Суть та специфіка цього підходу в педагогіці полягає у розкритті цілісності об’єкта, елементів, які її забезпечують, виявленні різних типів зв’язків і зведення їх у єдину теоретичну систему [3].

Переходячи до системності знань можна сказати, що вона являє собою сукупність знань, яка характеризується наявністю у свідомості людини структурно-функціональних зв’язків між різнорідними елементами знань. Сукупність знань припускає розуміння людиною співвідношення між різнопорядковими поняттями, законами, науковими фактами і постулатами, усвідомлення особистістю знань за їх місцем в науковій теорії. Основи наукової теорії є провідним компонентом змісту освіти, який передбачає його систематичність, яка з давніх часів цікавить науковців [4]. Цій проблемі приділялась велика увага на всіх етапах становлення освіти. (Я.А.Коменський, І.Г.Песталоцці, І.Ф.Гербарт, А.Дістервег, К.Д.Ушинський та ін.).

Важливою передумовою успішної систематизації знань учнів є побудова вчителя навчального матеріалу у чіткій логічній послідовності.

Іноді в педагогічній та методичній літературі розглядається «синтетичний» принцип, що має назву принципу науковості, систематичності і послідовності. Ми цей принцип поділяємо на два автономні, хоча науковість, природно, охоплює і систематичність, і послідовність. Механічне перенесення системи науки у шкільну або професійно-технічну освіту взагалі неможливе. Як уже зазначалося, наукова система піддається дидактичній або методичній обробці, внаслідок якої отримуємо дидактичну систему - навчальний предмет [2,60].

Принцип систематичності і наступності відображає логіку навчальної дисципліни. Так, систематичність означає, що засвоєння учнями нової множинності фактів, понять, суджень проводиться відповідно до логічного зв'язку і раціональної наступності [5,18]. Принцип систематичності спирається на важливу характеристику розуму, системність мислення. У навчальному процесі систематичність і послідовність виявляються у встановленні доцільних міжпредметних зв'язків, зв'язків теоретичного і виробничого навчання, а також зв'язків між окремими темами й розділами кожного предмета професійно-технічного циклу.

Послідовне розміщення матеріалу - необхідна умова систематичності. Одним з найдавніших підходів до реалізації послідовності є виконання відомого впродовж багатьох століть правила навчання - від легшого до важкого, від близького до далекого, від простого до складного, від невідомого до відомого. Кожна система характеризується певною послідовністю розміщення матеріалу, й порівняльний аналіз різних систем викладу одного і того ж самого навчального матеріалу зводиться до зіставлення відповідних послідовностей розміщення матеріалу та ідей, що покладені в їхню основу [2,60].

Принцип систематичності й послідовності у трудовому навчанні реалізується шляхом поступового ускладнення теоретичного і практичного матеріалу в навчальних програмах. Так, спочатку в них передбачається вивчення властивостей тих або тих матеріалів, а потім - технології їхньої обробки [2,60]

Принцип систематичності і послідовності активно враховується і втілюється у рамках різних форм планування - перспективного і поурочного.

Забезпечення систематизації знань характеризується певними етапами, які чітко визначені роботами науковців. Підтвердження цьому можна знайти у дисертаційному дослідженні В.Л. Тодосійчука. „Здійснення процесу систематизації знань включає такі етапи: розуміння наукового знання як системи; визначення логічної структури знання та його підсистем; виявлення провідних елементів системи знань, їх властивостей і функцій; встановлення зв’язків та співвідношень даної системи знань з іншими, розгляд її як елементу систем вищих порядків; утворення різних систем знань від обраного принципу систематизації”[6].

Отже, проблему систематизації знань учнів школи можна розглядати як систему знань, професійних навичок та вмінь. Оскільки зведенням знань у систему переважно керує вчитель, дуже важливо, щоб він був достатньо підготовлений до такого виду педагогічної діяльності. Тобто він сам має оволодіти певними навичками і створювати спеціальні умови, які б сприяли систематизації знань учнів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 2. Гуревич Р.С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах: Дис. доктора.. пед. наук 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 1998. – 397 с.

 3. Олександр Коберник. Проектно-технологічна система трудового навчання. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. - №4. – С. 8 - 12.

 4. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М.Бим-Бад; Ред. кол. : М.М.Безруких, В.А.Болотов, Л.С.Глебова и др. – М.: Большая Российская Энциклопедия, 2003. – 326 с.

 5. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод, посібник / За ред. Н.Г. Ничкало. - К: Вища шк, 1992. - 334 с. Експериментальне обґрунтування дидактичної ефективності запропонованої системи організації навчання в ПТНЗ

 6. Тодосійчук В.Л. Систематизація економічних знань студентів сільськогосподарських вищих закладів освіти у процесі вивчення профільних дисциплін: Дис. канд.. пед. наук 13.00.04 / Інститут педагогіки АПН України. – К., 1999. – 171 с.

 7. Фіцула М.М. Педагогіка - К.: Академія, 2002.- 528 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Наукова стаття
 • Додано
  25.02.2018
 • Розділ
  Трудове навчання
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  5327
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  CI347648
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
290 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №CI347648
За публікацію цієї методичної розробки Миколаєнко Андрій Євгенович отримав(ла) свідоцтво №CI347648
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Шкільна міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвiта Зима – 2018-2019»

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти