і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Використання на уроках зарубіжної літератури інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток соціальної компетентності учнів

Використання на уроках зарубіжної літератури інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток соціальної компетентності учнів

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Анотація

Зі стрімким розвитком інформаційних технологій у сучасному світі особливо актуальною постає проблема створення умов для формування особистості, яка здатна до самореалізації, творчого сприйняття світу та соціально значущої діяльності, спрямованої на розвиток суспільства.

У даній роботі представлено досвід педагога щодо формування соціальної компетентності учнів як складової ключових компетентностей інтерактивними засобами навчання на уроках світової літератури, розкрито сутність основних інноваційних інтерактивних методів і прийомів роботи вчителя з реалізації даної проблеми.

Обговорення питань щодо практичного втілення елементів досвіду вирішується на засіданнях шкільного методичного об’єднання, у ході проведення районних семінарів, засідань творчих груп учителів літератури, а також реалізується під час проведення уроків.

Матеріали, напрацьовані в результаті роботи над проблемним питанням, будуть корисними для студентів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, а також для всіх педагогічних працівників, які реалізують свою діяльність на основі компетентнісно-зорієнтованого підходу до навчання і працюють над проблемою розвитку ключових компетентностей особистості за допомогою інтерактивних технологій і засобів навчання.

Ключові слова: компетентність, ключові компетентності, соціальна компетентність,інтерактивні засоби навчання, інтерактивні технології.

Зміст

Вступ…...……………………………………………………………

Розділ І. Науково-теоретичне обґрунтування вибору проблемного

питання…………………………………………………………………………

Розділ ІІ. Використання на уроках зарубіжної літератури інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток соціальної компетентності учнів……………………………………………………………..

2.1.Сучасний урок світової літератури – крок до компетентності та інтеграції в суспільство……………………….………..…….…...………………

2.2. Впровадження інноваційних технологій навчання у розвитку

творчих здібностей учнів.....................................................

Висновки ………………………………………................

Список використаної літератури…………...………………………………….

Додатки………………………………………………………………………….

ВСТУП

Реформування національної освіти передбачає відновлення змісту навчання з орієнтацією на ключові компетентності, оволодіння якими дозволить учням вирішити різні проблеми в професійному, соціальному та повсякденному житті. Створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості визначені  Національною стратегією розвитку освіти України на 2012 – 2021 роки, Концепцією літературної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, що ґрунтуються на засадах особистісно зорієнтованого, який забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів; компетентнісного, що в свою чергу сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей, і діяльнісного, спрямованого на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища .

Усучасній освіті актуальним є перехід до компетентнісно-зорієнтованого навчання та виховання, упровадження ефективних інтерактивних технологій, методів і прийомів навчання, пошуку відповіді на питання «Для чого навчати?» і «Як навчити?».

Питання розвитку ключових компетентностей інтерактивними засобами навчання учнів посідає важливе місце в роботах багатьох учених і є на сьогоднішній день актуальним. За допомогою використання інтерактивних технологій на уроках світової літератури створюються умови для формування ключових і предметних компетентностей школярів, їх повноцінної самореалізації, розвитку активності та творчих здібностей.

Практична значущість. Використання інтерактивних технологій навчання забезпечує ефективні умови формування особистості, здатної самостійно здобувати, поновлювати та коригувати набуті знання впродовж життя, формування ключових компетентностей відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Однією з важливих тенденцій сьогодення є перегляд підходів до надання освіти на засадах компетентісного підходу, що забезпечує розширення розумового простору кожного учня, включення його в різноманітні види діяльності, спрямовані на творчу самореалізацію та накопичення досвіду соціальних стосунків .

Проблем аналізу та впровадження компетентнісного підходу серед вітчизняних педагогів торкаються сучасні вчені та практики, серед яких О. Локшина, Л. Ломако, О. Овчарук, О.Павленко, Л. Паращенко, О. Савченко, О. Пометун, В. Раєвський, Г. Токмань та ін. Класифікацію та структурованість компетентнісного підходу розглядали у своїх працях як українські (Л. Паращенко, О. Сібіль, І. Родигіна та інші), так і російські дослідники (А. Дахін,  Д. Іванов, В. Краєвський, А. Хуторський, С. Шишов та інші). Вивчаючи досвід із цього питання, у своїй діяльності керуємось напрацюваннями з упровадження на уроці інтерактивного підходу таки хдослідників, як С. Буряк, О. Онищенко, Г. Острова, Г. Сиротенко, Л. Штанько, чітко розуміючи, що треба, перш за все, розробити власну стратегію вирішення цього питання.

Головним завданням роботи над проблемною темою вважаємо забезпечення компетентнісного підходу в навчанні світової літератури в умовах реформування освіти, формування в учнів здатності знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях, а також науково–теоретичне осмислення й узагальнення практичних підходів учителя до реалізації компетентнісно зорієнтованого навчання світової літератури в загальноосвітній школі шляхом використання інтерактивних технологій, що дає можливість по-новому впливати на процес становлення особистості школяра, його подальшої соціалізації, підвищувати ефективність уроку літератури, залучаючи учнів до активної взаємодії на уроці.

Саме тому важливим у нашій роботі є усвідомлення самого поняття компетентності та визначення ролі соціальної компетентності як складової ключових компетентностей, визначених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Національна система освіти, зокрема літературна, в умовах упровадження компетентнісно-зорієнтованого навчання являє собою сукупність компонентів, спрямованих на досягнення освітніх цілей і завдань щодо  задоволення потреб, запитів кожної особистості в розвитку, саморозвитку, у підготовці до життєвого й професійного зростання .

Тому у своїй педагогічній діяльності, на прикладі творів світової літератури, ставимо такі завдання, що дозволяють навчати учнів бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах; адаптуватися до життєвих ситуацій, що постійно змінюються; розкривати свої здібності та активізувати інтелектуальний, творчий і моральний потенціал кожного; готуватися до правильного вибору професії та життєвих орієнтирів; жити в гармонії зі своїм внутрішнім світом, зі своїм «Я»; не боятися бути собою та творчо презентувати себе, свої думки та погляди; оволодівати інформаційними технологіями; бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити, знаходити  нестандартні рішення.

Переконані, що реалізація цих завдань дозволяє розвивати соціально компетентну особистість у відповідності до її здібностей, інтересів і можливостей.

Розділ ІІ. Використання на уроках зарубіжної літератури інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток соціальної компетентності учнів.

2.1. Сучасний урок світової літератури – крок до компетентності та інтеграції в суспільство

  Сучасний урок вимагає від учителя використання таких видів роботи,

що б сприяли формуванню і  розвитку ключових компетентностей учнів, зокрема соціальної компетентності.

Урок літератури – це творчий урок, на якому учні залучаються до творчості різними способами.

На наш погляд ефективним методом у вирішенні цього питання є використання інтерактивних засобів навчання. Упровадження на уроціінтерактивного підходу передбачає розуміння низки засобів, що дають змогуособистості взаємодіяти з навколишнім світом.

Упроваджувані технології допомагають створити «суб'єкт–суб'єктні» стосунки. Для цього необхідно, щоб кожен учень усвідомив місце й значущість основних етапів навчальної діяльності, а саме: мотивація – цілеутворення – планування – організація навчальної діяльності – реалізація завдань – рефлексія – контроль і оцінювання. Вважаємо доцільним кожен урок починати з етапу мотивації навчальної діяльності, під час реалізації якого використовуємо інтерактивні вправи, що допомагають залучати учнів до вивчення теми та підтримувати інтерес до обговорення важливих питань упродовж усього уроку. Уміння й бажання навчатися – це той фундамент, щозакладаєвчитель,тому перед кожним уроком шукаємо відповідь на питання: як побудувати навчальний процес, щоб урок викликав емоційне піднесення в школярів, неодмінно позитивно впливав на їхні почуття і мислення, збагачував їх досвідом самостійних пошуків і роздумів .

Під час наступного етапу уроку – цілеутворення – вважаємо за необхідне, щоб учні брали в ньому участь. Намагаємося, щоб, крім переліку знань, що учні засвоюють, бачили й перелік умінь, якими зможуть оперувати. Ефективним є спільне з учнями планування роботи на уроці.

У процесі організації навчальної діяльності виявляємо пізнавальний рівень кожного учня й класу, плануємо свою діяльність у відповідності з цим, прагнемо гнучкості у виборі прийомів, нестандартності, створення ситуацій, що «оживляють» уроки, при цьому враховуємо навчальні потреби дітей, їх індивідуальні здібності. Це допомагає досягти певних результатів як із учнями, які виявляють низький і середній рівень навчальних досягнень, так і з учнями, які засвоюють знання на достатньому і високому рівні.

2.2. Впровадження інноваційних технологій навчання у розвитку

творчих здібностей учнів.

Ефективним на етапі планування є проблемне навчання. Для полеміки формулюємо питання так, щоб вони викликали труднощі в розумінні авторської позиції, схвильовували учнів, адже лише тоді, коли учень проникне в глиб самого питання, зможе пережити певну ситуацію разом із літературним героєм, тоді й досягаємо бажаного результату. Наприклад:

1. У чому полягає велич подвигу Прометея? (6 клас, Міф про Прометея);

2. У чому слід черпати сили, аби мужньо зносити удари долі?(8 клас,

В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»).

Формуванню в школярів соціальної компетентності сприяють й такі питання, що змушують учнів вживатися в роль головного героя, ставити себе на його місце, ділитися власним життєвим досвідом. Наведемо деякі приклади подібних питань:

1. Чи можна Скруджа вважати щасливою людиною? (6 клас, Ч. Діккенс «Різдвяна пісня в прозі»);

2. Що означає подолати «останній дюйм» у стосунках між людьми?(7 клас, Дж. Олдрідж «Останній дюйм»).

На етапі реалізації завдань із розвитку соціальної компетентності, використовуємо комунікативно-ситуативні вправи, що дозволяють діяти учням на уроці відповідно до тієї чи іншої ситуації, яку слід вирішити в певному творі. Тобто ці вправи дають можливість учням обирати шляхи вирішення проблеми:

1. Ви – літературний критик. На які важливі проблеми ви звернули б увагу читачів у статті за оповіданням Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами»? (11 клас, Г. Г. Маркес «Стариган з крилами).

2. Уявіть себе ілюстратором новели Ф. Кафки «Перевтілення». Автор, дізнавшись, що на обкладинці буде зображено комаху, запротестував. Чи зрозуміли ви таку категоричність письменника? Що запропонуєте натомість? (11 клас, Ф. Кафка «Перевтілення»).

Як засіб розвитку рефлексії практикуємо на уроках та вдома написання есе, створення асоціативних рядів, формулювання запитань, що змушують дитину задуматися над тим, чи відповідають її уявлення загальнолюдським: «Чого навчає цей твір (образ)?», «Як би ви вчинили на місці літературного героя?», «Що наближає літературного героя до нашого часу?». Такі питання  сприяють формуванню і розвитку соціальної компетентності школярів.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів вважаємо за необхідне створення ситуації успіху, заохочення школярів до подальшої праці. Оволодіння навичками оцінювання, взаємо- і самооцінювання, гласність оцінки приводять до зниження конфліктності, формування позитивних Я-концепцій, що розвиває критичне ставлення до власної роботи, адекватне сприйняття відгуків.

Шукаючи більш активних способів викладання світової літератури, переконалися в тому, що доречним є використання на уроках таких інтерактивних прийомів, як робота в парах і малих групах, а також інтерактивних вправ «Броунівський рух», «Рефлексія», «Продовжте речення», «Займи позицію», «Ілюстрована вікторина» «Склади фразу»тощо.

Ефективним для виявлення та розвитку творчих здібностей учнів середнього шкільного віку є проведення нестандартних уроків: уроків-подорожей, рольових ігор, уроків-фестивалів, уроків-вистав, уроків-вікторин, уроків-змагань, під час яких використання інтерактивних методів та прийомів відіграють особливу роль.

Особливе місце в системі нашої роботи посідає така інноваційна форма,як урок-дует:інтегрований урок літератури (об’єднання зусиль учителів одного профілю в підготовці та проведенні уроку, а також у інтеграції знань учнів про літературно-мистецьке поняття.

Для дітей старшого шкільного віку більш цікавими є нестандартні уроки та позакласні заходи, що сприяють формуванню духовного світу, загальнолюдських цінностей, які є складовими соціальної компетентності.

У процесі формування соціальної компетентності не може бути універсальних схем, придатних для всіх випадків практичного навчання, та використання інтерактивних технологійна уроці світової літератури вважаємо ефективним засобом у досягненні в класі атмосфери співробітництва, що сприяє саморозкриттю та саморозвитку особистості.

ВИСНОВКИ

Сьогодні суспільству необхідно мати таку людину, яка не тільки знає і вміє здійснювати якісь операції, а компетентну, ініціативну, креативну, здатну працювати в команді, прогнозувати й досягати своєї мети. Та, на жаль, не кожен здатен розвивати в собі лідерські якості, може прислуховуватися до думок інших і співпрацювати у тісній взаємодії один із одним. Із цією проблемою нам доводиться зіштовхуватися чи не на кожному уроці, адже учні за своїми віковими, психологічними особливостями різні.

Переконалися в тому, що при врахуванні не тільки знання й змісту літературної освіти, важливо формувати універсальні навички й компетенції, що учень зможе реалізовувати, застосовувати впродовж усього життя для свого сталого саморозвитку.

Тому формування соціальної компетентності учнів інтерактивними засобами навчання – нагальна проблема сьогодення, розв’язання якої допоможе сформувати на уроках літератури вміння, необхідні для сучасного життя, а саме: розвивати й закріплювати інтерес до предмета; бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах; адаптуватись до життєвих ситуацій, які постійно змінюються; розкривати інтелектуальний, творчий, моральний потенціал кожного учня; виявляти здатність брати на себе відповідальність; оволодівати інформаційними технологіями; бути здатними генерувати нові ідеї; творчо мислити, знаходити нестандартні рішення тощо.

Отже, основою розвитку соціальної компетентностіучнів повинні бути такі технології навчання, що б забезпечували пізнавальну активність та самостійність учнів, сприяли б формуванню навичок застосовувати набуті знання на практиці. Такими є інтерактивні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Буряк С.Д., Острова Г.О. Інтерактивні й нестандартні уроки зарубіжної

літератури. – Х.: ВГ «Основа», 2005.

2.Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти //

https://www.mon.gov.ua/images/files/derzh-standart/post_derzh_stan.doc.

3.Інтерактивні технології навчання // Завуч. – 2008. – № 28. //

https://zavuch.at.ua/Shcola_molodogo/tvorchiy_zvit.pdf.

4.Методичний порадник: форми і методи навчання / Автор-укладач

Б. О.Житник. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 128 с.

5.Національна стратегія розвитку освіти України на 2012 – 2021 роки. //

https://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf.

6.Онищенко О.В. Формування життєвих компетентностей учнів у процесі

викладання світової літератури: Методичний посібник. – Кременчук, 2010. –

47с. // https://lib.znaimo.com.ua/docs/157/index-38272.html.

7.Тимофєєва І. Формування життєвих компетентностей учнів // Підручник

для директора. – 2011. – №5. – С. 57 59.

Штанько Л. І. Зарубіжна література. Інтерактивні технології на уроках.

5– 12 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 152 с.

Додатки

Як використовувати синтез мистецтв на уроці літератури? Коли це краще робити?

Для себе я виділяю такі моменти:

І. Є твори літератури, у яких безпосередньо зустрічається той чи інший твір мистецтва, який не потрібно залишати поза увагою. Історичний, культурологічний та мистецтвознавчий коментар тут буде дуже доречним. Наприклад, у 6 класі при вивченні новели Рея Бредбері «Усмішка» ми зустрінемо шедевр високого Відродження – картину «Джоконда» Леонардо да Вінчі. Або у 7 класі, знайомлячись з новелою О.Генрі «Останній листок», повинні згадати скульптуру Мікеланджело «Моісей», з якою порівнює свого героя Бермана автор. При вивченні роману Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері» потрібно обов’язково згадати собор, навколо якого відбуваються усі події.

ІІ. Але можна спланувати роботу так, щоб твори мистецтва були у центрі уваги ніби опосередковано. Наприклад, вивчаючи у 7 класі тему «Україна та її історія в літературі» і зокрема повість М.Гоголя «Тарас Бульба», на першому уроці, який називається «Великий Українець Микола Гоголь» демонструю семикласникам полотна А.Куїнджі «Місячна ніч на Дніпрі», «Вечір в Україні», «Українська ніч». Потім зачитую уривок з «Майської ночі»:

«Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся ещё необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь!»

Дивлячись на картини Куїнджі, слухаємо українську народну пісню «Ніч яка місячна…».За допомогою словесного малювання учні розкривають свої враження від почутого уривку і пісні, описують картини, які виникли в їхній уяві, і які вони можуть порівняти з полотнами А.Куїнджі.

На уроках, присвячених вивченню повісті М.Гоголя «Тарас Бульба» організовую роботу з інтерпретаціями твору у кіномистецтві( фільм В.Бортка) та музиці (опера М.Лисенка «Тарас Бульба»). Працюємо з ілюстраціями Герасимова, Кібрика, Шмарінова, Дерегуса до твору, переглядаємо уривки з фільму Л.Парфьонова «Птица-Гоголь», знайомимось з телепроектом «Великі Українці», в якому письменник посів 18 місце. На заключному уроці, який називається «Нерозривний зв'язок Гоголя з мистецтвом» творчі групи представляють повідомлення про зв'язок письменника і його відношення до інших видів мистецтва Згадуємо статтю «Скульптура, живопис і музика»(1834р.), де Гоголь називає ці види мистецтва Музами. Звертаємось і до повідомлення про самих Муз Давньої Греції. Цікавим для учнів виявилося моє проблемне питання : «Які з перелічених Муз супроводжували Гоголя протягом його життя?»

ІІІ. Використання синтезу мистецтв на уроці літератури виявляється і при вивченні оглядових тем, таких як «Реалізм», «Античність», «Класицизм» тощо. Доцільним тут виявляється представлення літературних тем через зв'язок з світовим мистецьким процесом. Наприклад, на уроці, присвяченому розгляду теми «Романтизм», використовую музичні твори Ф.Шопена, полотна Е.Делакруа «Свобода на барикадах» та Т.Жеріко « Пліт Медузи», останнє з яких поклало початок романтизму у французькому живописі.

Отже, вивчення літератури через синтез інших видів мистецтва допомагає учням продуктивніше засвоїти матеріал, розвиває їх всебічно, вчить їх головному – жити на землі. Бо як сказав німецький письменник і драматург Б.Брехт «Усі види мистецтва служать найвеличнішому з мистецтв – мистецтву жити на землі».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  26.02.2018
 • Розділ
  Зарубіжна література
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  3551
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  56
 • Номер матеріала
  AQ281173
 • Вподобань
  1
Курс:«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь