Виклад змісту маг. роботи, за темою “ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗ. ВПРАВАМИ НА УРОКАХ ФІЗ. КУЛЬТУРИ”

Фізична культура

Для кого: Дорослі

12.01.2021

200

0

0

Опис документу:
Розвиток фізичної культури зумовлений об’єктивною необхідністю суспільства в забезпеченні оптимальної рухової активності людини. Саме тому в Законі України “ Про фізичну культуру і спорт ” зазначено, що фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування особистості.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Слайд 1.

Шановний пане голово, шановні члени державної АТЕСТАЦІЙНОЇ комісії, присутні.

До вашої уваги пропонується короткий виклад змісту магістерської роботи, за темою

ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Розвиток фізичної культури зумовлений об’єктивною необхідністю суспільства в забезпеченні оптимальної рухової активності людини.

Саме тому в Законі України “ Про фізичну культуру і спорт ” зазначено, що фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування особистості.

Актуальним стає формування в учнів інтересу до занять фізичними вправами, забезпечення їхнього повноцінного розвитку.

Фізична культура посідає одне з провідних місць у вихованні гармонійно розвинутої особистості, а для того щоб діти займалися фізичною культурою їх необхідно мотивувати, заохочувати і викликати інтерес до занять нею. Але уроки фізичної культури у школі не зацікавлюють, а навпаки – викликають негативні емоції в учнів.

Слайд 2.

Установлено причини негативного ставлення школярів до уроків з фізичної культури: це

 • недоліки матеріально-технічного забезпечення;

 • недостатня вимогливість до відвідування занять;

 • брак часу;

 • недостатній методичний рівень проведення занять;

 • відсутній інтерес до занять;

 • Особиста не дисциплінованість і відсутність взаєморозуміння з учителем.

З метою виправлення такого негативного ставлення, необхідний новий методичний підхід до уроків фізичної культури в школі, спрямований не тільки на розвиток рухових здібностей, вмінь і навичок, але й на надання спеціальних теоретичних знань, формування в учнів інтересу до фізкультурної діяльності, виховання в них потреби до фізичного самовдосконалення.

Слайд 3

Об'єктом нашого дослідження вистуває освітній процес у закладах повної середньої освіти.

Слайд 4

Предметом досліджень є методика формування інтересу учнів, які отримують повну середню освіту, до занять фізичними вправами на уроках фізичної культури.

Слайд 5

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці методики фізичного виховання, що спрямована на формування інтересу учнів, які отримують повну середню освіту, до занять фізичними вправами на уроках фізичної культури.

Слайд 6

Завдання дослідження

 1. Проаналізувати наукову літературу з проблеми формування інтересу до занять фізичними вправами здобувачів повної середньої освіти на уроках фізичної культури.

 2. Розглянути стан і формування в учнів інтересу до виконання фізичних вправ.

 3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методику формування інтересу учнів, які отримують повну середню освіту, до занять фізичними вправами на уроках фізичної культури.

Слайд 7

У нашому дослідженні були використані наступні методи дослідження

 • теоретичні(аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, систематизація);

 • емпіричні(опитування, анкетування, тестування, бесіди);

 • обсерваційні(спостереження, самооцінка);

 • експериментальні ( констатувальний та формувальний етапи експерименту);

 • методи математичної статистики.

Слайд 8.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що

розглянута методика формування інтересу до виконання фізичних вправ на уроках фізичної культури може бути застосована учителями фізичної культури у своїй практиці.

Слайд 9

ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

В першому розділі магістерської роботи були розглянуті

Теоретичні основи формування інтересу в учнів до виконання вправ на уроках фізичної культури. нами було встановлено, що

Найбільші можливості для надання школярам спеціальних теоретичних знань, формування у них необхідних умінь і навичок має урок фізичної культури.

Якщо урок результативний, якщо він викликає у школярів інтерес і задоволення від виконаної роботи, якщо він має інструктивну спрямованість, він стає основним фактором формування в молодої людини потреби до занять фізичними вправами, а далі – виховання стійкої звички займатися фізичною культурою та спортом.

Слайд 10

Також були розглянуті Педагогічні аспекти формування інтересів учнів.

Було визначено, що

Головна умова формування інтересу – це розуміння школярем змісту і значення вивченого; для цього вчитель повинен поставити перед собою чітку педагогічну мету: в чому він повинен сьогодні переконати учнів, як розкрити їм знання даного питання в наш час і найближчу для дітей перспективу.

Друга важлива умова збудження інтересу – це наявність нового як у змісті вивченого, так і в самому підході до його розгляду.

Третя умова виховання інтересу – це емоційна привабливість навчання.

Четверта умова виховання інтересу – це наявність оптимальної системи тренувальних творчих прав і пізнавальних завдань до відповідної «порції» програмного матеріалу.

Таким чином, формування пізнавальних інтересів – це процес тривалий. Він вимагає дотримання певних умов й залежить від педагогічного керівництва, від правильного встановлення органічної єдності системи науки, системи пізнання цієї науки та системи її викладання в школі.

Слайд 11

Нами був проаналізований сучасний стан формування інтересу в здобувачів освіти до виконання фізичних вправ. Аналіз показав, що інтерес як дуже складна і значна для особистості освіта має багато різних трактувань:

Інтерес – це специфічне відношення особистості до об’єкта, яке викликане усвідомленням його значення і емоційною привабливістю.

У педагогіці розрізняють чотири етапи розвитку інтересу: зацікавленість, допитливість, пізнавальний інтерес, теоретичний інтерес.

Ставлення учнів до уроків фізкультури визначається не систематичністю їх відвідування та вираженням незадоволення від їх проведення. У цілому біля 50% школярів не відчувають стійкого інтересу до уроків фізкультури. Причинами цього є неадекватність фізичних навантажень фізичним можливостям школярів, не цікавість занять, не врахування інтересів учнів, відсутність сенсу у виконанні домашніх завдань. Для вирішення ситуації необхідні знання про особливості формування мотивації до занять у дітей.

Слайд 12

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Організація дослідження.

Для рішення завдань дослідження нами застосовувалися наступні методи:

 • аналіз науково – методичної літератури;

 • педагогічне спостереження;

 • анкетування;

 • тестування фізичних якостей;

 • тестування анатомо – фізіологічних особливостей (антропометричні дані);

 • методи математичної статистики.

Дослідження проводилися на базі Харківської гімназії № 23, у якому брали участь учні 10 й 11 класів. У 10–А класі – 29 учнів (15 хлопців, 14 дівчат), у 11–Б класі – 24 учні (13 хлопців, 11 дівчат).
Дослідження проводилося протягом 2017–2018 навчального року.
На початку експерименту проводилася оцінка фізичної підготовленості на основі визначення рівня розвитку основних фізичних якостей за допомогою тестування ,
використовувалися тести, запропоновані в “Державних тестах і нормативах оцінки фізичної підготовленості населення України”, а саме :

 1. Тестування швидкості – біг 30 м (с).

 2. Тестування швидкісно-силових здатностей – стрибок у довжину з місця.

 3. Тестування гнучкості – нахил тулуба вперед з положення сидячи.

 4. Тестування спритності – човниковий біг 4 по 9 м.

 5. Тестування сили – підтягування (кількість разів).

 6. Тестування витривалості – біг 2000 м (с).

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до секунди.

Потім визначалася мотивація до занять фізичною культурою учнів 10–11 класів за допомогою анкетування. Анкета складалася з 3 частин: вводної , основної та демографічної. Вона включала питання про факти та питання про мотиви.
По закінченню експерименту проводилася обробка й аналіз отриманих даних, які дозволили виявити рівень фізичної підготовленості учнів, а також установити мотивацію до занять фізичною культурою.

Слайд 13

Експериментальна перевірка методики формування інтересу здобувачів повної середньої освіти до виконання вправ на уроках фізичної культури

Шляхом анкетного опитування учнів було виявлено, що основними структурними елементами інтересу (мотивації) визначені привабливі сторони уроку фізичної культури, особисте активне ставлення, ідеал, мета.

У результаті анкетування та обробки отриманих результатів стосовно першого елементу структури мотивації можна зазначити, що з усіх привабливих сторін фізичної культури учні віддають перевагу гарній будові тіла (45%), потім рівню здоров’я (25%), а далі йдуть фізичні якості: сила (10%), витривалість (8%), спритність (5%), швидкість (4%), гнучкість (3%).

Діаграма «Результат анкетування одного з елементів структури мотивації

( привабливі сторони фізичної культури )інтерес у здобувачів повної середньої освіти.»

Слайд 14

В ході проведення тестування були отримані результати рівня розвитку фізичних якостей, індивідуальних антропометричних та фізіологічних показників, а також рівня психологічної мотивації учнів 10 та 11 класів до занять фізичною культурою.

Табл . «Аналіз середніх показників фізичних якостей учнів 10 та 11 класу»

Слайд 15

Аналізуючи тенденції розвитку швидкості у досліджуваних школярів, ми приходимо до висновку, що з віком вона підвищується.

Табл . «Порівняння середніх показників рівня розвитку швидкості у досліджуваних»

Слайд 16

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

 1. Аналіз літературних джерел дає підставу зробити висновки що, не дивлячись на наявність достатнього числа наукових праць, присвячених вивченню інтересу й мотивації до виконання вправ на уроках фізичної культури, проблема формування інтересу до виконання вправ на уроках фізичної культури учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи залишається актуальною й мало розробленою.

 1. Проведене анкетування показало, що вирішальну роль в мотивації школярів до занять фізичною культурою на уроках відіграє саме вчитель фізичної культури та, що у сучасний час інформаційних технологій дуже мало уваги приділяється руховій активності.

Слайд 17.

 1. Дослідження показало, що за результатами анкетування та Державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України рівень фізичної підготовленості вище у тих учнів, у яких краща мотивація до уроків фізичної культури.

4.Дослідження показало, що до факторів, які впливають на формування інтересу до виконання вправ на уроці фізичної культури у школярів 10–11 класів загальноосвітньої школи у процесі навчання належать: 1) авторитет вчителя; 2) постановка та організація освітнього процесу; 3) усвідомлення необхідності занять фізичною культурою.

5. Під час проведення занять фізичною культурою враховувати інтереси учнів щодо окремих видів спорту. А також при виконанні програмного навчального матеріалу включати спортивні та рухливі ігри, а в заключній частині уроку обов’язково виконувати вправи на увагу, координацію та розслаблення.

Доцільно проводити фізкультхвилинки та фізкультпаузи на уроках із загальноосвітніх предметів, а також регулярно організовувати рухливі перерви.

Отримані в ході дослідження результати дають підставу рекомендувати вчителям фізичної культури та батькам включати в процес фізичного виховання вправи, які викликають в учнів інтерес та задоволення від їх виконання.

Слайд 18

Доповідь закінчено, дякую за увагу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.