Виготовлення декоративної тарілки способом ажурного випилювання (розробки уроків)

Трудове навчання

Для кого: 7 Клас, 8 Клас

31.03.2020

1642

36

3

Опис документу:
Шановні колеги! Пропоную до вашої уваги конспекти уроків з теми: "Виготовлення декоративної тарілки способом ажурного випилювання " починаючи з уроку: "Основні інформаційні джерела. Пошук інформації для проекту" і завершуючи уроком: " Захист проектів"
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КОВАЛІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ»

КОВАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ковалівка - 2019

Урок №1

Тема уроку: Основні інформаційні джерела.

Пошук інформації для проекту.

Мета уроку:

 • Навчальна. Засвоєння знань про основні джерела інформації та технологію її пошуку. Формування вмінь здійснювати пошук необхідної інформації з використанням різних джерел.

 • Виховна. Виховувати допитливість, наполегливість, працелюбність.

 • Розвиваюча. Розвивати пам’ять , логічне мислення.

Обладнання: навчальні посібники, довідники, енциклопедії, програми що забезпечують вихід в Інтернет.

Тип заняття: урок засвоєння нових знань, умінь та навичок.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

I. Організаційний момент.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу.

III. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу.

V. Закріплення нового навчального матеріалу.

VI. Практична робота.

VI.1.Вступний інструктаж.

VI.2.Самостійна практична робота учнів та інструктаж вчителя.

VI.3.Заключний інструктаж.

VII. Підведення вчителем підсумків заняття.

VIIІ. Прибирання робочих місць і приміщення черговими.

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ:

 1. введення учнів в майстерню; привітання;

 2. перевірка присутності учнів (за журналом, рапорт чергового, старости, письмово чи усно); заповнення вчителем класного журналу;

 3. перевірка підготовленості учнів до заняття (зошит, підручник, креслярське приладдя, форматні аркуші, наявність спецодягу та інше);

 4. призначення чергових (вчителем, за графіком, старостою);

 5. організація робочих місць (що повинно бути на столі чи верстаку);

 6. ознайомлення учнів з планом заняття.

ІІ. ПОВТОРЕННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ:

Вільний мікрофон

 1. Які породи дерев належать до хвойних? До листяних?

 2. Що називають текстурою деревини?

 3. Які інструменти використовують для обробки деревини?(ручні?,електрифіковані?)

 4. Як з’єднують деталі з деревини?

 5. Назвіть види оздоблення ?

 6. Які вам відомі види пиломатеріалів? (робота біля дошки )

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ учнів :

Ми з вами живемо в інформаційному суспільстві. Для виготовлення будь-якого проекту: виготовлення виробу, надання послуг тощо, необхідна певна інформація. Уміле опрацювання інформації дає змогу проектувальнику більш чітко та ясно визначити проблему (окреслити суть протиріччя, що знаходиться в основі проблеми, з’ясувати вже відомі на даний момент шляхи її розв’язання тощо), швидко віднайти власні способи для розв’язання поставлених завдань і, відповідно, більш ґрунтовно розробляти банк ідей та пропозицій.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ:

Коли перед дизайнером (конструктором) постає завдання з вивчення досліджуваної проблеми, йому необхідно визначити джерела, до яких він буде звертатись у першу чергу.

Отже, розглянемо інформацію як провідний ресурс проекту, відповідні джерела інформації та засоби і прийоми її пошуку.

Термін «інформація» в середині ХХ століття ввів К. Шеннон відносно до теорії передачі кодів, яка отримала назву «Теорія інформації». У наш час зміст цього терміна отримав більш глибоке природничо-філософське значення. Така трансформація — у сприйнятті людиною — поняття «інформація» стала наслідком необхідності переосмислення технологій трансляції та ретрансляції, сприйняття і перетворення того, що має загальну назву — інформація.

Інформацію (від лат. informatio — повідомляти) визначають як будь-яке повідомлення про будь-що, теоретичні відомості, значення певних показників, що є об’єктами збереження, обробки та передачі, які використовуються в процесі аналізу певних (економічних, технологічних, політичних тощо) рішень.

Усе інформаційне середовище поділяється на три типи джерел інформації:

документ;

2-людина;

3-предметно-речове середовище.

Людина є ключовою ланкою в системі інформаційних джерел. Може розкрити велику за обсягом та цікаву інформацію зі сфери знань та власного досвіду використання цих знань на практиці.

Під предметно-речовим середовищем розуміють оточення, що поруч із вами. Предмети та речі інколи можуть розповісти не менше ніж людина.

Під час роботи над проектом важливо знати, де шукати потрібну інформацію. У зв’язку з цим розрізняють такі найбільш поширені шляхи пошуку інформації:

вивчення бібліотечного каталогу;

за допомогою пошукових систем в Інтернеті;

у довідковому апараті лінгвістичних енциклопедій. У них після статті на визначені теми дається список літератури;

комунікативний — можливість отримати необхідну консультацію вчителя, фахівця тієї галузі, яка є близькою до теми проекту.

Процес вивчення навчальної, наукової та іншої літератури потребує уважного та докладного обмірковування та обов’язкового конспектування. Конспект — це ефективний вид запису не лише навчальної, а й наукової інформації. Розрізняють такі конспекти, як: планові, вільні, текстуальні і тематичні.

Плановий конспект — конспект книги за її змістом: заголовками, розділами, параграфами. Такий конспект повністю відображає структуру книги.

Вільний конспект — конспект, що об’єднує у своєму змісті переказ прочитаного із цитатами з окремих розділів чи параграфів книги.

Текстуальний конспект — конспект, що складається із цитат, які відображають основний зміст книги, ідеї та положення певного параграфа чи книги.

Тематичний конспект — конспект, в якому цитати з різних джерел або переказ авторських думок групуються за рубриками, що розкривають зміст тем, із яких складається книга.

Сьогодні найбільш зручним та сучасним засобом пошуку й систематизації необхідної інформації для проекту є інтернет-ресурси.

Інтернет — усесвітня асоціація комп’ютерних мереж або простіше — World Wide Web (WWW), що дослівно означає «всесвітня широка павутина». В Інтернеті можна отримати різноманітну інформацію — від прогнозу погоди до інформації про політику, техніку і технології, меблеве виробництво, медицину, наукові відкриття тощо. Складно навіть уявити, що неможливо знайти в мережі Інтернет.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ:

Картки для заповнення:

 1. Що таке інформація?

 2. Типи джерел інформації?

 3. Що таке Інтернет?

VІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА: Пошук інформації в мережі Інтернет (Декоративна тарілка)

Завдання. Пошук інформації в тематичних каталогах та пошукових машинах за допомогою ключових слів.

Вступний інструктаж

Усі пошукові системи Інтернету реалізують декілька алгоритмів пошуку. До них відносять: простий пошук, розширений пошук та контекстний пошук.

Простий пошук. Під час цього пошуку в поле запиту вводиться одне або декілька слів, які можуть характеризувати зміст документа. Під час введення одного слова машина видає, як правило, достатньо велику кількість посилань, з яких обрати потрібну інформацію буває досить складно. Тому простий пошук використовують для знаходження нескладних, однозначних питань чи теоретичних положень.

Розширений пошук. Такий пошук завжди включає запит із групи слів. Під час розширеного пошуку рекомендують зв’язувати ключові слова логічними операторами and (і), or (або), not (ні) тощо. Головна перевага розширеного пошуку полягає в тому, що, як правило, записи ключових слів і логічних операторів у різних пошукових машинах або однакові, або досить схожі. Тому, засвоївши один раз прийоми розширеного пошуку, можна ним користуватися де завгодно, переключивши машину в потрібний режим розширеного пошуку.

Контекстний пошук. Пошукові машини, що підтримують цей вид пошуку, видають інформацію, яка точно відповідає ключовим словам у пошуковому вікні. Для цього в більшості випадків ключова фраза має бути взята в лапки.

Самостійна практична робота учнів та інструктаж вчителя

1. Виберіть 10 ключових слів для теми свого проекту і розташуйте їх у порядку від загальних понять до більш конкретних положень.

2. Відкрийте вікно браузера.

3. Виконайте подальший пошук, послідовно виконуючи всі дії, наведені нижче, використовуючи одну з пошукових машин:

У поле адреси введіть адресу пошукової системи

(наприклад: http://uk.wikipedia.org/).

У поле «Знайти» уведіть ключове слово, що стосується вашого проекту, і натисніть клавішу Enter.

Уважно перегляньте інформацію, та занотуйте історичну довідку

У поле адреси введіть адресу пошукової системи

(наприклад: http://google.com.ua). Cкладіть список тих сайтів, що містять розшукувану інформацію.

Якщо необхідно знайти зображення певної конструкції виробу, то використовуйте слово «image» («зображення» чи «фотографії»).

Якщо один зі знайдених документів у більшій мірі відпові-дає зазначеній темі проекту ніж інші, клацніть на кнопці Знайти подібні документи (зображення).

Заключний інструктаж

слідкувати за дотриманням вимог, що ставляться перед учнями;

допомагати учням у разі потреби;

-звернути увагу учнів на типові помилки та хиби під час виконання практичної роботи;

- відзначати правильність навчальних дій учнів.

VII. Підведення вчителем підсумків заняття.

Рефлексія (усвідомлення набутих знань, виконаної роботи)

1. Що нового ви дізналися на уроці?

2. Чи можна скористатись отриманими знаннями

Заключна частина:

виставлення оцінок за роботу на уроці;

домашнє завдання: виконати завдання практичної роботи (знайти відомості про виготовлення декоративної тарілки).

VІІ. ПРИБИРАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ УЧНЯМИ І ПРИМІЩЕННЯ ЧЕРГОВИМИ

Урок №2

ТЕМА УРОКУ: Створення банку ідей. Аналіз існуючих виробів аналогів.

МЕТА УРОКУ:

Навчальна:

 • Засвоєння знань про сутність творчості, зміст та технологію створення банку ідей;

 • Формування вмінь створювати банк ідей передбачуваних об’єктів проектування;

 • Засвоєння знань про аналіз об’єктів проектування;

 • Формування вмінь аналізувати вироби та визначати завдання проекту.

Виховна:

Виховувати наполегливість, вимогливість, акуратність.

Розвиваюча:

Розвивати логічне мислення, уяву

Дидактичні матеріали: журнали зі зразками тарілок, зразки об’єктів проектування.

Тип уроку: комбінований.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

I. Організаційний момент.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу.

III. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу.

V. Практична робота.

V.1.Самостійна практична робота учнів та інструктаж вчителя.

VII. Підведення вчителем підсумків заняття.

VIIІ. Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговими.

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ:

1) введення учнів в майстерню;

2) перевірка присутності учнів (за журналом, рапорт чергового, старости, письмово чи усно); заповнення вчителем класного журналу;

3)перевірка підготовленості учнів до заняття (зошит, підручник, креслярське приладдя, форматні аркуші, наявність спецодягу);

4) призначення чергових (вчителем);

5) організація робочих місць (що повинно бути на столі чи верстаку);

6) ознайомлення учнів з планом заняття.

ІІ. ПОВТОРЕННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ:

 1. "Зроби вибір" - вибрати з набору слів ті, які означають риси характеру людини, що сприяють високому результаті праці.

Працелюбність, лінь, злість, наполегливість, відважність, урівноваженість, агресивність, старанність, доброта.

 1. "Інтерв`ю за три кроки". До дошки викликаються два-три учні, які ставлять одне одному по три запитання. Давши правильну відповідь , відповідач робить крок уперед. Як що учень не може відповісти на поставлене запитання , то відповідає той хто запитує. Премагає той, хто опиниться попереду.

 2. Приклад: 1. Інформація це…...? 1. Тарілки для прикрас називають . . . .?

2. Джерелом інформації є . . . . . .? 2. З яких матеріалів виготовляють тарілки . . .?

3. Інтернет це . . .. .. ? 3. Від чого залежить глибина тарілки . . . .?

 1. "Третій зайвий" – серед записаних на картках назв предметів вилучити один зайвий.

Брусок

Обрізна дошка

Сталь

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ учнів :

Ви знаєте, що виготовлення будь-якого технічного чи технологічного об’єкта починають з творчого задуму. Розмірковуючи над проблемою, людина намагається віднайти найбільш удалий задум чи ідею, що допоможе розв’язати технічне протиріччя. Тут відразу варто зважити на дві обставини. По-перше, ідеї не з’являються самі по собі, навіть у випадку так званого «осяяння», коли розв’язок приходить ніби сам по собі. По-друге, учені завжди доводили, що цей процес спонтанного відкриття не є чимось випадковим, а має свої приховані закономірності.

Для того, щоб інформація була використана максимально ефективно, її необхідно аналізувати, розподіляти чи класифікувати.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ):

 1. Створення банку ідей

Працюючи над створенням конкретного об’єкта, дизайнер переглядає всі можливі шляхи розв’язку проблеми, що проявляється у вигляді набору образів майбутнього виробу — банку ідей та пропозицій.

Головним правилом створення банку ідей є: скопійовані або виконані власноруч рисунки, замальовки, ідеї у вигляді записів — увесь обсяг накопиченої інформації, який може стати в нагоді під час виконання наступних етапів проектування виробу, і який необхідно зберігати та класифікувати.

З чого починають створення банку ідей? Як правило, дизайнери використовують так звану клаузуру.

Клаузура — це великий аркуш паперу, на якому презентовані різноманітні варіанти майбутнього виробу в загальному вигляді, з прорисовкою окремих частин чи деталей. Аркуш із клаузурою повинен мати завершену композицію стосовно виробу чи проекту в цілому. Під час такої роботи можна застосовувати будь-які зображувальні засоби — від власноруч виконаних малюнків та ескізів до кольорових і скопійованих зображень.

V. ПРАКТИЧНА РОБОТА :

Клас поділяється на 2 групи :

 1. Група (ДИЗАЙНЕРИ)

 2. Група (АНАЛІТИКИ)

V.1.Самостійна практична робота учнів та інструктаж вчителя.

Завдання для І групи (Складання ескізу виробу)

Поміркуйте над образом майбутнього проекту. Використовуючи клаузуру, покажіть можливий образ вашого виробу з докладною прорисовкою всіх конструктивних елементів та основних ідей проекту. Конструкційний матеріал для дна тарілки дошка, для стінок фанера. Складіть ескіз майбутнього виробу в трьох варіантах.

Завдання для ІІ групи (Аналіз виробів-аналогів)

На основі малюнків майбутнього виробу чи клаузури здійсніть аналіз вашого виробу (або проекту в цілому), працюючи за таким алгоритмом:

а) визначте недоліки виробу та випишіть їх окремо;

б) перерахуйте позитивні сторони вашого (майбутнього виробу);

в) складіть план дій, за яким ви врахуєте або усунете недоліки вашого виробу та скористаєтесь перевагами Вашого проекту;

г) обговоріть ваш план дій зі своїми однокласниками. Уважно вислухайте зауваження чи пропозиції і, відповідно, ознайомившись з проектом, обговоріть план дій.

вироби-аналоги

Інструктаж вчителя.

 • слідкувати за дотриманням вимог, що ставляться перед учнями;

 • допомагати учням у разі потреби;

 • звернути увагу учнів на типові помилки під час виконання практичної роботи;

 • відзначати правильність навчальних дій учнів.

VІ. Підведення вчителем підсумків ЗАНЯТТЯ :

 1. підведення підсумків практичної роботи;

 2. відзначення кращих робіт та їх демонстрація;

 3. аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів; з’ясування причин, які призвели до помилок;

 4. повторне пояснення вчителем способів усунення помилок.

Рефлексія (усвідомлення набутих знань, виконаної роботи)

1. Що нового ви дізналися на уроці?

2. Чи можна скористатись отриманими знаннями у повсякденному житті? Де і за яких умов це може бути?

Домашнє завдання:

 1. Компоновка портфоліо майбутнього проекту

 2. Вибір зразка для виконання проекту

VIIІ. ПРИБИРАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ УЧНІМИ І ПРИМІЩЕННЯ МАЙСТЕРНІ ЧЕРГОВИМИ.

Урок №3

Тема уроку : Моделювання форми майбутнього виробу

(декоративна тарілка).

Мета уроку:

Навчальна

― сформувати в учнів знання про креслення та ескіз;

― навчити учнів виконувати трудові прийоми, операції по створенню технологічної картки;

― продовжити формування вмінь виконання творчого проекту;

― сприяти запам’ятовуванню основної термінології технологічних процесів;

Виховна

― виховувати в учнів культуру праці, бережливість, працелюбність, дбайливість;

― сприяти формуванню і розвитку моральних, трудових, естетичних, якостей людини;

― сприяти формуванню та розвитку пізнавального інтересу і нахилів учнів до предмету.

Розвивальна

― сприяти оволодінню основними способами мисленнєвої діяльності учнів (вчити аналізувати, виділяти головне, порівнювати, вибудовувати аналогії, узагальнювати і систематизувати, доводити та спростовувати, визначати і пояснювати поняття, ставити та вирішувати проблеми);

― сприяти розвитку рухової сфери (оволодіння моторикою дрібних м’язів рук, розвивати рухову спритність, співрозмірність рухів, точність і координацію рухів рук);

― сприяти розвитку в учнів творчих, технічних, загальних і спеціальних здібностей;

― сприяти розвитку в учнів відповідних видів і типів сприймання, пам’яті, мислення, уваги, уяви;

― сприяти формуванню і розвитку самостійності, цілеспрямованості, організованості та інших вольових якостей учнів).

Об’єкти праці: зразки тарілок виготовлених учнями попередніх класів, технологічні картки.

Обладнання, інструменти, матеріали: лінійка, олівець, циркуль, листи формату А4.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок

.

ПЛАН УРОКУ

I. Організаційний момент.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу.

III. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу.

V. Практична робота.

V.1.Вступний інструктаж.

V.2.Самостійна практична робота учнів та інструктаж вчителя.

V.3.Заключний інструктаж.

VI. Підведення вчителем підсумків заняття.

VIІ. Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговими.

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ:

 1. введення учнів в майстерню; привітання;

 2. перевірка присутності учнів; заповнення вчителем класного журналу;

 3. перевірка підготовленості учнів до заняття (креслярське приладдя, форматні аркуші, наявність спецодягу та інше);

 4. призначення чергових;

 5. організація робочих місць;

 6. ознайомлення учнів з планом заняття.

ІІ. ПОВТОРЕННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ:

Метод зразків

Учням демонструється журнал з малюнками ідеальних об’єктів «Декоративна тарілка» та готові виконанні роботи. На основі порівняння виявити технологічні протиріччя між малюнками ідеальних виробів та існуючими виготовленими виробами і розробити послідовність(алгоритм) дій щодо їх усунення. Для зручності діти заповнюють таблицю подану нижче:

Ознаки

Ідеальний об’єкт

Реальний об’єкт

Дії з усунення протиріч

Колір

Розміри

Форма

Стиль виконання

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ учнів :

Сьогодні ми навчимося розробляти креслення, та ескізи нашого проекту «Декоративна тарілка».

Та складемо технологічну картку нашого майбутнього виробу , по якій і будемо виконувати технологічні прийоми обробки деревини.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ(Розповідь учителя)

Заготовкою для тарілки нам послужить 3 або 5 мм. фанера. На заготовці проводять коло діаметром 300мм. Розбивають заготовку на 16 рівних частин (виріб буде мати гарний зовнішній вигляд якщо розбити на 24 або 32 рівних частини). Від зовнішнього кола за допомогою циркуля проводять на відстані 5 мм. (для першого разу можна використовувати 10 мм.) кола до центу. В місцях перетину кола з лініями проставляють точки та свердлять отвори діаметром 2мм. Отримані точки з’єднують: точку на колі меншого діаметра з’єднують з точкою на колі більшого діаметра. З’єднав точки отримують декілька замкнутих ламаних ліній.

Випиляні деталі обробляють шліфувальною шкуркою і з’єднують на клею так, щоб зовнішній кут меншої накладався на внутрішній кут більшої деталі. Зібрав свого роду піраміду, приклеюють дно та ставлять під прес , або затискають в струбцинах. Для оздоблення можна використовувати лаки різних відтінків, можна наносити узори для випалювання на верхній круг та дно.

V. ПРАКТИЧНА РОБОТА

V.1. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ:

 1. повідомлення назви, мети і завдань практичної роботи;

 2. ознайомлення з технічними вимогами до об’єктів праці (зразків);

 3. повідомлення вказівок про підготовку до роботи, організацію робочого місця, дотримання правил безпечної праці (вказати, на що особливо звернути увагу);

 4. показ і пояснення прийомів та способів виконання нових операцій;

 5. пояснення і показ методів самоконтролю правильності виконання операцій, прийомів і якості роботи;

 6. перевірка правильності засвоєння практичних прийомів і способів виконання операцій 1-2 учнями:;

 7. показ зразків виробів, які будуть виготовляти учні;

 8. ознайомлення з технічною (ескізи, креслення, схеми) і технологічною (інструкційні, інформаційні та технологічні карти) документацією на ці вироби;

 9. повідомлення про норми часу і норми виробітку;

 10. пояснення критеріїв оцінювання практичної роботи;

 11. видача завдань для практичної роботи і розподіл учнів за робочими місцями.

V.2. САМОСТІЙНА ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ ТА ІНСТРУКТАЖ ВЧИТЕЛЯ:

Клаузура виробу

1. Підготувати аркуш формату А4 , лінійку , олівець , циркуль.

2. Накреслити отвір діаметром 250 мм.

3. Розбити коло на 16 рівних частин.

4. Провести від зовнішнього кола внутрішні (7 кіл.)

5. В місцях перетину кіл з лініями проставити точки.

6. Отримані точки з’єднати.

7. Продемонструвати роботу вчителю.

Скласти технологічну картку виробу за зразком

Послідовність виготовлення

Поопераційні ескіз

Інструменти , матеріали

1.

Підібрати заготовки

Лінійка

2.

Нанести на заготовку малюнок відповідно до клаузули виробу

(малюнок з кресленням виробу можна також приклеїти на заготовку)

Лінійка, олівець, циркуль

3.

Просвердлити точки в місцях перетину

Електричний дриль, коловорот, свердлильний верстат.

4.

По контуру випиляти деталі тарілки

Лобзик, пилочки

5.

Випиляні деталі зашліфувати

Шліфувальна шкурка

6.

Склеїти деталі між собою

Столярний клей, струбцини, лещата

7.

Оздоблення

Лак, щітки, випалювач

V.3. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ:

 1. підведення підсумків практичної роботи;

 2. відзначення кращих робіт та їх демонстрація;

 3. аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів; з’ясування причин, які призвели до помилок;

повторне пояснення вчителем способів усунення помилок.

VІ. Підведення вчителем підсумків ЗАНЯТТЯ:

 1. отже сьогодні ми розробили клаузуру нашого майбутнього виробу, та склали технологічну картку;

 2. об’єктивна оцінка результатів колективної та індивідуальної праці учнів на занятті; виставлення оцінок у класний журнал та у щоденники учнів;

 3. завдання учням для підготовки до наступного заняття(доопрацювати технологічну картку).

 4. Робота над проектом

VІІ. ПРИБИРАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ УЧНЯМИ І ПРИМІЩЕННЯ МАЙСТЕРНІ ЧЕРГОВИМИ.

Урок №4

Тема уроку : Отримання виробів заданої форми(декоративна тарілка).

Мета уроку:

Навчальна

― закріпити в учнів розуміння процесу різання та уявлення про технологію пиляння фанери і ДВП;

― навчити учнів виконувати трудові прийоми, операції;

― продовжити формування вмінь виконання творчого проекту;

― удосконалити навички пиляння фанери;

Виховна

― виховувати в учнів культуру праці, бережливість, працелюбність, дбайливість;

― сприяти формуванню і розвитку моральних, трудових, естетичних, якостей людини;

― сприяти формуванню та розвитку пізнавального інтересу і нахилів учнів до предмету.

Розвивальна

― сприяти оволодінню основними способами мисленнєвої діяльності учнів (вчити аналізувати, виділяти головне, порівнювати, вибудовувати аналогії, узагальнювати і систематизувати, доводити та спростовувати, визначати і пояснювати поняття, ставити та вирішувати проблеми);

― сприяти розвитку рухової сфери (оволодіння моторикою дрібних м’язів рук, розвивати рухову спритність, співрозмірність рухів, точність і координацію рухів рук);

― сприяти розвитку в учнів творчих, технічних, загальних і спеціальних здібностей;

― сприяти розвитку в учнів відповідних видів і типів сприймання, пам’яті, мислення, уваги, уяви;

― сприяти формуванню і розвитку самостійності, цілеспрямованості, організованості та інших вольових якостей учнів).

Об’єкти праці: зразки тарілок виготовлених учнями попередніх класів, технологічні картки, деталі виробу проектної діяльності

Обладнання, інструменти, матеріали: ножівки, лобзики, запасні лобзикові пилки, свердлильний верстат, коловорот, електричний дриль, заготовки з фанери.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь та навичок.

ПЛАН УРОКУ

I. Організаційний момент.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу.

III. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу.

V. Практична робота.

V.1.Вступний інструктаж.

V.2.Самостійна практична робота учнів та інструктаж вчителя.

V.3.Заключний інструктаж.

VI. Підведення вчителем підсумків заняття.

VIІ. Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговими.

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ:

 1. введення учнів в майстерню; привітання;

 2. перевірка присутності учнів ; заповнення вчителем класного журналу;

 3. перевірка підготовленості учнів до заняття (креслярське приладдя, форматні аркуші, наявність спецодягу та інше);

 4. призначення чергових;

 5. організація робочих місць;

 6. ознайомлення учнів з планом заняття.

ІІ. ПОВТОРЕННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ:

Робота в групах

Об’єднати розташовані на дошці види технічної документації три групи: ескізи , технічні рисунки та креслення. По закінченні роботи представник кожної групи має пояснити свій вибір

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ учнів :

Мозковий штурм

Який має бути обраний вами виріб?

Учням дається час 2-3 хв. Щоб вони обміркували свою відповідь.

Після цього діти дають відповідь , а вчитель записує їх на дошці. Потім вчитель повідомляє що все записане на дошці - показники якості їх майбутніх виробі, і тому ці показники поділяють на чотири групи:

 • функціональні,

 • естетичні,

 • ергономічні,

 • технологічні.

 • Вчитель записує на дошці назви груп та розподіляє за ними всі запропонованні учнями показники

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя

Пиляння деревини -- процес закритого розрізання її на частини з утвореннямміж ними пропилу. Пропил обмежений трьома гранями: нижньою (дном) і двомабоковими. Пиляння здійснюється ручними і електрифікованими пилками, а також накруглопилкових верстатах.

Для ручного пиляння застосовують багаторізцеві інструменти — пилки.Елементи пиляльного полотна показані на рисунку 16, а.

Зуби пилки характеризуються кроком і висотою. Крок t -відстань між вершинами двох суміжних зубів. Висота h -відстань від вершини до основи зуба (вимірюється по перпендикуляру,опущеному з вершини на лінію 2 основизубів).

Нарізають зуби по всій довжині кромки. Ряд зубів називається зубчастим вінцем; кромка полотна, якапротилежна зубчастому вінцю, — обушком,а бокові сторони полотна -щічками.

Форма зубів полотна і кут загострення кромки залежить від виду пиляння.Так, для поздовжнього пиляння деревини

застосовують полотна з косокутним зубом з нахилом в сторону пиляння (рис.16, б). Робочим ходом пилки єтільки рух уперед.

Для поперечного пиляння деревинизастосовують полотна з зубом у формі рівнобедреного трикутника (рис. 16, в). Передня грань зубів пилки дляпоперечного пиляння нахилена до площини полотна, а різальними є бокові кромки.Робочим ходом є рух уперед і назад.

Для мішаного пиляння деревинизастосовують полотна з прямокутним зубом (рис. 1G, г). Передня грань зубів пилки нахилена доплощини полотна, а різальними кромками є всі кромки грудки. Робочим ходом єтільки рух уперед.

За конструкцією ручні столярні пилки поділяються на натягнуті (лучкові) і ненатягнуті(ножівки і наградки) (рис. 17).

Пилки виготовляють з інструментальних вуглецевих сталей У9А, У10А.

Ручне пиляння деревини — дуже трудомістка і малопродуктивна операція. Механізоване пиляння деревини здійснюється за допомогою ручних електрифікованих дискових пилок та на круглопильних верстатах.

Контроль якості пиляння деревини здійснюють вимірювальним інструментом. Відхилення величини кута між кромкою і пластю можна перевірити кутником, єрунком або малкою; викривлення пропилу — на око або прикладанням лінійки до оброблюваної поверхні; ворсистість, відколювання трісок— на око.

Закріплення нового матеріалу

Питання для закріплення нового матеріалу:

- Який інструментвикористовують для визначення відхилення величиникута між кромкою і пластю?

- За допомогоючого здійснюють контроль якості пиляння ?

-Які ви знаєте види пилок?

-Що називається пластю?

-Що називається кромкою?

Форма закріплення нового матеріалу - фронтальна.

V. ПРАКТИЧНА РОБОТА

V.1. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ:

 1. повідомлення назви, мети і завдань практичної роботи;

 2. ознайомлення з технічними вимогами до об’єктів праці (зразків);

 3. повідомлення вказівок про підготовку до роботи, організацію робочого місця, дотримання правил безпечної праці (вказати, на що особливо звернути увагу);

 4. показ і пояснення прийомів та способів виконання нових операцій;

 5. пояснення і показ методів самоконтролю правильності виконання операцій, прийомів і якості роботи;

 6. перевірка правильності засвоєння практичних прийомів і способів виконання операцій 1-2 учнями:;

 7. показ зразків виробів, які будуть виготовляти учні;

 8. ознайомлення з технічною (ескізи, креслення, схеми) і технологічною (інструкційні, інформаційні та технологічні карти) документацією на ці вироби;

 9. повідомлення про норми часу і норми виробітку;

 10. пояснення критеріїв оцінювання практичної роботи;

 11. видача завдань для практичної роботи і розподіл учнів за робочими місцями.

V.2. САМОСТІЙНА ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ ТА ІНСТРУКТАЖ ВЧИТЕЛЯ:

1. За технологічною карткою виготовленою на попередньому уроці виготовити виріб:

 • Нанести малюнок на заготовку(за допомогою копірки).

 • Просвердлити отвір.

 • Випиляти деталі по заданому контуру.

 • Виконувати прийоми пиляння фанери

V.3. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ:

 1. підведення підсумків практичної роботи;

 2. відзначення кращих робіт та їх демонстрація;

 3. аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів; з’ясування причин, які призвели до помилок;

повторне пояснення вчителем способів усунення помилок.

V.3. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ:

 1. підведення підсумків практичної роботи;

 2. відзначення кращих робіт та їх демонстрація;

 3. аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів; з’ясування причин, які призвели до помилок;

 4. повторне пояснення вчителем способів усунення помилок.

VІ. Підведення вчителем підсумків ЗАНЯТТЯ:

 1. отже сьогодні ми виготовили деталі майбутнього виробу;

 2. об’єктивна оцінка результатів колективної та індивідуальної праці учнів на занятті; виставлення оцінок у класний журнал та у щоденники учнів;

 3. завдання учням для підготовки до наступного заняття(допиляти деталі заготовки).

 4. Вивчити види оздоблення. Робота над проектом

VІІ. ПРИБИРАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ УЧНЯМИ І ПРИМІЩЕННЯ МАЙСТЕРНІ ЧЕРГОВИМИ.

Урок №5

ТЕМА УРОКУ : Оздоблення виробів з деревини.

МЕТА УРОКУ:

Навчальна:

Сформувати знання про види оздоблення деревини, про етапи підготовки деревини до оздоблення.

Виховна:

виховувати культуру праці, працелюбність;

Розвиваюча:

розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації рухів;

Об’єкти праці: зразки тарілок з оздобленням, технологічні картки, деталі виробу проектної діяльності

Обладнання, інструменти, матеріали: шліфувальний папір, лак, пензлики, акварельні краски, випалювачі

Тип уроку: урок-дослід

ПЛАН УРОКУ

I. Організаційний момент.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу.

III. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу.

V. Практична робота.

V.1.Вступний інструктаж.

V.2.Самостійна практична робота учнів та інструктаж вчителя.

V.3.Заключний інструктаж.

VI. Підведення вчителем підсумків заняття.

VIІ. Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговими.

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ:

 1. введення учнів в майстерню; привітання;

 2. перевірка присутності учнів ; заповнення вчителем класного журналу;

 3. перевірка підготовленості учнів до заняття (креслярське приладдя, форматні аркуші, наявність спецодягу та інше);

 4. призначення чергових;

 5. організація робочих місць;

 6. ознайомлення учнів з планом заняття.

ІІ. ПОВТОРЕННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ:

Домашнє завдання перевіряється фронтально за допомогою контрольних питань з попередньо вивченої теми:

 1. Який інструментвикористовують для визначення відхилення величиникута між кромкою і пластю?

 2. За допомогоючого здійснюють контроль якості пиляння ?

3) Які ви знаєте види пилок?

4) Що називається пластю?

5)Що називається кромкою?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ учнів :

Ця тема одна з важливих в курсі трудового навчання, її засвоєння дозволить вам правильно виконувати оздоблення деревини. Як ви думаєте, де знадобляться вам ці знання?

На наступних уроках трудового навчання, а також у разі самостійної роботи у подальшому вашому житті.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ:

Розповідь учителя

Вам потрібно буде з’ясувати, які найрозповсюдженіші способи оздоблення виробів із деревини на прикладі тарілок, обрати для оздоблення своєї тарілочки найоптимальніший варіант оздоблення та навчитися виконувати роботу з оздоблення.

Види оздоблення тарілок: (демонстрація оздоблених тарілок)

 • різьблення

 • випалювання

 • нанесення малюнка фарбою, лаком

Який з цих видів ви могли би використати для оздоблення своєї тарілки, враховуючи ваші вміння, доступність способу, наявність інструментів, матеріалів, часу на роботу з оздоблення? Давайте дослідимо наші види оздоблення

Учні розповідають про види оздоблення:

1 учень(різьблення)

Достеменно не відомо, коли людиною вперше було виготовлено виріб, прикрашений узором, коли виникло мистецтво оздоблення виробів. Але археологами віднайдено написи, малюнки на кам’яних скелях прикрашені малюнками, які датуються 4ст. до нашої ери. Найдавніші пам’ятки народного мистецтва на території сучасної України датуються близько 20 тис. років до н.е. Це вироби з кістки, оздобленні геометричним різьбленням.    Серед художніх робіт в нашій країні найбільш розповсюджене і улюблене  в народі здавна було різьблення по дереву. Різьбленням прикрашали житло і кораблі, меблі і посуд, знаряддя праці. Яскравістю образів, влучністю, спостережливістю, тонким гумором, оригінальною красою відрізняються народні дерев’яні іграшки.

   Багатовікова культура художників різьблення по дереву має національні традиції, які передаються з покоління в покоління при оздоблені різьбленням дерев’яних будинків, створені побутових декоративних виробів. Найкращі зразки таких виробів, створених народними майстрами бережно зберігаються в музеях нашої країни.

   Дерево в наші дні залишається улюбленим матеріалом художників. З нього створюють скульптуру, різьблені декоративно – утилітарні предмети. В області художньої обробки дерева працюють народні майстри і художники професіонали, організовано ведеться підготовка кадрів.

Найпоширенішими є два види різблення це – Контурне і Геометричнерізблення.

Контурне різьблення

   Контурне різьблення характерне неглибокими тонкими, двогранними виїмками, які проходять по всьому контуру рисунка. в контурному різьбленні використовують головним чином образотворчі мотиви:

листки, квіти, фігурки тварин, птахів. Зображення яке виконане контурним різьбленням, подібне на гравірований рисунок, лінії його різкі, жорсткі, гра зі світлом майже відсутня. Контурне різьблення використовують частіше в поєднанні з іншими видами різьблення – геометричним,   При виконанні контурного різьблення використовують не тільки ніж - косячок, але і різні стамески.

Інструменти для контурного різьблення:

Стамеска – це ручний інструмент, який складається : з ручки, полотна, та ріжучої частини.

Стамески бувають різних профілів : овальні, дугові , трикутні, навскісні та гострокутні.

Геометричне різьблення.

Геометричне різьблення – один із самих давніх видів різьблення по дереву. Воно виконується у вигляді двох –, трьох -, чотирьохграних виїмок, які створюють на поверхні узор з геометричних фігур – трикутників, квадратів, окружностей.

Для виконання геометричного різьблення потрібно мати набір спеціальних різальних інструментів: ножів- різаків: їх будова така сама як і стамесок.

2 учень(випалювання)

Випалювання або пірографія простий та ефективний спосіб оздоблення деталей та виробів з масиву деревини, фанери, тканини та інших матеріалів.

Для випалювання використовують декілька способів.

Найпростіший та найдавніший - випалювання лінзою в сонячний день. Але не завжди є погода та й треба мати міцну витримку.

Простіше випалювати електричним випалювачем. Класичними стали моделі з ніхромовим дротом, яким і відбувається випалювання. Такі випалювачі випускалися з регулюванням та без регулювання.

На сучасний ринок потрапили комбіновані електроінструменти. Вони дуже схожі на паяльник.

Дійсно, інструментом можна виконувати паяльні роботи. А можна використовувати для випалювання.

Тим більше, що є навіть деякі штампи.

Крім того в комплекті може бути термоніж. Ним можна працювати з полімерами та синтетичними тканинами.

Якщо порівняти ці види випалювачів, то однозначного висновку важко досягти.

Ніхромовий випалювач швидко нагрівається та охолоджується. Як правило ніхромовий нагрівальний елемент має форму дуги, прямокутника або трикутника.

Дріт з ніхрому можна вигнути, що покращує результати випалювання. Однією стороною випалюють точки, а іншою - риски та тонування.

Недоліками є постійний догляд за кріпленням ніхромового дроту. Особливо якщо випалювач вже був у використанні. Найчастіше жало закріплюють за допомогою запресовування або запаювання.

З часом на дротині осідає окалина або від перегрівання припій розплавлюється. Тоді виникають проблеми: випалювач працює нестабільно.

Сучасний випалювач-паяльник довго нагрівається (3-5 хв). Він не має регулятора. Якщо є декілька однакових жал але різної довжини то використовують їх. Довше жало менше нагрівається.

Споживає більше електричної енергії. Але в нього зручна та масивна рукоятка. На корпусі є екран для запобігання нагріванню рукоятки.

Випалювання виконують на підготовленій деревині або фанері.

На поверхню переносять композицію. Традиційно рисунок переносять з паперу через копірку.

Але є більш сучасний спосіб. Він точніший але вимагає додаткового обладнання.

На комп'ютері за допомогою програми для обробки графіки (наприклад FastStone Image Viewer) необхідно його розвернути навиворіт. Роздрукувати на лазерному принтері. Покласти фарбою на поверхню виробу та праскою нагріти аркуш. Фарба перейде на дерев'яну поверхню.

Є три способи утворення малюнка випалюванням. Перший за допомогою точок різного розміру. Другий випалювання лініями різної товщини. Третій - комбінований.

Спочатку бажано опанувати випалювання точками. Перші роботи потрібно виконувати на відходах. Лише після того, як рука буде відчувати випалювач, можна виконувати оздоблювальні роботи.

За складністю випалювання буває контурним (найпростіше), з заповненням площин та з використанням тіньових переходів.

З учень (лакування, фарбування)

Непрозоре покриття (оздоблення) - це покриття поверхні виробу непрозорою плівкою (фарбами), що закриває колір і текстуру деревини. Його застосовують для покриття вікон, дверей, огорожі. Для цього покриття застосовують олійні, емалеві, водоемульсійні фарби.

Прозоре оздоблення зберігає, або ще більше виявляє текстуру деревини. Для цього застосовують поліефірні і нітролаки, рідше олійні лаки. Часто перед нанесенням прозорого покриття деревину підфарбовують прозорими барвниками, щоб текстура поверхні стала виразнішою і красивішою.

Питання для закріплення нового матеріалу:

Отже який спосіб оздоблення є найгарнішим і чому?

Який спосіб оздоблення обрали б ви і чому ?

Зважаючи на час , який вид оздоблення ми використаємо на уроці?

V. ПРАКТИЧНА РОБОТА

V.1. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ:

 1. повідомлення назви, мети і завдань практичної роботи;

 2. ознайомлення з технічними вимогами до об’єктів праці (зразків);

 3. повідомлення вказівок про підготовку до роботи, організацію робочого місця, дотримання правил безпечної праці (вказати, на що особливо звернути увагу);

 4. показ і пояснення прийомів та способів виконання нових операцій;

 5. пояснення і показ методів самоконтролю правильності виконання операцій, прийомів і якості роботи;

 6. перевірка правильності засвоєння практичних прийомів і способів виконання операцій 1-2 учнями:;

 7. показ зразків виробів, які будуть виготовляти учні;

 8. ознайомлення з технічною (ескізи, креслення, схеми) і технологічною (інструкційні, інформаційні та технологічні карти) документацією на ці вироби;

 9. повідомлення про норми часу і норми виробітку;

 10. пояснення критеріїв оцінювання практичної роботи;

 11. видача завдань для практичної роботи і розподіл учнів за робочими місцями.

V.2. САМОСТІЙНА ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ ТА ІНСТРУКТАЖ ВЧИТЕЛЯ:

1. Зашліфувати поверхню деталей надати їм гладкості.

2. Обрати вид оздоблення . Та провести оздоблювальні роботи

 • Якщо використовуєте лакування і фарбування дотримуйтесь правил техніки безпеки

 • Якщо використовуєте випалювання дотримуйтесь правил техніки безпеки під час випалювання

V.3. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ:

 1. підведення підсумків практичної роботи;

 2. відзначення кращих робіт та їх демонстрація;

 3. аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів; з’ясування причин, які призвели до помилок;

повторне пояснення вчителем способів усунення помилок.

V.3. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ:

 1. підведення підсумків практичної роботи;

 2. відзначення кращих робіт та їх демонстрація;

 3. аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів; з’ясування причин, які призвели до помилок;

 4. повторне пояснення вчителем способів усунення помилок.

VІ. Підведення вчителем підсумків ЗАНЯТТЯ:

 1. отже сьогодні ми оздобили деталі майбутнього виробу;

 2. об’єктивна оцінка результатів колективної та індивідуальної праці учнів на занятті; виставлення оцінок у класний журнал та у щоденники учнів;

 3. завдання учням для підготовки до наступного заняття(склеїти деталі).

 4. Робота над проектом.

VІІ. ПРИБИРАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ УЧНЯМИ І ПРИМІЩЕННЯ МАЙСТЕРНІ ЧЕРГОВИМИ.

Урок №6

Тема уроку: Урок -доповідь. Захист проектів

Мета уроку:

Навчальна:

Виявити рівень теоретичних знань та практичних умінь після вивчення розділу «Виготовлення виробів з деревини»;

Формувати навички роботи в групах, уміння висловлювати та аргументувати свою думку, публічно захищаючи власний творчий проект;

Виховна:

Виховувати інтерес до самостійної творчої роботи, гордість за власні досягнення;

Розвиваюча:

Сприяти формуванню і розвитку самостійності, цілеспрямованості, організованості ;

Сприяти оволодінню основними способами мисленнєвої діяльності учнів (вчити аналізувати, виділяти головне, порівнювати, вибудовувати аналогії, узагальнювати і систематизувати, доводити та спростовувати, визначати і пояснювати поняття, ставити та вирішувати проблеми).

Дидактичні засоби: зразки проектів попередніх класів, картки оцінювання проектів.

Об’єкти праці: творчі проекти учнів

Обладнання , інструменти, матеріали: мультимедійна дошка, проектор.

Тип уроку: урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

 3. Перевірка знань умінь і навичок у вигляді захисту проекту.

 4. Підведення підсумків.

 5. Домашнє завдання

 6. Прибирання робочих місць та майстерні черговими.

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Під час виконання творчого проекту ви пройшли всі основні етапи створення виробу на промислових підприємствах. Ми навчились новим технологіям . Під час виконання проекту ви згадали теоретичні відомості з 5-6 класів, використали уміння обробки конструкційних матеріалів. Набуті знання та уміння можна використати в майбутньому під час розв’язання різноманітних життєвих ситуацій. Оскільки ви розвивали логічне мислення, тренували пам’ять та вирішували прості навчальні завдання.

 1. Повідомлення теми мети та завдань уроку.

Отже тема нашого сьогоднішнього уроку це – ЗАХИСТ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ.

Метою якого є перевірити ваші теоретичні та практичні знання які ми впроваджували на попередніх уроках з вивчення теми «Обробка деревини».

Завдання нашого уроку будуть наступними.

 1. Захист проекту та оцінювання виробу

А) Обгрунтування теми проекту;

Б) Конструкція виробу;

В) Технічний опис (технологічна картка);

Г) Створення реклами.

А допоможуть мені в цьому журі (учні які займали призові місця на міських та обласних олімпіадах з трудового навчання). Яким роздані картки оцінювання творчого проекту.

3.Перевірка знань умінь і навичок у вигляді захисту проекту.

 1. Учні по черзі демонструють свої проекти

(по можливості презентація виконана в Power Point).

За схемою:

 • Історична довідка та класифікація тарілок;

 • Вибір зразків аналогів

 • Клаузура(ескіз, креслення, малюнок) свого виробу

 • Матеріал який використали

 • Які інструменти знадобились для обробки

 • Послідовність виготовлення(технологічна картка)

 • Реклама свого виробу

Картка оцінювання творчого проекту

Конструкція:

відповідність конструкції призначенню виробу -

міцність і надійність виробу -

зручність у користуванні

Технологічні показники

витрати матеріалів -

стандартність технології, необхідне обладнання -

складність та обсяг виконаних робіт

Естетичні показники

оригінальність форми -

декоративність -

кольорове рішення -

Реклама

Представлення свого виробу -

Можливість масового виробництва та реалізації –

Оформлення -

Картка оцінювання виробу

№ п/п

Функціональність

та зручність у користуванні

Привабливість,

естетична

цінність

Володіння

техніками

обробки

Оригінальність

роботи та новизна

Всього

12б

4.Підведення підсумків

Незважаючи на всі труднощі, можна порадіти за наші успіхи. Всі учні гарно справились з поставленим завданням. Проекти є творчими , з оригінальними ідеями, можливістю впроваджувати в повсякденне життя.

Вчитель демонструє кращі роботи , аналізує найхарактерніші помилки і недоліки у роботі, з’ясувує причини, які призвели до помилок.

Загальна оцінка є середньоарифметичною чотирьох оцінок:

1. за поточну роботу;

2. за виріб;

3. за проектну папку;

4. за захист проекту.

5..Домашнє завдання

Підготувати вироби до виставки

6..Прибирання робочих місць та майстерні черговими

Критерії оцінювання творчого проекту

Критеріями оцінювання творчого проекту, які враховують оцінку за виріб і пояснювальну записку, можуть бути такі:

- Оцінки 10, 11, 12 виставляються, якщо вимоги до пояснювальної записки повністю дотримані. Вона складена в повному обсязі, чітко, акуратно. Виріб виготовлений технічно грамотно з дотриманням стандартів, відповідає естетичним вимогам. Якщо це виріб декоративно-прикладної творчості, то тема роботи повинна бути цікавою, до неї потрібно внести свою індивідуальність, свій творчий потенціал. Робота планувалась учнями самостійно, вирішувалися задачі творчого характеру з елементами новизни. Робота має високу економічну оцінку, можливість широкого застосування. Роботу або отримані результати дослідження можна використати як посібник на уроках праці чи на інших уроках.

- Оцінки 7, 8, 9 виставляються, якщо пояснювальна записка має невеликі відхилення від рекомендацій. Виріб виготовлений технічно грамотно з дотриманням стандартів, відповідає естетичним вимогам. Якщо це виріб декоративно-прикладної творчості, то він виготовлений акуратно, добротно, але не має в собі виняткової новизни. Робота планувалась із несуттєвою допомогою вчителя, в учня спостерігається нестійкий потяг вирішувати задачі творчого характеру. Проект має хорошу економічну оцінку, можливість індивідуального застосування.

- Оцінки 4, 5, 6 виставляються, якщо пояснювальна записка виконана з відхиленнями від вимог, не дуже акуратно. Є зауваження до виготовлення виробу у плані його естетичного змісту, недотримання технології виготовлення, матеріалу, форми. Планування роботи за допомогою вчителя, ситуаційний (нестійкий) інтерес учня до техніки.

Більш низька оцінка за проект не виставляється. Він потребує переробки або доробки.

Поточне оцінювання

Поточне оцінювання

1. Організація робочого місця - спецодяг, зошит, папка з документами.

2. Вибір, підготовка матеріалів.

3. Креслення, технологічна карта.

4. Макет (чорновий варіант пояснювальної записки).

5. Технологічні операції - розмічання, різання, пиляння, , свердління, точіння, шліфування.

6. Складання.

7. Оздоблення.

8. Захист проекту - за тиждень до закінчення теми (пояснювальна записка або публікація, виріб, рекламний проспект.

9. Публічна презентація - рейтинг проекту.

10. Майстер-клас для молодших школярів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.