• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Економіка
 • відкритого лекційного заняття з дисципліни “Економіка праці в організації” за темою “Трудові ресурси та зайнятість населення”

відкритого лекційного заняття з дисципліни “Економіка праці в організації” за темою “Трудові ресурси та зайнятість населення”

Опис документу:
Проведення за темою “Трудові ресурси та зайнятість населення” лекційного заняття з елементами бесіди є актуальним на даному етапі підготовки майбутніх фахівців, бо саме трудові ресурси – є потужним стимулом економічного зростання, підвищення ефективності праці та прискорення науково-технічного прогресу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАМАТОРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла ТУГАН – БАРАНОВСЬКОГО

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого лекційного заняття

з дисципліни

Економіка праці в організації”

тема “Трудові ресурси та зайнятість населення

спеціальність 5.0305401 “Економіка підприємства”

Зміст

стр.

 1. Вступ 3

 2. План проведення заняття 4

 3. Зміст заняття 6

 4. Методичне обґрунтування заняття 7

 5. Література 8

 6. Додаток 1 - 5 9

ВСТУП

Початок ХХI-го століття характерний для України активізацією процесів формуванням базових основ ринкової економіки. Саме це й обумовлює активну увагу на різних рівнях управління щодо створення сучасної системи економіки праці, яка б дозволяла відчутно підвищити продуктивність праці. Об’єктивно, що при ринкових трансформаціях найсуттєвіші перетворення відбуваються насамперед в соціально - трудовій сфері.

На сучасному етапі все частіше виникають факти безробіття та інфляції, страйків і соціальної напруженості в суспільстві, які відчутно впливають на життєвий рівень населення, ефективність праці й обсяги виробництва, а відповідно, й на темпи економічного зростання.

Проведення за темою “Трудові ресурси та зайнятість населення” лекційного заняття з елементами бесіди є актуальним на даному етапі підготовки майбутніх фахівців, бо саме трудові ресурси – є потужним стимулом економічного зростання, підвищення ефективності праці та прискорення науково-технічного прогресу.

Саме ця тема розкриває глибинну сутність тенденцій та змін, що проходять в системі ринку праці і зайнятості. Реалії розвитку суспільства свідчать, що населення не може існувати поза економікою, а економіка - без населення, це дві частини єдиного соціального організму. Об’єктивно, що найістотніший вплив на розвиток соціальної економіки справляє населення. Тому, надзвичайно актуальною на сучасному етапі постає проблема його зайнятості та безробіття.

Мета методичної розробки показати методику проведення лекційного заняття з елементами бесіди.

Дана методична розробка може бути використана викладачами економічних дисциплін.

-3-

План проведення заняття

Дисципліна: „Економіка праці в організації”

Тема: «Трудові ресурси та зайнятість населення»

Вид заняття: лекційне з елементами бесіди

Група: ЕП– 08 –А

Мета заняття:

навчальна – вивчити стан та структуру трудових ресурсів, форми

зайнятості і види безробіття з метою розкриття студентам

глибинної сутності соціально - трудових відносин.

виховна - привити студентам почуття розуміння змін, які відбуваються на

ринку праці та залежності стану розвитку економіки від

вкладеної праці;

розвиваюча – розвити у студентів здібності та уміння визначати пріоритети у

розвитку економіки, які б забезпечували ефективну зайнятість

населення, знижуючи рівень безробіття.

Забезпечення заняття

 1. Конспект лекції ( додаток 1)

 2. Роздатковий матеріал :

  1. Діаграма офіційного рівня безробіття в Україні за даними

Держкомстату (додаток 2)

  1. Класифікація трудових ресурсів (додаток 3)

  2. Структура населення як основного елемента трудових ресурсів

( додаток 4)

  1. Діаграма основних причин незайнятості населення в Україні

(додаток 5)

3. Технічний засіб навчання - мультимедійний проектор

Міждисциплінні зв’язки

 1. Дисципліна „Економіка підприємства

Тема: „Підприємство в системі ринкових відносин”

- 4-

 1. Дисципліна „Політекономія ”

Тема: „Відтворення та економічний цикл”

Тема: “ Відносини власності в соціально - економічному житті суспільства”

3. Дисципліна „Психологія та етика ділових відносин”

Тема: “ Специфіка діяльності в галузі.”

 1. Дисципліна „Основи правознавства”

Тема: „Загальні положення про трудове право”

 1. Дисципліна “Регіональна економіка”

Тема : “Населення регіону”
 1. Дисципліна “Ціноутворення”

Тема “ Визначення ціни на основі попиту споживачів”
 1. Дисципліна “Нормування праці “

Тема “Організація і нормування праці – частина в системі управління

підприємством”

Внутрішньодисциплінні зв’язки:

 • тема “ Система соціально - трудових відносин та їх регулювання”;

 • тема “Система формування персоналу”;

 • тема “Ринок праці : структура, елементи та функції”;

 • тема “Аналіз та планування чисельності персоналу”

- 5 -

Зміст заняття
 1. Організаційний момент

  1. Перевірка готовності аудиторії до заняття;

  2. Перевірка наявності студентів в аудиторії;

 1. Повідомлення теми і плану лекційного заняття

Тема: « Трудові ресурси та зайнятість населення»

План

 1. Соціально – економічна характеристика трудових ресурсів.

 2. Поняття та форми зайнятості населення.

 3. Сутність безробіття та його види.

 1. Мотивація пізнавальної діяльності студентів

На сучасному етапі в економічному житті багатьох країн, в тому числі і в Україні, має місце часткова або повна втрата зайнятості економічно активного населення. За рахунок чого зростає рівень безробіття, який пов’язаний зі скороченням темпів виробництва, що призводить до соціальної напруженості в суспільстві (додаток 2).

 1. Актуалізація опорних знань студентів ( усне опитування )

  1. Дати визначення ринку праці.

  2. Назвати основних суб’єктів ринку праці.

  3. Перелічити елементи ринку праці.

  4. Визначити функції ринку праці.

  5. Охарактеризувати основні чинники, які впливають на ринок праці.

6. Викладання лекційного матеріалу

7. Підведення підсумків заняття

- 6 -

Методичне обґрунтування заняття

Проведення за темою “Трудові ресурси та зайнятість населення” лекційного заняття з елементами бесіди є актуальним на даному етапі підготовки майбутніх фахівців, бо саме трудові ресурси – є потужним стимулом економічного зростання, підвищення ефективності праці та прискорення науково-технічного прогресу.

Заняття починається з організаційного моменту у ході якого перевіряється наявність студентів в аудиторії та готовність аудиторії і студентів до проведення заняття.

Після ознайомлення студентів з темою та планом проведення заняття здійснюється мотивація пізнавальної діяльності студентів. Вона підкреслює актуальність запропонованої теми тому, що на сучасному етапі в економічному житті країн, в тому числі і в Україні, має місце часткова або повна втрата зайнятості економічно активного населення. Все це пов’язано зі скороченням темпів виробництва, яке призводить до соціальної напруженості в суспільстві.

Актуалізація опорних знань студентів з питань ринку праці проводиться методом фронтального опитування.

Викладання лекційного матеріалу здійснюється за планом з використанням елементів бесіди, що активізує розумову діяльність студентів. В ході заняття студенти знайомляться з соціально - економічною сутністю трудових ресурсів, поняттям, видами і формами зайнятості населення, безробіттям та його видами. Для кращого засвоєння студентами вивчаємого матеріалу при проведенні заняття застосовується метод демонстрації наглядних зображень (додатки 2 - 5 ) з використанням технічного засобу – мультимедійного проектору. Це дозволяє залучити окрім слухового сприйняття інформації додатково ще й зорове, що стимулює краще сприйняття студентами викладаємого матеріалу.

Після кожного питання узагальнюється викладений матеріал. Наприкінці підводяться підсумки заняття.

-7-

Література

 1. Конституція України. – Київ, 1996р.

 2. Кодекс законів про працю України.

 3. Закон України “ Про оплату праці ”, від 20.04.95 № 144 / 95 – ВР

 4. Закон України “ Про зайнятість населення”11.ХІІ.1998р. №2. 309

 5. Меморандум Європейської асоціації Національних центрів продуктивності, “Продуктивність, інновація, якість трудових ресурсів та зайнятості”. Брюссель, 1999р.

 6. Буряк П.Ю., Григорьєва М.І., Корнінський Б.А., “Економіка праці й соціально-економічні відносини”. Навчальний посібник. Київ. Центр навчальної літератури, 2004 р.

 7. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч.посібник.- К.:КНЕУ, 2000 р.

 1. Баканов М.И. «Экономический анализ в торговле». Учебное пособие. г.Москва, изд-во «Финансы и статистика», 2004

 2. Єременко В.О. “Підвищення продуктивності: теорія, світовий досвід, шлях України”. Видавництво центру продуктивності Мінпраці та соціальної політики. Краматорськ, 2000р.

 3. Мних Є.В. “Економічний аналіз підприємства”. Підручник. м.Київ. Видавн. “Каравела”, 2004 р.

- 8-

Додаток 1

Зміст лекції

Тема «Трудові ресурси і зайнятість населення»

План

 1. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів.

 2. Поняття та форми зайнятості населення.

 3. Сутність безробіття та його види.

Література: Завіновська Г.Т. «Економіка праці» стор. 18-30.

Буряк П.Ю. “Економіка праці й соціально – трудові відносини” стор. 40-64

1.Соціально – економічна характеристика трудових ресурсів.

Відпрацювання ефективної державної демографічної політики з метою впливу на процеси відтворення населення і забезпечення його зайнятістю вимагає вивчення трудових ресурсів.

(Питання для бесіди : Дати визначення терміну “населення”)

Трудові ресурси це частина працездатного населення, яке володіє фізичними і інтелектуальними здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності.

(Питання для бесіди : Щоб зрозуміти суть «трудових ресурсів» потрібно пригадати, як залежно від віку поділяється все населення ?)

Залежно від здатності трудитися розрізняють:

 • осіб працездатних

 • осіб непрацездатних.

Непрацездатні особи в працездатному віці це інваліди І і II групи, а працездатні особи в непрацездатному віці - це підлітки і працюючі пенсіонери (по віку).

До працездатних трудових ресурсів належать:

 1. населення в працездатному віці, окрім непрацюючих інвалідів І і II групи, і непрацюючих осіб, які одержують пенсію на пільгових умовах;

 2. працюючі особи пенсійного віку;

 3. працюючі особи віком до 16 років.

- 9 -

Відповідно до рекомендацій ВОП (всесвітня організація праці) все населення підрозділяється на економічно активне і економічно неактивне.(додаток 3)

Економічно активне - це частина населення, яка пропонує свою працю для виробництва товарів і надання послуг. Кількісно ця група складається із зайнятих і безробітних, які на даний момент не мають роботи, але бажають її мати.

Таким чином, загальна чисельність економічно активного населення включає зайнятих і безробітних.

Оскільки, як було зазначено вище, населення – це елемент продуктивних сил, носій виробничих відносин, то частина економічно активного населення якраз і забезпечує формування трудового потенціалу країни.

Економічно неактивне це та частина населення, яка не входить до складу працездатних ресурсів:

 • учні, студенти, курсанти денних форм навчання;

 • особи, які одержують пенсію по віку або на пільгових умовах;

 • особи, які одержують пенсію по інвалідності

 • особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми,

хворими родичами;

 • інші особи, яким немає потреби працювати незалежно від джерела доходу.

Якщо розглядати структуру населення, як основного елемента трудових ресурсів у більш розгорнутій формі, то вона може бути визначена такими ознаками (додаток 4):

 • стать;

 • вік;

 • освіта;

 • релігія;

 • професія;

 • національність та мова;

 • соціальна група;

 • місце проживання.

Використання робочої сили в процесі праці передбачає її відтворення. Існують екстенсивний і інтенсивний типи відтворення робочої сили.

Екстенсивний - це збільшення чисельності трудових ресурсів, як в окремих регіонах, так і по країні в цілому, без зміни їх якісних характеристик.

Інтенсивний - це зміна якості трудових ресурсів, тобто зростання освітнього рівня працівників, їх кваліфікації, та ін.

Обидва типи відтворення трудових ресурсів взаємозв’язані між собою.

- 10 -

Основне джерело поповнення трудових ресурсів - це молодь, яка вступає в працездатний вік. Сучасній демографічній ситуації властива тенденція до зменшення чисельності населення, його економічно активної частини.

2. Поняття та форми зайнятості населення

Використання трудових ресурсів характеризується показником зайнятості.

Зайнятість населення - це діяльність частини населення по створенню суспільного продукту. Саме в цьому і полягає економічна суть зайнятості. Вона об'єднує виробництво і споживання, а структура зайнятості визначає характер їх взаємозв'язків.

Соціальна суть зайнятості відображає потребу людини в самовираженні, а також в задоволенні матеріальних і духовних потребах за допомогою доходу, який працюючий одержує за свою працю.

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» до зайнятого населення належать громадяни нашої країни, які проживають на її території на законних підставах.

(Питання для бесіди : Давайте разом поміркуємо, хто саме може відноситися до зайнятого населення ?)

 1. Особи, що працюють по найму на умовах повного або неповного робочого дня

(тижня) на підприємствах, організаціях незалежно від форм власності;

 1. Громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи і

підприємців, тобто осіб, зайнятих ІТД, фермерів, членів їх сімей, які беруть

участь в процесі виробництва;

 1. Особи , що вибрані, призначені або затверджені на оплачувані посади в органах

державної влади;

 1. Громадяни, що проходять службу в озброєних силах;

 2. Особи, що проходять професійну підготовку, перепідготовку і підвищення

кваліфікації з відривом від виробництва.

 1. Особи, зайняті вихованням дітей, наглядом за хворими, інвалідами і

громадянами похилого віку;

Форми зайнятості – характеризують розподіл активної частини трудових ресурсів залежно від сфер використання праці.

-11-

(Питання для бесіди : На вашу думку, які чинники треба враховувати при цьому розподілу ?)

 • характер діяльності;

 • соціальну приналежність;

 • галузеву приналежність;

 • територіальну приналежність;

 • стать;

 • віковий рівень.

Розрізняють наступні традиційні форми зайнятості :

повна, неповна, первинна, вторинна.

Повна - це діяльність впродовж повного робочого дня, тижня, яка забезпечує дохід в нормальних для даного регіону розмірах.

Неповна - характеризує зайнятість особи або протягом неповного робочого часу або з неповною оплатою. Неповна зайнятість може бути явною або прихованою.

Явна обумовлена соціальними причинами: необхідністю отримання освіти, підвищенням кваліфікації.

Прихована відображає порушення рівноваги між робочою силою і іншими виробничими чинниками. Вона зв'язана, наприклад, зі зниженням об'єму виробництва, реконструкції підприємства і проявляється в низьких доходах, неповному використанні професійної компетенції або в низькій продуктивності праці. Ця форма зайнятості поки що недостатньо врегульована законодавством.

Первинна - це зайнятість по основному місцю роботи.

Вторинна – якщо крім основної роботи є ще додаткова зайнятість (за сумісництвом)

Окрім цих, традиційних форм зайнятості, існують ще і нетрадиційні: сезонна та тимчасова.

Сезонна - пов'язана з сезонною специфікою виробництва, наприклад, заготовка овочів. Ця форма зайнятості оформляється контрактом.

Тимчасова - це зайнятість по тимчасовому контракту.

-12-

 1. Сутність безробіття та його види.

Безробіття - складне економічне, соціальне і психологічне явище.

Безробіття - це економічна категорія, тому що вона обмежує економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення.

(Питання для бесіди: На вашу думку, які чинники можуть впливати на безробіття ?)

Чинники формування безробіття:

 • структурні зрушення в економіці, які призводять до масштабних змін у структурі і кількості попиту на робочу силу;

 • зниження темпів економічного розвитку, що призводить до зменшення кількості робочих місць;

 • недостатній сукупний попит на товари та послуги ;

 • інфляція, яка виявляється у зниженні реальних доходів населення, що призводить до збільшення пропозиції робочої сили при зниженні попиту на неї;

 • сезонні коливання виробництва , які викликають коливання в попиті на робочу силу ;

 • соціальні фактори :

а) недосконале трудове законодавство;

б) недостатня мобільність робочої сили;

в) недостатній розвиток програм зайнятості;

г) брак інформації про вільні робочі місця;

- демографічні фактори:

а) зміна чисельності населення;

б) зміна статево – вікової структури.

Безробіття поділяється на такі основні групи:

 1. Абсолютне безробіття – це безробіття, що виникає , коли робочих місць менше, ніж працюючого населення (у результаті перенаселення).

 1. Відносне безробіття – це безробіття, що виникає, коли в одному місці спостерігається надлишок робочої сили, а в іншому її дефіцит.

-13-

Розрізняють 4 основних види безробіття:

 • Фрикційне;

 • Структурне;

 • Циклічне;

 • Приховане.

Фрикційне безробіття - виникає тоді, коли частина людей добровільно змінює місце роботи, частина шукає нову роботу після звільнення, частина тимчасово втратила сезонну роботу, а частина, особливо молодь, у перше шукає роботу. Отже, фрикційне безробіття стосується тієї категорії людей, які шукають роботу чи сподіваються її найти в майбутньому. Воно вважається неминучим і певною мірою бажаним, тому, що частина працівників втративши роботу приходить з низькооплачуваної і малопродуктивної роботи на більш продуктивну і вище оплачувану роботу. А це призводить до підвищення доходів працівників і більш раціонального розподілу трудових ресурсів.

Структурне безробіття - це продовження фрикційного виду. Воно виникає тоді, коли в результаті науково - технічного прогресу відбуваються важливі зміни в технології та організації виробництва, а отже, й у структурі попиту на робочу силу. В наслідок цих змін попит на деякі професії зменшується або взагалі зникає, а на інші професії, яких раніше не було, зростає. Саме цим структурне безробіття відрізняється від фрикційного, при якому безробітні мають навички, які вони можуть продати, а при “структурному” ж безробітні не можуть знайти роботу без відповідної перепідготовки або додаткового навчання.

Циклічне безробіття - обумовлене спадами виробництва, коли сукупний попит на товари та послуги знижується, зайнятість скорочується, а безробіття зростає. Найбільше від цього виду страждає молодь, жінки, люди похилого віку.

Приховане безробіття – можна поділити на :

 • вимушену неповну зайнятість, коли людина працює неповний робочий день або тиждень;

 • кваліфікаційне безробіття – людина працює не за своїм рівнем майстерності, розрядом чи спеціальністю;

- функціональне безробіття – виникає , якщо працівник, який навіть зарахований на ту чи іншу посаду за фахом, зайнятий цілий робочий день але не виконує своїх обов’язків, а є лише присутнім на роботі.

-14-

Існує два види прихованого безробіття :

 1. часткове безробіття - втрата заробітку через скорочення нормальної тривалості робочого часу;

 1. тимчасове безробіття .

Основні причини незайнятості населення відбиває діаграма

(додаток 5):

 • 42 % це не влаштовані після закінчення навчального закладу;

 • 26% це звільнені за власним бажанням;

 • 16 % це вивільнені у зв’язку з реорганізацією та ліквідацією підприємств

та скороченням штатів;

 • 16% інші причини.

Останнім часом в Україні значно поширюється приховане безробіття, яке характерне для ситуації економічної кризи. Воно зумовлене неповним завантаженням потужностей підприємств, зменшенням обсягів виробництва, різким зниженням продуктивності праці, наданням працівникам неоплачуваних відпусток, неповною зайнятістю протягом робочого тижня. Така ситуація пов’язана з наслідками сировинної, енергетичної або фінансової криз.

Головна ціна безробіття – це не випущена продукція. Безробіття має серйозні соціальні наслідки. Якщо, робота - це, з одного боку джерело отримання доходу, а з іншого боку - засіб самоствердження людини, то, відповідно, втрата зайнятості для людини характеризує втрату обох цих складових : і самоствердження, і джерела доходу.

-15-

Додаток № 5

Тести

1. Основними суб’єктами ринку праці є:

а) роботодавець - продавець і найманий працівник;

б)роботодавець і найманий працівник ;

в) покупець і продавець;

г) усі відповіді вірні.

2. Важливою ознакою становлення ринку праці є :

а) мобільність робочої сили ;

б) стабільність робочої сили ;

в) розгалуженість робочої сили ;

г) усі відповіді вірні;

3. Природно – історична сукупність людей, яка формується в процесі

виробництва і відтворення самого життя – це :

а) людство;

б) суспільство;

в) населення ;

г) усі відповіді вірні .

4. Переміщення працездатного населення з одного регіону в інший, з

однієї країни в іншу в пошуках роботи і кращого життя – це:

а) еміграція робочої сили ;

б) міграція робочої сили;

в) імміграція робочої сили ;

г) немає правильної відповіді.

5. Розширене відтворення характеризується :

а) природним приростом населення ;

б) збільшенням еміграції над смертністю;

в) збільшення смертності над народжуваністю;

г) усі відповіді вірні.

6. Процес праці поділяється :

а) власне працю та предмети праці ;

б) предмети та засоби праці ;

в) власне працю та засоби праці ;

г) немає правильної відповіді.

7. Економіка праці - це :

а) галузь економічної науки ;

б) цілеспрямоване дослідження функціонування та результатів ринку у

сфері праці ;

в) комплексна наука;

г) усі відповіді вірні.

 1. Система відносин на ринку праці складається з компонентів :

а) відносини між найманим працівником і роботодавцем;

б) відносини між суб’єктами ринку праці і їх представниками;

в) відносини між суб’єктами ринку праці і державою;

г) усі відповіді вірні.

 1. За сегментацією ринок праці поділяється на :

а) первинний та вторинний ринок праці ;

б) внутрішній та зовнішній ринок праці ;

в) відкритий та прихований ринок праці;

г) усі відповіді вірні.

 1. Види руху населення :

а) природній;

б) просторовий ;

в)соціальний;

г) усі відповіді вірні.

Ключ до тестів

1. Г

2. А

3. В

4. Б

5. А

6. Б

7. Г

8. Г

9. А

10.Г

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!