Відкритий урок "Основні фонди підприємства"

Опис документу:
Мета: навчальна: знати принципи та методи управління основних фондів, показники оцінки та ефективності використання ОФ, методи нарахування амортизаційних відрахувань, коефіцієнти оборотності оборотних фондів;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА (ПЛАН) ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

Дисципліна – «Економіка, організація і планування виробництва»

Тема заняття – «Розрахунок амортизаційних відрахувань та показників ефективності використання виробничих фондів підприємства»

Тип заняття – практична робота

Форма проведення – узагальнення та контроль знань за допомогою розрахунку показників

Мета:

навчальна: знати принципи та методи управління основних фондів, показники оцінки та ефективності використання ОФ, методи нарахування амортизаційних відрахувань, коефіцієнти оборотності оборотних фондів;

виховна: виховання економічної грамотності та інтересу до предмету, формування відповідальності та готовності до трудової діяльності;

розвиваюча: розвивати вміння аналізувати, уособлювати та робити висновки щодо виробничих фондів підприємства, розвивати логічне мислення, увагу, пізнавальну активність.

Міжпредметні зв’язки:

ті , що забезпечують: «Локомотивне господарство», «Тепловози»

ті, що забезпечуються: курсове, дипломне проектування.

Дидактичне забезпечення: опорні конспекти, плакати, інструкції до практичних робіт, картки-завдання.

Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний пристрій, комп’ютер, калькулятори.

Література:

Основна:

 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства, навчальний посібник.- К.: Атака,2002.- 480 с.

 2. Дикань В.Л., Маслова В.О. Організація виробництва: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 421с.

 3. Кобець О.В., Пивовар Т.Г., Тимофєєва Г.Т.,та ін.. Економіка, організація і планування виробництва на залізничному транспорті. Навчальний посібник-К.:»Дельта», 2008.- 206 с.

 4. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч.посіб. – 4-те вид., стер. – К.: Вікар, 2006. – 219 с.

 5. С.Ф.Покропивний. Економіка підприємства. Підручник. – Вид.2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001.-528 с.,іл..

Додаткова:

 1. Закон України «Про залізничний транспорт»

 2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

 3. Економіка та організація виробництва: Підручник / За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К.: Знання, 2007. – 678 с.

 4. Организация производства. Учебник для ВУЗов / В.Л. Дикань, А.Г. Дейнека, Д.И. Ковалев, В.В. Компаниец, И.М. Писаревский, И.В. Чернобровка. – Х.: ООО “Олант”, 2002. – 288 с.

 5. Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Буняк С.О. Організація виробництва: Практикум. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.

 6. Туровец О.Г., Родионова В.Н. Организация производства на предприятии: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 207 с.

 7. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.:Каравела,2011.-415с.

 8. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии. Учебное пособие для студентов экономических факультетов и вузов. 2-е изд., доп. и переработ. – Ростов-на-Дону: издательский центр «МарТ», 2001. – 544 с.

ЕТАПИ ЗАНЯТТЯ

1 Організаційний етап.

Підготовка групи до заняття. Перевірка присутніх. Повідомлення теми і мети заняття.

2 Етап активізації навчально-пізнавальної діяльності

2.1 Повторення вивченого матеріалу. (Вправи для розпізнання термінів. Завдання 1,2,3)

2.2 Пояснення завдання до виконання практичної роботи №1.

2.3 Узагальнення знань з виконання практичної роботи.

3 Етап закріплення знань і набуття навичок

3.1 Логічний диктант (Завдання 4)

3.2 Рефлексія – самоаналіз роботи студентів та отриманих ними знань з теми

4 Етап підведення підсумків заняття

Поурочний бал студентам виставляється на підставі виконаної практичної роботи.

5 Домашнє завдання

Підготувати реферативну доповідь на тему «Виробничі фонди підприємства» .

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 Організаційний етап

Наголошую відсутніх у журналі. Перевіряю наявність письмового приладдя, зошитів

Перш ніж приступити до уроку пояснюю студентам, що метою уроку є узагальнення попередньої теми: Виробничі фонди підприємства

2 Активізація пізнавальної діяльності

2.1 Виробничий процес на будь-якому підприємстві здійснюється за участю виробничих фондів і трудової діяльності людини.

Завдання 1. Давайте пригадаємо з Вами головні поняття нашої теми:

(На аркушах паперу написані питання студент вибирає питання, відповідає на запитання; якщо він не може відповісти, то хід переходить до сусіда по парті)

1. Дати визначення основні фонди?

2.Дати визначення оборотні фонди?

3. Види основних засобів?

4. Види оборотних фондів?

5. Знос основних засобів?

6. Амортизація основних фондів?

Завдання 2.

Із запропонованих варіантів необхідно вибрати ті, які відносяться до основних фондів.

1 Будівлі

2. Споруди

3. Паливо

4. Комп'ютери

5. Матеріали

6. Машини

7. Папір для принтерів

8. Устаткування

10.Напівфабрикати

Завдання 3

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими економічними категоріями є:

1. амортизація;

2. коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів;

3. коефіцієнт екстенсивного використання основних виробничих фондів;

4. коефіцієнт інтегрального використання основних виробничих фондів;

5. коефіцієнт інтенсивного використання основних виробничих фондів;

6. коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів;

7. модернізація;

8. моральний знос;

9. норма амортизації;

10. основні виробничі фонди;

11. фізичний знос;

12. фондовіддача;

13. фондомісткість;

14. фондоозброєність праці.

1.

Показник, що характеризує, яка сума валового доходу припадає на 1 грн середньорічної вартості основних виробничих фондів.

2.

Процес знецінення діючих засобів праці до їх повного спрацювання під впливом науково-технічного прогрессу.

3.

Показник, що характеризує, яка активна частка основних виробничих фондів використовується працівниками підприємства в максимально завантажену робочу зміну.

4.

Показник, який характеризує уведення в дію нових виробничих потужностей.

5.

Відношення фактичного часу роботи основних виробничих фондів до календарного терміну його роботи.

6.

Удосконалення, покращення, оновлення об'єкта основних виробничих фондів, приведення його у відповідність до нових вимог і норм, технічних умов, показників якості.

7.

Засоби праці, які беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого періоду, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і властивості, а також переносячи свою вартість на вартість готового продукту частинами по мірі спрацьовування

8.

Показник, що характеризує, яка сума середньорічної вартості основних виробничих фондів припадає на 1 грн валового доходу підприємства.

9.

Відношення річної суми амортизації до вартості основних виробничих фондів, виражене у відсотках.

10.

Показник, який характеризує інтенсивність вибуття основних виробничих фондів упродовж розрахункового періоду.

11.

Матеріальне спрацьовування основних виробничих фондів, втрата ними фізичних властивостей, якостей, розмірів, працездатності.

12.

Відношення фактичної продуктивності основних виробничих фондів до їх паспортної продуктивності.

13.

Добуток коефіцієнтів інтенсивного та екстенсивного використання обладнання підприємства, що характеризує його завантаження за продуктивністю і часом.

14.

Процес перенесення частинами вартості основних виробничих фондів протягом терміну їх служби на вироблену продукцію і наступне використання цієї вартості для відшкодування спожитих основних фондів.

2.2 Пояснення виконання практичної роботи № 1.

2.3 Написання висновків до роботи.

3 Закріплення знань та набутих навичок

3.1 Треба виконати наступне завдання. Викладач читає твердження, а студент пише «вірно» чи «невірно».

Завдання 4.

  «Основні фонди»: проведення логічного диктанту:

                                       ЛОГІЧНИЙ ДИКТАНТ

                             Чи вірні наступні твердження:

1. Основні фонди за призначенням поділяються на виробничі і невиробничі

2. До основних виробничих фондів відносяться локомотиви, запчастини, під'їзні колії, будівлі заводу (цехи, дільниці)

3. До основних невиробничих фондів відносяться житловий будинок,       їдальня, бездіяльний верстат у цеху, меблі здоровпункту

4. Вартість основних виробничих фондів переноситься на вартість створюваної продукції по частинах

5. Вартість основних невиробничих фондів переноситься на вартість створюваної продукції повністю за один рік

6. При зарахуванні на баланс підприємства основні виробничі  оцінюються після їх придбання за повною первісною вартістю

7. В усіх галузях народного господарства структура основних виробничих фондів практично однакова, і на частку вартості будівель припадає не менше 40% вартості основних виробничих фондів

8. Відновлювальна вартість основних фондів визначається  періодично, з особливих рішень уряду

9. Основні виробничі фонди підприємства обліковуються тільки в натуральних показниках

10. Знос основних фондів - поступова втрата основними фондами  своїх корисних властивостей

11. Величину фізичного зносу визначають виходячи з вартості основних фондів і часу їх експлуатації

12. Моральний знос залежить від умов експлуатації, кліматичних умов, кваліфікації персоналу

                  

                 КЛЮЧ ДО ЛОГІЧНОГО ДИКТАНТУ

                           1. вірно

                           2. вірно

                           3. невірно

                           4. вірно

                           5. невірно

                           6. вірно

                           7. невірно

                           8. вірно

                           9. невірно

                          10. вірно

                          11. вірно

                          12. невірно

Критерії оцінки:

При відповіді на 12 питань - «5»

при відповіді на 10 питань - «4»

при відповіді на 8 питань - «3»

4 Підведення підсумків.

Домашнє завдання скласти доповідь за темою: «Виробничі фонди підприємства».

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Завідувач методичним кабінетом

____________І.В.Корченко

«__» _____________201_ р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

З дисципліни: «Економіка, організація і планування виробництва»

для спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

Складено Розглянуто на засіданні

викладачем комісії економічних дисциплін

Виговською М.В. Протокол № _______________

від «__» _____________ 201_р.

Голова циклової комісії

__________ Л.М.Бондаренко

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.