Відкрите заняття за темою: Розв'язання завдань прикладного характеру за допомогою табличного процесора

Інформатика

Для кого: 10 Клас

09.01.2021

204

5

0

Опис документу:
Викладено методику проведення практичної роботи за темою «Розв'язання завдань прикладного характеру за допомогою табличного процесора» з використанням проблемно-дослідницьких методів і форм навчання, виконання завдань практичної роботи за алгоритмом.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

Селидiвський гірничий технікум

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого заняття

Розв'язання завдань прикладного

характеру за допомогою табличного процесора

з дисципліни: Комп‘ютерна техніка та програмування

спеціальність: 184 Гірництво

освітньо професійна програма: Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнення та автоматичних пристроїв

2020

Методична розробка відкритого заняття з навчальної дисципліни «Комп‘ютерна техніка та програмування» за темою «Розв'язання завдань прикладного характеру за допомогою табличного процесора» спеціальності 184 Гірництво

Підготувала: Гончаренко Л.П. – викладач комп’ютерної техніки та програмування, спеціаліст вищої категорії Селидівського гірничого технікуму

Викладено методику проведення практичної роботи за темою «Розв'язання завдань прикладного характеру за допомогою табличного процесора» з використанням проблемно-дослідницьких методів і форм навчання, виконання завдань практичної роботи за алгоритмом. Методична розробка містить матеріали, що висвітлюють роботу студентів при створенні, редагуванні та форматуванні електронних таблиць, внесенні даних, проведенні обчислень над ними, побудові діаграм.

Методична розробка призначена для використання викладачами інформатики та програмування навчальних закладів фахової передвищої освіти

Рецензенти:

Білоконь О.В. – викладач вищої математики, спеціаліст вищої категорії Селидівського гірничого технікуму

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії природничо – математичних

дисциплін, фізичного виховання та захисту України

Протокол № 4 від « 02 » листопада 2020 року

Голова циклової комісії ____________Л.П. Гончаренко

Міністерство освіти і науки України

Селидівський гірничий технікум

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

РЕЦЕНЗІЯ

на методичну розробку відкритого заняття викладача Гончаренко Л.П.

з дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» за темою: Розв'язання завдань прикладного характеру за допомогою табличного процесора.

Методичну розробку складенно для проведення відкритого заняття з комп‘ютерної техніки та програмування для студентів денного відділення ІІ курсу навчання. Вивчення теми входить до програми з дисципліни. Вона містить в собі план заняття, методичну, дидактичну і виховну мету, перебіг заняття, міждисциплінарні зв’язки, перелік рекомендованої літератури.

Дана методична розробка пропонує впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та активних форм та методів навчання, які дозволять залучити до роботи всіх студентів групи та сприяти виробленню соціально важливих навичок роботи в колективі, навичок обробки великого обсягу отриманної інформації, розвивати синтетичне і аналітичне мислення.

Викладено методику проведення практичної роботи.

Дана методична розробка може становити інтерес та бути використана викладачами навчальних закладів фахової передвищої освіти при викладанні даної дисципліни.

 Методичну розробку розглянуто на засіданні циклової комісії природничо-математичних дисциплін, фізичного виховання та захисту України.

Рецензент: викладач вищої математики __________ О.В. Білоконь

ЗМІСТ

Вступ..............................................................................................................

5

1 План заняття……………………………………………………………….

7

2 Перебіг заняття.............................................................................................

9

3 Додаток А (Правила техніки безпеки).......................................................

14

4 Додаток Б (Інструкція до практичної роботи)..........................................

16

5 Додаток В (Вправа для очей)........................………………………..……

22

6 Висновки.......................................................................................................

23

ВСТУП

Сучасна освіта повинна бути спрямована на підготовку фахівців, спроможних відповідати за своє професійне майбутнє, здатних утвердити себе в умовах конкуренції на ринку праці. Тому основна мета професійної освіти сьогодення полягає у підготовці компетентних фахівців, які володіють адекватними уміннями і навичками для задоволення потреб ринку праці та відповідають стандартам транснаціанальної освіти.

Важливе місце у підготовці спеціалістів займає формування професійних знань, вмінь та навичок. У зв’язку з тим, що вони формуються в процесі навчальної діяльності, при розробці змісту навчання потрібно визначити склад та зміст завдань практичних робіт. Одним з підходів, направлених на встановлення необхідного та достатнього складу й змісту таких завдань, а також порядку їх постановки перед студентами, є самостійна робота студентів під час проведення практичної роботи.

Поширене втілення комп’ютерної техніки в навчальний процес нашого навчального закладу дозволяє студентам знайомитися з різноманітними програмами, у тому числі з електронними таблицями Excel.

Найбільш важливі та значимі цілі комп’ютерної техніки та програмування – встановлення та посилення міжпредметних зв’язків, створення умов для сприйняття і розуміння інформаційних процесів у суспільстві, природі, пізнанні – формування у студентів інформаційної картини.

Сучасна освіта вимагає подолання розрізненості навчальних дисциплін. Систематизуючу роль в цьому процесі треба віддати комп’ютерній техніці та програмуванню. Кожній науковій дисципліні притаманне своє особливе сполучення формалізованих і неформалізованих методів моделювання явищ, процедур доведення і пояснення, і лише комп’ютерна техніка та програмування легко долає міжпредметні межі, збагачує всі галузі наукового пізнання.

Практична робота спонукає розвитку умінь і навичок студентів аналізувати й систематизувати інформацію, удосконаленню навичок практичного застосування теоретичних знань з інформатики.

Мета проведення заняття показати самостійну роботу студентів при виконанні практичних завдань.

Для студентів метою цього заняття являється закріплення та продовження вивчення і відпрацювання редагування та форматування табличних даних, проведення обчислень над даними таблиць економічного типу в середовищі табличного процесору MS Excel, побудови діаграм за даними таблиць, здійснення попереднього перегляду та друку таблиць і діаграм.

Методичний матеріал складений українською мовою, що дає можливість поглибити вивчення основних термінів дисципліни державною мовою.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Група: ЕР-19 Дата проведення: 24 листопада 2020 року

Дисципліна: Комп‘ютерна техніка та програмування

Спеціальність: 184 Гірництво

Тема заняття: Розв'язання завдань прикладного характеру за допомогою табличного процесора.

Мета заняття:

методична: показати методику проведення практичного заняття з використанням електроних таблиць Excel, методів формування логічного мислення, розвитку пізнавальної активності;

дидактична:  закріпити та продовжити формувати вміння і навички роботи зі створення таблиць, внесення даних до таблиці і проведення розрахунків з використанням статистичних функцій, створенню діаграм, організації друку таблиць і діаграм;

виховна: виховувати наполегливість у досягненні мети формувати навики зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними і діаграмами; сприяти вихованню самостійності студентів під час роботи з комп‘ютером. вміння організовувати себе, мислити самостійно, розвивати уважність і відповідальність у процесі виконання роботи, виховувати зацікавленість студентів у обраній спеціальності, вчити акуратності роботи з технікою.

Вид заняття: практична робота

Тип заняття: заняття з формування вмінь та навичок

Методи та форма проведення заняття: практичне, з використанням програмних пристроїв, пояснення, тренінгові вправи

Мiждисціплінарні зв'язки:

забезпечуючі: основи інформатики та обчислювальної технiки, математика, фізика

забезпечувані: комп'ютерна техніка та програмування, курсове проектування, дипломне проектування

Методичне забезпечення: методична розробка заняття, інструкція з техніки безпеки та протипожежної безпеки, інструкції щодо виконання практичної роботи, мультимедійна презентація основних етапів заняття

Технічні засоби навчання: персональні комп‘ютери, відео термінал, принтер, засоби комунікації

Програмне забезпечення: ОС Windows, електронні таблиці Excel

Література:

Обов’язкова:

1. Семакін І.Г., Хеннер Є.К. «Інформатика і ІКТ. Базовий рівень. Підручник для 10-11 класів». 8-е изд. - М. Біном,: 2012. - 246с.

2. Угрінович Н., Босова Л., Михайлова Н. «Практикум з інформатики та інформаційних технологій» М.: Біном, 2002. -214 с.

3. Шелепаева А.Х. «Поурочні розробки з інформатики. Посібник для 10-11 кл. середньої школи» -М.: «Вако», 2008. -325 с.

Додаткова:

1. Алтухов Е.В., Рибалко Л.А., Савченко В.С. ОИ и ВТ. М.: Высшая школа,2008.

2. А.Ю. Гаевский, Iнформатика, Навчальний посiбник. Киiв.: «А.С.К.»,2009.

3. С. В. Симонович, Загальна iнформатика, Навчальний посiбник. М.: АСТ­

ПРЕСС: iнфорком-ПРЕСС,2010.

4. С. В. Симонович, Спецiальна iнформатика: Навчальний посiбник. М.: АСТ­ПРЕСС: Iнфорком-ПРЕСС,2012.

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ

1. Організаційний момент

1.1. Привітання студентів і викладача.

1.2. Підготовка аудиторії до заняття, перевірка присутності студентів.

1.3. Ознайомлення студентів з темою, структурою та навчальною метою заняття.

1.4. Робочі місця студентів забезпечені інструкціями щодо виконання практичної роботи, інструкціями з техніки безпеки та протипожежної безпеки.

2. Актуалізація опорних знань

2.1. Викладач пропонує студентам у бліц – опитуванні наступні питання:

 • Для чого призначена програма Microsoft Excel?

 • Як здійснюється форматування робочого аркушу в цілому?

 • Як здійснюється форматування комірок робочого аркушу?

 • Як здійснюється введення формул в електронні таблиці?

 • Для чого призначені діаграми?

 • Як побудувати діаграму за даними таблиці?

 • Які типи діаграм ви знаєте?

 • Дайте порівняльну характеристику основним типам діаграм.

 • Як здійснюється попередній перегляд та друк робочого аркуша Excel?

 • Який елемент інтерфейсу відображає всі команди головного меню за допомогою значків?

 • Яким чином об’єднати клітинки?

 • Як змінити ширину стовпця (висоту) рядка?

 • Чи можна видалити рядок або стовпець таблиці?

2.2. Викладач коментує відповіді студентів, вказує на помилки і дає правільні відповіді.

3. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Електронні таблиці EXCEL допомагають упорядкувати і обробляти дані різних типів: текст, числа, дати і час доби. Вони можуть виконувати роль текстового редактора або калькулятора. Можливість використання численних формул і функцій полегшують користувачу рішення різних задач:

 • аналіз табличних даних і побудова діаграм різних типів;

 • складання статистичних завдань і комплексних фінансових калькуляцій;

 • планування і розподіл ресурсів;

 • виконання технічних і наукових розрахунків по складних формулах з використанням різних функцій.

3.2. Для виконання практичної роботи вам потрібні теоретичні знання, які ви набули на лекції, а також практичні навички введення та редагування табличних даних, набуті на попередньому практичному занятті. Знання, які ви отримаєте сьогодні, стануть вам у нагоді при виконанні наступних робіт, а також виконання курсової та дипломної роботи.

4. Інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки

Студенти повторюють основні правила поведінки в комп’ютерному кабінеті під час роботи за персональним комп’ютером. Правила техніки безпеки та правила протипожежної безпеки. (Додаток А)

5. Ознайомлення студентів з інструкцією і методикою виконання практичної роботи

Викладач пояснює зміст практичної роботи, правила користування інструкцією, інформує про відведений термін на виконання роботи. (Додаток Б). Під час роботи за комп’ютером студентам пропонується вправа для зняття напруження очей. (Додаток В).

6. Виконання завдань прикладного характеру на ПК

Використовуючи функції і можливості електронних таблиць Excel виконати завдання згідно інструкції. У ході практичної роботи студентам треба створити і відредагувати електронну таблицю згідно зразка, виконати обчислення в осередках за формулами. На наступному етапі необхідно виконати додаткові завдання до практичної роботи: обчислити середне значення, минимальний та максимальий елемент, побудувати діаграми за даними таблиць. Отримані результати показати викладачеві. Далі здійснити попереднього перегляду таблиць і діаграм, створити колонтитули в які внести своє прізвище, групу і з дозволу викладача відправити готовий документ на друк.

7. Підведення підсумків заняття.

Викладачем оцінюється робота кожного з студентів протягом виконання завдання, вміння та навички студента користуватися можливостями табличного процесора. Викладач коментує оцінки, які отримали студенти на практичній роботі. Визначається рівень засвоєння матеріалу. Встановлюється результат виконання поставленої мети заняття. Визначаються шляхи вдосконалення знань з запропонованої теми. Відмічаються переваги та недоліки роботи на занятті, шляхи покращення роботи з електронними таблицями.

8. Домашнє завдання

Опорні конспекти, Ярму О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка – К., -Вища освіта, 2011-213-215с.

Підготуватися до наступної практичної роботи.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Техніка безпеки та правила роботи студентів

у кабінеті інформаційно-комунікаційних технологій.

1. Кабінет обладнано складними і дорогими технічними засобами, які вимогають акуратної роботи та бережного відношення. Тому, заходячи до кабінету, слід одразу займати відведенне місце, не виконувати ні яких дій з обладнанням без дозволу викладача.

2. На робочих місцях розташовано обладнання, яке має складові, що працюють під високою напругою. Необережне поводження з апаратурою може призвести до травм, тому суворо заборонено:

Вмикати і вимикати апаратуру без вказівки викладача.

Торкатися роз’емів єднувальних кабелів та самих кабелів.

Переміщувати увімкнені складові обчислювальної системи (системний блок, монітор тощо).

Класти будь-які предмети на системний блок, монітор, клавіатуру.

Приносити та використовувати носії даних (компакт-диски, флешку) без дозволу викладача.

3. Не дозволяеться знаходитись у кабінеті і виконувати будь-які роботи (прибирання приміщення також) без присутності відповідальної особи – завідучого кабінетом, викладача або лаборанта.

4. Не дозволяється працювати з клавіатурою та маніпулятором “миша” брудними або вологими руками.

5. Запом’ятайте, де знаходиться вогнегасник, аптечка. При появі запаху горілого одразу ж сповість про це викладача.

6. Протягом роботи за комп’ютером суворо дотримуйтесь викладених вище правил, слідкуйте за вказівками викладача. Якщо під час робити виникає аварійна зупинка. яка супроводжується виведенням на екрані повідомлення про несправність, слід це повідомлення запам’тати (або записати) і повідомити викладача (викладача).

Якщо робота апаратури починає супроводжуватись незвичними звуками, світінням аварійних індикаторів тощо, слід припинити роботу і повідомити викладача,

7. При роботі студентів за комп’ютерами вони не повинні вставати, коли до кабінету заходить будь-який відвідувач.

8. У кабінеті категорично заборонено приймати їжу, користуватись розпилювачами парфумів, лаків для волосся тощо. Не слід корстуватись мобільними телефонами.

ДОДАТОК Б

Практична робота № 8

Тема роботи: Розв'язання завдань прикладного характеру за допомогою табличного процесора

Мета роботи: закріпити та продовжити формувати вміння і навички роботи з табличним процесором Microsoft Excel по форматуванню табличних даних, проведенню розрахунків з використанням статистичних функцій, графічному відображенню табличних даних, організації друку табличних даних та діаграм.

Обладнання: ПК.

Методичне забезпечення: інструкція до виконання практичної роботи.

Теоретичні відомості

Електронна таблиця (ЭТ) - це прикладна програма для економістів, бухгалтерів, інженерів, науковців - усіх тих, кому необхідно працювати з великими масивами числової інформації.

Важливо що (ЭТ) дозволяє зберігати в табличній формі не тільки велика кількість вихідних даних, результатів розрахунків, але і зв'язку (математичних співвідношень) між ними, значення яких автоматично перераховуються по заданих формулах при зміні значень вихідних даних, що містяться в інших полях.

Першим кроком виконання практичної роботи є виконання таблиці згідно зразка зі свого варіанту:

Далі внести необхідні дані і виконати розрахунки згідно заданих формул свого варіанта. Використовуючи майстер функцій.

Для побудови діаграм або графіків необхідно виділити дані та вибрати тип і вид рекомендованої діаграми:

Діаграма або графік будується на тому аркуші де побудованна таблиця з розрахунками.

Також при виконанні практичної роботи слід звернути увагу на те, що для форматування робочого аркушу в цілому використовують команду: Файл → Параметры страницы. Щоб задати або змінити параметри форматування окремих комірок та їх діапазонів, використовують команду Формат → Ячейки, попередньо виділивши необхідний діапазон.

Щоб виділити декілька несуміжних діапазонів комірок, використовують протягування лівої клавіші миші при натиснутій клавіші Ctrl.

Введення потрібної функції здійснюється безпосередньо з клавіатури або за допомогою Майстра функцій кнопка на панелі інструментів). Для побудови діаграм використовується Майстер діаграм. Створення діаграм розпочинається з виділення діапазону даних, що підлягають відображенню, та активізації програми Мастер диаграмм за командою  ДиаграммаВставка. Після вставки діаграми на робочий листок можна змінити її розміри або перемістити в будь-яке місце, попередньо виділив її.

Лінії сітки електронних таблиць не будуть друкуватись, якщо їх не прокреслити. Щоб визначити вид ліній таблиці, треда виділити діапазон, та викликати діалогове вікно Формат ячейки (ВМ-Формат-Ячейка), ввімкнути вкладку Граница. Тут можна визначити для виділеного діапазона вид ліній, товщину, колір.

Визначивши команду Файл / Печать, виникає діалогове вікно Печать, в якому можна визначити такі параметри команди:

♦ номери аркушів для друкування (їх номери можна визначити, переглянувши електронну таблицю в режимі розмітки сторінок). Якщо їх не визначити, будуть друкуватись всі аркуші, що містять поточну електронну таблицю;

♦  кількість копій. якщо ми визначили друкування n копій, то параметр Розібрать по копіям визначає, що будуть  друкуватись послідовно всі аруші таблиці n разів. Якщо цей режим вимкнути, то n разів буде друкуватись 1-й аркуш таблиці, потім n разів буде друкуватись 2-й аркуш Е, і  т.д.

Хід роботи:

 1. З нового листа книги наберіть таблицю за зразком.

 2. Формули для розрахунку вибираемо за своім варіантом.

н/п

Площа поперечного перерізу

Максимальне навантаження

Вологість

Поправочний коефіцієнт

Діаметр кола

Кут зачеплення

Модуль зачеплення

S

F

W

A

D

L

M

1

123

25,9

21

16

2

145

26,7

28

14

3

125

24,3

27

15

4

126

63,5

71

18

5

128

65,3

24

21

6

127

64,5

26

24

7

325

52,8

64

23

8

314

45,3

52

20

9

315

64,5

62

19

Формули для розрахунку.

Варіант № 1.

L= 5*eW*SIN(F)/1,25+ M=

варіант № 2.

L= eW+SIN(F)/25+ M=

варіант № 3.

L= S+eW*SIN(A)/15+ M=

варіант № 4.

L= 5-eW*SIN(F)/5,25+ M=

варіант №5.

L= e3*F/1,25+ M=

варіант № 6.

L= 5*eW+3*SIN(F))/1,25 M=

варіант № 7.

L= 5-6*eW*SIN(F)+ M=

варіант № 8.

L= 5*eW/1,25+ M=

варіант № 9.

L= 8-eW*SIN(F)/ 25+ M=

варіант № 10.

L= 5*eW*SIN(F)/1,25+ M=

 1. Провести обчислення згідно формул.

 2. Підрахувати min та max для стовпців S і W.

 3. Для стовпця M підрахувати середнє значення. Всі підрахунки виділити іншим шрифтом та коляром.

5. Побудувати пелюсткову діаграму для стовпців: F,A, L.

6. Побудувати кругову діаграму для стовпця D,

7. Побудувати нестандартну дерев'яну діаграму для рядків: 4,6,8. Діаграми підписати, дати назви осям, зробити заливку.

8. Ознайомити викладача з отриманими результатами.

9. Перед друком таблиці, виконати попередній перегляд, додати в верхній колонтитул свою групу та призвище. З дозволу викладача відправити на друк таблицю і діаграми.

Звіт по роботі повинен містити.

1. Друковану роботу.

Література:

 1. А.Ю. Гаевский, Інформатика, Навчальний посібник. Київ.: «А.С.К.»,2010.

 2. С. В. Симонович, Загальна інформатика, Навчальний посібник. М.: АСТ-ПРЕСС: Інфорком-ПРЕСС,2011.

 3. С. В. Симонович, Спеціальна інформатика: Навчальний посібник. М.: АСТ-ПРЕСС: Інфорком-ПРЕСС,2014.

ДОДАТОК В

ВПРАВА ДЛЯ ЗНЯТТЯ НАПРУЖЕННЯ ОЧЕЙ.


Заплющити очi на кiлька секунд, сильно напружуючи м'язи очей, потiм розплющуючи розслабляючи м'язи очей. Дихання ритмічне. Повторити 4-5 разiв.

Подивитись на перенiсся i затримати подих на час кiлькох повних циклiв дихання. Не можна робити так, щоб очi втомлювалися. Потiм перевести погляд удалечiнь (подивитись у вiкно). Повторити 4-5 разiв.

Не повертаючи голови, подивитись праворуч i зафiксувати погляд на кiлька секунд, потiм подивитись удалечiнь прямо. Аналогiчно виконати вправу з фіксацією лiворуч, угору, додолу. Повторити 4-5 разiв.

Часто заплющувати i розплющувати очi (клiпати) впродовж 20-30 секунд.

Висновки

Практична робота «Розв'язання завдань прикладного характеру за допомогою табличного процесора» визначена навчальною програмою дисципліни «Комп’ютера техніка та програмування» для навчальних закладів фахової передвищої освіти. Методична розробка є додатковим матеріалом до робочої програми навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування».

Мета розробки. Викладено методику організації та проведення практичної роботи за темою «Розв'язання завдань прикладного характеру за допомогою табличного процесора», з метою активізації пізнавально-розумової діяльності студентів, поглиблення інтересу до науки і наукових досліджень, розвитку вмінь та навичок самостійного застосування вивченого матеріалу при створенні, редагуванні та форматуванні електронних таблиць, виконанню завдань, побудови діаграм та графіків.

Роль і значення теми заняття у підготовці кваліфікованого працівника полягає в тому, що сучасні партнери висовують вимогу: виробництву потрібні конкурентноспроможні фахівці, здатні адаптуватися до швидких соціальних змін, а це потребує істотного підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників.

Методична доцільність ­– активізація пізнавальної діяльності дає можливість здійснювати органічний зв’язок з попереднім матеріалом. В основу бліц – опитування заплановані питання, які вивчалися на попередніх темах.

Актуальність проведення практичної роботи полягає у формуванні студентів навичок роботи з електронними таблицями; становлення фахівця, з глибоким професійними знаннями за обраним фахом; формування навиків технічної творчості, самовдосконалення, готовності до роботи в ринкових умовах праці, гострої професійної конкуренції. Під час виконання практичної роботи студенти мають змогу більш досконало ознайомитися з додатковими можливостями табличного процесора.

У процесі проведення практичного заняття у студентів формувалися навички використання теоретичних знань. Вони викликали зацікавленість студентів, активізували їх розумову діяльність, творчу активність. Діагностика засвоєння знань відбувається протягом заняття. Повторення теоретичного матеріалу дозволило виконувати завдання осмислено. В процесі самостійної роботи студентів викладач контролював виконання завдань, надавав індивідуальну допомогу. В кінці заняття всі студенти отримали оцінки.

За умови вмілого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та активні форми та методи навчання дозволяють залучити до роботи всіх студентів групи, сприяти виробленню соціально важливих навичок роботи в колективі, навичок обробки великого обсягу отриманної інформації, розвивати синтетичне і аналітичне мислення.

Побудова структури практичної роботи підпорядкована обраній темі та обраній меті заняття. Усі етапи практичної роботи чітко визначені та лаконічно пов’язані. Запропоновані викладачем питання для розгляду чітко пов’язанні з практичним завданням.

Практичне застосування методичної розробки. Вміння грамотно інтерпретувати результати розв'язування прак­тичних завдань з використанням комп'ютера можуть бути застосованими студентами при вивченні гірничих дисциплін, виконанню курсового та дипломного проектуванняі.

У системі професійної підготовки фахівців гірничого виробництва знання основних прикладних програм загального та навчального призначення допоможе їх використанню в своїй навчальній і практичній діяльності.

Тому можна зробити висновок, що знання і навички, набуті під час вивчення дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» дозволять студентам застосовувати їх при виконанні курсового та допломного проектування.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.