і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Від текстового редактора до комп’ютерної презентації

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Западня Валентина Анатоліївна

викладач математики і інформатики

Княжицький навчально- виховний

комплекс «Дошкільний навчальний

заклад - загальноосвітній навчальний

заклад І-ІІІ ступенів»

Звенигородської районної ради,

Черкаської області

Телефон: 0968498813

e-mail: vzapadnya@i.ua

«Від текстового редактора до компютерної презентації»

(тип програми: факультатив)

для учнів 5 класу

Факультатив «Від текстового редактора до компютерної презентації» сприяє самовизначенню школяра щодо усвідомленого вибору професії у майбутньому.

Мета факультативу:

 1. факультатив має сприяти розвитку в учнів уміння логічно, доступно й ефективно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні способи її зображення, а також уміння викладати матеріал і зацікавлювати аудиторію;

 2. учні мають оволодіти сучасними програмними засобами, необхідними для ефективного подання інформації.

Головне завдання факультативу – ознайомити з основними принципами роботи з комп'ютером і відповідними до віку учнів програмними засобами; навчити використовувати комп'ютер як інструмент для своїх цілей: випуск електронних газет, журналів, створення презентацій з інших предметів.

Під час вивчення тем передбачено використання активних методів навчання, створення діяльнісного середовища для досягнення учнями основних завдань та вимог щодо вивчення теми. Курс спланований на 1 рік у 5-му класі з розрахунку 0,5 години на тиждень.

Пояснювальна записка

Кардинальні зміни у суспільстві, розвиток науки, техніки та виробництва, зростання інформатизації об’єктивно потребують змін у всіх сферах життя, в тому числі і в освіті. Сьогодення вимагає від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а, що важливіше, вміння самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, можливість інтегруватись у сучасне інформаційне середовище, здатність володіти комунікативною культурою, цілеспрямовано використовувати свій потенціал для самореалізації, використовувати знання для розв’язування життєвих проблем, володіти навичками опрацювання отриманих даних та відомостей – здобувати, аналізувати й застосовувати їх, критично мислити, бути здатними до вибору з багатьох альтернатив ту, що пропонує життя сьогодні. Основним завданням навчання повинно стати актуальне дослідження навколишнього життя, яке дозволяє будувати весь навчально-виховний процес у режимі випередження, що веде дитину в ногу з часом, а не тільки адаптує до наявних змін.

Факультатив «Від текстового редактора до компютерної презентації» сприяє самовизначенню школяра щодо усвідомленого вибору професії у майбутньому.

На сучасному етапі розвитку суспільства більшість людей щодня працює з великими обсягами різноманітної інформації. Тому першочерговим завданням сучасної загальної середньої освіти є навчити учнів отримувати інформацію, обробляти, аналізувати, зберігати її та на основі цього приймати своєчасні ефективні рішення. Крім того, під час вивчення інформатики у школі треба створити такі умови навчання, які б забезпечили широкі можливості розвитку всіх здібностей, якими природа наділила кожну дитину. Нині чимало загальноосвітніх навчальних закладів практикують систематичне навчання інформатики з 5класу. Зазначене не суперечить віковим особливостям розвитку учнів і повною мірою узгоджується з сучасними процесами інформатизації суспільства та модернізацій загальної середньої освіти і профілізації старшої школи.

Запровадження факультативу «Від текстового редактора до комп’ютерної презентації» має на меті оволодіння учнями способів здійснення навчальних досліджень з комп’ютерною підтримкою і реалізується в таких завданнях:

 • розвиток навчально-пізнавальних інтересів на основі одержання практично значущих результатів за допомогою комп'ютера;

 • поглиблення вивчення навчальних дисциплін за рахунок ознайомлення учнів із педагогічними програмними засобами різних предметів;

 • розвиток писемного мовлення на основі засобів опрацювання текстів;

 • побудову індивідуальних навчальних стратегій шляхом створення презентацій;

 • забезпечення свідомого вибору профілю навчання у старших класах за рахунок інтеграції знань та предметної спрямованості навчальних проектів.

Мета факультативу:

 1. факультатив має сприяти розвитку в учнів уміння логічно, доступно й ефективно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні способи її зображення, а також уміння викладати матеріал і зацікавлювати аудиторію;

 2. учні мають оволодіти сучасними програмними засобами, необхідними для ефективного подання інформації.

Головне завдання факультативу – ознайомити з основними принципами роботи з комп'ютером і відповідними до віку учнів програмними засобами; навчити використовувати комп'ютер як інструмент для своїх цілей: випуск електронних газет, журналів, створення презентацій з інших предметів.

Під час вивчення тем передбачено використання активних методів навчання, створення діяльнісного середовища для досягнення учнями основних завдань та вимог щодо вивчення теми. Курс спланований на 1 рік у 5-му класі з розрахунку 0,5 години на тиждень.

Зміст навчального матеріалу і

вимоги до результату навчальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу, кількість годин

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

Тема 1. Текстовий редактор (10 годин)

Правила техніки безпеки і поведінки під час роботи за компютером.

Ознайомлення з текстовим процесором MS Word. Діалогове вікно. Параметри сторінки.

Створення нового документа. Правила набирання тексту. Перевірка орфографії.

Робота з фрагментами тексту. Буфер обміну. Меню Правка. «Швидкі» клавіші. Скасування помилкових команд.

Робота з існуючим документом. Створення списків. Меню Вікно.Діалогове вікно Списки.

Добір і зміна шрифту. Діалогове вікно Шрифт. Вид шрифту (гарнітура), накреслення, розмір шрифту. Колір тексту. Спеціальні ефекти.

Форматування абзаців. Діалогове вікно Абзац. Табуляція. Робота з колонками.

Учні повинні знати:

 • правила техніки безпеки і поведінки під час роботи з ПК;

 • призначення та основні функції текстового процесора MS Word;

 • правила роботи з текстовим про­цесором MS Word ;

 • правила набору й редагування тексту;

 • основні операції, що можна вико­нувати з текстом за допомогою текстового процесора MS Word;

 • об'єкти текстового процесора MS Word та їх властивості;

 • основні режими роботи текстово­го процесора;

 • правила створення та редагуван­ня документів;

 • правила форматування тексту;

 • правила пошуку й заміни фраг­ментів тексту.

Учні повинні мати уявлення про:

 • класифікацію програм для опрацювання текстових документів.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати текстовий проце­сор MS Word;

 • створювати новий текстовий документ;

 • редагувати й зберігати текст на зовнішніх носіях, друкувати текст;

 • працювати з текстом, що зберіга­ється на зовнішніх носіях;

 • створювати новий документ на базі існуючого;

 • працювати з фрагментами тексту;

 • створювати новий текст з фраг­ментів інших текстових докумен­тів;

 • здійсняти пошук і виправля­ти орфографічні та граматичні помилки;

 • створювати маркіровані та нуме­ровані списки;

 • змінювати шрифт, розмір, накреслення шрифту, колір тек­сту;

 • вирівнювати абзаци, встанов­лювати відступи, інтервали між абзацами та між рядками.

Тема 2. Компютерні презентації (7 годин)

Поняття електронної презентації. Правила створення електронних презентацій.

Призначення та основні можливості програми ство­рення електронних пре­зентацій.

Запуск програми MS PowerPoint.

Основні елементи вікна програми. Слайд. Макети слайдів.

Вибір початкової розмітки та оформлення слайда, введення, редагування та форматування заголовка й основного тексту слайда. Вставлення рисунків

Створення фону слайда.

Заливання фону вибраним кольором. Показ електрон­ної презентації.

Режим переглядання слайдів.

Зміна порядку слайдів.

Копіювання, дублювання, видалення слайдів.

Робота над індивідуальними завданнями.

Учні повинні знати:

 • поняття електронної презентації;

 • призначення та основні можливості програми створення електронних презентацій;

 • основні елементи вікна програми;

 • поняття слайда;

 • послідовність зміни шрифту, розміру літер та накреслення тексту, що нале­жить до складу слайда;

 • послідовність дій для вставлення рисунків у слайд;

 • послідовність дій для зміни фону слайда;

 • спосіб перегляду електронної пре­зентації, перехід на наступний слайд у режимі показу, повернення до основ­ного вікна програми;

 • послідовність дій для призначення та настроювання анімаційних ефектів до різних об'єктів;

 • послідовність дій для копіювання, дублювання, видалення слайдів та змі­ни порядку їх слідування у презентації;

 • призначення макетів слайдів;

 • порядок зміни розміру об'єкта, що належить до складу слайда;

 • порядок зміни способу вирівнювання тексту;

 • вибір виду фону, який можна викорис­товувати для слайда;

 • властивості анімаційних ефектів, застосованих до різних об'єктів;

 • призначення копіювання та дублю­вання слайдів, відмінність між цими процесами.

Учні повинні мати уявлення про:

 • використання електронних презента­цій у різних галузях діяльності люди­ни, у навчальному процесі.

Учні повинні вміти:

 • розуміти призначення комп’ютерних презентацій;

 • описувати способи створення презентацій;

 • дотримуватися правил роботи з комп’ютерними презентаціями;

 • оцінювати можливості використання різних типів об’єктів (текстових, графічних, числових, звукових, відео) для створення презентацій;

 • характеризувати способи демонстрації слайдів;

 • завантажувати програму для створення презентацій;

 • створювати найпростіші презентації та фотоальбоми;

 • демонструвати створену презентацію;

 • зберігати презентації на носіях.

Для забезпечення курсу необхідні такі програмні засоби:

 1. Операційна система – для ознайомлення з правилами роботи із системою введення та виведення програм і даних та управління ними, а також їх зберігання на зовнішніх носіях.

 2. Програми для підготовки комп’ютерних презентацій – для ознайомлення з правилами підготовки, перегляду, налагодження і запуску комп’ютерних презентацій.

 3. Редактор текстів – для ознайомлення з правилами підготовки, опрацювання та зберігання текстів за допомогою комп’ютера.

 4. Редактор електронних таблиць – для ознайомлення з можливостями опрацювання за допомогою комп’ютера значних за обсягом таблиць і з діловою графікою.

 5. Набір програм навчального призначення – для ознайомлення з можливостями комп’ютерної підтримки навчання математики, фізики, географії, історії, мов та інших навчальних предметів.

 6. Набір програм для ознайомлення з правилами роботи з глобальною мережею Інтернет.

Тематичне планування навчального матеріалу

з/п

Тема

Кількість годин

Примітка

Тема 1. Текстовий редактор (10 годин)

1

Правила ТБ і поведінки під час роботи за компютером.

1

2

Завантаження тестового редактора. Системи опрацювання текстів.

1

3

Зчитування тексту із зовнішніх носіїв і його збереження на зовнішніх носіях компютера. Введення тесту з клавіатури.

1

4

Редагування й форматування тексту.

1

5

Пошук інформації у середовищі текстового редактора. Пошук і заміна фрагментів тексту.

1

6

Робота з фрагментами тексту – видалення, копіювання, вилучення, вставлення, переміщення.

1

7

Використання таблиць у текстах.

1

8

Робота з обєктами у середовищі текстового редактора.

1

9

Робота з шрифтами. Шаблони документів, робота з ними.

1

10

Структура документа. Друкування документів.

1

Тема 2. Компютерні презентації (7 годин)

11

Компютерні презентації, їх призначення. Запуск програми.

1

12

Обєкти, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентації.

1

13

Створення слайда. Заливка ескізу обраним кольором, градієнтна заливка, використання текстур.

1

14

Вставлення до слайдів графічних обєктів. Режим перегляду слайдів.

1

15

Анімаційні ефекти. Зміна слайдів.

1

16

Гіперпосилання та кнопки дій. Демонстрація презентацій.

1

17

Створення презентації та її захист.

1

Всього

17

ВИСНОВКИ

Важливим завданням сучасного вчителя є постійне удосконалення

інструментальних складників розвитку пізнавальної активності учнів, зокрема в

процесі вивчення інформатики, які б забезпечували швидке й міцне опанування

навчального матеріалу школярами з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей.

Тому за основу роботи з учнями для розвитку рефлексивної діяльності поряд з лекціями, практичними роботами, використовуються нетрадиційні (неординарні) форми навчання, інтерактивні методи, які стимулюють учня до активної діяльності, дозволяють учасникам виявити себе, аналізувати свої уміння і готують умови для подальшого самовдосконалення.

Заняття з елементами інтеграції змісту створюють умови для різнобічного розгляду учнями об’єкта, поняття, явища. Гра впливає на психічний стан школяра, допомагає подолати страх і психологічний бар’єр, розширює пізнавальні можливості, викликає потребу вчитися, дає змогу відчути задоволення від роботи. Будь-яка гра тільки зовні здається легкою. А насправді

вона вимагає, щоб граючий віддав максимум своєї енергії, розуму й витримки, але й від учителя потребує великої підготовки.

Така методика викладання інформатики на практиці вже показала позитивні

результати: учні вміють самостійно опрацьовувати матеріал, знаходити необхідну інформацію, краще володіють практичним навичками роботи на ПК. Кожен учень навчається у свій спосіб і своєму темпі. А це у свою чергу стимулює учнів до вивчення предмета, розвиває їх самостійність та самодисципліну, вміння мислити творчо.

А такий учень буде:

• вміти постійно навчатися;

• цікавитися та любити працювати над складними ситуаціями;

• вміти засвоювати великий обсяг інформації;

вміти творчо і винахідливо розв’язати складні проблеми.

Список використаної літератури

 1. Антонов В. Інтернет: Енциклопед. видання: Навч.-метод. посіб. – К.: ІІТМЗ, 2008. – 128 с.

 2. Ковальчук В., Моїсєєв Л. Основи наукових досліджень: Навчальний
  посібник.- К.: ВД «Професіонал», 2004. – 208 с.

 3. Копичко С., Макаров С. Системне програмне забезпечення: Енциклопед. видання: Навч.-метод. посіб. – К.: ІІТМЗ, 2008. – 128 с.

 4. Морзе Н. Бази даних: Енциклопед. видання: Навч.-метод. посіб. – К.: ІІТМЗ, 2008. – 120 с.

 5. Power Point: Створюємо презентації. – К.: Ред.. загальнопед. газет, 2095. – 112 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Факультатив «Від текстового редактора до комп’ютерної презентації» сприяє самовизначенню школяра щодо усвідомленого вибору професії у майбутньому. Мета факультативу: 1) факультатив має сприяти розвитку в учнів уміння логічно, доступно й ефективно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні способи її зображення, а також уміння викладати матеріал і зацікавлювати аудиторію; 2) учні мають оволодіти сучасними програмними засобами, необхідними для ефективного подання інформації.
 • Додано
  25.02.2018
 • Розділ
  Інформатика
 • Клас
  5 Клас
 • Тип
  Робоча програма
 • Переглядів
  2647
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  HQ316976
 • Вподобань
  0
Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь