Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Виховні заходи з теми прав дитини. Практичні кейси
»
Взяти участь Всі події

"Веб – квест на уроках історії, як засіб формування інформаційної компетентності"

Вступ до історії

Для кого: 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас

10.03.2021

141

2

0

Опис документу:
Пропоную вашій увазі матеріал, що стане у нагоді для тих, хто хоче розпочати застосовувати щось нове в проведенні уроків. Кожен учень залучається до активної пізнавальної діяльності, при цьому створюються умови як для індивідуальної, так і для командної діяльності школярів для виявлення ними умінь та здатності працювати самостійно з теми.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Проєкт«

«Веб – квест на уроках історії, як засіб формування інформаційної компетентності

Мета:

 • Кожен учень залучається до активної пізнавальної діяльності, при цьому створюються умови як для індивідуальної, так і для командноїдіяльностішколярів для виявлення ними умінь та здатностіпрацюватисамостійно з теми.

 • у учніврозвиваєтьсяінтерес до предмета, творчіздібності та нахили; відбуваєтьсяформуваннянавичокдосліджувати, розвиваєтьсяораторськемистецтво, уміннясамостійнопрацювати з літературою і Інтернет - ресурсами; розширюєтьсякругозір.

 • відбуваєтьсявихованнятолерантності, особистісноївідповідальності за виконаннясвоїхобов’язків .

Цілі:

 • освітня – залучення кожного учня до активноїпізнавальноїдіяльності. Організаціяіндивідуальної і груповоїдіяльностівихованців, виявленнявмінь і здібностейпрацюватисамостійно за темою;

 • розвиваюча – розвиток інтересу до дисципліни, творчих здібностей, уяви вихованців; формування навичок дослідницької діяльності, публічних виступів, умінь самостійної роботи з літературою і Інтернет-ресурсами; розширення світогляду, ерудиції;

 • виховна – виховання толерантності, особистої відповідальності за виконану роботу.

 • Веб-квестможестосуватисяоднієїдисципліниабо бути міжпредметним. Дослідникивідзначають, що в другому випадкувінбільшефективний.

Форми Веб-квеста:

 • створення бази даних з проблеми, всі розділи якої готують діти;

 • створення мікросвіту, в якому учні можуть пересуватися за допомогою гіперпосилань, моделюючи фізичний простір;

 • написання інтерактивної історії (діти можуть обирати варіанти продовження роботи; для цього кожного разу вказуються два-три можливих напрями);

 • створення документа, що містить аналіз будь-якої складної проблеми і пропонує учням погодитися або не погодитися з думкою авторів;

 • − on-line інтерв’ю з віртуальним персонажем. Відповіді та запитання розробляються учнями, які глибоко вивчили певну особистість (це може бути політичний діяч, літературний персонаж, відомий вчений і т. ін.). Цейваріантроботикращевсьогопропонувати не окремимучням, а міні-групі, яка одержитьзагальнуоцінку (яку дають учніі викладачі за свою роботу).

Веб-квест, за допомогоюінформаційнихресурсівІнтернету з інтегруваннямїх в процеснавчання, ефективнорозв’язуєбагато задач практичного змісту, тому що при цьомурозвиваютьсядеякікомпетенції, такіяк :

 • використанняінформаційнихтехнологій з метою розв’язанняфахових задач;

 • самонавчання і самоорганізація;

 • робота в команді;

 • уміннязнаходити не один, а множинуспособіврозв’язанняпроблемноїситуації, історичну подію.

Структура Веб - Квесту

 1. Вступ – короткий опис теми Веб-квеста. Мета цьогорозділу – представити учням Веб-квест, зацікавитиїх. Вступміститьпитання, над розв’язаннямякихвони зосередяться. У вступіможуть бути описаніголовніроліучасниківабосценарійквеста, попередній план роботи, оглядусьогоквеста, вказаніпочатковівимоги до вмінь і навичок.

 2. Завдання – формулювання проблемного завдання і описформипредставленнякінцевого результату. Наприклад, задана серіязапитань, на якіпотрібнознайтивідповіді; прописана проблема, яку потрібновирішити та вказанаіншадіяльність, щоспрямована на переробку і представленнярезультатів, виходячиіззібраноїінформації, а також список інформаційнихресурсів, необхідних для виконання учнямизавдання – посилання на Інтернет-ресурси і будь-якііншіджерелаінформації.

Зміст − низка запитань, на які потрібно знайти відповіді; проблема, яку потрібно вирішити; позиція, яка має бути захищена; будь-яка інша діяльність, спрямована на досягнення результатів. Ценайбільшважливачастина Веб-квеста. Завданняспрямовуєвихованців на те, що конкретно потрібно буде робити.

Завдання є Веб-квестом якщо:

 • не вчить фактичним знанням;

 • вимагає від учнів відповідного рівня володіння мовою для роботи із автентичними ресурсами Інтернет;

 • спрямований на розвиток у дітей навичок аналітичного і творчого мислення;

 • спонукає до творчості;

 • містить проблему із кількома можливими шляхами розв’язання.

Розглянеморізнівидизавдань:

1. Завдання, щомістить загадку. Такізавданняроблятьгруцікавішою. Завданнявимагають синтезу інформації з багатьохджерел. Непоганооточити ореолом таємничостізавдання з історії, археології, мистецтв для того, щоброльоваграбулабільшцікавою.

2. Науковезавдання. Такезавданняобов’язкововключаєприпущення (гіпотезу), яке перевіряєтьсяданими, а результатом є науковадоповідь.

3. Дизайн-завдання. Завдання, щовимагаютьстворення предмету, або продукту, або плану-схемидосягненнятієїчиіншої мети.

4.Творчізавдання. Цізавданнязалишаютьзначнийпростір для творчості, ніж дизайн-завдання, оскількищебільшепотребуютьсамовираження. При цьомунеобхіднозалишити для дитиниякомогабільшеможливостістворюватищосьособисте, унікальне.

3. Процес (порядок роботи) – опис послідовності дій, ролей і ресурсів, необхідних для виконання завдання (посилання на Інтернет-ресурси і будь-які інші джерела інформації), а також допоміжні матеріали (приклади, шаблони, таблиці, бланки, інструкції), які дозволяють більш ефективно організовувати роботу над Веб-квестом, методичні рекомендації для педагогів, учнів, які будуть використовуватися у Веб-квесті.

Завдання – описати процедуру роботи, яку необхідновиконати у процесісамостійноговиконаннязавдання (етапи).

Зміст:

точний опис послідовності дій;

різноманітність завдань, їх орієнтація на розвиток розумових навичок високого рівня;

у процесі використання елементів рольової гри – адекватний вибір ролей і ресурсів; для кожної ролі є вказівка напрямів, організації навчальної роботи (тимчасові межі, концептуальні карти);

поради щодо організації і представлення зібраної інформації.

Процесроботимає бути розбитий на етапи з вказівкоюконкретнихтермінів.

4. Ролі– у цьомурозділімістятьсявказівки, як саме учнібудутьвиконуватизавдання. Далізнайомимося з порядком роботи, в якомууточнюється мета і завдання Веб-квеста, розподіляютьсяролі в команді (якщодослідженнягрупове), плануєтьсядіяльністьгрупи, надається і створюєтьсянавчальний продукт, формулюютьсявисновки, післязавершеннявиконання Веб-квестаоцінюєтьсявнесок кожного учасникагрупи, наводиться результат спільноїдіяльності.

5. Джерела (посилання) – посилання на ресурси, щобуливикористані для створення Веб-квеста:

сторінки Інтернет;

бібліотечні ресурси;

консультації електронною поштою.

Цейрозділмістить Веб-ресурси для одержанняінформації, вінподається з обов’язковимописом кожного посилання.

Поясненнящодоопрацюванняодержаноїінформації (керівництво до дій)як організувати та представитизібрануінформацію – допоміжнаінформація, щоможе бути продемонстрована у виглядінепрямихзапитань.

Завдання – навести керівництво до дій, опрацювати і репрезентуватизібрануінформацію.

Зміст:

поради з виконання того чи іншого завдання;

запитання-підказки;

рекомендації щодо використання електронних джерел;

графічні орієнтири, кластери;

список питань, про які не повинен забувати учень.

6. Критерії оцінювання – опис критеріїв і параметрів оцінки виконання Веб-квесту, які подаються у вигляді бланку оцінки.

Критеріїоцінкизалежатьвід типу навчальнихзавдань, щовирішуються у Веб-квесті.

Завдання: чіткоописатикритерії і параметриоцінкивиконання Веб- квеста.

Критеріїоцінкизалежатьвід типу навчальнихзавдань, яківирішуються у Веб-квесті. Цей пункт міститькритеріїоцінкивиконаногозавдання у відповідності з певним стандартом.

Зміст: система оцінюваннядіяльностівихованців представлена у вигляді бланку оцінювання.

7. Підсумок – короткий опис того, чомузможутьнавчитися діти, виконавшицей Веб-квест.

Завдання – підвестипідсумкидослідження, можливо, накреслити шляхи подальшоїсамостійноїроботи.

Зміст:

− підсумкидослідження;

− короткеузагальненнядосвіду, який буде одержаний учнями;

− запитання для подальшогорозвитку теми.

У висновкупідводитьсяпідсумок, заохочуються учні, проводиться рефлексія та розглядперспективних проблем дослідження.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Середній

Достатній

Високий

Розуміннязавдання

Включеніматеріали,щонемаютьбезпосередньоговідношеннядо теми;використовуєтьсяоднеджерело,зібранаінформаціянеаналізуєтьсяінеоцінюється

Включаютьсяякматеріали,щомаютьбезпосереднєвідношеннядо теми, такіматеріали,щонемаютьвідношеннядонеї;використовуєтьсяобмеженакількістьджерел

Роботадемонструєточнерозуміннязавдання

Виконаннязавдання

Випадкова підбірка матеріалів; інформаціянеточна або не має відношення до теми; неповні відповіді на питання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію

Неусяінформаціяузятаздостовірнихджерел;частинаінформаціїнеточнаабонемаєпрямоговідношеннядо теми

Оцінюютьсяроботирізнихперіодів; висновкиаргументовані;усіматеріалимаютьбепосередневідношення до теми; джерелацитуються правильно; використовуєтьсяінформація з достовірнихджерел

Результат роботи

Матеріаллогічнонепобудованийіподанийзовнінепривабливо;недаєтьсячіткоївідповідінапоставленізавдання

Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа наінші учнівські роботи

Чітке і логічне представлення інформації; уся інформації має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції

Творчий підхід

Учень просто копіює інформацію із запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало пов'язаназтемоювеб-квеста

Ученьвикористовуєінформаціюіззапропонованихджерел;демонструєкритичнийпоглядна проблему; робота частковопов'язаназтемоювеб-квеста

Представленірізніпідходидовирішенняпроблеми. Роботавирізняєтьсяяскравоюіндивідуальністюівиражаєточкузорумікрогрупи

ПАМ'ЯТКА

Індивідуальний план-інструкція для учнів:

 1. Познайомитись з темою і проблемою квесту, завданнямгрупи.

 2. Вивчити список ресурсів.

 3. Скласти план пошукуінформації.

 4. Дослідитиінформаційніресурси для своєїгрупи.

 5. Оформитизвіт у вигляді буклету або веб-сторінки.

 6. Обговоритирезультатироботи в команді.

 7. Ознайомитися з критеріямиоцінюваннязвіту в залежностівідобраноїформипредставлення.

 8. Підготуватись до захисту.

ВЕБ–КВЕСТ «РІДНЕ МІСТО – МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ»

Мета:залучитиучнів до більш широкого вивченняісторіїрідногоміста; вчитидітейпрацювати з додатковоюлітературою, виховуватигордість за той край, де народилися і живуть; прищеплюватилюбов до свогоміста; спонукати до прагненнязробитиМаріуполь ще кращім.

УМОВИ ГРИ

Кожна команда заздалегідьотримуєінструктаж, пакет документів:

а) карту-схему іззображеннямQR-кодів;

б) маршрутний лист, бланк для реєстрації та бланк відповідей на завдання;

в) завдання;

г) краєзнавчудовідку.

Командипроходятьзапропонований маршрут одночасно за допомогою мобільних телефонів, виконуючинеобхіднізавдання. При цьомувстановлюєтьсячас .Квест вважається пройденим, якщо команда підібрала код доступу до двері і увійшла у наступну кімнату.

Члени командиповинніматителефони або планшети, компьютери.

Підбиттяпідсумків: виграє та команда, яка знайдемаксимальнукількістьпредметів у кімнаті, виконаєзавдання та за мінімальний час прийдевиходу. Члени команди по завершенню веб-квестувідповідають на питання тесту «Рідне місто – минуле і сучасність».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.