Бібліотека

Узагальнюючий план по темі "Електрика"

Опис документу:
Це узагальнюючий план - схема уроків курсу викладення фізики в 11 класі за темами "Елетростатика. Електричний струм". Підійде для проведення узагальнюючого чи підсумкового уроків після вивчення даної теми

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Узагальнюючі плани (опорні конспекти)

з курсу «фізика 11 клас ».

Узагальнюючі плани - це стислий зміст теоретичного матеріалу з даної теми або розділу фізики у вигляді записів, таблиць, схем, графіків, розрахунків, фізичних моделей.

Мета використання узагальнюючих планів:

 1. Навчити учнів узагальнювати теоретичний матеріал;

 2. Навчити розуміти сутність фізичної моделі та аналогії у фізиці;

 3. Навчити класифікувати фізичні характеристики за певними ознаками;

 4. Формувати здатність будувати графіки залежностей фізичних величин й аналізувати їх;

 5. Формувати уміння розрізняти рівняння з усіх розділів фізики;

 6. Формувати уміння записувати формули законів фізики та усвідомлювати їх фізичний зміст;

 7. Формувати основні види компетентностей учнів: освітню; самоосвітню; компетентність, пов’язану з умінням розв’язувати задачі з використанням формул даного розділу; компетентність пов’язану з використанням фізичного обладнання за призначенням; соціально, комунікативну компетентності. Узагальнюючи плани використовуються на заняттях як при вивченні даної теми, так і при самостійній роботі студентів.

 8. Розвивати самостійність суджень учнів, залучаючи їх до складання узагальнюючих планів (опорних конспектів ) з вивченої теми.

Висновок: Практика показала, що використання узагальнюючих планів підвищує ефективність вивчення фізики на всіх етапах навчання.

Узагальнюючий план з теми: «Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля.»

Порівняння напруженості та потенціалу

Питання

Напруженість

Потенціал

Визначення фізичної величини

Напруженість електричного поля в даній точці називають векторну фізичну величину, яка дорівнює відношенню сили, що діє з боку електричного поля на точковий пробний заряд, поміщений у дану точку поля, до значення цього заряду

Потенціалом електричного поля в даній точці називають скалярну фізичну величину, що дорівнює відношенню потенціальної енергії заряду, поміщеного в дану точку поля, до величини цього заряду

Формула

(за визначенням)

E=F/q

= Wᵖ/q

Одиниця

[E]=B/m; H/Кл

[ ]=B

Величина скалярна чи векторна?

Векторна величина

Скалярна величина

Силова чи енергетична характеристика поля?

Силова характеристика поля

Енергетична характеристика поля

Формула для точкового заряду

E=кq/r, E=кq/er²,

= кq/r, ᵠ = кq/er,

Як зображується графічно?

За допомогою силових ліній

За допомогою еквіпотенціальних поверхонь

Як обчислити роботу з переміщення заряду в однорідному полі?

A=qEd

A=q(1 - 2)

Який взаємозв’язок напруженості, напруги, різниці потенціалів?

U=Ed

U=1 - 2

Узагальнюючий план з теми:«Вплив природніх та штучних електричних полів на живі організми.»

Провідники – це речовини, які містять вільні електричні заряди

Приклади провідників: розчини кислот, солей та луг, метали, тіло людини, іонізовані гази…

Електростатичний захист чутливих до електричного поля приладів

Напруженість електричного поля всередині ізольованого провідника (як суцільного, так і порожнистого) дорівнює нулю. Електрична індукція – це явище пере розподілення зарядів у провіднику під впливом зовнішнього електричного поля

Як для зарядженого, так і для незарядженого провідника електричний заряд завжди перебуває на поверхні провідника

Діелектрики – це речовини, в яких немає вільних зарядів

Приклади: дистильована вода, скло, пластмаса, гума, ебоніт, порцеляна, Н 2, N2, NH4, …

Поділяються на полярні та неполярні.

Неполярні діелектрики – це діелектрики, у яких центри розподілу позитивного та негативного заряду в молекулі збігаються (Н2, О2, поліетилен тощо).

Полярні діелектрики – це діелектрики, у яких центри розподілу негативного та позитивного зарядів не збігаються (Н2О, NaCl, спирт тощо).

Поляризація діелектриків – це зміщення зв’язаних позитивних та негативних зарядів діелектриків у протилежні сторони

Електричне поле, створене зв’язаними зарядами на поверхні діелектрика, зменшує напруженість електричного поля всередині електрика

Діелектричною проникністюᵋназивають величину, яка показує, у скільки разів зменшується напруженість електричного поля всередині даного однорідного діелектрика

Провідники та діелектрики в електричному полі

Провідники

Діелектрики

Переміщуються по всьому провіднику.

Відбувається явище електромагнітної індукції

Зміщуються зв’язані електричні заряди

Відбувається явище поляризації

В результаті індукції на поверхні провідника з’являється електричний заряд.

Можна розділити заряди

В результаті поляризації на поверхні діелектрика з’являється зв’язаний заряд.

Заряди не можна розділити

Узагальнюючий план з теми: «Електроємність. Конденсатор. Види конденсаторів та використання їх у техніці. Послідовне та паралельне з’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля.»

Конденсатором називають два провідники (обкладки), між якими знаходиться діелектрик, завтовшки значно менший, ніж розміри провідника

Зарядом конденсатора вважають модуль заряду однієї з пластин

Електроємністю С конденсатора називають фізичну величину, що дорівнює відношенню модуля заряду q однієї з пластин до різниці потенціалів (напруги) U між обкладками: С=q/U

Електроємність плоского конденсатора C=ᵋᵋ0S/d, де S – площа однієї з пластин, d – відстань між пластинами,- діелектрична проникність речовин між пластинами, 0 – електрична стала

ᵋ0=8,85*10 -12 Кл²/Н*м²

Енергія зарядженого:Wp=qU/2=CU²/2=q²/2C

З’єднання конденсаторів

Послідовне:

С1 С2 С3

1/С=1/С1+1/С2+1/С3

Паралельне:

С1 С2

С=С1+С2

Узагальнюючий план до розділу: «Закони постійного струму.»

Електричний струм – це напрямлений рух частинок, які мають електричний заряд.

Умови існування електричного струму:

 1. Наявність вільних частинок, що мають електричний заряд

 2. Наявність електричного поля

Дії електричного струму:

 • теплова

 • магнітна

 • хімічна

 • світлова

Джерела електричного струму:

 • механічні

 • хімічні

 • теплові

 • світлові

Фізичні величини, які застосовують для характеристики ділянки кола:

Фізична величина

Символ для позначення

Одиниця

Формула для визначення

Прилад для вимірювання

Сила струму

I

А (ампер)

I=q/t

Амперметр

Напруга

U

В (вольт)

U=A/q

Вольтметр

Опір

R

Ом (ом)

R=ρ*l/S

Омметр

Закон Ома для ділянки кола: I=U/R

Закон Ома для повного кола: I=E/R+r

Фізична величина

Вид з’єднання провідників

Послідовне

Паралельне

R1 R2 Rn

R1

R2

Rn

Сила струму

I=I1=I2=…=In

I=I1=I2=…=In

Напруга

U=U1+U2+…+Un

U=U1+U2+…+Un

Опір

R=R1+R2+…+Rn

1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn

Електричний струм у різних середовищах

Метали Рідини Гази Напівпровідники

Напрямлений рух вільних електронів

Напрямлений рух вільних йонів, які виникають унаслідок електролітичної дисоціації

Напрямлений рух вільних йонів і електронів, які виникають унаслідок іонізації

Напрямлений рух вільних електронів і дірок

Закон електролізуm=kIt (kелектрохімічний еквівалент речовини

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.