+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Узагальнення досвіду роботи школи з національно-патріотичного виховання учнів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується.

В. О. Сухомлинський

І ВСТУП

На тлі суспільно-політичної ситуації, що склалася в Україні, усе більшої актуальності набуває виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції. У контексті нових викликів, що постали перед країною, доцільно переглянути практику виховної роботи та захисту прав дітей у навчальному закладі. Діти мають безпосередній зв'язок з тим, що відбувається в країні: їхні батьки мобілізовані й застосовують зброю, працюють волонтерами, беруть участь у громадських акціях. Тому психолого-педагогічні працівники мають бути готовими до непростих запитань від учнів, на які важливо дати компетентні й водночас коректні відповіді. Варто надавати дітям чіткі й зрозумілі пояснення, не давати нездійсненних обіцянок, а головне утримуватися від коментарів, спрямованих на підривання національної безпеки чи руйнацію національної єдності в державі. Натомість потрібно розповідати учням, що держава і громадянське суспільство роблять усе можливе для відновлення миру та порядку в країні, відбиття зовнішньої агресії проти України, що лише в національній єдності та національній гідності наша сила й незламність.

Навчальний заклад має стати для кожної дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єднанню українського народу та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Патріотизм (від латинського patria – країна, вітчизна, батьківщина) – це любов і відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам. Історичне джерело патріотизму – це формування зв’язків з рідною землею, рідною мовою, народними традиціями, звичаями та культурою.

Це соціально-політичне явище, якому притаманні природні витоки, власна внутрішня структура, що в процесі суспільного розвитку наповнювалася різним соціальним, національним і класовим змістом.

Нині патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини.

Справжній патріот повинен мати активну життєву позицію, своїми справами та способом життя сприяти якісним змінам ситуації в країні на краще. Для формування такої свідомості особистості має бути успішно реалізована цілісна система патріотичного виховання.

ІІ. Формування патріотизму – приорітетний напрямок роботи шкільної бібліотеки

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізацію навчально-виховного процесу .

Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений, національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника, розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології.

Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту.

Головна мета полягає в тому, щоб через реалізацію системного і цілеспрямованого комплексу заходів, сприяти вихованню патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно реалізовуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій української національної культури.

У реалізації цього надзвичайно складного процесу відіграє велику роль робота шкільної бібліотеки, яка задовольняє інформаційні потреби учасників навчального процесу.

У плані заходів бібліотеки передбачено створення цілісної системи національно-патріотичного виховання молоді шляхом реалізації наступних виховних завдань:

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, прапора, Гімну України та історичних святинь;

- сприяння набуттю учнями соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

- формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

- відновлення і вшанування національної пам’яті;

- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.

У нашому навчальному закладі проводиться планомірна і цілеспрямована робота з розвитку в особистості високої соціальної активності, громадянської відповідальності, духовності, формуванню почуття

патріотизму.

--------------------

Зустріч вчителів та учнів нашої школи з Президентом П.Порошенком під час його перебування у Мангуші

---------------------

Система патріотичного виховання учнів передбачає формування і розвиток соціально значущих цінностей, громадянськості й патріотизму в процесі виховання і навчання, масову патріотичну роботу, спільну діяльність з іншими культурними установами.

Бібліотека завжди відігравала важливу роль в культурному і суспільному житті школи. Шкільна бібліотека бере участь у навчально-виховному процесі, виконуючи освітню, інформаційну та культурну функцію, і свою роботу будує у відповідності з проблемами , які вирішує школа. Наша шкільна бібліотека - це мобільний центр інформації, центр духовного збагачення людини, джерело моральних і культурних цінностей. Вона створює культурний простір навчального закладу. Робота проходить у тісній співпраці з педагогічним колективом, із завучем з навчально-виховної роботи, класними керівниками.

ІІІ. Напрямки роботи шкільної бібліотеки у сфері патріотичного виховання

Бібліотека - це не лише сховище, це цілий світ, відкритий кожному, хто любить книгу. Головна мета бібліотеки - прилучення до читання, до рідного слова, до історії та сучасного життя країни, Батьківщини. Звідси випливають і завдання - розвиток у читачів через книгу високої соціальної тематики, патріотичної, громадянської ідеї, духовності. Діяльність нашої шкільної бібліотеки в даному випадку спрямована на збереження історичної пам'яті та передачі її підростаючому поколінню через систему інформаційно-бібліотечних заходів. В організації та проведенні масових заходів використовується методична різноманітність, заснована на принципах культурного, духовно-морального, цивільно-патріотичного виховання, як базових національних цінностей.

В організації роботи шкільної бібліотеки враховані базові поняття:

моральне виховання – цілеспрямований процес організації та стимулювання різнобічної діяльності та спілкування дітей, виховний вплив школи, сім’ї, громадськості, спрямований на формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі та практичної діяльності;

національне виховання – формування гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої людини, наділеної глибокою громадською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими й духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, підприємливістю й ініціативністю;

історико-краєзнавче виховання - знання свого краю – невід’ємна частина духовності дитини, важливий засіб забезпечення нерозривного зв’язку минулого нашого краю з вітчизняною і світовою історією;

патріотичне виховання – це комплексна, системна й цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, школи, інших соціальних інститутів щодо формування високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про своє і народне благо, готовності до розбудови демократії, виконання громадянського та конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, прагнення цілісності, незалежності України, сприяння єднанню українського народу, громадянському миру та злагоді в суспільстві;

громадянське виховання – процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною.

В основу патріотичного виховання мають бути покладені історичні й культурні цінності, традиції і звичаї народу, значення яких зростає в умовах європейської інтеграції України. У зв’язку з цим патріотичне виховання є важливим державним завданням.

Головною тенденцією патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до своїх Батьківщини, держави, народу, нації. Системне духовно-морального виховання має базуватися на цінностях духовної культури українського народу.

Зустріч юних читачів з депутатом Верховної Ради Лубінцем Дмитром Валерійовичем у шкільній бібліотеці.

На світлині: (справа наліво) Лубінець Д.В.,Терентьєва Н.І.,заввідділом освіти,Терстуях С.І.,директор школи, Топузов В.Г.,голова районної Ради.

1. Духовно-етичне направлення

Ідеологічною основою патріотичного виховання в сучасній школі є духовно-етичні цінності нації. Суть патріотичного виховання може трактуватися як розвиток відчуття особи, патріотичної свідомості, заснованої на гуманістичних духовних цінностях свого народу. Проблема духовно - етичного виховання школярів сьогодні стоїть гостро як ніколи. Перед освітньою установою ставиться завдання підготовки відповідального громадянина, здатного самостійно оцінювати те, що відбувається і будувати свою діяльність відповідно до інтересів людей, що оточують його. Рішення головних завдань навчання повинне забезпечувати формування особистого відношення до оточення, оволодіння етичними, естетичними, духовно-моральними нормами.

Духовно-етичне виховання - це цілеспрямоване формування системи моральних стосунків до людей, Батьківщини, самого себе, відношення до праці.

Про роль бібліотеки в духовно-моральному вихованні можна говорити багато. Бібліотека - центральне місце виховання моральної, творчої особи. Виховати таку людину без книг неможливо.У бібліотеці організовуються книжкові виставки, оформлюються тематичні полички. Так до Міжнародного Дня толерантності було оформлено виставку «Досконалості немає меж», проведено огляд книг на тему «Золотое правило нравственности» та класну годину у 8 кл. з елементами тренінгу «Толерантність та нетерпимість».

У нашій школі успішно втілюється у життя проект « Школа життєвого успіху» за підтримки Спілки жінок України. Бібліотекар тісно співпрацює з психологом, який відповідальний за втілення цього проекту, та класоводами початкових класів. Ми робимо добірки книг з тем занять: «Поговоримо про вихованість», «Азбука моральності», «Сім наших «Я», проводимо бесіди з ігровими моментами. У цьому році заплановано цикл голосних читань з обговоренням за книгою Хаткіної М. « Азбука милосердя» з учнями початкових класів.

Великого значення у цьому питанні набуває тісна співпраця нашої школи із благодійними фондами, в т.ч. міжнародними. Так у жовтні 2016року фонд шкільної бібліотеки поповнився новими книжками (40 екз.), серед яких твори класиків та сучасних авторів української дитячої літератури, а також твори зарубіжних авторів.

Ці книжки ми отримали від представників фонду «Terre des Hommes», який має спільний проект з дитячим фондом UNICEF.

Духовно-етичне виховання спрямоване на усвідомлення учнями вищих цінностей, ідеалів і орієнтирів, соціально-значущих процесів і явищ реального життя, виховання любові до рідного слова, рідної мови, літератури та культури. Разом з учителями молодших класів та класними керівниками проводимо огляди та бесіди, цикл бібліотечних уроків, розважально-пізнавальні ігри, літературні вечори до ювілеїв письменників, вікторини, конкурси юних мовознавців.

До Всеукраїнського дня бібліотек був проведений фотоконкурс « Мій портрет з улюбленою книгою», у якому взяло участь майже 40 читачів.Конкурс викликав велику зацікавленість не тільки дітей , а й вчителів та батьків. У трьох номінаціях було заявлено 55 фотографій. Переможці були нагороджені дипломами.

Великою популярністю користуються розділи фонду «Декоративно –прикладне мистецтво», «Сучасне українське мистецтво» та ін.. Учні використовують літературу для створення навчальних проектів з тем «Українська мережка», «А над світом українська вишивка цвіте», «Українські святині», «Скарби України» та ін..

2.Національне виховання.

Важливим напрямом роботи бібліотеки є виховання в учнів національної свідомості.

У Законі України « Про загальну середню освіту» визначені завдання загальної середньої освіти, акцентується увага на вихованні національно-свідомого громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності з вільними політичними і світоглядними переконаннями; на формуванні творчої особистості учня, вихованні поваги до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя.

Національне виховання – це створена упродовж віків самим народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації школярів, передавати їм соціальний досвід, надбання попередніх поколінь. Науково обґрунтоване, правильно організоване національне виховання відображає історичну ходу народу, перспективи його розвитку.

Актуальність створення системи національного виховання в умовах творення Української державності визначається потребами суспільства у всебічній активізації інтелектуального і духовно-творчого потенціалу національних та загальнолюдських цінностей, необхідності забезпечення єдності, наступності та послідовності виховних впливів різних соціальних інститутів, постійного коректування виховного процесу.

Головною метою національного виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатої духовної культури народу, його національної ментальності, спорідненості світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які передбачають національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і талантів. Всі ці аспекти повинна враховувати у своїй роботі шкільна бібліотека, і через книгу,- використовуючи різноманітні форми її популяризації,- сприяти формуванню національно свідомого, духовно й фізично розвиненого патріота України.

Бібліотека своєю діяльністю допомогає реалізації державної програми у галузі освіти і культури, дотримується принципів гуманізму і демократизму , пріоритету загальнолюдських цінностей.

Виходячи з цього річний план роботи школи та бібліотеки побудований так, що охоплює всі аспекти виховання в учнів національної свідомості і соціальної активності, високих духовних якостей, з глибокими родинними і патріотичними почуттями, здатними до саморозвитку і самовдосконалення.

У бібліотеці постійно організовуються книжково - ілюстраційні виставки з літературою , яка б зацікавила учнів, спонукала глибше зацікавитися історією своєї країни, малої Батьківщини:

«Єднаймося заради розквіту держави» - до Дня Соборності, «На що готовий ти для України?» - до Дня Гідності та Свободи, «Людина під захистом закону», «Ти маєш право», проводяться огляди та бесіди біля виставок.

Любов до Батьківщини починається з любові до своєї родини. У школі за участю бібліотеки часто проводяться масові заходи «Тато, мама, я – дружна сім’я”, « Моя бабуся найкраща у світі». Старшокласники пишуть дослідницькі роботи і з гордістю розповідають про своїх прадідів-ветеранів війни під час класних годин, уроків мужності, складають свої родоводи.

Найважливішою громадською рисою є сформованість національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім'я України. Виховання національної самосвідомості передбачає усвідомлення молоддю своєї етнічної спільності, національних цінностей (мови, території, культури), відчуття своєї причетності до розбудови національної державності, патріотизм, що сприяє утвердженню власної національної гідності, внутрішньої свободи, гордості за свою землю. У цьому контексті важливого значення набуває обізнаність про свої корені, національні традиції, обряди, участь у їх відродженні .Бібліотекою у співпраці з класними керівниками проводяться такі заходи: «А на вечорницях дівки – чарівниці»- в ніч на Андрія Первозваного, «Масляна, Масляна, яка ти мала» , обряди колядування та щедрування. Щорічно наша школа бере участь у фестивалі національно – обрядової культури «Дивосвіт», який проводить Центр дитячої творчості. У цьому році юні народознавці показували обряд свята Калити за сценарієм бібліотекаря школи.

Національне виховання найбільш відповідає потребам відродження України.

Воно однаково стосується як українця, так і представників інших народів, що проживають в Україні.

Саме принцип етнізації виховного процесу і передбачає надання широких можливостей представникам усіх етносів для пізнання своєї історії, традицій, звичаїв, мови, культури, формування власної національної гідності. І через пізнання власної історико-культурної спадщини допомагає пізнати глибинність взаємозв'язків кожного з них з українською нацією, її державою, переконатися, що саме українська незалежна, суверенна держава охороняє національні права всіх її громадян. У бібліотеці організована постійно діюча книжково – ілюстративна виставка «Україна - нова батьківщина греків» , на якій зібрано книги з історії Греції, матеріали про греків -видатних діячів у різних галузях , які є громадянами України, збірки прозових та поетичних творів, автори яких є греками за походженням . Крім того, поповнюються папки – накопичувачі за

темами «Література та мистецтво греків Приазов’я» , «Елліни України».

У вересні до Першого уроку функціонувала виставка «Україна – єдина країна»; для класних керівників був зібраний матеріал з рекомендаціями

щодо проведення уроку та сценарії для різних вікових категорій.

З метою реклами української книги, виховання гордості за українське письменство, щорічно проводиться загальношкільний захід, присвячений Дню української писемності та мови. Не залишається осторонь і бібліотека. Ми проводимо турніри юних мовознавців, свята «Зникає все, а рідне слово вічне». Крім того, до Міжнародного дня рідної мови проходять години цікавинок, бесіди «Скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина», віртуальні квести і ще цілий комплекс заходів: проведення бібліотечних уроків, організовуються конкурси читців на краще виконання творів українських поетів. Так щороку ми проводимо конкурс на краще виконання віршів Т.Г.Шевченка та віршів про нього

Також відбуваються зустрічі з сучасними письменниками (Презентації книг Головешка Л.М. «Азовське козацьке військо та його нащадки», Мацуки А.С. «Греки Першотравневого района в боях на реке Молочной»

До Дня українського козацтва у масштабі школи проводиться цілий комплекс заходів: загальношкільна урочиста лінійка «Ми козацької слави нащадки», благодійний ярмарок «Козацькому роду нема переводу», конкурс на краще виконання віршів «Де козак, там і слава», організований бібліотекою, конкурс стіннівок «Козацька слава України», організовується книжково-ілюстративна виставка «Щоб слава козацька навік не пропала» у бібліотеці.

Переможці конкурсу на краще виконання віршів «Де козак, там і слава» Хортик Олександра та Гусєв Владислав

3. Історико-краєзнавче виховання

«Краєзнавство - прекрасна школа

виховання громадянськості»

Д.С.Лихачов.

Любити і знати свій край, своє місто, в якому живеш, свій дім, свою рідну школу, свою вулицю, свою сім'ю - це і є прояв патріотизму і громадянськості. Патріотизм проявляється у вчинках і в діяльності людини. Зароджуючись з любові до своєї малої Батьківщини, патріотичні почуття, пройшовши через цілий ряд етапів на шляху до своєї зрілості, піднімаються до загальнодержавної патріотичної самосвідомості.

Краєзнавча робота - це система фундаментальних знань про український народ, про особливості побуту і трудової діяльності, національного характеру, психології, світогляду, культури, а також про сім'ю, свого родоводу, про рідний край і все, що пов'язано з ним. Висвітлення ролі і місця відомих особистостей в історії краю дозволяє здійснити учням ідентифікацію себе з конкретними історичними діячами. Приклади героїзму земляків, допомагають вихованню патріотизму і громадянськості учнів.

Краєзнавство здатне формувати культуру міжнаціональних відносин, виховувати терпимість і повагу до історії, традицій, культури, мови націй і народностей, що проживають в рамках або за межами своїх національно-територіальних утворень.

Історичне краєзнавство, також вирішує актуальні в усі часи завдання -збереження культурної та духовної спадщини рідного краю, вчить любити не тільки свої рідні місця, але й знати про них, привчає цікавитися історією, мистецтвом, літературою, культурою, підвищувати свій культурний рівень. Любов до рідного краю, знання його історії - основа, на якій може здійснюватися процес виховання громадянськості учнів.

Вивчення малої батьківщини грає і консолідуючу роль. Край - це не тільки географічна освіта. Це те спільне, що об'єднує людей різних національностей в єдину територіальну спільноту, робить його жителів представниками єдиного округу - городянами, односельцями.

Любов до Батьківщини, почуття відповідальності за долю рідного краю, не виникають самі по собі, а виховуються.

Краєзнавчі знання сьогодні необхідні молоді, і отримати ці знання можливо через виховну діяльність, вона дає можливість звернутися, насамперед, до історії повсякденності. Це значить - до близької української історії, тієї, що укладена в долях поруч.

Історико-краєзнавче виховання націлене на пізнання історико-культурних коренів, усвідомлення неповторності Вітчизни, її долі, нерозривності з нею, формує у дітей почуття любові до своєї малої батьківщини, шанобливе ставлення до національних традицій і культури, пробудження почуття гордості за свій народ. Завдяки краєзнавству вирішується важлива педагогічна задача - поєднання навчання з життям. При вивченні своєї місцевості у школярів формуються правильні уявлення про багаточисленні об'єкти, явища і процеси, які у свою чергу, служать основою для формування наукових понять і уявлень про навколишній світ. В бібліотеці проводяться уроки краєзнавства: учні здійснюють екскурсії в різні місця Донеччини, оформляють звіти, на основі яких створено екскурсійний вернісаж «Донбас екскурсійний» - проект підготувала учениця 10 кл. Арабаджи Олена. Кожного року в бібліотеці проходять заходи щодо пам’яті про жертв голодомору. У контексті трагедії усього українського народу ми обов’язково присвячуємо сторінку «Голодомор в Донбасі» , матеріали до якої добираємо із одноіменної книги В.Блєднова. Учні створюють власні електронні презентації про історичне минуле українського народу. На сучасному етапі розвитку суспільства вивчення рідного краю виступає як провідний чинник виховання патріотизму і стає особливо актуальним.

Кожен читач повинен усвідомлювати, що почуття Батьківщини починається з ставлення до родини, до найближчих йому людей – своєї сім’ї.

Перші друзі дитини, навчальний заклад, який вона відвідує, вулиця, на якій стоїть її будинок, - все це включається в уявлення дитини про рідний дім, про свою «початкову» батьківщину.

Таким чином, здійснення краєзнавчої роботи в шкільній бібліотеці є актуальним напрямком сучасної освіти, так як головною його функцією є виховання громадянськості і патріотичних почуттів у молодого покоління.

Шкільна бібліотека - центр краєзнавчої інформації

Які там милі срібні ріки ,

А далі сині , як у сні.

Ні , без Донеччини навіки

Зів’яли б всі мої пісні.

Володимир Сосюра

1. Шкільне та бібліотечне краєзнавство в умовах розбудови нашої держави

В умовах розбудови суверенної української держави , котра проголосила своєю державною політикою національно - культурне відродження , великого значення набувають питання шкільного та бібліотечного краєзнавства .

Знання людиною свого родоводу , історії свого народу - це такий компонент цивілізації , який , власне , і робить людину людиною. Тому саме краєзнавству в наш час належить важлива роль у вихованні учнів . Робота школярів у краєзнавчій галузі сприяє і духовному розвитку , формуванню інтелектуального потенціалу України . Враховуючи пізнавальне і виховне значення краєзнавства , ми намагаємось проводити краєзнавчу роботу по виявленню , вивченню та обробці місцевих краєзнавчих матеріалів , а також по їх ефективному використанню у навчально – виховному процесі на уроках з різних предметів . Для нашої школи завжди була характерною риса - тісна співпраця усіх ланок шкільної багатофункціональної машини : вчителів – предметників , класних керівників , педагога – організатора , бібліотекаря.

Бібліотечне краєзнавство поступово виходить за межі бібліотеки. Причина в тому , що бібліотекар є учасником всіх процесів , які відбуваються у суспільстві. Загальношкільні та краєзнавчі заходи не проходять без участі бібліотеки та бібліотекаря , крім того , ми ніколи не відмовляємося від участі у районних заходах , які проводять інші організації. Співпрацюємо з районними бібліотеками для дітей та юнацтва , для дорослих, з районним Будинком кіно фотомистецтва ім.М.Й.Груби, районним Будинком культури та ін..

Накопичення краєзнавчих матеріалів не повинно стати самоціллю. Я працюю над тим , щоб вони використовувалися максимально ефективно як педагогічними працівниками, так і учнями нашої школи. У бібліотеці виконуються бібліографічні довідки краєзнавчого характеру, тематичні кижкові огляди та експрес – повідомлення по сторінкам періодичних видань

2. Краєзнавчий фонд літератури –

база краєзнавчої роботи бібліотеки

Базою краєзнавчої діяльності бібліотеки є , звичайно , краєзнавчий фонд та краєзнавчі документи. На жаль , краєзнавчої літератури недостатньо, але ми виходимо з того , чим багаті. Часто працюємо з такими виданнями : «Донеччина. Перехрестя цивілізацій», «Донеччина. Сучасний вимір», «Донецький край – моя земля». «Северное Приазовье. Портрет современника», «Памятные места Донбасса», «С рюкзаком по Донбассу»,«Заповедники Приазовья»,«Заповедная природаДонбасса», «Зеленое багатствоДонбасса», «Голубое ожерелье Донбасса», «География родного края».

З історією Донеччини тісно переплітаються долі таких видатних людей як Чехов А.П., Менделєєв Д.І.,Купрін О.І., Паустовський К.Г. та ін.. У бібліотеці є добірки їх творів та матеріалів , присвячених життю та творчості цих видатних людей . До 155 – річного ювілею А.П.Чехова була організована книжно – ілюстрацій на виставка «Чехов - художник эпохи «мысли и разума», « Кто-то должен сострадать…» - до 145 – річного ювілею О.І. Купріна. До 180-ї річниці від дня народження Д.І.Менделєєва на тематичному стелажі «В стране интересных уроков» була оформлена тематична полиця « Сам удивляюсь, чего я только не делывал в своей научной жизни…». Бібліотекарем було виконано багато бібліографічних запитів з тем життя та наукової діяльності видатного вченого , які стали основою для створення учнівських проектів під керівництвом вчителя хімії . Крім того, широко використовуємо газетно - журнальні матеріали , які відображаються у предметно – інформаційній картотеці та краєзнавчих картотеках « Земля моя - земля моїх батьків» і «Література рідного краю» . Багато вирізок та ксерокопій цікавих фактів зібрано в папках – накопичувачах : «Мой край по имени Донбасс». «Наші земляки - гордість Донбасу», «Письменники рідного краю». Папки «Афганистан живет в душе моей» та «Чернобыль. Опасная зона» містять матеріали про наших земляків , які брали участь у Афганській війні та ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції.

3. Збір місцевих краєзнавчих матеріалів -

важлива ланка роботи бібліотеки

Не менш важливою ланкою поповнення фонду краєзнавчої літератури є збір місцевих краєзнавчих матеріалів для подальшого використання їх у навчально – виховній роботі школи. Діти з захопленням займаються пошуком історичних документів , фактів, відомостей. В процесі збору матеріалів з історії району , селища ми організовуємо зустрічі з учасниками тих подій, монтуємо фото – та відеоматеріали. Освітнє та виховне значення цих заходів величезне : відомості, отримані з розповідей і бесід, є цінними історичними джерелами. Збір краєзнавчих документів є важливою , але тільки першою частиною краєзнавчої роботи. Накопичення необхідних відомостей і фактів є підготовкою до власного дослідження. Всі записи розповідей очевидців історичних подій та надані документи обробляються і використовуються для підготовки учнівських доповідей, альбомів, виставок, масових заходів бібліотеки.Так результатом пошукової роботи учнів Мангуських шкіл №1 та №2 під керівництвом вчителя історії Мацуки Анатолія Спиридоновича, а також допомоги багатьох зацікавлених людей, став вихід книги «Греки Першотравневого района в боях на реке Молочной». У ній висвітлюються невідомі сторінки Великої Вітчизняної війни , пов’язані з участю наших односельчан у штурмі німецької лінії «Вотан» під Мелітополем.

Цей великий проект завершився презентацією книги , у якій брали участь не тільки учні школи , але й бібліотекарі шкіл району, селищний голова , голова селищної ради ветеранів та ін.. Під час підготовки до презентації книги я особисто розробила сценарій та підготувала матеріал про учасників боїв на річці Молочній Балабанова Г.І., Тосхопаран М.І., Давшан В.Л., розповіді про яких не увійшли в книгу Мацуки А.С. Тепер електронний варіант книжки поповнився і новими відомостями. Відгукнулися також і інші учасники презентації на пропозицію автора провести пошукову роботу у інших селах рай ону.

Наша школа налічує вже 113 років. До 110 –ї річниці було завершено роботу з написання історії школи. Звичайно , цьому передувала велика пошукова робота під керівництвом замісника директора з виховної роботи Раєвської А.Л. , до участі в якій залучалась бібліотека .

По матеріалам газети «Сельская новь» було створено кілька стендів під загальною назвою «Мангуська ЗОШ №2 у дзеркалі преси» , проведені зустрічі з ветеранами педагогічної праці Корючевою М.Х., Терстуях О.Н., Джансиз С.Д. та ін., записані інтерв’ю , зібрано багато фотоматеріалів.

З 1977 року я пишу історію шкільної бібліотеки. Матеріали оформлено у альбомі , а з початку 2016 року почала роботу зі створення електронного варіанта.

«В библиотеку мы идем, как в свой родной любимый дом»

У бібліотеці зібрано також багато фото- та відеоматеріалів краєзнавчої патріотичної тематики. Вони відображають зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни Лисюрою М.І., Андрєйченко П.Д., Пилипенко П.С. За участі бібліотеки, за ініціативою бібліотекаря проводяться масові заходи до річниць закінчення війни у Афганістані, аварії на Чорнобильській АЕС. Окремою сторінкою у роботі бібліотеки є популяризація матеріалів про подвиги сучасних військовослужбовців. Зібрано матеріали про життєвий шлях випускника нашої школи Побединського Володимира , який загинув у бою під с. Широкіно , захищаючи незалежність нашої Батьківщини – України. У жовтні 2016 року йому виповнилось би 25 років. Про це ми говорили під час презентації книги А.Мацуки. Великою підмогою у популяризації солдатського подвигу є збірка « Героям слава!», у якій молодшим школярам розповідається про сучасних героїв фронту і тилу.

4. Відображення історичних подій у нашій місцевості

Коли вивчається значна історична подія і показується , як вона відображалась у даній, конкретній місцевості , - це набуває особливого виховного і освітнього значення. Учні бачать найбільші історичні події, відображені у близькому їм оточенні. Це , насамперед , стосується таких тем , як «Донеччина в роки Великої Вітчизняної війни», «Партизанський рух у нашому краї», «Голодомор» ,

«Чорнобиль - трагедія століття» та ін.

Давно відлунала Друга світова війна, поряд з нами залишилось дуже мало свідків тих подій. Але залишилась людська пам’ять , і наш обов’язок – зберегти цю пам’ять для себе й нащадків Наступні покоління мають знати героїчне та трагічне минуле своєї країни. Однією з жахливих сторінок є трагедія Бабиного Яру, коли в урочищі поблизу Києва німцями було розстріляно по різним джерелам від 30 до 150- ти тисяч громадян єврейської, циганської та ін.. національностей. Не оминула подібна трагедія і нашого краю.20-21 жовтня 1941 року відбулись масові розстріли жителів єврейської національності у районі с.Агробаза .

Подвиг героїв – переможців у цій жахливій війні непідвладний часу, як і наша щира та безмежна вдячність людям, які виявили мужність та незламність духу в боях за рідну землю. І тим цінніше бажання нащадків відкривати нові сторінки, досліджувати, увічнювати своїх предків сьогодні.

Прикладом можуть служити дослідницькі роботи учениць Терстуях Діани (9кл.) , Харебіної Ольги (10 кл.) та Ялу Катерини (6кл.) на тему «Мій прадід – захисник Вітчизни». Їх роботи, які розповідали про бойовий шлях Терстуях Г.Л., Кумуржи А.А., Курпе С.Г., Альянах І.Д. увійшли до шкільного проекту «Ваш подвиг – у серцях поколінь» , який потім доповнив сторінки книги А.Мацуки «Греки Першотравневого района в боях на реке Молочной». О дин із розділів цієї книги - « Бой на подступах к Мангушу в начале войны, 8 октября1941 года» - містить розповіді місцевих жителів та творчі роботи дітей за цією темою. У жовтні цього року було проведено відкритий урок у 11 класі «Наш край у роки Великої Вітчизняної війни»,

на якому Красозова Анастасія презентувала цей проект.

Красозова Анастасія презентує проект «Бой на подступах к Мангушу в начале войны,8 октября 1941 года»

. Бібліотекар підготувала та провела на уроці огляд виставки «Через роки пам’ять проростає»

Щороку ми відмічаємо День партизанської слави. Не залишається осторонь . звичайно , шкільна бібліотека. Книжково – ілюстративні виставки , бесіди, огляди - це традиційні і, насамперед , дієві форми популяризації книжок на цю тему. А ще кожного року делегація школярів вшановує пам’ять Назаренко Катерини Юхимівни,яка була партизанською зв’язковою у загоні «За Батьківщину», влаштовують мітинг біля пам’ятної дошки на її будинку

5.Екологічний напрямок у проектній діяльності

Однією з інновацій , яка суттєво збагачує навчальний процес школи, є метод навчальних проектів. Проектна діяльність все більше привертає увагу не тільки вчителів , а й бібліотекарів. Вона є однією з активних форм розвитку пізнавальних , творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання , орієнтуватися в інформаційному просторі, практично мислити. Проектні технології спрямовані на стимулювання інтересу до нових знань , розвиток дитини через розв’язання нагальних проблем. Під час реалізації методу проектів позиція вчителя чи бібліотекаря переходить із носія готових знань на організатора пізнавальної діяльності учнів. Дуже важливе значення має співпраця між вчителями - предметниками і бібліотекарем , організатором позакласної роботи і бібліотекарем , бібліотекарем та активом учнівського самоврядування тощо у цьому напрямку. У нашій школі традиційно склалося , що особливо тісно ми співпрацюємо із вчителями біології , історії та трудового навчання. Під час роботи над проектом діти дуже змінюються. Вони точніше висловлюють свої думки і аргументують їх , дослухаються до думок інших, планують свою діяльність , бачать проблеми місцевої громади та визначають своє ставлення до них, а головне те, що вони удосконалюють свої вміння та навички працювати з книгою. Проектна діяльність учнів має дуже велике значення саме у процесі краєзнавчої роботи. Адже пошук і систематизація матеріалів на різноманітні теми дають можливість здійснювати екскурси у далеке минуле нашого краю, познайомитись з цікавими людьми та видатними земляками, які зробили свій внесок у розвиток рідного Приазов’я.

Звичайно, що роль бібліотекаря не обмежується тільки добором літератури за темою проекту. Я часто редагую віршовані тексти , допомогаю робити ілюстрації або буклети.

Останнім часом зростає увага до теми екології навколишнього середовища. Дуже актуальна вона у нашій місцевості , де розташовані металургійні гіганти . У зв’язку з цим зріс і попит на літературу відповідного змісту. У фонді бібліотеки є книжки , в яких висвітлюються проблеми навколишнього середовища не тільки місцевого характеру, а й глобальні. З метою всебічного розкриття даних тем у бібліотеці постійно функціонують та оновлюються тематичні полички : «Природа нашого краю», «Зелені скарби України»,«Знай, люби, бережи» та ін.

У підготовці виставок використовую рекомендаційні бібліографічні покажчики « Дивосвіт рідної природи» вид. «Веселка», «Флора и фауна» - бесіди про книги, «Наш общий друг – природа» - бесіди про книги та ін..

Багато цікавих матеріалів зібрано у папках – накопичувачах

« Бережи свою планету», « Сохраним первоцветы», «Окно в природу», «Времена года» . Зібрані матеріали дають змогу учням ознайомитись з прикладами нераціонального та раціонального природокористування в нашій місцевості, з рослинним та тваринним світом, з екологічною ситуацією, яка утворилась у нашому краї.

Наші учні підготували багато проектів екологічного напрямку , з якими брали участь у районних та обласних олімпіадах, конкурсах. У краєзнавчому фонді зберігаються копії кращих проектів, конкурсних та дослідницьких робіт учнів, реферати та письмові повідомлення про рідний край , буклети , які дарували в бібліотеку автори цих робіт. Прикладом можуть бути такі роботи : «Інвестиції в зелену економіку - шлях до успішного майбутнього» на прикладі Мангушського району Донецької області, яку виконала Красозова Анастасія,10 кл., «Зелені легені Мангуша», автор Арабаджи Олена, 10 кл., «Геоекологічний стан Білосарайської коси» - Воронін Микола,11 кл., і також його робота «Якість води – якість життя». Зовсім недавно , у вересні 2016 року. проводився 10-й, ювілейний, обласний конкурс творчих робіт « Сіверський Донець - очима молоді», у якому брав участь учень 10 кл. Солодкий Олександр, де посів перше місце у номінації «Поетична творчість».

. Наша школа співпрацює з позашкільними закладами , один з яких – Центр дитячої творчості. Учні нашої школи беруть активну участь у всіх заходах , які проводить ЦДТ. Щорічно висвітлюється екологічна тематика на конкурсі агітбригад. Я надаю допомогу у створенні сценаріїв , добираю потрібну літературу, наглядність. Так для сценарію «Бережи свою планету» крім літературно- музичної композиції я склала вірш , який прозвучав у вигляді фінальної пісні.

Серед масових заходів, які проводить шкільна бібліотека, не можна обійти увагою екологічний ранок «Живые краски Земли» темою якого стали первоцвіти. Упродовж ранку звучали легенди, наводились статистичні дані, діти розгадували кросворди, розказували вірші та казки про первоцвіти власного складання. Цікавими були поробки та малюнки , виготовлені на уроках трудового навчання та малювання. І як правило , була організована книжково – ілюстративна виставка, біля якої проведено огляд.

Традиційним стало проведення інтелектуальних ігор: «Щасливий випадок», «Екологічний ерудиціон», «Що? Де? Коли?» .

У контексті краєзнавчої роботи не можна не згадати найбільшу екологічну катастрофу ХХ століття – аварію на Чорнобильській атомній станції. Хоча вона безпосередньо не торкнулася нашого краю у плані забруднення навколишнього середовища , та лишила глибокий слід у долі багатьох наших односельчан. У нашій школі традиційними стали заходи , присвячені трагедії Чорнобиля. Це зустрічі з ліквідаторами, класні години , уроки мужності , тематичні вечори. Бібліотека , звичайно , не стоїть осторонь. Традиційно організовуємо книжково – ілюстративні виставки :

-«Пропусти Чорнобиль скрізь серце», «Чернобыль! Тебе мы отдали все силы» - до Дня ліквідатора,

Огляд книжково-ілюстраційних матеріалів біля виставки проводить бібліотекар Пахолок В.П.

До 30-ї річниці аварії на ЧАЕС бібліотека підготувала тематичний вечір «Чернобыль ! Ты – человеческой трагедии музей». Була проведена велика підготовча робота. За допомогою УПСЗН складено списки ліквідаторів нашого селища, запрошено кількох на наш захід, змонтовано відеоматеріали. Крім цього особисто мною з допомогою дітей, батьки і дідусі яких брали участь у ліквідації аварії, було зібрано великий фактичний матеріал : фотографії, нагороди та документи до них, статті з київських газет , які писали про наших земляків, їх самовіддану роботу у небезпечній зоні, грамоти та подяки.

Всі ці документи дали змогу створити презентації про Тараненка В.М.,-батька Тараненко Д.,10 кл., Зінченка П.П.-дідуся учня 7 кл. Терещенка О.,

Шепеля В.І.,-дідуся Шепель В.,4 кл., Джеломанова О.Л.,-чоловіка вчительки нашої школи Джеломанової Л.С., Хаджинову Т.О.,- тех.працівника нашої школи, бабусі учнів Хаджинова І. , Хаджинова О., Парфьонова М.В.,- дідуся учнів Влада, Каті, Ані та Христини Шаховал, Орла І.Я., -дідуся Орел Тоні,8 кл.,НагорногоВ.А.,-дідуся Ніколаєнко В.,7 кл. та ін.

Окрема сторінка « Человек – праздник» була присвячена Чіпчеву Олексію Петровичу, вчителю – ветерану нашої школи, ветерану педагогічної праці, єдиному вчителеві з району , який з перших днів був у 30 - кілометровій зоні ЧАЕС. Він був присутній на заході. Разом з ним ми запросили ліквідаторів Авдемірця А.Ф., Парфьонова М.В. та Хаджинову Т.О. Дуже щирими та зворушливими були виступи гостей, дехто не міг стримати сліз. На завершення прозвучали вірші Солодкого Олександра, учня 10 кл. , та мої власні. (Додаток)

Аврамов І.Г. та

ДьяченкоВ.П.- ліквідатори аварії на

Чорнобильській АЕС

6. Література рідного краю у фокусі краєзнавчої роботи

Однією з тем навчальної програми з української літератури є «Література рідного краю». У бібліотеці зібрано багато творів письменників Донеччини та матеріалів про них, які користуються великим попитом в учнів та вчителів. У контексті військово – патріотичного виховання часто використовуються твори письменників- фронтовиків: М.Рибалка «Молодость вверяем сыновьям», «Миг атаки», «Призванные досрочно»; Кір’якова “Память» , «Всегда в дороге», «Чабрец»; В.Пеунова «Об исполнении доложить», а також твори П.Чебаліна, О.Чепіжного , В. Шутова та ін., які є у фонді нашої бібліотеки.

Дуже показовим у форматі краєзнавчої роботи є використання у бібліотеці та на уроках книжкових виставок , оглядів літератури за певними темами. Так у 11 класі на уроці історії за темою «Наш край у роки Великої Вітчизняної війни» була організована виставка – інсталяція «Через роки пам’ять проростає» , проведено огляд літератури. Тут були задіяні книги наших земляків Попова І.В., Героя Сирії, ім’я якого носить Мангуська школа №1, Мацуки А.С., вчителя Мангуської ЗОШ №2, збірок наших місцевих поетів «Во имя жизни на земле», «Через роки пам’ять проростає” та ін. Емоційного сприйняття виставці додали предмети часів війни : радянська та німецька каски , фляги та гвинтівка, плакати ,червоні маки. Прикладом популяризації літератури військово – патріотичного напрямку можуть бути такі виставки :

  • Уходили в поход партизаны…

  • Вогонь Перемоги

  • Время выбрало нас (дорогами Афганистана)

  • Через роки пам’ять проростає

Краєзнавча робота у школі, при цьому співпраця учителя , педагога – організатора та шкільного бібліотекаря , дають змогу з раннього віку прилучити дітей до вивчення історії свого рідного краю, його природних багатств , виховання гордості за досягнення та перемоги у різних галузях, інформування про видатних письменників, людей мистецтва, вчених, трудівників. Використовуємо такі форми роботи, як «Загадки деда Краеведа», година цікавинок «Хто де побував, що цікаве узнав», вікторина «Азбука рідного краю».

Великим попитом серед учнів молодших класів користується літературна читанка « Зірки Донеччини», у якій зібрано кращі твори письменників рідного краю: Білого І., Михеїв К., Бойка Г., Байдебури П., та ін..

Вчителі часто застосовують метод самостійного пошуку, даючи дітям завдання різної тематики краєзнавчого напрямку: підготувати інформацію про відомих людей району, про видатних спортсменів Донеччини, про заповідники нашого краю, тощо. І на допомогу приходить бібліотека зі своїм фондом краєзнавчих матеріалів.

Прикладом популяризації творчості письменників Донеччини серед учнів молодших класів є проведення масових заходів у формі святкових ранків, присвячених Івану Костирі та Грицькові Бойку. Ранок «Край солнечного камня» проходив у формі усного журналу, який складався з трьох сторінок:

1- «Как не любить мне эту землю» - про бережливе відношення до природи рідного краю .

2- «Что? Где? Когда?» - вікторина про міста, заповідники, відомих людей Донбасу та Мангуша.

3 – «Пісні отчого краю», присвячена творчості Івана Костирі.

Крім цікавої розповіді про автора , діти показували інсценізації казок письменника, відповідали на запитання вікторини, послухали огляд книжок творів Івана Костирі, які є у центральній районній бібліотеці для дітей. Для цього заходу ми разом з учнями та вчителями підготували декорації та маски звірів.

Не менш цікавим вийшов дитячий ранок , присвячений творчості Грицька Бойка « Майстер веселого цеху». Була показана презентація про життєвий та творчий шлях письменника, несправедливо призабутого в Україні , але широко відомого за її межами. Автора, який продовжив традиції Остапа Вишні та Степана Олійника. Його гумористичні твори для дітей відрізняються добротою, теплом, чіткі і зрозумілі малим читачам. Тому й ранок удався таким щирим, веселим. Діти відгадували загадки, брали участь у конкурсі «Кращий говорун» на краще виконання скоромовок, складених Г. Бойком, інсценізували твори Майстра, читали вірші.

4. Військово-патріотичне виховання

Військово-патріотичне виховання - це формування у молоді високої патріотичної свідомості, ідеї служіння Вітчизні, здатності до його збройного захисту, прищеплення гордості за українську армію, любові до української військової історії, збереження і примноження славних військових традицій. Військова історія нашої країни сповнена героїки, романтики, справжнього патріотизму, насичена цікавими, часом драматичними подіями, представлена дивовижними, унікальними особистостями. Все це дає багатий матеріал для реалізації високих цілей громадянського та патріотичного виховання, яке настільки актуальне сьогодні. У бібліотеці проводяться уроки пам'яті: «І пам ятає врятований світ », «Герої землі Донецької», уроки мужності, зустрічі з ветеранами

. Кожного року запрошуються ветерани Великої Вітчизняної війни, діти бувають у них дома, де ще й ще раз слухають про солдатські подвиги в ім’я Батьківщини ,про бойову дружбу та взаємопоміч тощо.

Окремою сторінкою у військово – патріотичному вихованні є популяризація подвигу солдата, який виконував свій інтернаціональний обов’язок у Демократичній Республіці Афганістан. У нашій школі воїни – афганці є завжди бажаними гостями, тому що деякі з них – наші випускники або батьки наших учнів. З завмиранням слухають діти розповіді про ті суворі воєнні будні на чужій землі від Ляпіна М.,голови районної спілки воїнів-афганців, Кирилаша С., Терстуях Ю., Сєдакова С., Ватилика М. та ін. За участю бібліотеки проводяться тематичні вечори «Відлуння Афганських гір», « Время выбрало нас», бесіди , добираються матеріали у папки – накопичувачі.

Сєдаков С.Є.

та Ватилик М.Д.

під час проведення тематичного вечора

«Відлуння Афганських гір»

Сьогодні як ніколи тема служіння Вітчизні, здатності до її збройного захисту є актуальною. У школу ми часто запрошуємо нинішніх захисників Вітчизни. Вони розповідають про нелегкі солдатські будні, беруть участь у спільних заходах. Так до Дня захисника України були організовані змагання команд старшокласників та воїнів – морських піхотинців 63-ї бригади. . Під час змагань була проведена вікторина, підготовлена літературно- музична композиція «Все на світі можна вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину». Крім цього, старшокласники взяли участь у автопробігу по військовим частинам, які дислокуються на території Мангушського району. На закінчення дали великий святковий концерт до Дня захисника України.

До заходів воєнно- патріотичного спрямування залучаємо випускників школи. На святкування дня Збройних Сил України були запрошені випускники нашої школи Халдай С., Попов В., Ліннік П. Вони розповідали про свою службу у 72-й механізованій бригаді, відповіли на питання учнів, а потім взяли участь у спортивних змаганнях.На Великодні свята випускник школи Ільїн Р. з побратимами з розвідроти взяли участь у святкуванні, а потім разом із школярами провели акцію: на території, прилеглій до школи, було висаджено дерева.

Маємо приклад того, що естафета – в надійних руках: випускник нашої школи Побединський Володимир загинув у бою за незалежність нашої держави біля с. Широкіно. Йому присвячуються класні години,уроки мужності. На школі встановлено пам’ятну дошку.

21 жовтня 2016 року Володимирові виповнилося б 25 років

На жаль, поки що літератури про сучасні Збройні Сили України у бібліотеці зовсім мало. Використовуємо інформаційні ресурси інтернету, матеріали періодичних видань.

5. Громадянсько-патріотичне виховання

«Закон захищає і оберігає передусім тебе,

твою сім'ю,твоє щастя,майбутнє твоїх дітей

(В Сухомлинський).

Важливе завдання сьогоднішньої освіти – підготовка учнів до життя в демократичному суспільстві, виховання свідомих компетентних громадян української держави. Це складний і багатоаспектний процес, що вимагає системного залучення політичних, науково-практичних освітніх і виховних зусиль. Посилення патріотичного виховання нерозривно пов’язане з трансформацією правової культури, правової та громадянської свідомості. Ці процеси, у свою чергу, ґрунтуються на такому:

– визнанні й забезпеченні в реальному житті прав людини, гідності та свободи як правових і соціальних цінностей (підхід,що ґрунтується на правах людини);

– утвердженні гуманістичної моралі та формуванні поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість, чесність, відповідальність тощо;

– утвердженні поваги до Конституції України, законодавства, державної символіки, державної мови;

– формуванні соціальної активності особистості – готовності до участі в процесах державотворення, до виконання громадянського й конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів і незалежності держави, здатності до спільного життя та співпраці в громадянському суспільстві, здатності до самостійного життєвого вибору та готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до правових і демократичних принципів;

– знанні законодавчих положень про військову службу та військовий обов’язок, інші конституційні обов’язки, про юридичну відповідальність за їх невиконання.

У Конвенції ООН про права дитини зазначено,що дитина має бути повністю підготовлена до самостійного життя в суспільстві й вихована в дусі ідеалів, проголошених у Статуті ООН, особливо в дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності та солідарності.

Ці завдання можуть бути вирішені завдяки створенню в навчальному закладі системи соціально-педагогічної роботи, спрямованої на підготовку дитини до життя в суспільстві. Учні повинні знати свої права та обов’язки. У них необхідно сформувати здатність опиратися зовнішнім негативним впливам, уміння встановлювати й підтримувати контакти з різними людьми, виховати самостійність у розвя’занні проблем. Саме тому в план шкільної бібліотеки введений Тиждень правової освіти. Напротязі навчального року проводимо бесіди, класні години з тем: «Знай свої права, пам’ятай про обов’язки», «Історія нашої Конституції», «Людина під захистом закону», « З дитинства знай свої права» та ін. У фонді бібліотеки із сучасних видань є « Юридична енциклопедія школяра», « Популярна юридична енциклопедія», буклети, виготовлені учнями , тощо. До Міжнародного дня прав людини організована книжково- ілюстрацій на виставка « Людина під захистом закону», проводяться огляди та бесіди біля виставки. Велику увагу приділяємо популяризації матеріалів про державні символи України. Проводимо ранки для молодших школярів на тему «Азбука гражданского воспитания», « Я росинка твоя , Україно!» , вікторини «Що знаєш ти про Україну?», «Овіяні славою прапор наш та герб»та ін.

IV. Висновок.

Таким чином, в роботі з патріотичного виховання використовуються різноманітні шляхи, засоби і форми. Для створення інформаційного середовища як найважливішого чинника патріотичного виховання в бібліотеці проводиться робота по формуванню: інформаційного забезпечення учнів, інформаційної підтримки педагогів у навчальній діяльності, інформаційного супроводу інноваційних процесів у школі, залучення всього спектра художньої, науково-пізнавальної літератури, наявних аудіо - відеоматеріалів, електронних ресурсів.

Шкільна бібліотека забезпечена: виходом до інформаційних ресурсів Інтернету, навчальної та художньої літератури. В бібліотеці є комп'ютер, розмножувальна техніка для тиражування навчальних і методичних текстографічних матеріалів і результатів творчої та проектної діяльності учнів. Пророблена робота з формування інформаційної бази: систематизовано фонд по історико-патріотичному вихованню, виділений фонд краєзнавчої літератури, складена краєзнавча картотека.

Необхідно усвідомлювати, що шкільна бібліотека є одним із провідних чинників створення умов для формування й посилення патріотичних почуттів учнів.

Мета патріотичного виховання переплітається із завданнями соціалізації й індивідуалізації особистості, які на сьогодні полягають у тому, щоби розвивати в учня позитивні загальнолюдські якості, сприяти його адаптації в суспільному житті. Отже, шкільна бібліотека разом з педагогічним колективом має виховувати соціально адаптовану та громадсько орієнтовану особистість, яка після закінчення школи успішно знайде своє місце в житті.

З метою організації патріотичного виховання учнів і надалі будуть проводитись різноманітні заходи.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № [Електронний ресурс] –– (Дата звернення: 21.12.2016).

2. Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на 2013–2017 роки: Затвердж. колегією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 6/1-21 від 30.05.2012) [Електронний ресурс] - (Дата звернення: 21.12.2016).

3.Відмиш Л. І. Система національного виховання: шляхи і засоби реалізації / Л. І. Відмиш // Виховна робота в школі. – 2011. – № 8. – С. 7–10

3. Кіндрат В. К. Формування патріотизму в школярів у концепції В. О. Сухомлинського / В. К. Кіндрат // Педагогіка і психологія. –1998. – № 3. – С. 56–63.

4.Коновалова М. В. Тематичні класні години (національно - патріотичне та громадянське виховання), 5–11 класи / М.В. Коновалова/ – Харків : Видавнича група «Основа», 2011.

5. Луговська С. О. Виховання патріотичних цінностей – приорітетне завдання сучасної української школи / С. О. Луговська // Виховна робота в школі. – 2013. – № 8. – С. 14–18.

6.Степанченко Л. А. Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовно морального світогляду школярів: [Електронний ресурс] // Освітній портал «Класна година» – (Дата звернення: 21.12.2016).

6.Захарова Р.І.Національно – патріотичне виховання в роботі шкільної бібліотеки./Р.І.Захарова//Шкільний бібліотекар. – 2016, вересень. –С.12 – 14.

7.Опарієнко І.А. Шкільна бібліотека – центр краєзнавчої інформації/І.А.Опарієнко//Шкільна бібліотека плюс. – 2010, березень. -

С.4 –9

Зміст

I Вступ . С.1-2

II Формування патріотизму – приорітетний напрямок

роботи школи та шкільної бібліотеки С.2-4 III Напрямки роботи шкільної бібліотеки у сфері

патріотичного виховання С.4 - 6

1.Духовно – етичне направлення С.7 - 8

2. Національне виховання С.8 - 12

3.Історико – краєзнавче виховання С. 13 - 27

4.Військово – патріотичне виховання С. 28 -29

5.Громадянсько – патріотичне виховання С. 30 - 31

IV.Висновки С.32

V. Список використаної літератури С. 33

Опис документу:
Узагальнення досвіду роботи Мангуської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 з національно-патріотичного виховання учнів

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Географічні задачі»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
590 грн
590 грн